Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 9. Frøavl og forædling


Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 9. Frøavl og forædling
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

39.

Dannelse af nye Bygsorter, særlig Tystofte Prentice-Byg. Ved N. P. Nielsen, 16. bd., 1909, s. 169-93. 50 øre.

47.

Udbytteforsøg med Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg, 17. bd., 1910, s. 110-42. 50 øre. (L. Helweg).

52.

Kaalroens og Turnipsens Bastarder og de med disse nært beslægtede Kulturformer. Af L. Helweg. 17. bd., 1910, s. 529-83. 65 øre.

88.

Forsøg til Bestemmelse af Frøudbyttet af forskellige Kaalroestammer. Ved L. Helweg. 22. bd., 1915, s. 95-102. 10 øre.

147.

Dyrkningsforsøg med Runkelfrø, avlet i Udland og Indland. Ved E. Lindhard. 28. bd., 1922, s. 276-85. 25 øre.

164.

Dyrkningsforsøg med Sukkeroefrø, avlet paa sorterede og usorterede Roer. Ved E. Lindhard. 29. bd., 1923, s. 321-28. 25 øre.

170.

Forsøg med Frøavl af forskellige Græsarter samt Rødkløver og Kællingetand. Ved E. Lindhard og H. Bagge. 29. bd., 1923, s. 673-763. 2 kr.

189.

Udbytteforsøg med Kaalroefrø, avlet paa smaa eller store Frøroer. Ved E. Lindhard. 31. bd., 1925, s. 608-40. 80 øre.

344.

Forsøg med Frøavl af Tidlig Rødkløver. Ved Josef Hansen. 45. bd., 1941, s. 508­524. 45 øre.

446.

Forsøg med gul sennep til modenhed. Sorts-, kultur- og gødningsforsøg 1940-49. Ved H. Bagge. 55. bd., 1951, s. 121-135. 60 øre.

708.

Forsøg med kloner af Bintje. Ved Sv. E. Hansen. 68. bd., 1965, s. 763-768. 50 øre.,

809.

Forsøg med udlægsmåde for fabrikssukkerroer og kålroer til frøavl 1958-65. Ved Asger Larsen og A. Nordestgård. 72. bd., 1968, s. 100-112. 50 øre.

842.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kalksalpeter til engrapgræs til frøavl. Ved Asger Larsen og A. Nordestgaard. 73. bd., 1969, s. 45-56. 50 øre.

1139.

Frøavlsforsøg i rammer med hundegræs engsvingel og engrapgræs. Ved Anton Nordestgaard og Asger Larsen, 78. bd. 1974, s. 116-130. 1.50 kr.

1164.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl og engsvingel. Ved Anton Nordestgaard. 78. bd. 1974, s. 395-407. 1.50 kr.

1227.

Såmængdeforsøg med frøavl af engsvingel. Ved Anton Nordestgaard. 79. bd. 1975, s. 417-428. 2.00 kr.

1229.

Såmængdeforsøg med frøavl af timothe. Ved Anton Nordestgaard. 79. bd. 1975, s. 433-445. 2.00 kr.

1253.

Efterårsbehandling af frømarker med rød svingel. Ved Anton Nordestgaard. 80. bd. 1976, s. 49-72. 3.25 kr.

1348.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.). Ved Anton Nordestgaard. 1977. 81. bd., s. 187-202. 5,00 kr.

1358.

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.). Ved Anton Nordestgaard. 1977. 81. bd., s. 315-324. 5,00 kr.

1363.

Forsøg i vinterraps med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof kombineret med 2 såtidspunkter for vinterrapsen 1971-76. Ved Anton Nordestgaard. 1977. 81. bd., s. 365-373. 5,00 kr.

1398.

Forsøg i frøavlskulturer af spinat (Spinacea ole­racea) med forskellige faste kvælstofgødninger i stigende mængder og med forskellige såmængder og rækkeafstand. Ved Anton Nordestgaard. 1978. 82. bd., s. 231-242. 5,00 kr.

1408.

Frøavlsforsøg med lucernesorter 1974-76. Ved Anton Nordestgaard. 1978. 82. bd., s. 343-347. 5,00 kr.

1414.

Forsøg i frøavlskulturer af radis (Raphanus sativus var. radicaula) med forskellige faste kvælstofgødninger i stigende mængder og med forskellige såmængder og rækkeafstande. Ved Anton Nordestgaard. 1978. 82. bd., s. 397-409. 5,00 kr.

1446.

Såmængdeforsøg ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata). Ved Anton Nordestgaard. 1979. 83. bd., s. 111-122. 6,00 kr.

1479.

Undersøgelser af nogle rajgræssorters frøgivende evne. Ved Anton Nordestgaard og Olaf Juel. 1979. 83. bd., s. 505-515. 6,00 kr.

1480.

Udlægsmetoder for engrapgræs (Poa pratensis) til frøavl. Ved Anton Nordestgaard. 1979. 83. bd., s. 516-522. 6,00 kr.

1481.

Forskellige udbringningstider for kvælstofgødningen om foråret ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.). Ved Anton Nordestgaard. 1979. 83. bd., s. 523-536. 9,00 kr.

1531

Forskellige udbringningstider for kvælstof om foråret ved frøavl af engsvingel (Festuca pratensis). Ved Anton Nordestgaard. 85. bd. 1981, s. 12.

1542

Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rød svingel (Festuca rubra), hundegræs (Dactylis glomerata) og engsvingel (Festuca pratensis). Ved Anton Nordestgaard. 85. bd. 1981, s. 97-114.

1565

Frøavlsforsøg med skorzonerrod (Scorzonera hispanica). Ved Anton Nordestgaard. 85. bd. 1981, s.345-356.

1566

Forskellige udbringningstidspunkter for kvælstof om foråret ved frøavl af hundegræs (Dactylis glomerata), rød svingel (Festuca rubra), engrapgræs (Poa pratensis), timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii). Ved Anton Nordestgaard. 85. bd. 1981, s. 357-388.

1567

Såtidsforsøg med rajgræs til frøavl. Ved Anton Nordestgaard. 85. bd. 1981, s. 389-398.

1606

Forårsslæt og kvælstofmængder i italiensk rajgræs til frøavl. Ved Anton Nordestgaard. 86. bd. 1982, s.357-374.

1613

Fjernelse af dæksædens halm ved udlæg af hundegræs, almindelig rajgræs, engsvingel og rød svingel til frøavl. Ved Anton Nordestgaard. 86. bd 1982, s. 405-414.

1670

Samnordiske frøavlsforsøg med sorter af engrapgræs (Poa pratensis) og rød svingel (Festucarubra). Ved Anton Nordestgaard. 87. bd. 1983, s. 429-444.

1672

Kvælstofmængder ved frøavl af timothe og lav timothe. Ved Anton Nordestgaard. 87. bd. 1983, s. 457-464.

1691

Udlæg i byg af hundegræs, rød svingel og engsvingel til frøavl. Ved Anton Nordestgaard. 88. bd. 1984, s. 15-24.

1695

Virkning på kvalitet af drivtid af forskellige opbevaringstemperaturer for og efter lægning af 50 tulipaner. Ved Erling Rasmussen. 88. bd. 1984, s. 63-68.

1713

Frøavl af italiensk rajgræs. Såmængder og rækkeafstande. Ved Anton Nordestgaard. 88. bd. 1984, s. 227-232.

1736

Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterhvede. Ved Anton Nordestgaard. 88. bd. 1984, s 417-424.

1784

Kvælstof til frøavl af italiensk rajgræs. Mængder og udbringningstider. Ved Anton Nordestgaard 89. bd. 1985, s. 205-214.

1793

Tidspunkt for kvælstoftilførsel om foråret i frøgræsser med forskellige kvælstofniveauer om efteråret. Ved Anton Nordestgaard. 89. bd. 1985 s. 289-302.

1794

Såmængde og rækkeafstand ved frøavl af lucerne. Ved Anton Nordestgaard. 89. bd. 1985, s. 303 307.

Afhandlinger

 

Aarsoversigter over Høsten af Roefrø og Roefrøhandelen i den paafølgende Vinter fra og med 1908, 16. bd.; Høsten af Roefrø, Kløver- og Græsfrø fra og med 1926, 33. bd.

1903.

L. Helweg: Avlscentrer for Foderroer. 11. bd., s. 21-48.

1913.

E. Lindhard: Forædling ved Tystofte. Almindelige Principper for Forædling af Planter med Fremmedbefrugtning. 20. bd., s. 1­23.

1916.

L. Helweg: De danske Barrestammer, deres Afstamning og Kulturhistorie. 23. bd.,. s. 289-339.

1916.

H. N. Frandsen: Undersøgelser over Bestøvnings- og Befrugtningsforhold hos nogle Græs- og Bælgplanter paa Forsøgsstationen ved Tystofte. 23. bd., s. 442-86.

1917.

C. J. Christensen: Tiltrækning af Kaalroeformer med særlig Modstandsevne mod Kaalbroksvamp. 24. bd., s. 68-82.

1923.

J. S. Fruergaard: Metoder og Principper for Foderroeforædling. 29. bd., s. 817-51.

1928.

C. A. Koefoed: Biracer og Kløverfrøavl. 34. bd., s. 717-34.

1932.

L. P. M. Larsen: Patent paa Plantesorter. 38. bd., 1932, s. 157-60.

1933.

Chr. Stapel: Undersøgelser over Humlebier (Bombus Latr.), deres Udbredelse. Træk­Planter og Betydning for Bestøvningen af Rødkløver (Trifolium pratense L.). 39. bd., s. 193-294.

1934.

Chr. Stapel: Om Rødkløverens Bestøvning i Czekoslovakiet. 40. bd., s. 148-59.

1934.

Chr. Stapel: Honningbier og Rødkløverfrøavl. 40. bd., s. 301-13.

1941.

Axel Pedersen: Frøavl af Tidlig Rødkløver: Blomstring, Bibesøg og Snudebilleangreb i Afhugningsforsøgene. 45. bd., s. 525-550.

1941.

Ingemann Jensen og Henrik Bøgh: Om Forhold der har Indflydelse paa Krydsningsfaren hos vindbestøvende Kulturplanter. 46. bd., s. 238-266.

1945.

K. J. Frandsen: Iagttagelser over polyploide Former af nogle Kulturplanter (Beta, Brassica, Sinapis, Trifolium og Medicago). 49. bd., s. 445-496.

1948.

K. J. Frandsen: Iagttagelser over polyploide Former af Kulturplanter. 51. bd., s. 640-665.

1954.

Jens Sandfær: Virkningen af det naturlige udvalg ved forædlingsarbejdet med selvbefrugtende kornarter. 58. bd., s. 333-354.

1970.

Bent R. Johansen: Efterårs- og forårsslæt i ital. rajgræs til frø ved forskelligt N­gødskningsniveau. 74. bd., s. 549-558.

1970.

Bent R. Johansen: Udlægningsmåder for engrapgræs til frøavl. 74. bd., s. 566-576.

1972.

B. R. Johansen. Strukturanalyser i ital. og alm. rajgræs til frø. 76. bd. s. 707.

Meddelelser

38.

Frøavl af Hundegræs. Foreløbige Resultater af Forsøg med forskellige Saamaader og Saamængder, uds. 23. marts 1911, 19. bd., s. 305.

39.

Frøavl af Kællingetand. Resultater af foreløbige Forsøg over Udsædsmængdens Indflydelse pa Frøudbyttet samt af Forsøg med Frøavl af 1. eller 2. Slæt, uds. 30. marts 1911, 19. bd., s. 307.

68.

Forsøg med Frøavl af Gul og Blaa Lupin, sået til forskellig Tid. 1894-1902, uds. 27. marts 1918, 27. bd., s. 380.

359.

Forsøg med Gul Sennep til Frøavl 1940-1943 (A), uds. 16. marts 1944, 49. bd., s. 358.

674.

Bekæmpelse af lugtløs kamille i rødkløver til frø. (A), uds. 16. november 1961, 66. bd., s. 707. 2. ændrede oplag 20. februar 1964.

683.

Bekæmpelse af frøukrudt i rød- og hvidkløver til frø. (A), uds. 5. april 1962, 67. bd., s. 173.

812.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kalksalpeter til engrapgræs til frø 1960-65. Uds. 13. april 1967, 71. bd., s. 415.

932.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af rødsvingel, uds. 28. maj 1970.

1098.

Forsøg med fjernelse af dæksædens halm til forskellig tid ved udlæg af frøgræs. Uds. 5. juli 1973.

1109.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse i frøgræs. Uds. 20. september 1973.

1116.

Kemisk bekæmpelse af kamille (Matricaria) i rødkløver til frø. Uds. 6. december 1973.

1126.

Kemisk bekæmpelse af lugtløs kamille (Matrivaria inodora) i hvidkløver til frø. Uds. 14. marts 1974.

1147.

Stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af engsvingel. Uds. 13. juni 1974.

1185.

Såmængdeforsøg ved frøavl af engsvingel. Uds. 10. april 1975.

1194.

Såmængdeforsøg ved frøavl af timothe. Uds. 1. maj 1975.

1210.

Efterårsbehandling af frømarker med rødsvingel. Uds. 17. juli 1975.

1287.

Efterårsbehandling af frømarker med hundegræs. Uds. 1. juli 1976.

1303.

Bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs og rødsvingel. Uds. 9. september 1976.

1315.

Forsøg med forskellige faste kvælstofgødninger i stigende mængder til frøavlskultur i spinat, 1971-76. Uds. 20. januar 1977.

1324.

Forsøg med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof ved frøavl af almindelig rajgræs, 1973-76. Uds. 17. februar 1977.

1326.

Forsøg med forskellige faste kvælstofgødninger i stigende mængder til frøavlskultur i radis, 1972-76. Uds. 24. februar 1977.

1342.

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs, 1971-76. Uds. 21. april 1977.

1357.

Forsøg i vinterraps med stigende mængder efterårs- og forårsudbragt kvælstof kombineret med 2 såtidspunkter 1971-76. Uds. 2. juni 1977.

1391.

Såmængde- og rækkeafstandsforsøg i frøavlskulturer af spinat, 1973-77. Uds. 10. februar 1978.

1395.

Såmængde- og rækkeafstandsforsøg ved frøavl af radis, 1973-77. Uds. 2. marts 1978.

1441.

Såmængdeforsøg ved frøavl af hundegræs 1971-77. Uds. 3. august 1978.

1472.

Ukrudtsbekæmpelse i kommen til frø. Uds. 1. marts 1979.

1473.

Sådybdens indflydelse på fremspiringen af spinat, radis, skorzonerrod og kruspersille. Uds. 1. marts 1979.

1482.

Sådybdens indflydelse på fremspiringen af raps, gul og brun sennep, oliehør, kommen og valmue. Uds. 29. marts 1979.

1495.

Forskellige udbringningstider for kvælstofgødningen om foråret ved frøavl af almindelig rajgræs. Uds. 7. juni 1979.

1555

Udlægsmåder for kommen. 29. maj 1980.

1579

Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rødsvingel, hundegræs og engsvingel. 25. september 1980.

1587

Piles (Salix sp.) værdi som biplanter. 19. februar 1981.

1610

Kvælstof til frøavl af hundegræs. 13. august 1981. 1611 Kvælstof til frøavl af rødsvingel og engrapgræs. 13. august 1981.

1613

Frøavlsforsøg med skorzonerrod. 20. august 1981.

1615

Kvælstof til frøavl af timothe (Phleum pratense) og lav timothe (Phleum bertolonii). 27. august 1981.

1617

Såtid for italiensk og almindelig rajgræs til frøavl. 3. september 1981.

1646

Forårsslæt i italiensk rajgræs til frøavl. 21. januar 1982.

1651

Sådybdens indflydelse på fremspiringen af chrysanthemum, purløg, dild og gulerod ved udlæg til frøavl. 18. februar 1982.

1683

Dæksædens halm ved udlæg af hundegræs, alm. rajgræs, engsvingel og rød svingel til frøavl. 1. juli 1982.

1732

Frøavl af chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium L.). 14. juli 1983.

1733

Frøavl af purløg. 14. juli 1983.

1737

Udlæg i byg af hundegræs, rød svingel og engsvingel til frøavl. 28. juli 1983.

1755

Frøavl af kruspersille. 12. januar 1984.

1791

Efterårsudlæg af engrapgræs til frøavl i vinterhvede. 14. juni 1984.

1792

Bekæmpelse af spildkornsplanter i engrapgræs udlagt i vinterhvede. 14. juni 1984.

1793

Frøavl af gulerødder. 21. juni 1984.

1836

Udlægsmåder og kaligødskning ved frøavl af kruspersille. 1. august 1985.

1837

Såtidspunkt, kali- og delt kvælstofgødskning ved frøavl af efterårssået spinat. 1. august 1985.

 

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16