Planteavlsorientering - 288

Oprettet: 22-09-2015

Ny type af den hvide kartoffelcystenematode fundet i Tyskland

Den nye patotype kan opformere cyster på nogle af de mest resistente sorter. Husk derfor et sundt sædskifte, sunde læggekartofler og sorter med høj grad af resistens for ikke at få opformeret nye patotyper.

Ifølge EU-direktivet indført i 2010 skal der hvert år i alle EU-lande foretages en jordprøveundersøgelse af 0,5 procent af alle brugsmarker med kartofler for forekomst af cystenematoder. Disse undersøgelser har vist, at der i Tyskland, Danmark og Storbritannien findes kartoffelcystenematoder i ca. 15, 32 og 50 procent af alle brugsmarker. I Tyskland er der nu fundet en ny population af den hvide cystenematod, som kan opformere cyster på nogle af de mest resistente sorter. Det er vigtigt, at der i Danmark anvendes et sundt sædskifte, sunde læggekartofler og sorter med bred resistens overfor cystenematoder for ikke at få opformeret nye patotyper. 

Kartoffelcystenematoder er et stigende problem, hvor der anvendes anstrengte sædskifter. Kraftige angreb af nematoder ses som pletter i marken med lav plantevækst, som ikke lukker rækkerne. Men selv en lille population af nematoder, som endnu ikke giver symptomer på de overjordiske plantedele, kan føre til et udbyttetab på 10 pct. eller mere i modtagelige sorter.

I alle EU-lande er der siden 2010 foretaget en jordprøveundersøgelse af 0,5 procent af alle brugsmarker med kartofler for forekomst af cystenematoder. I Tyskland findes der cystenematoder i ca. 15 procent af alle brugsmarker. I Storbritannien anses mellem 50 og 60 % af arealet med kartofler som værende inficeret, og udbredelsen anses for stadigt stigende. I Danmark viser NaturErhvervstyrelsens undersøgelser i perioden 2012-2014, at 32 procent af brugsarealet med stivelses- og spisekartofler som gennemsnit er inficeret (tabel 1). I den certificerede avl af læggekartofler er det kun 1-3 % af de testede arealer, som indeholder cystenematoder. Disse arealer må ikke anvendes til læggekartofler.

Tabel 1. Opgørelse over fund af kartoffelcystenematoder (KCN) i jordprøver fra marker med brugsavl i perioden 2012 til 2014.

År Areal med KCN,
ha
Total areal testet,
ha
Pct. arealer med fund
2012 87 200 43
2013 57 237 24
2014 58 201 29
i alt 201 638 32

Kartoffelcystenematoder findes som to arter; den gule og hvide cystenematod (Globodera rostochiensis og G. pallida). Hver art kan igen opdeles i forskellige patotyper (virulens), som kan angribe og danne cyster på forskellige sorter afhængig af deres resistensgener. I både Tyskland og Danmark er det nu den hvide cystenematod, som er den mest dominerende. Der er kendskab til fem forskellige patotyper indenfor den gule cystenematode (Ro1 til Ro5) og tre patotyper indenfor hvide (Pa1 til Pa3). I Danmark findes primært Ro1og Pa2. Pa 1 er kun kendt fra Storbritannien og findes således ikke på kontinentet inkl. Danmark.

For nogle patotyper er der kun ét gen, som danner grundlaget for sortsresistensen i planten. For andre, her i blandt den hvide cystenematode, bygger resistensen i sorterne på flere gener og er dermed sværere at håndtere i forædlingen. Der findes derfor kun et meget begrænset antal sorter med resistens overfor den hvide cystenematod, og disse sorter findes næsten udelukkende i de sildige stivelsessorter.

Den officielle test for resistens mod den hvide cystenematod bygger på anvendelse af to populationer, som henholdsvis kaldes for ”Kalle – Pa2” og ”Chavornay – Pa3”. I den anledning har de ved Julius Kühn-Instituttet i Tyskland fundet en ny population (”Emsland”), som kan opformere cyster på nogle af de mest resistente sorter som eksempelvis Innovator, Seresta og Aveka (Figur 1).

Figur 1. Den relative modtagelig hos tre resistente sorter Innovator, Seresta og Aveka ved brug af tre populationer af den hvide kartoffelcystenematod; ”Kalle”, ”Charvornay” og en ny population/patotype kaldet ”Emsland”. Den procentvise opformering af cyster er målt i forhold til den modtagelige sort ”Désiree” (100 pct.).

Konklusion

I området omkring Emsland i Tyskland findes der nu en ny patotype/population af den hvide kartoffelcystenematod, som kan danne cyster og opformere sig på resistente sorter. Dette betyder, at der er risiko for, at der også i Danmark kan fremkomme patotyper, som ikke kan bekæmpes ved brug af resistente sorter. Det er derfor vigtigt, at der anvendes et sundt sædskifte, sunde læggekartofler uden cystenematoder og et vekslende sortsvalg indeholdende en bred resistens for ikke at få opformeret nye patotyper. Dette gælder specielt i marker med en historie indeholdende tætte/anstrengte sædskifter, men også i nye marker, som inddrages til kartoffeldyrkning. Melfabrikkernes krav om 2-3 kartoffelfrie år er derfor af stor betydning, ikke kun for kartoffelbrok, men i ligeså høj grad som et middel til at hindre opformering af kartoffelcystenematoder samt nye patotyper i brugsavlen.

Kilder

  • Bendix, M. 2014. Kartoffelcystenematoder - Udbredelse og bekæmpelsesmuligheder i dansk kartoffelavl. Specialeopgave ved KU.
  • Jørgensen, T.W. 2015. NaturErhvervstyrelsen, personlig kommunikation.
  • Niere, B. 2015. Bedeutung der EU-regelungen für Kartoffelzystenematoden. Kartoffelbau 7/2015.

 

Sidst bekræftet: 20-09-2018 Oprettet: 22-09-2015 Revideret: 22-09-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Pesticidrester i kartofler
Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggek...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20