Af samme forfatter
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
Stomp må nu anvendes til bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs.
Besøg i et af verdens største områder for produktion af frø – Willarmett Valley i Oregon.
Udsættelse af såtidspunktet for vinterraps kan medføre store økonomiske tab.
Tyske forsøgsresultater med etablering af raps.
Sortrust overlever næppe i Danmark.
I trængte rapssædskifter opnås der de største merudbytter for bekæmpelse af storknoldet knoldbægersvamp.
Afregningsprisen på frø er for de fleste arter højere i Oregon end i Danmark.
Statistik for produktion og lagre af frø i EU samt tal for samhandlen. I forhold til de seneste år ser det ud til, at vi generelt kan forvente faldende priser på frø.
Rekordudbytter af rødsvingel i Canada.
Tyske forsøgsresultater viser, at det generelt ikke kan betale sig at vækstregulere vinterraps om efteråret. Folicur og Juventus er ikke godkendt i vinterraps om efteråret i Danmark.
Oversigt over de danske lagre med markfrø.
Produktionen af rødsvingel overskrider i 2005 markedet for rødsvingel.
Vejledning i kvælstofgødskning af alm. rajgræs, ital. rajgræs, rødsvingel og strandsvingel i Oregon, New Zealand og Holland.
Oplevelser fra rapsdag 2005 på Futterkamp forsøgsstation.
Engrapgræs spirer langsommere og er mere følsom over for lave temperaturer og mangel på vand end alm. rajgræs og rødsvingel.
Det anbefales at anvende op til 175 kg kvælstof pr. ha om foråret i alm. rajgræs til frøavl.
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
Resultater af forsøg i alm. rajgræs, strandsvingel, hundegræs, rødsvingel, hvene, engrapgræs og alm. rapgræs.
Norske forsøgsresultater med delt gødskning og vækstregulering af engsvingel.
Generelt er udbyttetabet relativt beskedent ved at udsætte kvælstoftildelingen en måned fra anbefalet første tildeling i frøgræs, vinterraps og vintersæd.
Fremtidsudsigter for produktion af frø i de 10 nye EU lande og oversigt over produktionen af frø igennem de seneste 10 år.
Oversigt over markedet for frø. Sammenhæng mellem danske priser og lagre.
Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om rødsvingel.
Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om timothe.
Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om ital rajgræs.
Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om hundegræs
Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om alm. rajgræs
Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om engsvingel
Beretninger fra Statens Planteavlsforsøg om engrapgræs
Spinat er meget energieffektiv, måske kan spinatplanter levere det afgørende råstof til fremtidens energiforsyninger i bærbare computere og mobiltelefoner.
Større indsats - ingen betaling. Se tabeller og diagrammer for hybridsorter og liniesorter.
Hvad skal frøet koste, hvis hvede eller byg koster 80, 100 eller 120 kr. pr. hkg?
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
Arealer med frø i New Zealand, Oregon, Canada og EU.
Resultater af semifield forsøg fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.
Afregningsprisen på frø er for de fleste arter højere i Oregon end i Danmark.
Jord- og plantekultur 2004. Forsøg i korn, olievækster, frøgræs og kartofler 2003. Årsrapport fra Norge på 427 sider.
Udviklingen i priserne på græs- og kløverfrø gennem de sidste ti år er vist.
Amerikansk vejledning for tilførsel af kvælstof, fosfor, kalium svovl, mikronæringsstoffer og kalk til ital. rajgræs.
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
Resultater af forsøg i rajgræs fra Oregon med kvælstof, vækstregulering og bekæmpelse af enårig rajgræs.
10 års statistik over frøavl i Danmark samt anden generel information om markedet for græs- og kløverfrø m.m.
Notat som er udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut.
Referat af Round Table møde i Bruxelles om forskningsresultater relateret til sameksistens mellem GMO- og non-GMO-afgrøder.
Arealet med gensplejsede afgrøder er steget fra 52,6 til 58,7 mill. ha. Der er optaget 5 nye gensplejsede majssorter på spansk sortsliste.
Udlægsmuligheder, udlægstidspunkt, udsædsmængder og såning bliver omtalt. Desuden anbefales midler til ukrudtsbekæmpelse og bekæmpelse af spildkorn.
Forsøg fra Tyskland med vækstregulering af vinterraps med Folicur eller Juventus for at forbedre overvintringsevnen viser små eller urentable merudbytter i de fleste forsøg.
Oversigt over de sidste tre års arealer, udbytter og priser på frøafgrøder i et af verdens største frøproducerende områder.
Danmarks eksport af markfrø har aldrig været større!
Markedsudviklingen for markfrø.
Oversigt over produktion, forbrug og priser på græs- og kløverfrø i Sverige.
Alm. rajgræs skal normalt tilføres hele mængde af kvælstof om foråret.
En faglig udredning af mulighederne for at dyrke både gensplejsede, konventionelle og økologiske afgrøder i Danmark.
Resultater af forsøg med dyrkning af gensplejset raps i Danmark.
Svampesygdomme i frøgræs om efteråret har sjældent betydning for det kommende udbytte.
Sådan kan vi slippe af med kulturgræsser som ukrudt i frøgræs.
Undersøgelser i rapsmarker i Australien viser, at gener spreder sig ved hjælp af pollen i en lav frekvens, men over betydelige afstande.
Angrebet af rapsjordlopper er pt. for nedadgående i Sverige, men der er fortsat god grund til at passe på dem i Danmark.
Der er penge i at behandle frøgræsmarker godt om efteråret
Se de opnåede udbytter i sorter af frøgræs og kløverfrø.
Kan frøgræs og efterslæt sælges, er det ofte en bedre forretning end at afbrænde frøgræshalmen.
Snitning af frøgræshalm koster ikke udbytte i det efterfølgende frøavlsår. Frøgræshalm indeholder 50-70 kg kvælstof pr. ha.
Resultater af afprøvning af forskellige mejetærskere ved høst af engrapgræs.
Rettidighed og omhu betaler sig ved etablering af vinterraps.
Det er tilladt at afbrænde frøgræshalm på arealer, hvor der skal høstes frø det efterfølgende år.
Det kan blive dyrt at få blandet visse ukrudtsarter i frøvaren.
Direkte høst af vinterraps bør ofte foretrækkes.
Prisen på raps er ikke afhængig af kornpriserne, men af prisen på soja.
Oversigt over forsøg med svampebekæmpelse i alm. rajgræs. Der er små merudbytter ved at bekæmpe svampesygdomme med Tilt top eller Folicur EW 250 i alm. rajgræs.
Glimmerbøsser har ikke forvoldt alvorlige skader i de seneste tre års sortsforsøg med vårraps. Det tyder på, at glimmerbøsser i Danmark ikke er generelt resistente overfor pyrethroider.
Resultater af forsøg med båndsprøjtning og båndsprøjtning i kombination med radrensning samt resultater af potteforsøg, hvor planterne har været påført støv.
Vejledning i vækstregulering af rødsvingel, hundegræs og alm. rajgræs
Efter flere år med forholdsvis lave priser på alm. rajgræs er der nu udsigt til stigende priser for 2002 og 2003.
Resultater af forsøg, hvor det er undersøgt, om der er forskel på udbyttet af vinterhvede som dæksæd for to typer rødsvingel udlagt ved to såtider samt, om der er forskel på udbyttet i rødsvingel i de efterfølgende 2 år.
Oversigt over støttebeløb til de forskellige arter af græs og kløver for høst 2002 og 2003.
Adresser og telefonnumre på forhandlere af båndsprøjtningsudstyr bringes.
Oversigt over afregningspriser til frøavlere på forskellige frøarter for årene 1987 til 2000 samt dyrkede arealer og afsætningsforhold.
Stor produktion af rødsvingel i Canada presser priserne på rødsvingel i Danmark.
Resultater af forsøg med bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs. Forsøgene er gennemført af Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg
Sammenligning af dækningsbidrag i frø- og kornafgrøder i forskellige landsdele
Dyrkningen af raps øges på verdensplan, forbruget af hjælpestoffer falder i EU og der forventes en øget dyrkning af GMO-raps.
Hollandske erfaringer med Moddus i alm. rajgræs.
Resumé af indlæg ved Økologisk frødag på Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg.
Moddus er endnu ikke godkendt til anvendelse i frøgræs, men der er søgt en off-label godkendelse. Hvis det bliver tilladt at anvende Moddus i frøgræs, vil det straks blive meddelt. Midlet er undersøgt i forsøg i flere lande.
I Holland og Tyskland er der problemer med at få godkendt bekæmpelsesmidler til frøafgrøder.
Der blev i 2000 dyrket ca. 44 mill. ha med gensplejset soya, majs, bomuld og raps svarende til 16% af det samlede areal med afgrøderne.
Oversigt over 10 års priser på græs og kløverfrø.
Trafikministeren har slået fast, at Vejdirektoratet for egen regning skal slå vejgrøfterne langs frøgræsmarker.
Der er risiko for alvorlige skader af rapsjordlopper i de kommende år.
Kort vejledning i indstilling af mejetærskeren ved høst af frø
Vinterrapsen skal sås tidligst muligt, så den kan nå at udvikle en stor og kraftig rod om efteråret - men den må ikke begynde at strække sig.
Hermed uddrag af publikationen Frøavlsdata- Kvælstof til rødsvingel