Oprettet: 15-06-2011

Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

Ejerskifte

Salg til en nær medarbejder med succession er ikke den mest kendte form for generationsskifte af landbrug, men reglerne er anvendt med succes i flere tilfælde. Fordelen ved at anvende reglerne om succession til en nær medarbejder er, at sælger undgår at skulle betale skat af avancen ved salget af minkfarmen. I stedet overtager den nære medarbejder en del af skatten og får i stedet ejendommen billigere, da køber skal have kompensation for at have overtaget skattebyrden fra sælger.

 

Betingelserne for at en medarbejder kan overtage med succession er, at medarbejderen inden for 5 år forud for handlen skal have arbejdet 4.212 timer på farmen. Ved almindelig fuldtidsbeskæftigelse svarer det til knap 2 ½ års arbejde. Det er ikke afgørende, om farmen drives i selskabsregi eller som personlig virksomhed. Det er det samme timeantal, der skal opfyldes, og man kan opnå de samme skattemæssige fordele ved salget af farmen til medarbejderen uanset om sælger har farmen i et selskab eller driver den i personligt regi med anvendelse af virksomhedsordning.

 

Det har vist sig, at 2 ½ år kan være lang tid at vente for begge parter, hvis salget skal ske til en nær medarbejder, der ikke allerede i forvejen arbejder på farmen. Køber skal være tålmodig, inden han selv kan få realiseret alle sine ideer på farmen, og det er lang tid for sælger at vente. Hertil kommer risikoen for væsentlige prisudsving i mellemtiden – hvem skal bære denne risiko?

 

Anvender man reglerne om succession til nær medarbejder, får sælger som tidligere nævnt den skattemæssige fordel, at køber overtager den udskudte skat, der eksempelvis er på bygningerne, og samtidig får køber ejendommen billigere. Da finansieringen ofte er en meget central del af generationsskiftet, vil det være en fordel for køber, at han skal finansiere et mindre beløb ved købet. Den udskudte skat på ejendommen betragtes som et rente- og afdragsfrit lån hos skattevæsnet, og dette lån overføres fra sælger til køber.

 

FORDELE OG ULEMPER

Brug af succession til nær medarbejder giver en række fordele:

 

Den udskudte skat overføres fra sælger til køber, hvorved køber får et rente- og afdragsfrit lån hos SKAT, som hjælper ved finansieringen

Sælger sparer skatten, og køber får ejendommen billigere

Sælger og køber arbejder sammen i en periode, hvilket giver mulighed for, at køber lærer far-men at kende og kan komme helt ind i driften

 

Omvendt kan der også være en række ulemper forbundet med succession til nær medarbejder:

 

Det kan være svært at fastsætte, hvordan skattefordelen skal fordeles

Kan køber og sælger arbejde sammen i 2 ½ år uden uenighed?

Hvad skal der ske med prisændringerne, hvis man skal vente 2 ½ år?

 

JURA

Hvis en medarbejder ansættes med henblik på at denne skal købe ejendommen med succession på et se-nere tidspunkt, vil man ofte tidligt i forløbet have behov for at indgå aftaler om det videre forløb. Da der ikke må foreligge en bindende aftale om overdragelse inden beskæftigelseskravet er opfyldt, vil der ofte være behov for at indgå aftaler om køberet. En sådan køberet vil med fordel kunne indeholde aftaler om principperne for værdiansættelse af minkfarmen, således at det er klart, hvordan parterne skal forholde sig til ændringer i prisen på eksempelvis ejendommen og besætningen. Det har i praksis vist sig at være en stor juridisk udfordring at få disse aftaler på plads.

 

Når overdragelse ikke sker med det samme, er det en god ide at lave en plan for forløbet. Denne plan bør blandt andet indeholde:

 

Det tidsmæssige forløb fra start og til at medarbejderen har overtaget den sidste del af minkfarmen

Principper for prisfastsættelse

Aftale for samarbejdet i overgangsperioden, herunder hvornår medarbejderen overtager det egentlige ansvar for driften

Bestemmelse om hvad der gælder, hvis parterne ikke kan samarbejde, eller hvis den ene bliver syg eller dør

 

Når den endelige handel indgås, skal der laves sædvanlige overdragelsesaftaler vedrørende minkfarmen. Er minkfarmen beliggende på en landbrugsejendom, skal bestemmelserne i landbrugsloven overholdes. Sker overdragelsen i etaper, skal man være opmærksom på, at der indtræder en bopælspligt for køberen. Bopælspligten gør sig gældende senest på det tidspunkt, køberen har overtaget mere end 80 % af ejendommen. Herefter gælder bopælspligten i 10 år, og den skal opfyldes af køber personligt, eller ved at køberen udlejer stuehuset til en lejer.

 

Det anbefales at søge rådgivning til at udarbejde de fornødne aftaler og for at sikre sig, at gældende lovgivning er overholdt.

 

SKAT

Ved handlen overtager den nære medarbejder ofte en meget stor del af den udskudte skat. Prisen for ejendommen bliver nedsat for at kompensere køber for overtagelsen af den udskudte skat. Det kan være svært at værdiansætte, hvad forpligtigelsen er værd i fri handel. Derfor er der en risiko for, at SKAT vil ændre på værdiansættelsen, selvom det er en aftale mellem uafhængige parter. Det kan således være en god ide at indsætte et skatteforbehold i aftalen.

 

Der bliver desuden ofte ydet en gave fra sælger til køber for yderligere at kompensere for den skat, sælger slipper for at skulle betale. Her skal man være opmærksom på, at medarbejderen vil være skattepligtig i sin personlige indkomst af en gave med op til 51 % i beskatning.

 

FINANSIERING OG ØKONOMI

Køber overtager den udskudte skat, der kan betragtes som et rente- og afdragsfrit lån hos skattevæsnet, og det kan man ikke få billigere andre steder. Det er en stor fordel i forhold til at kunne få købet af farmen finansieret. Det giver mindre afskrivningsmuligheder og mindre renteudgifter. Det betyder, at køber økonomisk er mindre sårbar, hvis der bliver år med en ringere indtjening. Har man en god indtjening, vil der blive en større skattebetaling grundet de mindre afskrivningsmuligheder, men der vil man typisk have råd til det grundet den gode indtjening.

 

VARIATIONER

Der er store forskellige i de skatter, som skal overdrages til køber. Derfor er der også store forskelle i de måder, handlerne bliver sammensat på. Der er ikke nogen standardløsning i forhold til at sælge en minkfarm til en nær medarbejder. Størrelsen af den udskudte skat afgør, hvorledes handlen skal sammensættes. Det har også betydning, om skatten vedrører den faste ejendom, besætningen eller inventaret på ejendommen.

Sidst bekræftet: 03-06-2019 Oprettet: 15-06-2011 Revideret: 15-06-2011

Forfatter

Pelsdyr
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Hans Henrik Møller

René Moody Nielsen

Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20
Landsaftaler
Find landsaftaler om elanlæg, vand- og spildevandsanlæg samt teleanlæg.
18.02.20