Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-11-2009

Diverse, Pelsdyr 

Oprettet: 15-08-2002

Ny pelsdyrfarmbekendtgørelse trådt i kraft 1. august 2002

Ny pelsdyrfarmbekendtgørelse trådt i kraft 1. august 2002

Den 1. august trådte den længe ventede bekendtgørelse om pelsdyrfarme i kraft, og dermed er der indført en ny "hovedlov" om de miljømæssige aspekter ved pelsdyrhold. Hele regelsættet heri har karakter af en branchebekendtgørelse, som stort set regulerer alle de særlige miljøforhold, der knytter sig til driften af pelsdyrfarme og de eventuelle gener i forhold til omgivelserne.

I forhold til den hidtil gældende farmbekendtgørelse er der sket flere ændringer, hvoraf den væsentligste - såvel driftsmæssigt som økonomisk - er kravet om gødningsopsamling. Dette krav betyder, at det traditionelle farmsystem med grusbund skal udfases i de kommende år; dvs. senest i løbet af 2006 for de større farme og i løbet af 2009 for de mindre farme. Herudover er der indført en række nye afstandskrav, der bl.a. får betydning for placeringen af fremtidige gylletanke og møddingshuse mv.

Hertil kommer de ændringer, der er sket i den såkaldte husdyrgødningsbekendtgørelse, der også omfatter pelsdyrfarme bl.a. med hensyn til opbevaring og anvendelse af gødningen.

Opsamling af gødning
Bekendtgørelsen fastslår, at alle farme fremover skal etablere en form for gødningssystem, således at gødningen opsamles og føres til et opbevaringsanlæg. Det er dog ikke nærmere defineret, hvordan dette system skal udformes, og hvordan gødningen skal føres fra haller til opbevaringsanlæg. Som tidligere nævnt har Skov- og Naturstyrelsen ikke peget på andet end de nuværende gødningsrender som systemer, der kan opfylde bekendtgørelsens krav. Gødningen vil derfor fortsat kunne håndteres såvel som gylle og som fast gødning, men med de nye regler må den altså ikke længere falde direkte på grusbunden.

I tilknytning til den nye bekendtgørelse vil Skov- og Naturstyrelsen lave en særlig vejledning, som skal uddybe og præcisere en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, herunder kravet om gødningsopsamling. Dansk Pelsdyravlerforening vil naturligvis blive inddraget i udarbejdelsen af denne vejledning, men det er endnu uvist, hvornår den kan ligge klar på tegnebrættet.

I forbindelse med indføjelsen af kravet om gødningsopsamling er de hidtidige regler om tagrender på hallerne udgået. Hidtil har kommunen kunnet give påbud om opsætning af enten gødningsrender eller tagrender, men denne valgsituation er nu erstattet af et entydigt krav om etablering af gødningssystem i hallerne.

Tidsfrist
For alle eksisterende farme gennemføres kravet om gødningsopsamling i to etaper, hvor skæringsdatoen regnes fra det tidspunkt, hvor der senest skal ske anmeldelse af eller søges om tilladelse til byggeriet - dvs. etablering af gødningssystemet - til kommunen. Med udgangspunkt i farmstørrelsen er der fastsat følgende tidsramme:

· farme med 600 eller flere tæver skal indgive anmeldelse/ansøgning om etablering af gødningsopsamling til kommunen inden 31. december 2004.

· alle øvrige farme skal indgive anmeldelse/ansøgning om etablering af gødningsopsamling til kommunen inden 31. december 2007. Dette gælder farme med mindre end 600 tæver og sommerfarme.

· når byggeanmeldelsen eller ansøgningen herom er indgivet til kommunen, behandler myndighederne sagen, og alt efter byggeriets omfang og ejendommens landbrugsmæssige status og beliggenhed vil der skulle udstedes en række tilladelser og foretages miljøvurdering (VVM). Senest 1 år efter at samtlige nødvendige tilladelser foreligger, skal gødningssystemet være etableret. Altså formentlig typisk i løbet af 2006 eller 2009.

· ved etablering af nye farme og haller træder kravet om gødningsopsamling i kraft pr. 1. august 2002; dog således at forstå, at gødningssystemet skal være etableret senest 1 år efter, at alle nødvendige tilladelser er givet fra amt og kommune.

Den nye bekendtgørelse giver i visse tilfælde kommunerne mulighed for at påbyde gødningsopsamling tidligere end de nævnte frister. Det gælder for farme, der ligger indenfor:

  • eksisterende vandindvindingsoplande

  • områder, der er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder i amtets regionplan

  • områder, der er udpeget som indsatsområde vedr. nitrat i amtets regionplan.

Afstandskrav
a) Gylletanke, møddingshuse og -pladser

I den nye bekendtgørelse er der indført en række ændringer af de hidtidige afstandskrav, først og fremmest i forbindelse med gødningsoplagring. Som tidligere omtalt har der ikke hidtil været fastsat regler for placering af gylletanke og møddingshuse mv. på pelsdyrfarme. I den nye bekendtgørelse er dette ændret, således at der i hovedtræk er indført de samme afstandskrav, som gælder for det øvrige husdyrbrug.

Fra og med 1. august 2002 skal følgende afstande derfor overholdes ved etablering og udvidelse af anlæg til opbevaring af pelsdyrgødning:

  • 50 m til nabobeboelse og
  • 100 m til byzone eller sommerhusområde.

Desuden skal anlægget overholde en række forskellige afstandskrav til vandløb, veje, vandindvinding og beboelse på farmen i lighed med de regler, der gælder for andet husdyrhold.

b) Pelsdyrhaller
Når det gælder placeringen af selve hallerne, er det vigtigt at bemærke sig, at afstandsreglerne ikke er skærpet. Pelsdyrfarme er altså fortsat ikke omfattet af et afstandskrav på 300 m til en samlet bebyggelse i landzone eller til byzone. Dette skal særligt understreges her, fordi det af og til har givet anledning til tvivl, når kommunerne skal tage stilling til etablering og udvidelse af pelsdyrhaller.

Minkfarme med mindre end 10.000 tæver
Afstandsreglerne for placering af pelsdyrhaller er som hidtil fastsat i farmbekendtgørelsen, der stiller krav om mindst:

  • 100 m til nabobeboelse
  • 200 m til:
  1. byzone og sommerhusområder
  2. områder, der er udlagt til byzone eller sommerhusområde i kommuneplanens rammedel
  3. landzoneområder, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende.

Her er der sket ændringer i bestemmelserne i nr. 2 og 3, hvor afstandskravet på de 200 m nu også gælder i forhold til områder, der er udlagt til offentlige formål, og til byzone og sommerhuse i kommuneplanens rammedel.

Det skal i øvrigt bemærkes, at de samme ændringer også gælder for haller til ræve.

Som hidtil kan kommunalbestyrelsen i begrænset omfang dispensere fra disse afstandsregler; dvs. i de tilfælde, hvor det drejer sig om ældre farme og hvor udvidelsen sker i modsat retning af nabobeboelse.

Dansk Pelsdyravlerforening har gentagne gange fremført overfor Skov- og Naturstyrelsen, at når de eksisterende haller skal ændres som følge af kravet om gødningsopsamling, vil det i visse tilfælde medføre problemer at overholde de fastsatte afstandskrav, hvis der ikke laves en overgangsordning for de eksisterende bygninger. Med formuleringen af de nye bestemmelser har Skov- og Naturstyrelsen i vidt omfang taget højde for dette problem ved at lade afstandskravene gælde ved "ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne". I sagens natur medfører etablering af et gødningssystem (render i hallerne + evt. fortank) netop mindre gener for omgivelserne, og en sådan ændring af hallerne kræver derfor ikke særskilt overholdelse af afstandsreglerne.

Ved etablering af anlæg til gødningsopbevaring så som gylletank, møddingshus mv. gælder afstandskravene som angivet ovenfor. I det omfang der ikke er tilstrækkelig afstand til naboer mv., kan der søges om tilladelse til at etablere opbevaringsanlægget på ejendommens marker (hvis der hører tilstrækkelige jorder til farmen) - hvilket netop er blevet tilladt med den seneste ændring af planloven. Endelig kan gødningen overføres til naboens gylletank ved hjælp af en slamsuger eller oplagres i container andetsteds.

Disse forhold vil givetvis blive nærmere beskrevet og præciseret i den kommende vejledning, da de ikke fremgår direkte af bekendtgørelsens tekst.

Som nævnt skal anlæg til opbevaring af gødning overholde en række afstandskrav til veje og vandløb, søer mv. Det samme gælder for pelsdyrhaller, hvor der som noget nyt også er indføjet et afstandskrav i forhold til private fællesveje. Dette krav skyldes Skov- og Naturstyrelsens ønske om at skabe størst mulig overensstemmelse mellem afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen (der gælder for det øvrige husdyrbrug) og pelsdyrfarmbekendtgørelsen. I denne forbindelse vil afstandskravet kunne skabe problemer ved udvidelse og ændring af eksisterende farme, hvilket DP har fremført overfor Skov- og Naturstyrelsen.

Driften af pelsdyrfarme
Udover kravet om gødningsopsamling medfører den nye bekendtgørelse ikke ændrede regler for den daglige drift af pelsdyrfarme. Der skal derfor som hidtil renses ud mindst 1 gang om ugen; idet det dog kan undlades at rense ud i burene i hvalpeperioden. Der skal udlægges sand eller grus i haller, hvor der ikke er etableret et gødningssystem (endnu!), og sandet skal udskiftes mindst 1 gang om året.

Jorden skal holdes tør, og vandspild skal undgås, så der ikke forekommer nedsivning af gødningsstoffer. Der skal foretages effektiv bekæmpelse af fluer overalt på farmen, og døde kroppe og fedt skal opbevares i lukkede containere, der afleveres til destruktion mindst 1 gang ugentligt.

Kontakt: Hans-Jørgen Risager

Kilde: Pernille Schack, Dansk Pelsdyravlerforening.

Sidst bekræftet: 15-08-2002 Oprettet: 15-08-2002 Revideret: 15-08-2002

Forfatter

Pelsdyr
Lene Gripping