Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-06-2004

Diverse, Planteavl 

Oprettet: 03-06-2002

Cikader i kartoffelmarken

Cikader i kartoffelmarken
Empoasca vitis
- Empoasca solani - Empoasca fabae.

Biologi
De voksne cikader overvintrer i bl.a. nåletræer og kan om foråret med vinden flyve op til flere kilometer. Cikader spredes dermed over store afstande. Indflyvning af cikader sker normalt først i juni. Cikaderne optager næring i 1-2 uger inden æglægning. Herefter lægges æg, der klækkes som nymfer. Nymferne udvikles over 4-6 uger til voksne individer. Indflyvning og udvikling i kartofelmarken sker uafhængigt af kartoflernes udviklingstrin og vækstforløb, men styres primært af temperaturen. Sædvanligvis flyver 1. generation midt i juni og 2. generation i august.

Symptomer
Cikader lever af plantesaft, som de suger fra plantecellerne. I første omgang medfører sugningen gule klorotiske prikker. Pletterne tørrer senere ind og brunfarves (nekrotiserer).

I praksis forveksles cikader med tæger og undertiden også med bladlus. Cikader er små, 3 mm lange livlige insekter, som flyver op, når man ryster kartoffeltoppen. Cikaderne har et meget karakteristisk torpedoformet hoved, hvor stikke/sugesnablen sidder helt inde på undersiden før benene. Bladlus er i modsætning til tæger og cikader stationære. De sidder på undersiden af bladene og først på sommeren på de nederste blade.

Behandlingstidspunkt
I nogle marker optræder cikader stort set ikke, mens andre marker angribes stærkt. Hvor der er kraftig indflyvning af cikader, optræder de normalt jævnt over hele marken.
Opsætning af gule limplader kan være en hjælp til at fastlægge begyndende flyvning af cikader. Limpladen hæftes til en pind, der stikkes i jorden, så limpladen er på højde med det øverste af kartoffeltoppen. På nu­værende tidspunkt er de gule limplader ikke i handelen i Danmark, men kan købes hos NORDISK ALKALI AB, Hanogaten 8, 21124 Malmö, Sverige, tlf. 040-187010 eller tlf. 011-344077. Fax. 040-938400. til en pris på ca. 7 sv. kr.+ moms pr. stk.

Billede 1: Gule limplader til fangst af cikader i kartoffelmarken

Læggekartofler : Behandling vil normalt ikke være nødvendig, dog kan det være påkrævet, hvis angrebet kommer tidligt og kraftigt, da stærke skader fra cikadesugning kan sløre sygdomsbilledet for markkontrollen.

Spisekartofler : Ved stor indflyvning vil en behandling 3 uger efter begyndende flyvning, normalt være tilstrækkeligt.

Fabrikskartofler : Ved stor indflyvning vil den optimale behandling ligge 3 uger efter begyndende indflyvning, og evt. 2. behandling når 2. generation af nyudviklede cikader topper i august.

Bekæmpes med et anerkendt insekticid. Midlet skal fordeles jævnt over hele bladmassen. Kør langsomt og anvend relativt stor vandmængde.

Betydning i kartoffelmarken
I 2000 og 2001 er der i Landsforsøgene gennemført 5 forsøg med afprøvning af pyrethroider i melkartoffelsorterne Oleva og Kuras. Der er i forsøgene opnået et økonomisk merudbytte på 10 pct. i forhold til ubehandlet. Der er ikke signifikant forskel mellem midlerne. Af resultaterne fremgår det, at halvdelen af merudbyttet for insektbekæmpelse skyldes højere stivelsesprocent i de behandlede forsøgsled. I forsøgene er der også bedømt sugeskader på top, men uden at der er observeret forskel mellem behandlet og ubehandlet. Det skyldes formentlig, at det primært er cikader og ikke tæger, der er bekæmpet i forsøget.

Tabel 1: Bekæmpelse af tæger og cikader i fabrikskartofler

Kartofler

Pct. stivelse

Udbytte og merudbytte

hkg pr. ha

kr. pr. ha

5 forsøg. 2000-2001

1. Ubehandlet
2. 0,3 l Karate WG
3. 0,2 l Sumi-Alpha
LSD

18,8
19,7
19,6

560
25
32
19

26.575
2.430
2.746

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2001, side 253.

Billede 2. Cikader

Billede 3. Cikade

Ove Jensen

Sidst bekræftet: 03-06-2002 Oprettet: 03-06-2002 Revideret: 03-06-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Ove Jensen

Af samme forfatter

Dispensation for brug af Titus WSB i kartofler
Miljøstyrelsen har godkendt Titus WSB til brug i kartofler under forudsætning af at etiketten kan godkendes. Corteva kan en...
16.05.19
Bekæmpelse af rodukrudt i korn
Bekæmp rodukrudt, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.
07.05.19
Fortsat usikkerhed om dispensation til brug af Titus WSB i kartofler
Miljøstyrelsen har fortsat udeståender ift. den sundhedsmæssige vurdering af Titus WSB i forbindelse med dispensationsansøg...
01.05.19
Ukrudt i kartofler
Muligheder for ukrudtsbekæmpelse i kartofler uden anvendelse af Titus.
23.04.19
Endnu uklarhed med hensyn dispensation for Titus WSB til brug i kartofler
Miljøstyrelsen har meddelt, at der som udgangspunkt ikke kan gives dispensation til anvendelse af Titus WSB, men MST vil se...
12.04.19