Oprettet: 15-06-2011

Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

Ejerskifte

Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession, når der sker salg til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn.

Succession giver mulighed for, at køber overtager sælgers udskudte skat. For sælger betyder det, at han undgår at betale skat af fortjenester på de aktiver, der overdrages med succession. Køber vil normalt kræve sig betalt for at overtage den udskudte skat ved at forlange en lavere pris for minkfarmen. Der er to måder at give nedslaget på. Enten handles til den faktiske handelsværdi, hvor der gives et nedslag i salgsprisen. Nedslaget er svarende til værdien af den overtagne forpligtigelse, der ofte sættes til kurs 50-80 af den udskudte skat. Eller sker værdiansættelsen efter SKATs vejledende retningslinjer, og sælger giver køber en gave. Ydes der en gave, gives der ved afgiftsberegningen fradrag for en passivpost, der kompenserer for den udskudte skat. Begge måder gør farmen billigere for køber. Sælger får det samme beløb ud af handlen, da han slipper for at betale den beregnede skat til skattevæsnet.

Generationsskifte med succession kan dermed give både sælger og køber en fordel, men det forudsættes, at handlen foregår inden for familien. Handler med succession indgås mellem køber og sælger. En handel i familieforhold kan dog også påvirke resten af familien – ikke mindst søskende, der kan være usikre på, hvordan handlen påvirker en fremtidig arv til de resterende arvinger. Dette skal der tages højde for af pelsdyravleren sammen med en rådgiver. Hvis køber kun får kompensation for den skat, han overtager, vil sælger få samme provenu som ved salg i fri handel. Herved er de andre søskende ikke gået glip af noget, og deres arv er ikke blevet forringet.

 

FORDELE OG ULEMPER 

Familiehandel ved ejerskifte giver en række fordele for avleren, der overvejer denne løsning:

 

Man får skattebetaling udskudt til næste gang der handles i fri handel

Sælger sparer skatten, og køber overtager en minkfarm tilsvarende billigere

Sælger kan hjælpe til på farmen (dette kræver dog klar forventningsafstemning)

Sælger kan fortsat have tilknytning til branchen

Køber overtager en kendt farm i fuld drift

Køber overtager udskudt skat, som kan sidestilles med et rente- og afdragsfrit lån

 

Omvendt kan der også være en række ulemper forbundet med familiehandlen i ejerskifte:

 

Køber får et mindre afskrivningsgrundlag

Det kan give splid hos andre arvinger, hvis rådgivningen ikke har taget højde herfor

Tab af afskrivningsmuligheder for sælger

Større risiko hvis køber efter kort tid er nødt til at sælge i skattepligtig handel

 

JURA 

Overdragelse af minkfarme er ofte sket inden for familien. Selv om sælger og køber kender hinanden godt, er der også i disse tilfælde en række juridiske forhold, man skal være opmærksom på.

 

Er minkfarmen beliggende på en landbrugsejendom, skal køber af ejendommen opfylde betingelserne i landbrugsloven. Selvom der er tale om en handel inden for familien, bliver køber mødt med en bopælspligt. Denne skal opfyldes af køber personligt, eller ved at køber lejer stuehuset på ejendommen ud.

 

Også i familiehandler er det vigtigt, at der udarbejdes en udførlig købsaftale, der blandt andet indeholder bestemmelser om:

 

Hvad er det, der sælges?

Hvilket løsøre følger med i handlen?

Hvornår overtages ejendommen?

Hvad er prisen? Skal en del af købesummen berigtiges med en gave?

 

Når der handles inden for familien, vil køber typisk opnå en række fordele. Sælger bør være opmærksom på, at disse fordele kan have visse arveretlige konsekvenser i forhold til dennes øvrige arvinger, idet køberen med handlen tilgodeses på en måde, de øvrige arvinger ikke kan opnå. Ønsker sælger, at dennes arvinger ikke skal stilles forskelligt, til trods for salget af minkfarmen til én af arvingerne, bør der laves et testamente, hvor der tages højde herfor.

 

Sælger bør derfor søge rådgivning i forbindelse med en familiehandel. Både for at sikre, at handlen sker i overensstemmelse med lovgivning, og at salget til et familiemedlem ikke får en række utilsigtede virkninger i forhold til øvrige familiemedlemmer.

 

SKAT 

Ved at handle med succession overtager køber en skatteforpligtigelse, som dog først endeligt viser sig, når køber sælger farmen igen. Såfremt successionsreglen fortsat eksisterer, kan der også næste gang sælges til børn med succession. Det betyder, at skatten kan udskydes i det uendelige.

 

Værdiansættelse ved handler inden for familien kan efterprøves af skattemyndighederne, idet parterne anses for at være interesseforbundne parter. Ikke mindst ved handler med succession kan det være svært at finde den rigtige handelsværdi. Normalt kan der handles fast ejendom til en værdi, der ligger indenfor +/- 15% af seneste offentlige ejendomsværdi. Er man i tvivl kan det være en god ide at bede SKAT om et bindende svar på værdiansættelsen.

 

For at sælgers provenu ikke skal blive større, end hvis der blev handlet i fri handel, kan der indsættes en gave i berigtigelsen af handlen. Der skal ikke betales gaveafgift, hvis gaven er under 30 % af de beregnede skatter, der ville have været i fri handel til denne pris.

 

Da værdiansættelsen er kompliceret, og der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før der kan handles med succession, bør man få rådgivning herom.

 

FINANSIERING OG ØKONOMI 

Det er en økonomisk fordel for køber, at der handles med succession, da farmen herved overtages til en lavere pris og dermed færre renter. Køber er altså mindre sårbar, når der bliver år med mindre indtjening.

 

Det er normalt vanskeligt at få finansieret en handel med kreditforeningslån, specielt hvis der ingen jord er til farmen. Medfølger der blot lidt jord, er DLR Kredit normalt villig til at sætte et 20- eller 30-årigt lån i den faste ejendom, ellers er det nødvendigt med de lidt dyrere pengeinstitutlån, og der kan eventuelt indsættes et sælgerpantebrev. Er det en handel fra fader til søn eller datter, kan en del af berigtigelsen eventuelt være et uforrentet anfordringsgældsbrev.

 

VARIATIONER 

Stort set alle familiehandler sker med succession. Der er mere eller mindre givne regler for de værdiansættelser, der skal være på de overdragne aktiver. Der kan ikke opstilles en standardløsning, men et godt udgangspunkt er, at sælger skal have det samme i provenu, som der kan opnås ved salg i fri handel.

 

Det er ikke nødvendigt at overdrage hele farmen på en gang. Det er også muligt at overdrage en ideel del af en virksomhed med succession. I de tilfælde vil sælger og køber efterfølgende drive et interessentskab. Det anbefales at lave en interessentskabskontrakt, der regulerer forholdet mellem parterne – også hvor disse er i familie, da der nemt kan opstå konflikter uden klare retningslinjer.


Såfremt at familiehandlen er foretaget med succession, kan der inden for en periode på 5 år foretages et tilbagesalg til den tidligere ejer, også med succession.

Sidst bekræftet: 03-06-2019 Oprettet: 15-06-2011 Revideret: 15-06-2011

Forfatter

Pelsdyr
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Hans Henrik Møller

René Moody Nielsen

Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20