Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-11-2009

Diverse, Pelsdyr 

Oprettet: 12-09-2002

Praktisk anvendelse af hygiejnisering af gødning ved plasmacytose

Praktisk anvendelse af hygiejnisering af gødning ved plasmacytose

Er er påvist mere end 3 plasmacytose-reagenter på en farm, skal gødningen underkastes en virus-reducerende behandling ("hygiejniseres") før udbringningen. Kravet om hygiejnisering af gødningen bortfalder, når der ved en test af alle avlsdyr på farmen ikke påvises nogen reagenter.

Fast gødning
Pelsdyrhold, der har fast gødning på en møddingsplads, skal holde møddingen overdækket, f.eks. med et lag sort plastik, så den vilde fauna ikke har adgang til gødningen. Efter hver tilførsel af gødning skal tilsættes 4% læsket kalk (CaO, xH2O) eller hydratkalk (Ca(OH)2) på overfladen - svarende til 40 kg pr. ton gødning - hvorefter møddingen overdækkes igen.

Udkørsel af møddingen må først ske, når den i overdækket tilstand (sort plastik!) har været lagret i mindst 3 måneder efter sidste tilførsel. Udkørsel skal foretages på arealer, som ligger mere end 300 meter fra nærmeste pelsdyrhold. Gødningen skal pløjes ned umiddelbart efter udkørslen. Efter tømning af møddingen skal møddings-området rengøres og desinficeres. Ajle opsamlet fra møddingspladsen skal før udkørsel tilsættes hydratkalk, læsket kalk eller kaustisk soda (NaOH), således at pH-værdien hæves til 12.

Gylle
Farme med gyllesystem skal ligeledes sikre en reduktion af mængden af plasmacytosevirus i gyllen før udbringning.

Gylle kan hygiejniseres ved at hæve pH til 12. Til "standardgylle", dvs. gylle med et tørstofindhold på 4 pct, skal der iblandes 12 kg kautisk soda (NaOH) pr. ton gylle (1 ton = 1 kubikmeter) for at få pH op på 12; anvendes hydratkalk - Ca(OH)2 - skal anvendes ca. det dobbelte, dvs. 24 kg pr. ton. For hver procent, tørstofindholdet ændres, skal mængden af kaustisk soda ændres med 3 kg pr. ton. Før der anvendes tilsætning af base (hydratkalk eller kaustisk soda) til at hygiejnisere gyllen, skal man sikre sig, at pumper m.m kan tåle det høje pH.

Gylle kan også hygiejniseres ved at hæve temperaturen til mindst 70 º C i 1 time. Dette foretages bedst på et biogasanlæg, der har faciliteter til hygiejnisering. Da det ikke er alle biogasanlæg, som er godkendt til dette, bør man sikre sig, at dette er tilfældet, før der indgås en kontrakt.

Endelig er der mulighed for at kompostere gyllen ved at udlægge den på store mængder halm, og lagre møddingen i 3 måneder i overdækket tilstand som nævnt ovenfor, hvorefter udkørsel kan foretages. Udkørslen skal ske på arealer med mere end 300 meter til nærmeste pelsdyrhold. Udbringningen skal foretages enten med slæbeslanger eller ved direkte nedfældning.

I øvrigt anbefales det vigtigt at overdække gyllebeholderen for at minimere mængden af gylle, der skal hygiejniseres.

For at sikre, at der ikke spredes smitte mellem pelsdyrhold via udstyr/materiel, som anvendes til udbringning af gødning/gylle, skal dette renses og desinficeres efter endt brug.

Vedr. hygiejnisering af gylle ved øgning af pH
Mængden af kaustisk soda, som er nødvendig for at bringe gyllens pH op på 12, afhænger af gyllens indhold af tørstof. Som tommelfingerregel skal bruges ca. 12 kg kaustisk soda pr. ton/kubikmeter gylle.

Under praktiske forhold kan den krævede mængde kaustisk soda bestemmes på følgende måde :

 1. Afvej ca. 150 gram kaustisk soda i en plastikbeholder - bestem vægten af beholder + kaustisk soda til nærmeste gram

 2. Foretag en grundig omrøring af gyllen i gyldebeholderen

 3. Overfør 10 liter af den omrørte gylle til en spand

 4. Hæld ca. halvdelen af den afvejede mængde kaustisk soda over i spanden

 5. Omrør grundigt i gyllen for at opnå en ensartet blanding

 6. Kontrollér blandingens pH ved hjælp af indikatorpapir.

 7. Tilsæt yderligere en smule kaustisk soda til blandingen, hvis indikatorpapirets farve ikke svarer til pH 12. Omrør derefter grundigt og kontrollér igen blandingens pH.

 8. Fortsæt som angivet under punkt 7 til blandingens pH er nået op på 12

 9. Vej beholderen inkl. den ubrugte mængde kaustisk soda til nærmeste gram

 10. Fratræk beholderens slutvægt fra begyndelsesvægt.

 11. Dividér resultatet med 10 - herved fås den mængde kaustisk soda (kg) der skal anvendes pr. kubikmeter.

Den samlede mængde kaustisk soda, som er nødvendig til hygiejnisering af gyllebeholderens indhold bestemmes på følgende måde:

 1. Mål gyllebeholderens indvendige diameter. Angiv resultatet i meter

 2. Mål gyllelagets dybde/tykkelse. Angiv resultatet i meter

 3. Beregn mængden af gylle (kubikmeter) som:
  (gyllebeholderens diameter) x (gyllebeholderens diameter) x (gyllelagets dybde) x 0,79

 4. Beregn den nødvendige mængde kaustisk soda (kg) som: (resultatet fra punkt 11) x (resultatet fra punkt 14).

E ksempel
Til opnåelse af pH 12 i 10 liter gylle medgår 112 gram kaustisk soda
Gyllebeholderens diameter er 16 meter.
Gyllelagets dybde er 3 meter

Mængden af gylle = 16 x 16 x 3 x 0.79 = 606.72 kubikmeter

Den nødvendige mængde kaustisk soda = 606.72 x 11.2 = 6795.26 ~ 6800 kg

Kontakt: Hans-Jørgen Risager

Sidst bekræftet: 12-09-2002 Oprettet: 12-09-2002 Revideret: 12-09-2002

Forfatter

Pelsdyr
Lene Gripping