Af samme forfatter
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland. Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson.
Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt i frømarken. Det gælder både ved skårlægning og direkte høst.
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl i vækstsæsonen 2020. Der er i dispensationen sket en række præciseringer i forbindelse med anvendelsen.
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet Stomp CS i vinterraps stadie 12-13.
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion i forbindelse med etablering forår eller efterår.
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd i forbindelse med etablering.
Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.
Hold især øje med rust.
Visse frømarker nærmer sig begyndende strækning. Hvad gør vi, når vejrforholdene ikke er optimale.
Merudbytterne for svampebekæmpelse i strandsvingel har været meget svingende.
Bekæmpelse af kronrust anbefales tidligst fra begyndende strækning omkring medio til slutningen af april.
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøproduktion.
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer i vårbyg, vårhvede og vintersæd.
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) til ukrudtsbekæmpelse i korn med udlæg af græs til foder/grønne marker.
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Primor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod insekter i havefrø.
Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) til mindre anvendelse mod sygdomme i havefrøafgrøder.
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær.
I 2019 blev der indført en ny regel om maksimale doseringer af trinexapac indenfor samme vækstsæson. Ændringen har især betydning i splitstrategier.
Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Vækstregulering skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning.
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
Kerb 400 SC kan anvendes i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, strandsvingel og hundegræs før 1. marts til bekæmpelse af visse græsukrudtsarter
I Sortsundersøgelsen 2018 findes de opnåede udbytter fordelt på arter og evt. sorter inden for græsarter, kløver og humlesneglebælg.
Sortsundersøgelsen 2018 er en opgørelse over udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret areal dyrket i sæsonen 2016. Kun certificerede arealer indgår i materialet.
Efter anmodning fra SEGES PlanteInnovation har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Atlantis OD til mindre anvendelse i engrapgræs til frø til bekæmpelse af en-årig og alm. rapgræs om efteråret.
I 2019 bør der være gode muligheder for at etablere alm. rajgræs i renbestand i august måned. Læs om etablering og se løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse.
Pleje af det nye udlæg er helt afgørende for udbyttet i frømarken næste år. Der er let 1.000 kr. pr. ha netto at hente på dækningsbidraget udelukkende ved rettidig omhu.
Merudbytterne for svampebekæmpelse i strandsvingel har været meget svingende.
Dyrkningsvejledningen for alm. rajgræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der skal sikre et højt udbytte af frø og en høj kvalitet.
Dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning for engrapgræs til frø beskriver de nyeste resultater og strategier der viser, hvorledes man sikrer et højt udbytte af frø kombineret med en god kvalitet.
Dyrkningsvejledningen til hundegræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der sikre et høje udbytte af frø.
Dyrkningsvejledning
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse
Off-label godkendelse og vejledning i brug af Command CS + Boxer EC i etableret skorzonerrod til frøavl
Sortsundersøgelsen er et godt redskab ved planlægningen og dyrkningen af frø.
I en engelsk rapport beskrives resultaterne af tre års storskalaforsøg, hvor dyrkning af GM og non-GM roer, majs og vårraps sammenlignes.
Nye analyser om sameksistens med genmodificerede afgrøder viser, at det også vil være muligt at dyrke de besværlige afgrøder.
Resultater i forsøg i strandsvingel fra Oregon med kvælstof.
Oversigten, som er udarbejdet af Brancheudvalget for Frø, viser udviklingen i afregningspriser for frø i perioden 1995-98 kan ses her.