Beretninger  fra Statens Planteavlsforsøg 

Oprettet: 12-10-2004

Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om alm. rajgræs
Danmarks JordbrugsForskning, tidligere Statens Planteavlsforsøg, har gennem årene udgivet Beretninger, SP-rapporter, korte meddelelser og Grøn viden.
I nedenstående oversigt er vist udgivne beretninger som omhandler dyrkning af alm. rajgræs. Beretningerne kan åbnes ved at klikke på Beretning nr. xxxx.

 

Delt kvælstofgødskning ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)
Efterårsbehandling af frømarker med alm. rajgræs til frøavl i to år
Efterårsbehandling af frømarker med hundegræs (Dactylis glomerata L.), alm. rajgræs (Lolium perenne L.), engsvingel (Festuca pratensis Huds.) og engrapgræs (Poa pratensis L.)
Fjernelse af dæksædens halm ved udlæg af hundegræs, almindelig rajgræs, engsvingel og rødsvingel til frøavl
Forskellige udbringningstider for kvælstofgødningen om foråret ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)
Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)
Fosfor-, kalium- og pH-niveauer ved frøavl af alm. rajgræs og engsvingel
Konkurrenceforholdet mellem dækafgrøde og frøgræsudlæg
Plantebeskyttelse og frøudbytter i græs
Spiringsundersøgelser i græsmarksplanter
Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)
Såtidsforsøg med rajgræs til frøavl
Undersøgelser af nogle rajgræssorters frøgivende evne
Vækstregulering efterår og forår med Cycocel ekstra ved frøavl af rødsvingel, engrapgræs og almindelig rajgræs

 

Landscentret | Planteavl

Sidst bekræftet: 12-10-2004 Oprettet: 12-10-2004 Revideret: 12-10-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Christian Haldrup

Af samme forfatter

Rapgræsgalmyg i engrapgræs
Aarhus Universitet (DJF) følger temperatursummen for begyndende flyvning af engrapgræsgalmyg og har fangbakker ude i en enk...
17.04.07
Sortsundersøgelsen 2005 - markfrø
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
20.02.07
Stomp er off-label godkendt i frøgræs
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
02.10.06
Produktion af markfrø i Oregon, Washington og Idaho
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
04.09.06
Vinterraps betaler for at blive sået rettidigt
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
17.08.06