Feedback Form

Af samme forfatter
Fra den 1. juli 2019 skal turister og andre personer uden bopæl i Danmark betale for behandling på hospitalet, med mindre de er omfattet af en række undtagelser.
Henvendelse til Udbetaling Danmark i forbindelse med efterregulering af pension mv. for selvstændige.
Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie – lovforslag i høring.
På dette års socialjuraseminar får du den nødvendige viden om nye regler og reformer og deres betydning for dit daglige arbejde og dine kunder. Vi sætter bl.a. fokus på regler og praksis i forhold til den nye dagpengereform samt på den svære samtale.
Udbetaling Danmark udsender brev om efterregulering af social pension i perioden 6. – 11. september 2019. Der udsendes også brev til de pensionister, der har fået udsat efterreguleringen fra 2017.
Flere links28.08.19
Links vedrørende socialøkonomi
Links28.08.19
Lønområdet udvikler sig hele tiden med nye regler og praksis, hvilket alle der arbejder med løn, bør kende til. På dette kursus har vi udvalgt de regler og ændringer, der har direkte betydning for dit job som lønassistent.
Oversigt over ændringer i ansættelseskontrakterne.
Værdien af personalegoder, f.eks. fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v., indgår ikke som en del den fleksjobansattes løn og skal ikke fradrages i fleksløntilskuddet. Personalegoder indgår ikke i lønloft.
Sygedagpenge standses efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed først, når der er truffet en afgørelse.
Praksis for ressourceforløb og førtidspension - hvornår er der udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse?
Præcisering af, i hvilket omfang sikrede i forbindelse med en tjenesterejse er omfattet af loven under aktiviteter, der ikke direkte hører til arbejdet.
Økonomisk rådighedsberegning i sager om personligt tillæg, når borgeren er førtidspensionist.
Afklaring af praksis for kommunens godkendelse af ferie under sygemelding.
Sygedagpengerefusion – muligheder for dispensation ved overskridelse af frist.
Udmåling af personlig assistance til handicappede i erhverv, herunder særligt når den handicappede har flere ansættelser.
Betydning for vurdering af om en personlig assistance har karakter af almindelig medhjælp, hvis den personlige assistent og borgeren ikke arbejder samtidig.
Førtidspension – hvilken betydning har det for afklaring af borgerens arbejdsevne, at borgeren har et misbrug?
Tillæg til ansættelseskontrakt om MRSA 398 i svinebesætninger er ændret.
En ny regering forpligtes til at tage en række initiativer på bl.a. socialjura- og ansættelsesretsområdet.
Normtimesatserne, som fremgår af satserne for 2019, er ændret for så vidt angår ammekøer og mink.
Oversigt over efterårets kurser i socialjura og ansættelsesret - sæt kryds i kalenderen.
Der vil blive oprettet en erfagruppe for kriseramte landmænd og deres ægtefæller. Erfagruppen vil blive oprettet i løbet af den næste måned, og første møde bliver afholdt i Horsens.
Håndbogen om sociale ydelser kan købes i boghandlen eller på nettet.
Pensionister, der har mere end én opgørelsesperiode, har ikke fået efterregulering for 2017. Baggrunden er, at Udbetaling Danmarks system endnu ikke er indrettet efter en praksisændring fra Ankestyrelsen.
Der er indgået en pensionsaftale omkring seniorpension, fastholdelsesfleksjob, tilbagetrækning og nedslidning mv.
Ny seniorpension giver mulighed for at trække sig tilbage 6 år før folkepensionsalderen mv.
Det er ikke længere muligt at anvende det direkte nummer til afdelingen for selvstændige.
Lovforslag om skattefri seniorpræmie til folkepensionister er vedtaget.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har forbedret sin efterlønsberegner.
Fritidsbeskæftigelse - takseret årsopgørelse – ophør - formueforvaltning.
Har du brug for at vende din situation? Få et godt råd eller to? Eller tale med andre landmænd i samme situation? Landbrugets gratis krisehjælp står parat til at støtte dig.
Der er enkelte rettelser i bortfaldsgrænserne for social pension på ca. 100 kr.
SIRI ændrer praksis pr. 18. marts 2019, så de altid tager udgangspunkt i de faste overarbejdstakster som fremgår af overenskomsten.
Beregningsgrundlaget for fleksjob til selvstændige er opdateret med de nye lønninger pr. 1. marts 2019.
Landmænd med nedsat arbejdsevne kan få tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Her kan du se hvordan grundlaget for tilskud beregnes.
Socialøkonomen er et nyhedsblad, som udsendes 3 gange årligt.
Skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. til personer, der arbejder, efter at de har nået folkepensionsalderen – Lovforslag 144 2018-19.
Tabel for middellevetid ved beregning af venteprocent for pensionister, der ønsker udbetaling af ventetillæg over 10 år.
Landmænd, der har brug for kriserådgivning, kan i 2019 få gratis hjælp hos landbrugsrådgivningen. Donationer fra Velliv Foreningen, Foreningen Østifterne og Foreningen PlanDanmark muliggør dette arbejde i det kommende år.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2019.
GLS-A inviterer landmænd til tre aftenmøder, hvor de oplyser om overenskomstkrav, arbejdsretlige konflikter og den danske model.
Forhøjelse af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejdsindkomst og lempelse af modregningsregler – lovforslag.
Når arbejdsgiver udbetaler løn til lønmodtager under sygdom, kan arbejdsgiver få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtager ville have haft ret til at modtage fra kommunen vedrørende arbejdsforholdet.
Der kan udbetales tilskud til personlig assistance til en selvstændig, der udfører personlig assistance for en medarbejder, der er ansat i virksomheden.
Udbetalingen af sygedagpenge kan først standses efter sygedagpengelovens § 7 om arbejdsdygtighed, når der er truffet en afgørelse.
Skattestyrelsen udtaler, at udbetaling fra andelshaverkonti til en andelshaver, der fortsat er erhvervsdrivende, er arbejdsmarkedsbidragspligtig, hvorimod udbetaling til en tidligere selvstændig erhvervsdrivende er bidragsfri.
Når kommunen skal vurdere, om en borger kan få personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv, skal kommunen tage stilling til, om er-hvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen.
Kommunen bevilger fleksjob for 5 år ad gangen.
Borgere kan fra 1. januar 2019 oprette behandlingstestamente på Sundhed.dk.
Ændringsforslag lægger op til, at opholdskrav for ret til dagpenge bliver 7 ud af 12 år.
Satserne på social pension vil først blive offentliggjort i begyndelsen af 2019.
I forbindelse med afskaffelse af licensen indføres en mediecheck på 900 kr. til pensionister.
Aftalen indeholder bl.a. løft af pensionen, seniorpræmie og øget fradrag for arbejds-indkomst og lempelse af modregningsregler.
Med loven indføres et opholdskrav for ret til dagpenge.
Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet mv.
Der er indsat felt om fødselsdato og e-mail adresser i ansættelseskontrakterne.
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb – lovforslag 69 2018/19.
Bekendtgørelser om de nye regler vedr. selvstændige fra aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.
Folketingets lovprogram for 2018/2019 med fokus på socialjura og ansættelsesret.
Folketingets lovprogram for 2018/2019 med fokus på socialjura og ansættelsesret.
Ase har udgivet nye brochurer om dagpengereformen, der træder i kraft 1. oktober 2018.
Selvstændige i dagpengesystemet - nyt dagpengesystem fra 1. oktober 2018
STAR har svaret på spørgsmål vedr. mink-/pelsauktioner, bortforpagtning og CVR-registrering, deltidslandbrug med flere ansatte. Spørgsmål vedr. beregning og afsluttet regnskabsår 1. juli.
Regeringens udspil til finanslov indeholder bl.a. forbedret rådighedsbeløb til pensio-nister, fribeløb til SU-modtagere og udspil vedr. international rekruttering.
Pensionister får fra 1. juli 2018 mulighed for at bestemme mere over deres opsatte pension, hvis de udskyder pensionsalderen.
Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension - lovforslag.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt bekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet har udsendt evalueringsrapport om reformen af førtidspension og fleksjob.
SEGES Svineproduktion har udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakt vedr. smittebeskyttelse.
De nye lønoversigter kan nu ses på GLS-A’ s hjemmeside.
Danske a-kasser har udgivet en pjece om kontant og skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag i 2018.
Aktuelt14.02.18
Her kan du finde nyheder om ansættelse.
Aktuelt13.02.18
Se JurMeddelelser, nyheder om socialøkonomi og aktuelle satser.
Rådgivning13.02.18
Se fuldmagt, aftale om juridisk rådgivning og notater.
Se relaterede sider.
Fleksjob09.02.18
Se relevante beregningsgrundlag vedr. fleksjob.
Se relaterede sider.
Se relevante publikationer om socialjura.
Pjecen med de regler, som man skal være opmærksom på, når man ansætter medarbejdere eller praktikanter fra udlandet, er opdateret.
Første del af lovforslaget vedr. fremtidens arbejdsmarked trådte i kraft den 1. januar 2018.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2018.
Der er fremsat lovforslag om et nyt dagpengesystem for selvstændige med ikrafttræden den 1. oktober 2018.
Der er indgået aftale om en ny ferielov i Danmark, som bygger på ferielovsudvalgets forslag.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der markant styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet.
Pjecen ”Er du ægtefælle til en kriseramt landmand?” giver ægtefællen et overblik over, hvordan hun bedst sikrer både sig selv og sin familie.
Kontrakt om ”Medarbejdere med fuld kost og logi ” er revideret. Søgnehelligdage er igen indsat i kontrakten for timelønnede
Kommunen skal være særligt opmærksom på borgerens partsrettigheder i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan varetage sine egne interesser under behandling af en sag. Hvis rettighederne tilsidesættes, vil kommunens afgørelse være ugyldig.
En borger skal tilbydes ressourceforløb, når vedkommende opfylder betingelserne og har komplekse problemer. I visse tilfælde vil ét ressourceforløb ikke være nok.
Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra modtagerens bruttoindtægt, inden vedkommende første gang begyndte at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder også, hvis forældre passer barnet på skift og skiftes til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.
En sygemeldt borger har ikke ret til sygedagpenge under ferie, uanset hvor ferien afholdes. Hvis ferien ikke er aftalt, anses ferieafholdelse som en raskmelding, hvorfor en anmodning om sygedagpenge efter endt ferie behandles som en ny sygemelding.
Oversigt over ændringer i ansættelseskontrakterne.
Ved efterregulering af pension, hvor der er opstået et tilbagebetalingskrav, vil der som hovedregel foretages automatisk genoptagelse af det tidligere indkomstår.
At skulle indvie sit barn i at man har problemer er et stor udfordring for de fleste forældre.
Det er kun lønindtægter fra arbejde udført i en ledighedsydelsesperiode, der skal fradrages i ledighedsydelsen. Optjeningsperioden er afgørende for, om en lønindtægt skal fradrages.
Borgere på ressourceforløbsydelse, kan pålægges sanktioner ved udeblivelse fra en samtale. Før fradrag i ydelsen skal kommunen have informeret borgeren om konsekvenserne af udeblivelse og have vejledt om betydningen af gentagelsestilfælde.
Fra 1. september 2017 kan man vente med at søge opsat pension, til man overgår på folkepension. Det anbefales dog altid at søge om opsat pension, når man når folkepensionsalderen.
Borgere i ressourceforløb har ret til et jobafklaringsforløb og den tværfaglige indsats, uanset om de ønsker at modtage ressourceforløbsydelse under forløbet. Retten er ikke betinget af en samtidig pligt til at modtage ydelsen.
Reglerne om fastholdelsesfleksjob finder ikke anvendelse i tilfælde af nedsat arbejdsevne ved ansættelsens begyndelse, hvor ansættelsen er etableret som en del af en samlet indsats for at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.
Kommunen har pligt til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår aftalt mellem en privat arbejdsgiver og en ledig enten er overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde, når en arbejdsgiver søger om løntilskud.
Ressourceforløb gives til personer, der har komplekse problemer ud over ledigheden, hvor det er vanskeligt at fastsætte et konkret beskæftigelsesmål.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udstedt en opdateret vejledning om fleksjob, som erstatter den tidligere vejledning fra august 2016.
En kommune har pligt til at give alle borgere nødvendig rådgivning og vejledning. Hjælp til en borger skal tilrettelægges ud fra en samlet bred vurdering af borgerens behov for hjælp.
Erhvervsevnetab for personer i fleksjob beregnes på grundlag af forskellen mellem lønnen før arbejdsskaden og lønnen i fleksjobbet. Lønsammenligningen foretages, selvom personen har personlig assistance i fleksjobbet.
En kommune har pligt til at forelægge en ansøgning om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag til rehabiliteringsteamet.
Den sikrede skal godtgøre, at en hændelse eller påvirkning har medført en personskade eller væsentlig forværring af en tidligere lidelse.
Seneknuder anerkendes ikke som en erhvervssygdom, da der ikke er generel lægevidenskabelig dokumentation for, at de dannes som følge af længerevarende erhvervsmæssige belastninger.
Der bevilges som udgangspunkt økonomisk fripladstilskud fra optagelsesdagen ved nyoptagelse i dagtilbud. Ansøgning herom skal dog ske inden for rimelig tid efter optagelsen, hvilket beror på en konkret vurdering.
Udbetalingen af sygedagpenge kan ikke altid standses grundet uarbejdsdygtighed, når helbredstilstanden anses for at være stationær.
Ved afbrudt uddannelse på grund af sygdom er det afgørende for at opfylde beskæftigelseskravet og dermed opnå ret til sygedagpenge, at borgeren ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt.
Ved beregning af supplerende kontanthjælp skal der ske modregning måned for måned af eventuelt overskud fra selvstændig virksomhed.
Ved vurdering af, hvorvidt en borger er berettiget til at få personlig assistance, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen. Dette gælder også for vidensarbejdere.
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem. Formålet er at gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen alderdom og gå senere på pension.
Udbetaling af sygedagpenge skal fortsætte, indtil kommunen har truffet en gyldig afgørelse om standsning heraf, men kommunen må ikke lade udbetalingen fortsætte efter dette tidspunkt.
Ophævelse af meddelelsespligt om ret til folkepension, modtagelse af opsat pension med tilbagevirkende kraft og ændringer af indtægtsgrundlaget for beregning af pension vedr. efterlønsbidrag mv. er hovedændringerne i det vedtagne lovforslag.
Under ansættelseskontrakter er der indsat en tillægsaftale, som kan anvendes i forbindelse med en fleksjobansættelse. Tillægsaftalen findes også i en engelsk udgave
I indtægtsgrundlaget for beregning af folkepension bortses der fra tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag. Reglen gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.
Selvstændige, der f.eks. modtager sygedagpenge, ressourceforløbsydelse mv., har mulighed for at få en midlertidig jobpræmie.
Der er vedtaget en forlængelse af perioden for dagpengemodtageres mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgere og forlængelse af ansøgningsfrist for udbetaling af folkepension med tilbagevirkende kraft er et par af hovedtrækkene i lovændringen.
Som led i Regeringens nye 2025 plan er der udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan man får danskerne til at blive flere år på arbejdsmarkedet.
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige, som træder i kraft 1. juli 2018.
På nuværende tidspunkt kan der ikke indtastes aktieindkomst med negativt fortegn på borger.dk, men negativ aktieindkomst nedsætter fortsat aktieudbyttet ved den endelige beregning.
Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet.
Arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet giver regeringen sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem.
Der er efter det oplyste fra SIRI ikke sket ændringer i lønniveauerne.
Borgeren skal på anmodning give de nødvendige oplysninger om sine formueforhold i forbindelse med vurdering af retten til ældrecheck, hvorefter der kan ske efterbetaling.
Erhvervsevnetabet for selvstændige erhvervsdrivende, der er tilkendt tilskud, skal fastsættes efter ASL § 17a som forskellen mellem indtjening før arbejdsskaden og indtjening efter skaden inklusiv tilskuddet.
Et foster eller barn er omfattet af personkredsen for arbejdsskadeloven, hvis der er tale om en direkte, biologisk påvirkning fra forældrene, som har haft en skadelig effekt på barnet.
Forværring af en arbejdsskade kan medføre genoptagelse, såfremt forværringen er en følge af skaden. Ved sagsbehandlingsfejl kan der ske genoptagelse på ulovbestemt grundlag, hvis betingelser herfor er opfyldt.
Det er alene krav, der er rettet mod rådgiveren personligt, der skal oplyses særskilt i aftale om juridisk rådgivning.
Ophævelse af Udbetaling Danmarks pligt til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne, inden de når folkepensionsalderen, og ændring af reglerne om opsat pension, således at dette kan ydes med tilbagevirkende kraft.
Justeringen af ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse er trådt i kraft den 1. marts 2017. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en ny landsdækkende positivliste.
En ny informationspjece forklarer kortfattet om elementerne i et jobafklaringsforløb, således at borgeren kan forberede sig bedst muligt ved overgangen hertil.
Ikrafttrædelsestidspunkter for ændring af beskæftigelseskravet vedr. ret til barselsdagpenge, beregning af barselsdagpengesats, nemmere ansøgning om afholdelse af barsel henover ferieperiode og mere fleksibel afholdelse af fædre-/medmødreorlov.
Indførelse af ny jobpræmieordning skal skabe incitament til, at personer med langvarig ledighed hurtigere kommer i beskæftigelse.
De nye satser for beregning af tilskud til fleksjob til selvstændige er nu tilgængelige.
En kommune kan ikke afslå at genoptage en sag om sygedagpenge som følge af praksisændringen med den begrundelse, at et eventuelt krav på sygedagpenge er forældet.
Ændring af beskæftigelseskravet vedrørende retten til barselsdagpenge, beregningen for barselsdagpengesatsen, nemmere ansøgning for afholdelse af barsel henover ferieperiode og en mere fleksibel afholdelse af fædre-/medmødreorlov.
Indskud på en etableringskonto har ikke betydning ved vurdering af økonomisk fripladstilskud efter dagstilbudsloven, da indskuddet ikke kan fradrages i den personlige indkomst.
Diskusprolaps kan kun anerkendes som en arbejdsskade, såfremt skadelidte kan bevise, at der er sket en direkte belastning af nakken.
En seneknude anerkendes ikke som en arbejdsskade, da der ikke er lægevidenskabeligt grundlag for at anse en seneknude for forårsaget af en hændelse eller påvirkning.
Ressourceforløb kan gives til borgere, som har en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen, såfremt kommunen konkret og individuelt vurderer, at der er udviklingsmuligheder.
Kommunen har ikke hjemmel til at træffe afgørelse om, at borgerens restance for manglende betaling for dagtilbud skal modregnes i udbetaling af børne- og ungeydelse.
Der sker ikke automatisk udskrivning af nye årsopgørelser, når pensionisten har forskudt regnskabsår. Pensionisten skal selv tage kontakt til SKAT.
Standardaftalen om juridisk rådgivning er blevet opdateret og er tilgængelig på landbrugsinfo. Der er blevet indskrevet et afsnit om ansvar.
Cabi har lanceret en ny side med nyttig information til arbejdsgivere vedrørende medarbejdere i fleksjob.
Søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, ferie med feriegodtgørelse samt supplerende feriedage efter ferielovens § 8 kan fortsat medregnes til opfyldelse af udskydelse af efterløn og optjening af skattefri præmie.
Hvornår er en ulykke en arbejdsskade, og har det betydning, at den tilskadekomne har haft symptomer før?
Borgere, som modtager brøkpension og evt. supplement til brøkpension, er omfattet af den persongruppe, som kan være berettiget til særlig støtte.
Hvis en borger kommer med bemærkninger inden udløbet af partshøringsfristen, har Udbetaling Danmark pligt til at meddele borgeren en afgørelse efter partshøringsfristens udløb.
I vurderingen af fraværets omfang indgår begge forældres samlede fravær. Både løbende fravær og fravær på enkeltdage.
Problemer i forbindelse med efterregulering af pension for selvstændige 2015.
Hvis den ene ægtefælle er på pension, og der sker et salg, som udløser genvundne afskrivninger, vil engangsindtægten herfra påvirke den anden ægtefælles pensionstillæg. Dette gælder uanset om salget sker, inden den anden ægtefælle overgår til pension.
Selvstændige får mulighed for at genoptage arbejdet i virksomheden i op til 25 pct. af den normale arbejdstid.
Gennem 3 principafgørelser belyser Ankestyrelsen rammen for fastsættelse af selvstændige erhvervsdrivendes årsløn, når der foreligger særlige forhold.
Når Udbetaling Danmark fastholder sin afgørelse, skal sagen sendes til Ankestyrelsen. Dette gælder uanset om Udbetaling har ændret eller uddybet sin begrundelse. Det afgørende er om resultatet fastholdes.
I tilfælde af sygdom med et fremadskridende forløb, som over en årrække kan eller vil få dødeligt udfald, kan der ikke ske forlænget udbetaling af sygedagpenge, hvis sygdommen er på et sådant tidligt stadie, at den ikke kan anses som livstruende.
En borger opholdt sig i et andet EU-land for at modtage behandling på et privathospital. Opholdet kunne ikke sidestilles med ferie, og borgeren havde ret til sygedagpenge.
Hvis skadelidte efter arbejdsskaden har fået tilkendt støtte i form af tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed, foretages beregning af forskellen mellem indtjening, hvis skaden ikke var sket, og indtjening efter skaden, inkl. tilskud.
Principafgørelsen tager stilling til rammerne for vurderingen af tab af erhvervsevne.
Hvervet som familieplejer kan som udgangspunkt ikke forenes med fleksjob eller støtte til selvstændigt erhvervsdrivende.
Når en person får udbetalt ferietillæg på baggrund af ansættelse i fleksjob, kan fleksløntilskud, løn og ferietillæg højst udgøre et beløb, der svarer til den løn og ferietillæg, en fuldtidsansat på ordinære vilkår i samme stilling ville få udbetalt.
En slagtermester kunne ikke få bevilget en personlig assistent til opgaver med tungere udskæringer.
Underskud af selvstændig virksomhed er fejlagtigt reduceret med et beregnet arbejdsmarkedsbidrag på 8 %.
SIRI har udarbejdet en pjece om hvordan arbejdsgivere bedst undgår at beskæftige udlændinge ulovligt.
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har udstedt en ny vejledning om fleksjob, som erstatter den tidligere vejledning om fleksjob fra 2013.
Tidligere praksis har været udtryk for forkert fortolkning af lovgivningen. Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen skal derfor af egen drift genoptage de sager, som er afvist med henvisning til den treårige forældelsesfrist i forældelsesloven.
Principafgørelsen tager stilling til, hvordan kommunen skal behandle ansøgninger om konvertering af invaliditetsydelse til førtidspension.
Det er en betingelse for at sanktionere undladelse af at registrere jobsøgningsaktiviteter, at kommunen forinden har fastsat en frist for registreringen.
Regeringens forslag indeholder en del socialjuridiske tiltag.
I 2017 træder det nye dagpengesystem i kraft. Det nye dagpengesystem indeholder en fleksibel genoptjeningsadgang til retten til dagpenge.
Fra den 10. juni 2016 er det ikke længere muligt at ansøge om opholdstilladelse i Danmark på greencardordningen.
Fra og med den 10. juni 2016 hæves beløbsgrænsen, så den årlige aflønning fremover mindst skal udgøre 400.000 kr.
Undersøgelsen viser, at de personer, der har fået hævet efterlønsalderen, i vidt omfang bliver på arbejdsmarkedet, indtil de kan gå på efterløn.
Kravene for at få en klage behandlet i Ligebehandlingsnævnet er skærpet. Der stilles nu krav om, at klager skal have en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.
Fondens formål er at sikre, at lønmodtagere, der udstationeres til Danmark fra andet EU- eller EØS-land, kan få dækket et løntilgodehavende baseret på en kollektiv overenskomst, som arbejdsgiver ikke har betalt i overensstemmelse med en faglig afgørelse.
Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af praksis, når kommunen tilkender fleksjob til borgere med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne.
Kriterierne for selvstændig virksomhed i arbejdsløshedsforsikringsloven skal anvendes i vurderingen af, om en ledighedsydelsesmodtagers aktiviteter er selvstændig virksomhed.
Der kan udbetales ledighedsydelse under ferie i det omfang, den optjente ferie med løn er mindre end 25 dage, når den manglende optjening af betalt ferie skyldes lockout.
En kassekredit er ikke formue, når en borger søger om uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan således ikke bede borgeren bruge en kassekredit til forsørgelse.
Den studerende, som holder orlov fra studiet eller afbryder studiet som følge af graviditet eller barsel, skal have stået til rådighed for arbejdsmarkedet for at blive berettiget til barselsdagpenge som dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.
En medarbejdende ægtefælles andel af virksomhedens overskud skal fratrækkes ved fastsættelse af den selvstændige erhvervsdrivendes årsløn.
Fra og med den 1. marts 2016 er der indført gebyr for behandling af ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse som familiesammenført og for ansøgning om permanent opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet.
Fra den 1. juni 2016 vil kommunalbestyrelsen kunne træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, når det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres.
For lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren hensætter til feriegodtgørelse, søgnehelligdagsopsparing eller feriefridagsopsparing, forhøjes beregningsgrundlaget for så vidt angår feriegodtgørelse, søgnehelligdagsopsparing eller feriefridagsopsparing med 4 pct.
Kontaktudvalget har drøftet spørgsmålet om aflønning for driftsledere og fodermestre i landbruget, og i den forbindelse har GLSA rundsendt en skrivelse til de 8 arbejdsmarkedsråd omkring lønniveau
Ansættelseskontrakterne er blevet revideret. Der er også udfærdiget nye kontrakter om fri tjenestebolig og bolig, hvor der betales husleje
Landbrug & Fødevarer har udarbejdet en pjece, der giver et overblik over de vigtigste virksomhedsrettede ordninger og regler, man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at ansætte en flygtning.
Notatet om, hvilke regler landmænd skal være opmærksomme på, når de ansætter udenlandsk arbejdskraft, er blevet opdateret.
Fremførte underskud af selvstændig virksomhed i den personlige indkomst kan ikke fratrækkes i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionens grundbeløb.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2016
Hensynet til at bevare borgerens ansættelsesforhold kunne begrunde, at udgangspunktet om en bred vurdering af arbejdsdygtigheden kunne fraviges, idet der var udsigt til, at borgeren inden for kort tid ville kunne vende tilbage til sit hidtidige arbejde.
Ankestyrelsens praksisændring vedrørende standsning af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft giver mulighed for at få sygedagpengesagen genoptaget.
En erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp ikke en formue, men en indtægt.
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/1 2016.
Pension07.09.15
I forbindelse med et ejerskifte er det vigtigt at forholde sig til tiden efter ejerskiftet.
Pjece til landmænd, der har udenlandske ansatte.
Vejledning i, hvordan du sætter dit eget firmalogo på og printer pjecen.
Er du og din evt. medarbejdende ægtefælle i etableringsfasen, og har I ikke tidligere været selvstændig, skal du være opmærksom på, de særlige regler der gælder for selvstændige og sociale ydelser.
Pension07.09.15
Ved køb af en virksomhed tænker de fleste ikke over at spare op til pension. Som selvstændig skal du dog være opmærksom på at få opsparet til pension løbende.
Bilag 227.08.15
Bilag 2 til notat om juridisk rådgivning
Bilag 127.08.15
Bilag 1 til notat om juridisk rådgivning
Hvis der ikke udarbejdes en juridisk aftale i forbindelse med rådgivningen indenfor bl.a. socialjura og familiejura, kan man straffes med bøde.
Den gratis krisehjælp til landmændene og deres familier bliver stillet til rådighed af et netværk af socialkonsulenter i Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR). Landmændene kan henvende sig til socialkonsulenterne for at få råd og vejledning.
STAR oplyser, at praktikanter uden for EU kan påtage sig overarbejde i enkeltstående perioder, så længe perioden ikke er langvarig eller af tilbagevendende karakter. Det samme gælder for driftsledere og fodermestre.
Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt en ansat men-erstatning som følge af en MRSA-infektion.
Konceptet til ”aftale om juridisk rådgivning” og ”ordrebekræftelse” er revideret i forbindelse med at Risikofonden er overgået til at være et Captive.
Konceptet til ”aftale om juridisk rådgivning” og ”ordrebekræftelse” er revideret i forbindelse med at Risikofonden er overgået til være et Captive.
Lov om juridisk rådgivning trådte i kraft 1. juli 2006. Loven giver mulighed for, at andre rådgivere end advokater kan reklamere med, at de driver virksomhed med juridisk rådgivning.
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/3 2015.
Hvis der sker brandskade på f.eks. driftsbygninger, vil genetablering af bygninger og oprydningsarbejde ikke få følger i forhold til efterlønnen, hvis medlemmet ikke udfører noget arbejde i forbindelse med brandskaden.
Er en person omfattet af målgruppen for et ressourceforløb, kan kommunen ikke give afslag på et ressourceforløb med henvisning til, at der ikke er behov for en koordinerende sagsbehandler.
Regnearket vedr. beregning af fleksløntilskud efter de nye regler (tilkendt efter 01.01.2013) er nu opdateret med satser for 2015.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2015
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob m.v. for 2015
Nye satser for 2015
Branchearbejdsmiljørådet "BAR Jord til Bord" har udarbejdet en vejledning om MRSA 398 på engelsk, som kan bruges til udenlandske ansatte. Der henstilles til, at arbejdsgiver sikrer sig, at medarbejderen har forstået instruktionen om MRSA.
Lovforslaget skal styrke lovens intention om, at et barn har ret til begge sine forældre.
Artikel på LI under Ny Normal 7255 publiceret den 26. maj 2015.
Siderne redigeres af nedenstående medarbejder, som kan kontaktes, såfremt du har spørgsmål eller ønsker til samlingen.
Ved elever anvendes uddannelsesaftalen.
I lovforslaget tilpasses reglerne for indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Forventes vedtaget 3. juni 2014.
Der er udarbejdet et tillæg til ansættelseskontrakterne, som kan anvendes til ansatte i de bedrifter, hvor der er konstateret MRSA i besætningen.
Bilag til L. Tillæg til kontrakt publiceret den 8. april 2014
Her finder du ansættelseskontrakter og bilag på både dansk og engelsk, som du kan åbne og udfylde elektronisk ved at klikke på de enkelte links.
Bilag til artikel om anbefalinger til ny arbejdsmarkedsindsats publiceret på LI den 11. marts 2014
Regneark til beregning af fleksjob med opdaterede tal pr. 1/3 2014.
Publiceret ved nyhed den 7. marts 2014
Lovforslag L 140 (2013-14) om beregning af fleksløntilskud og forsat tilmelding til fleksydelsesordningen m.v.
Nyheder om arbejdsmarkeds- og sociale forhold specifikt rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af børns forsørgelse fører til aftale om regelforenklingerne og effektiviseringerne på børnebidragsområdet.
Regnearket vedr. beregning af fleksløntilskud er nu opdateret med satser for 2014.
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013 - nye satser for 2014
Ansættelseskontrakterne vedr. aftale om overarbejde og i afsnittet om barselsorlov er ændret
Se ansættelseskontrakter papirudgave
Bilag til artikel om Regneark med fleksloentilskud på ny ordning pr. 1. januar 2013
Se kontrakt.
Se kontrakt til print til Medarbejdere med fast løn.
Se kontrakt til Medarbejdere med fast løn.
Se kontrakt.
Obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende – lovforslag vedtaget 4. juni 2013
Hjemmesiden om indkomstgrundlag for selvstændige, der har fleksjob i egen virksomhed, er flyttet til Socialjuras hjemmeside
Der er indgået aftale om vækstplan som bl.a. indebærer, at der indføres henstand – således at bo- eller gaveafgift kan indefryses på lempeligere vilkår.
Lovforslag i udkast om at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af børneloven på lige fod med fædre.
Håndbog til konsulenter som rådgiver landmandsfamilier om socialøkonomi og familiejura
Fradrag for kapitalpension ophører i 2013 – kommunerne omberegner derfor sociale pensioner
Se kontrakt.
Se svar.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Regneark til beregning af grundlaget for udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2019.
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2011.
Arbejdsgiveren har siden 1. juli 1993 skullet overholde ansættelsesbevisloven og har desuden ansvaret for, at der er udarbejdet en ansættelseskontrakt.
Nyheder om arbejdsmarkeds- og sociale forhold specifikt rettet mod selvstændige erhvervsdrivende.
Her kan du se de nyheder om ansættelse, der bliver udgivet i 2019 samt de foregående år.