Af samme forfatter
Nye elektroniske jordfugtighedsmålere og styringssystemer kan anvendes som supplement eller alternativer til det traditionelle vandregnskab. ECH2O-sensorer og TDR-sensorer stiller ikke samme krav til kalibrering som et tensiometer.
Virus i læggekartofler er fortsat et stort problem i Europa. Der anvendes forskellige metoder til at reducere og forebygge virusangreb.
Der er ikke altid en sammenhæng mellem kartoffelknoldenes skindfasthed, høsttidspunktet og den efterfølgende udvikling af Fusarium. Faktorer som tørring og sårheling ved høst har større indflydelse på udvikling af Fusarium.
Anvendelse af miniknolde sammenlignet med små læggekartofler giver mindre udbytte, senere udvikling og færre døtreknolde. Meristemknolde og miniknolde bør derfor prissættes og forhandles i snæver størrelsessortering.
Undersøgelser med fodring af mus viser, at glycoalkaloider fra grønne kartoffelspirer kan have en forebyggende effekt overfor bakterieinfektioner.
I mindre modtagelige sorter kan man komme langt ned i BI sammenlignet med meget modtagelige sorter. Anvend Shirlan frem for Dithane i modtagelige sorter, når det er højrisikovejr.
På let jord og arealer uden rodukrudt kan direkte lægning af kartofler måske være aktuelt.
Midler til bekæmpelse af kartoffelskimmel med systemisk eller translaminær virkning har en vis bekæmpende virkning, mens kontaktmidlerne har udpræget forebyggende virkning.
Vækstrevner i kartoffelknolde skyldes formentlig andre stress-faktorer end angreb af virus Y.
Kartoffelskimmel spredes med læggematerialet over store afstande. I Island har man også kønnede smitteracer af kartoffelskimmel samt Metalaxyl-resistens trods meget lille behandlingsgrad.
Engelske forsøg viser, at placeret fosfor til kartofler kan påvirke knoldsætningen og antallet af knolde.
Forsøg ved Danmarks JordbrugsForskning viser, at der er meget lille forskel i merudbytte mellem midlerne Dithane DG, Shirlan og Acrobat WG. Anvend derfor primært det billigste middel
Sammendrag af svenske forsøg med insektbekæmpelse.
Svenske forsøg med insektbekæmpelse i kartofler har vist store merudbytter i 1997 for behandling med Sumi-alfa og Roxion i kartofler.