Oprettet: 15-06-2011

Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

Ejerskifte

Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget generelt sker i begrænset omfang og er langt fra niveauet i andre erhverv. Det er der mange årsager til. Selvejet uden brug af selskaber har været det bærende gennem mange år inden for minkproduktionen, selvom der er en større andel af selskaber inden for minkproduktionen end i den øvrige del af landbruget.

 

Der er en økonomisk begrundelse for, at selskaber ikke er et så udbredt fænomen. Har man for eksempel en minkfarm med 50–100 ha. jord, et godt stuehus samt en del driftsbygninger, er der en fordel ved opgørelsen af avancen ved salg af ejendommen.

 

Alligevel er der en række muligheder ved at anvende selskaber i forbindelse med et generationsskifte af en minkfarm, både når generationsskiftet skal ske i familien og uden for familien til en tredje part.

 

Det er muligt at udnytte fordelene ved både virksomhedsordningen i den løbende beskatning og fordelene ved at kunne overdrage ejendommen via et selskab. Modellen er, at man foretager en skattefri virksom-hedsomdannelse af hele minkfarmen, og dermed flytter farmen fra privateje over i et selskab uden at skulle betale skat ved omdannelsen. På den måde bliver hele den udskudte skat på driftsbygningerne og jorden flyttet over dels i selskabet og dels på aktierne. Derefter kan den nye køber af minkfarmen købe aktierne. Køber kan købe alle aktierne i en handel eller i dele over en årrække på eksempelvis 1–5 år. Såfremt køber kan overtage aktierne med succession, kan han få hele det afdragsfrie lån til skattevæsnet (den udskudte skat) med fra sælger. Kan køber ikke købe aktierne med succession, så overtager han selskabet med det afdragsfrie lån fra den skat, som selskabet har overtaget. Det er svært at få et rente- og afdragsfrit lån andre steder end ved skattevæsnet, så den fordel skal man selvfølgelig udnytte.

 

FORDELE OG ULEMPER

Brug af selskaber ved ejerskifte giver en række fordele for avleren, der overvejer denne løsning:

 

Begrænset hæftelse

Bedre økonomisk overblik, da der skal foreligge et særskilt regnskab for farmen

Man kan få skatten ind i selskabet og lade køber overtage den udskudte skat

Man kan overdrage selskabet over en periode uden særlig store omkostninger

Der er mulighed for at stifte et holdingselskab efter 3 år og overføre skattefrit udbytte hertil

Udbytte er til en lavere beskatning

Ledende medarbejdere kan på sigt blive medejere af selskabet

Skattefri virksomhedsomdannelse er mulig

Handel med virksomheden er kun en handel med aktier, der har få omkostninger

 

Omvendt kan der også være en række ulemper forbundet med selskaber i ejerskifte:

 

Ingen modregningsret ved underskud i selskabet og negativ indkomst

Skat udbetales ikke (carry back), hvis man tidligere har betalt skat og senere har underskud

Omkostningerne er en lille smule større ved selskaber både ved stiftelse og løbende drift

Skriftlige aftaler, formaliseret stiftelsesprocedure for selskaber

Offentliggørelse af årsregnskab

 

JURA

Der er mange juridiske spørgsmål at tage hensyn, når man skal stifte et selskab. Der er meget papirarbejde, som skal klares, inden et selskab er stiftet. Der skal udarbejdes vedtægter, overenskomst om opgavefordeling mellem parterne, lejeaftaler og direktørkontrakt. Det har i praksis vist sig, at det ofte er en stor juridisk udfordring at få disse aftaler på plads. Men der er stor erfaring med at stifte selskaber og et stort regelsæt herom. Derfor er det relativt nemt at stifte og opløse selskaber, hvis det også skulle blive nødvendigt. Der findes forskellige selskabsformer, som kan overvejes i forbindelse med ejerskifte af en minkfarm.

 

De traditionelle selskaber, aktie- og anpartsselskaber, er reguleret i en fælles lov kaldet selskabsloven. Denne lov indeholder en række krav til selskaberne, herunder til:

 

Stiftelse

Minimumskapital

Ledelse

Offentlighed

 

Af andre selskabstyper kan nævnes partnerselskab (P/S) og kommanditselskab (K/S). Disse selskabstyper blander principperne fra personligt eje og selskabseje. I langt de fleste tilfælde betragtes disse selskaber som selvstændige juridiske personer, der kan indgå aftaler i selskabets navn, men skatteretligt er der tale om transparente selskaber.

 

Den væsentligste forskel mellem P/S og K/S er, at et P/S i modsætning til K/S i vidt omfang er underlagt selskabsloven ligesom aktie- og anpartsselskaber. Det betyder blandt andet, at der stilles krav til stiftelse og minimumskapital til et P/S.

 

Når et generationsskifte sker i selskabsform, er det ikke selve minkfarmen, der handles, men selskabsandele (for eksempel aktier og anparter). Dette skyldes, at minkfarmen ejes af selskabet, og selskabet består i uændret form, selvom der handles aktier eller anparter. Ved overdragelse af selskabsandele er det vigtigt, at der laves en overdragelsesaftale, der blandt andet beskriver, hvor stor en del der handles, og hvad prisen herfor er. Er minkfarmen placeret på en landbrugsejendom, er det ikke lige nemt for alle selskabstyper at købe farmen. Landbrugsloven indeholder begrænsninger for, hvilke selskabstyper, der må købe og eje en landbrugsejendom. Som hovedregel er det kun muligt for aktie- og anpartsselskaber at købe og eje, men under særlige omstændigheder kan andre selskabsformer få dispensation til at kunne købe og eje.SKAT

 

Den løbende beskatning i selskaber og i virksomhedsordningen er på 25 %, og der er således ingen forskel mellem selskaber og private virksomheder i den løbende beskatning. Der er mulighed for at føre en stor udskudt skat fra en personligt drevet virksomhed over i et selskab via en skattefri virksomhedsomdannelse.

 

Man kan således få den udskudte skat flyttet fra sælger over til køber, så køber kan købe ejendommen billigere. Det vil ofte give et lavere afskrivningsgrundlag og en højere løbende beskatning. Den løbende beskatning er også forskellig uden for et selskab og i et selskab, hvor man som ejer typisk bliver direktør og lønmodtager i modsætning til i personligt regi, hvor overskuddet er virksomhedsoverskud, der kan spares op i virksomhedsordningen.

 

FINANSIERING OG ØKONOMI

Køber overtager den udskudte skat, som betragtes som er et rente- og afdragsfrit lån hos skattevæsnet, og det kan man ikke få billigere andre steder. Det er en stor fordel i forhold til at kunne få købet af farmen finansieret. Det giver mindre afskrivningsmuligheder og mindre renteudgifter.

 

Det betyder, at køber økonomisk er mindre sårbar, hvis der bliver år med en ringere indtjening. Har man en god indtjening vil der blive en større skattebetaling grundet de mindre afskrivningsmuligheder, men der vil man typisk have råd til det grundet den gode indtjening.

 

VARIATIONER 

Der er store forskelle i de skatter, der skal overdrages til køber via en selskabskonstruktion. Derfor er der også store forskelle i de måder, handlerne bliver sammensat på. Der er ikke nogen standardløsning i forhold til at sælge en minkfarm i selskabsform. Størrelsen af den udskudte skat afgør, hvorledes handlen skal sammensættes. Det har også betydning, om skatten vedrører den faste ejendom, besætningen eller inventaret på ejendommen. Man kan også have et selskab, hvor alene produktionen er placeret og den faste ejendom er uden for selskaber, hvis man vil samarbejde om en minkproduktion. Der er derfor store variationsmuligheder i de måder, man kan anvende selskaber til at handle en minkfarm videre til en ny køber. Søg altid rådgivning om disse forhold, så det sikres, at den rette løsning vælges.
Sidst bekræftet: 03-06-2019 Oprettet: 15-06-2011 Revideret: 15-06-2011

Forfatter

Pelsdyr
Juridisk specialkonsulent

Morten Haahr Jensen

Team Selskaber


Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Team Selskaber


Hans Henrik Møller

René Moody Nielsen

Af samme forfatter

To kommuner er indstillet til bøde for ikke at have et passende sikkerhedsniveau
I henhold til GDPR-forordningens artikel 32 har offentlige myndigheder og private virksomheder pligt til at gennemføre tekn...
31.03.20
Force majeure i coronatider
Hvad gælder, hvis man ikke får leveret varer som følge af coronavirus?
26.03.20
GDPR og coronavirus
Må arbejdsgivere registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af coronavirus?
26.03.20
Landsaftalen
Find materiale om landsaftaler samt afgrødeerstatning
18.02.20
Afgrødeerstatning
Her kan du se afgrødeerstatninger.
18.02.20