Af samme forfatter
Selv om vi for længst har passeret nytåret, kan du kan stadig nå at få skattefradrag for indkomståret 2019, hvis du har planer om at starte din egen landbrugsvirksomhed eller en anden erhvervsvirksomhed. Det kræver dog, at du er hurtig på aftrækkeren.
Frist den 1. maj for genoptagelse af beskatning af bonus fra Tryg i indkomståret 2016.
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gjaldt også den del af ejendomsavancen, der var opnået ved afståelse af træer på rod.
Ejendomsavance ved frivillig afståelse af en del af en landbrugsejendom var ikke skattepligtig, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gjaldt også ejendomsavancen ved afståelse af et areal, der kunne forlanges medeksproprieret.
Efter anmodning fra ejeren kan Vurderingsstyrelsen ændre benyttelseskoden på en ejendom med over 3 lejligheder med benyttelseskode 02, hvis ejendommen rettelig burde have været vurderet som beboelsesejendom (kode 01).
Selv om der er vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, gælder de gamle vurderingsregler frem til 2021, når der er tale om landbrug.
A kunne ikke få fradrag for henlæggelse på etableringskonto uden binding i 2013 på baggrund af virksomhedsindkomst. A havde foretaget indskud og var etableret med virksomhed 8 år tidligere, nemlig i 2005.
Et areal på 6,5 ha, der i en årrække havde været og fortsat var anvendt til landbrug, skulle kodes med benyttelseskode 17 – Ubebygget landbrugslod, uanset at arealet ifølge en lokalplan var udlagt til boligformål.
Lønmodtagere kan frem til 31. marts 2019 få genoptaget afgørelser om beskæftigelsesgraden. Genoptagelsen skal ske på lønmodtagerens foranledning, da ATP ikke af egen drift genoptager afgørelser.
Landsskatteretten anser ejendom 1 for erhvervsmæssigt drevet trods beskeden indtægt. Ejendom 2 anses ikke for erhvervsmæssigt drevet, da den har så beskedent omfang, at der ikke er tale om virksomhed.
Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ny vurderingslov. I denne SKATM beskrives overordnet de nye vurderingsregler med særlig vægt lagt på vurderingen af landbrugsejendomme og skovejendomme.
Lodsejere, der deltager i et vådområdeprojekt, bør altid søge rådgivning vedrørende de skattemæssige konsekvenser af deltagelsen. DLBR-virksomhedernes skatteeksperter står naturligvis klar, når der ønskes en sådan rådgivning.
Det fremgår af SKATs styresignal, at en ejendomsvurdering kan genoptages, hvis vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, og denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.
Landsskatteretten fandt ud fra skønsmandens vurdering, at ejendommen var drevet landbrugsfagligt forsvarligt, og efter de driftsmæssige lineære afskrivninger var der udsigt til et resultat på 0 kr. eller derover
Byretten fandt, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling hos SKAT for værdiansættelse af forbedringsudgiftens størrelse i forbindelse med opfyldningen af grunden med jord.
Løbende tilføjelser af afgørelser, der primært vedrører fortolkningen af Lovforslag l 200, vedtaget som lov nr. 992 af 16. september 2014.
SKAT har beregnet rentekorrektionssatsen for indkomståret 2015 til 4 pct.
Omkring 1. juli er der en række frister, som det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med selvangivelsen for 2014.
SKAT har udsendt et styresignal, som beskriver de skattemæssige konsekvenser af ordningens ophør.
Landsskatteretten fandt, at der skulle beregnes ejendomsavance ved salget af jordarealet, selv om det samme areal blev tilbagekøbt dagen efter salget.
Folketinget vedtog 9. september 2014 en ændring af virksomhedsskatteloven, som medfører flere stramninger for landmænd, der benytter virksomhedsordningen.
SKAT har udsendt et nyt styresignal om genoptagelse for indkomstårene 2000-2010 og udsendes som følge af, at Landsskatteretten har underkendt SKATs praksis for genoptagelse efter styresignalet i SKATM-2011-11-10.
Omkring 1. juli er der en række frister, som det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med selvangivelsen for 2013.
Når en landmand river en afskrivningsberettiget driftsbygning ned, skal der tages stilling til to ting rent skattemæssigt.
Videncentret for Landbrug oplever i stigende grad, at SKAT vurderer mindre landbrugsejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, som beboelsesejendomme. Det kan have en lang række negative skattemæssige konsekvenser for dig som ejer.
Erstatninger til lejere for utidig opsigelse samt advokatomkostninger i forbindelse hermed kunne fratrækkes i salgssummen i forbindelse med avanceopgørelsen ved salg af ejendommen.
Udstykning af jordlodder medførte, at jorden overgik til ikke-erhvervsmæssig anvendelse og dermed ikke kunne indgå i virksomhedsordningen.
SKAT blev for nogle uger siden bombarderet med kritik fra Rigsrevisionen og Statsreviso-rerne, der fandt, at SKAT og Skatteministeriet havde forvaltet området for ejendomsvurdering meget kritisabelt.
Landsskatteretten pålagde skatteankenævnet at genoptage afgørelsen om succession for indkomståret 2007, idet retten fandt, at praksisændringen i styresignalet SKM2011.250SKAT i den konkrete sag kunne finde anvendelse for dette indkomstår.
Landsskatteretten fandt, at værdien af stuehuset, ved overførsel fra virksomhedsordningen til privat, skulle opgøres til handelsværdien samt afholdte ombygningsudgifter. Landsskatteretten afslog anmodning om selvangivelsesomvalg.
Fra årsskiftet er reglerne for, hvor lang en frist SKAT har til at godkende en gaves værdi, blevet ændret.
Højesteret stadfæstede Vestre Landsrets dom, hvor en landbrugsejendom på 19 ha med minkfarm ved ejendomsvurderingen ikke var vurderet som benyttet til landbrug, og dermed kunne anskaffelsessummen ikke indekseres ved salg af ejendommen.
Skatterådet fandt ikke, at afståelsen kunne ske skattefrit, såfremt det var Plan- og Miljøudvalget eller økonomiudvalget, der i henhold til Byrådets beslutning ville iværksætte en ekspropriation, hvis der ikke kunne indgås en frivillig aftale.
Ved begæring om genanbringelse af ejendomsavance skal der indgives oplysninger til told- og skatteforvaltningen.
Har du kalenderårsregnskab, er der nogle skatteforhold, du skal være opmærksom på, før det gamle år rinder ud. Det skyldes, at en række skatteregler har ”skæringsdag” ved årsskiftet.
Folketinget har vedtaget at forbedre etableringskonto- og iværksætterkontoordninger for at skabe bedre vilkår for iværksættere, som har planer om at etablere virksomhed. De forbedrede regler har som udgangspunkt virkning fra og med indkomståret 2010.
Vestre Landsret fandt ikke, at As salg af 2 ejendomme til et ejendomsselskab kunne sidestilles med en frivillig aftale, der var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11.
Efter overdragelse af landbrugsejendommene til hustruen kunne denne videreoverdrage landbrugsejendommene til sin broder efter reglerne om succession.
Parternes fordeling af overdragelsessummen for en landbrugsejendom blev for stuehusets vedkommende nedsat med ca. 26 % af Vestre Landsret, som mente fordelingen var åbenbart forkert.
Forårspakken 2.0 har vidtrækkende betydning for reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Der er sket stramninger af reglerne for genanbringelse. Endvidere er parcelhusreglen og indekseringsreglen ændret. Endelig er reglerne om fordeling af overdragelsessummer og reglerne for fredede bygninger ændret.
En skovejendom på 53,8 ha bestod af syv matrikelnumre, hvoraf de tre matrikelnumre i tingbogen og hos Kort- og Matrikelstyrelsen var anført som en samlet fast ejendom. SKAT anså sagen som fem selvstændige ejendomme, også mht. 10.000 kr.’s tillæg.
En fader overdrog en boligejendom til sin datter til 85 % af seneste ejendomsvurdering forud for overdragelsen. Selv om faderens anskaffelsessum for ejendommen var højere end overdragelsessummen, kunne myndighederne ikke tilsidesætte værdiansættelsen.
Skatterådet har taget stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven i udenlandsk ejendom ved efterfølgende fraflytning fra Danmark.
Skatteministeriets besvarelse af nogle stillede spørgsmål om omlægning af regnskabsår.
Skatteministeriet har udtalt, at de nye regler om overførsel af blandet benyttede biler i virksomhedsordningen ikke gælder for biler, hvor der er indgået endelig bindende aftale om købet af bilen inden den 7. oktober 2004.
Mælkeudvalget har meddelt, at man opretholder de hidtidige terminer for køb og salg på novemberbørsen 2004. Dette medfører, at en solgt kvote skal anses for solgt i 2005, mens en købt kvote skal anses for købt i 2004. .
Skatteministeriet har i august 2004 sendt et lovforslag i høring. Lovforslaget vedrører bl.a. den skattemæssige behandling af blandet anvendte biler i virksomhedsordningen.
Underskud ved drift af en landbrugsejendom, hvorfra der solgtes eget produceret oksekød, blev anset for erhvervsmæssigt drevet.
Indskud på etableringskonto skal efter Landscentrets opfattelse anses som et privat aktiv i relation til virksomhedsordningen.