Feedback Form

Af samme forfatter
Rapport omtaler en række forsøg, som belyser betydning af afdrift af herbicider for antal blomster i markkanten.
Gode løsninger for alle parter er målet med indsatsen for at gøre boringsnære beskyttelsesområder pesticidfrie. BNBO-vejledning er ved at være klar.
Ved at passe på markkanternes vilde blomster giver du bedre betingelser for de vilde insekter, samtidig med at pladsen tages fra de uønskede ukrudtsarter.
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjefri dyrkning
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens.
God effekt af glyphosat efter høst kræver tilstrækkelig vækst i rodukrudtet. Læs om bekæmpelsesforslag og sprøjteteknik for rodukrudt.
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. november 2019. Tilladelsen til opbevaring af midlet vil bortfalde den 8. november 2019.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller nedvisnes. Høstmetoden kan besluttes på skårlægningstidspunktet, når afgrøden har et guligt skær.
Netop nu er det let at spotte græsukrudt i vintersæden ved en før-høst gennemgang. Det er vigtigt at kende sit græsukrudt, så en målrettet indsats kan planlægges til kommende sæson. Det er også nu, der kan høstes frø til test af resistens.
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen før såning af vinterraps med udgangspunkt i dit kendskab til de enkelte markers ukrudtsflora. Se bekæmpelsesforslag for efterår og forår.
Kvikbekæmpelse med glyphosat før høst er en effektiv metode til at bekæmpe kvik i foderafgrøder. Hvis tidsler og andre rodukrudtsarter er i vækst før høst, er der også god effekt mod disse. Glyphosat må ikke anvendes i afgrøder til konsum.
Med forbud mod at anvende glyphosat før høst af konsumafgrøder må andre vinduer udnyttes optimalt.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Vælg den metode der passer til forholdene på din bedrift - f.eks. afgræsning, slåning, rodstikning eller sprøjtning.
Det første fund af kartoffelskimmel i registreringsnettet er gjort i Salome nær Grindsted. Prognosen viser nu høj risiko for spredning og infektion i hele landet.
Skimmelstyring viser registreringsnettet og infektionstrykket for kartoffelskimmel.
En målrettet indsats er nødvendig for at stoppe spredningen af hanespore, som udgør en trussel mod majsdyrkningen. Se en række bekæmpelsesstrategier.
Miljøstyrelsen har godkendt Titus WSB til brug i kartofler under forudsætning af at etiketten kan godkendes. Corteva kan endnu ikke sige noget om, og hvornår midlet kan fremskaffes.
Bekæmp rodukrudt, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.
Miljøstyrelsen har fortsat udeståender ift. den sundhedsmæssige vurdering af Titus WSB i forbindelse med dispensationsansøgningen.
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige bekæmpelsesmidler. Se oversigten over midlernes regnfasthed.
Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under omlægning til økologi. Kravene er, at kartoflerne lægges efter omlægningsdatoen på marken, og at de efter høst kun bruges til læggemateriale.
Anbefaling om vandmængde ved forskellige sprøjteopgaver i landbrugsafgrøder.
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
Politisk er der lagt pres på kommuner for at gå i gang med at gøre BNBO (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder) sprøjtefrie. Nogle steder i landet er processen allerede i gang.
Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift.
I nogle marker har anvendelse af Belkar i efteråret medført forstyrrelse af væksten for en del af planterne. Erfaringerne fra 2018 var, at det kun havde lille betydning for udbyttet.
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
Bekæmp ukrudtet når det har 1-2 løvblade, men udsæt sprøjtningen, hvis snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt fortsat er under fremspiring.
Skånsomme og effektive løsninger mod ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af græs og kløver til frøavl.
Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.
Serenade har fået udvidet godkendelsen til også at omfatte kartofler, raps og hvede, triticale, byg, rug og havre. Produktet har svag effekt mod svampesygdomme.
Ukrudtsbekæmpelse i pil og poppel til energiproduktion er især vigtig i etableringsåret, hvor træerne ikke yder meget konkurrence mod ukrudtet. Se strategi for kemisk og mekanisk bekæmpelse.
Telefoniske henvendelser til planteværnsteamet hos SEGES bedes venligst rettet til Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Poul Henning Petersen eller Carsten Fabricius. Carsten Fabricius er nytiltrådt landskonsulent og afdelingsleder for planteværnsteamet.
Afslut bekæmpelse af kamille i vinterraps og nedsæt risiko for fund af clopyralid i honning.
Hestebønner skal sås dybt (6-9 cm), derfor er der inden afgrøden spirer frem mulighed for at nedvisne første hold ukrudt med glyphosat samtidig med udbringning af jordmiddel.
Bekæmpelse af ukrudt i ærter kræver god timing for at opnå sikker effekt, der kan sikre mod høstbesvær og opformering af ukrudt.
Vårraps bør etableres, når betingelserne for hurtig fremspiring og vækst er til stede. Så er muligheder for kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse betydeligt forbedret.
Hvis du har fået en påmindelse, men ikke mener at du er pligtig til at indberette sprøjtejournaldata, kan du logge på SJI-systemet og gøre opmærksom på dette eller du kan kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter.
GEUS har udarbejdet et notat om forekomst af de to metabolitter DMS og 1,2,4-triazol i boringskontrollen for almene vandforsyninger.
Målret bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene, giver udbyttetab eller høstbesvær. Gør klar, ukrudt er allerede i vækst.
Muligheder for bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd.
Inspirationsarket beskriver tiltag, som er nødvendige for at forebygge, at hanespore og grøn skærmaks bliver et tabsgivende ukrudtsproblem.
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås.
Udfordring: Biavlerne finder små, men målbare spor af Clopyralid i honning. Grænseværdien er lig med detektionsgrænsen, og det betyder i praksis, at honning med fund ikke kan sælges.
Forskningen har skabt en god forståelse af transport af pesticider i jord. Men der mangler stadig forskning, der kan redegøre for transport til dybere jordlag på lerjord.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
Se fire korte videoer om hanespore, som hører til blandt verdens 10 værste ukrudstarter.
Den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer viser igen, at der i danske planteprodukter er få fund af pesticider, og at disse som regel ligger langt under grænseværdierne.
Bekæmpelse af kvik kan være en grund til at nedvisne efterafgrøder i efteråret, ellers vil det være hensigtsmæssigt at vurdere behovet til foråret.
Demonstrationsforsøg hos Centrovice viser, at sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerrævehale.
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.
Tidlig optagning, effektiv tørring før indlagring, hurtig nedkøling, løbende desinfektion af gulve og sorteranlæg samt hindring af kondensdannelse er de primære metoder til at forebygge sølvskurv.
Skiftet i retning af mere aggressive arter af bakterieråd i kartofler, som forårsager sortben understreger den store betydning af en sygdomsfri præbasisavl og en stor fokusering på forebyggelsen af bakterieråd i hele kæden af kartoffelproduktionen.
Dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning
De tørre og varme dyrkningsforhold har givet ekstra gode betingelser for kransskimmel (Verticillium) i kartofler.
Der er mange bladlus i mange afgrøder inklusiv kartofler. Det betyder øget risiko for spredning af specielt kartoffelvirus Y i læggekartofler
Det er vigtigt at være opmærksom på overlevende ukrudt i markerne. Det kan være et tegn på herbicidresistens. AU tilbyder resistenstest mod betaling.
Få et før høst overblik over udbredelsen af italiensk rajgræs i vinter- og vårsæd. En beslutsom indsats nu giver kroner på bundlinjen på længere sigt.
Skimmelstyring findes på landbrugsinfo
Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperaturen er over 25 grader - gælder både planteværn og mikronæringsstoffer.
Inspirationsarket giver en kort instruktion om graduering af svampemidler ud fra CropSat-tildelingskort eller afgrødesensorer.
Se diverse løsningsmuligheder og effekttabel for bekæmpelse af ukrudt i kartofler.
Inspirationsarket giver en kort instruktion om graduering af vækstreguleringsmidler ud fra CropSat-tildelingskort eller afgrødesensor.
GEUS har til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fremsendt den årlige rapport over grundvandsovervågningen. Den bekræfter konklusionen fra sidste år om, at miljøindsatsen virker.
Det kan være nødvendigt at tage visse hensyn ved sprøjtning mod ukrudt og andre planteværnsopgaver.
Download værktøjskassen for roer
"Maksimal effekt og minimal afdrift" er en pjece, som fortæller om de nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler.
Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler.
Dyrkningsvejledning for bederoer til sukker, foder eller bioenergi anviser dyrkningsmæssige tiltag, der er nødvendige for at opnå et højt udbytte.
God praksis for alle trin i arbejdet med udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Rundt om radrensning i rækkeafgrøder.
Jo større ukrudtstryk og jo mere man behandler, jo hurtigere bliver der udviklet resistens – og vice versa.
Pesticidstrategi 2017-18 er på plads efter at den politiske aftale blev indgået i begyndelsen af året.
På denne side kan du finde inspiration til indsatsen mod væselhale, som spreder sig til flere og flere arealer.
På denne side kan du finde inspiration til indsatsen mod italiensk rajgræs som ukrudt.
På denne side kan du finde inspiration til indsatsen mod hanespore i sædskifter med maj.
Forsøg påviser at effekten af bladvirkende midler mod ukrudt kan være mindre ved meget store dråber og lav vandmængde.
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente sorter.
SEGES har lavet en ny app, som ud fra synlige kendetegn er en hjælp til at artsbestemme ukrudt og skadevoldere i marken. App’en indeholder også information om IPM.
Smittespredning sker primært ved optagning og sortering specielt ved lav temperatur. Kartoflerne skal holdes tørre (uden kondensdannelse) i hele lagerperioden.
Flyvehavre08.06.17
Folderen fra Aarhus Universitetet, Flakkebjerg sætter fokus på forebyggelse og bekæmpelse af flyvehavre.
Aarhus Universitet, Flakkebjerg har i potteforsøg undersøgt effekten af herbicider ved tilsætning af nye additiver og N32 samt ved forskellige pH i sprøjtevæsken.
Pesticidplan 2017-21 justerer rammevilkårene for anvendelse af pesticider og fastholder en høj standard for beskyttelse af grundvand og sikring af lavt indhold af pesticider i danske planteprodukter.
Samling af links til tabeller med bekæmpelsesforslag i en række afgrøder.
Se en oversigt over en række væsentlige forhold, som påvirker effekten af din ukrudtssprøjtning i roer.
Zypar (64-88) må anvendes i alm. rajgræs, engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel til frøproduktion udlagt i dæksæd.
Overvej omsåning af pletter med tætte bestande af væselhale. Dyrkning af vårafgrøder i sædskiftet er det bedste våben mod væselhale.
I en række videoer får du gennemgået en række marksprøjter med den nyeste teknologi. Der er fokus på præcision ved sprøjtning, reduktion af afdrift og sikker håndtering.
I Danmark ses en tydelig forskel i tidspunkt for afmodning af stivelseskartofler. Der er flere faktorer, som spiller ind, hvoraf de fleste skyldes et for tæt sædskifte og deraf opformerede skadegører.
334 frøprøver af 8 ukrudtsarter fra danske marker viste, at der på 8 pct. af lokaliteterne var resistens over for herbicider.
Undgå økonomiske tab som følge af opformering af græsukrudt og herbicidresistens - skab balance mellem vår- og vintersæd i sædskiftet.
Den faglige baggrund for at det er tilladt at sprøjte med glyphosat før høst.
Dyrkningsvejledning
IPM-Værktøjskasse
IPM-Værktøjskasse
Du kan følge 5 webinarer om udvalgte emner indenfor integreret plantebeskyttelse (IPM).
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Hvordan du forebygger spredning af ukrudtsfrø. Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
IPM inspirationsark
I pesticidvarslingssystemet VAP har der fra 2012 til 2014 været særlig fokus på at teste bentazon og glyphosat.
Se shows (og bilag) fra IPM-kursus afholdt i oktober måned 2015, der omhandlede bl.a. herbicidresistens, økonomi, skadevoldere i raps og vækstregulering.
Den nye patotype kan opformere cyster på nogle af de mest resistente sorter. Husk derfor et sundt sædskifte, sunde læggekartofler og sorter med høj grad af resistens for ikke at få opformeret nye patotyper.
Oversigt over landsforsøg med bekæmpelse af ærenpris i majs 2010-2014
Læs pjecen om Integreret Plantebeskyttelse (IPM).
Artiklen giver en oversigt over en vigtige række overvejelser ved planlægning af sædskifter med meget vintersæd.
Vår- og engbrandbæger er uønsket i foder til dyr. Det er derfor af stor betydning, at udbredelsen af dem igen bringes ned på et acceptabelt niveau gennem forebyggelse og kemisk bekæmpelse.
Fokus på sædskifte og en dyrkningsteknisk optimering er nøglen til at praktisere pløjefri dyrkning med succes.
Spotlight Plus kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 1. juli - 28. oktober 2015. Tilladelsen til opbevaring bortfalder den 28. oktober 2015.
Igen i 2014 viser grundvandsovervågningen, at den stramme godkendelsesordning for pesticider virker. Gamle og nu forbudte pesticider findes stadig, men der er tegn på aftagende hyppighed over grænseværdien i det øvre grundvand.
Praksis og bevågenhed i forhold til integreret plantebeskyttelse er belyst med en interviewundersøgelse med deltagelse af 200 bedrifter. Der blev ikke fundet en målbar effekt af IPM-rådgivningen..
Benchmarking på bedrifter, som har modtaget rådgivning om IPM i 2012-2013, viser større bevågenhed over for IPM end på bedrifternes praksis.
Nye materialer giver inspiration til at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Følg også med på Facebook, hvor vi håber, at mange landmænd og konsulenter vil bidrage med billeder og gode ideer.
Vi har samlet en række billeder, som viser, hvor og hvordan det kan gå "galt". Få inspiration til, hvordan du kan begrænse spredning af ukrudt, specielt græsukrudt i dine marker.
Se shows fra kursus om integreret plantebeskyttelse (IPM) i frøavl afholdt i 24. september og 1. oktober 2014.
Første fund af herbicidresistens over for glyphosat hos rajgræs er fundet i Italien.
Gennem rådgivning og økonomisk tilskud til forbedret håndtering af pesticider blev pesticidbelastningen i et vandløb i Skåne reduceret med 90 procent.
Artiklen giver baggrundsviden for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteteknik.
Oversigt over teknik, økonomi, forsøg og erfaringer med radrensning i majs.
Her finder du en oversigt over IPM-værktøjskassen
Her finder du en liste over IPM-Inspirationsark
Præsentationer fra TOPPS-prowadis-kurser om afdrift og overfladeafstrømning af pesticider.
Se shows fra kursus om integreret plantebeskyttelse (IPM) afholdt i 26 august 2013 på Koldkærgård Konferencecenter.
Prøv web-program, hvor du kan beregne risikoen for afdrift med den sprøjteteknik du bruger.
Gamle boringer kan have betydning for udvaskning af pesticider til dybere grundvandsmagasiner. Det gælder boringer, der i sin tid har været brugt til søgning efter drikkevand og olie samt til geologiske og seismiske undersøgelser i dybere jordlag.
Svenske forsøg viser, at en kombination af kemisk bekæmpelse og radrensning er konkurrencedygtig med kemisk bekæmpelse, når det gælder udbytte og effekt mod ukrudt.
Videncentret har analyseret data fra de 1.273 drikkevandsboringer med fund af pesticider, der blev taget ud af drift i perioden 1999 – 2008. Kun i 24 af dem var der fund over grænseværdien af midler, som i dag anvendes i landbruget.
Fotoserie viser fjorten problemer som ukrudt og sygdomme, der forekommer i markerne på grovfoderejendomme. Hvor mange har du?
På den nordiske workshop PTDW 2011 vedrørende lagersygdomme i kartofler var der 24 indlæg, hvoraf hovedkonklusionerne af udvalgte indlæg fremgår af denne artikel.
Med IPM-point kan du tage temperaturen på, hvor tæt din bedrift er på IPM.
Forsøgsresultater med midlerne Aventrol og Spodnam i vinterraps vises.
I 2011 har der været en del tilfælde af skade på vinterraps som følge af sprøjtning med Galera.
Fotoserien viser 16 problemer, som især opstår ved uheldige sædskifter. Se, hvor galt det kan gå!
Rapport fra Miljøstyrelsen viser, at analysefejl og uhensigtsmæssig placering af overvågningsboringer kan være årsag til glyphosatfund.
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af radrenseren, den opnåede bekæmpelseseffekt og økonomiske konsekvenser.
Internationale erfaringer viser, at det er vanskeligt at udforme en retvisende og retfærdig måling af, i hvor høj grad en landmand dyrker efter IPM-principperne. I Danmark skal et IPM-pointsystem danne grundlag for en evaluering.
EU's 8 principper for integreret plantebeskyttelse (IPM) genskrevet til danske forhold.
Command CS er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer før fremspiring.
Resultater fra svenske forsøg med ukrudtsbekæmpelse i majs med nye midler i kombination med radrensning.
Behandlingshyppigheden for 2008 beregnet efter den gamle metode, er 2,97 mod 2,40 i 2007. Efter den nye metode er den opgjort til 3,16 mod 2,51 i 2007. Det er opgørelsen efter den gamle metode, der anvendes ved evalueringen af pesticidplanen.
Ukrudtsbekæmpelse har sideeffekter, uanset om den udføres kemisk eller mekanisk.
Der er fundet mange partier af egen opformering med helt op til 50-100 pct. inficerede knolde med virus Y. Spørgsmålet er nu hvorvidt man skal kassere sit eget læggemateriale og indkøbe nyt til brugsavlen 2009.
Bevidstheden om punktkildeforurening på ejendomsniveau er forøget markant over de seneste to år, viser et netop afsluttet EU-projekt.
Behandlingshyppigheden for 2007 beregnet efter den gamle metode er 2,40 mod 2,28 i 2006. Efter den nye metode er den opgjort til 2,51 mod 2,52 i 2006. Det er opgørelsen efter den gamle metode, der anvendes ved evalueringen af pesticidplanen.
Valg af svampemidler i kartofler afhænger af mange forhold, som kræver en vurdering fra sprøjtning til sprøjtning.
I 2006 og 2007 er der i forsøg ved Flakkebjerg, Jyndevad og Dronninglund set en reduceret virkning af Shirlan mod kartoffelskimmel.
Forsøg viser, at vinterhvede, triticale og vinterrug kan sås fra 1. september uden fald i nettoudbyttet, hvis udsædsmængden afstemmes efter såtidspunktet. Tidlig såning øger dog risikoen for angreb af goldfodsyge og havrerødsot samt øger ukrudtstrykket.
Shirlan har i to forsøg ved DJF-Flakkebjerg efter 4-5 ugentlige behandlinger haft reduceret effekt over for kartoffelskimmel ved et ekstremt højt smittetryk. Forsøgene er endnu ikke afsluttet, og resultaterne er derfor meget foreløbige.
Behandlingshyppigheden for 2006 beregnet efter den gamle metode er 2,28. Efter den nye metode er den opgjort til 2,52. Det er opgørelsen efter den gamle metode, der har betydning i praktisk sammenhæng ved evalueringen af pesticidplanen.
Se shows fra TOPPS-workshop afholdt den 21. september 2006 på Landscentret.
Hollandske forsøg ved Wageningen viser, at Ridomil Gold og Ranman har god virkning mod kartoffelskimmel i perioder med kraftig bladvækst.
Engelske forsøg viser, at der kan være vekselvirkning mellem angreb af kartoffelcystenematoder og rodfiltsvamp i kartofler.
Mavrik har virket godt mod glimmerbøsser mange steder, men nogle steder meldes om utilstrækkelig effekt. Nye midler mod glimmerbøsser er måske på vej.
Aktivstoffet pencycuron har været gennem revurdering og er godkendt.
Optimal plantebeskyttelse i forhold til pesticidplanens mål for behandlingshyppighed. Tilpasning af pesticidforbruget kan give besparelser uden udbyttetab.
DJF-forsøg viste synergi mellem DFF og Boxer, additiv effekt af Boxer+Lexus og Stomp+Lexus, og additiv eller antagonistisk effekt af Stomp+Oxitril eller Boxer+Oxitril.
Behandlingshyppigheden for 2004 beregnet efter den såkaldte nye metode er 2,39.
Revideret 12. juli 2005. Bekæmpelse af aksfusarium anbefales generelt ikke, men under visse betingelser kan bekæmpelse være aktuel.
Amerikanske forsøg viser, at midler med aktivstoffet imidacloprid har effekt over for smælderlarver i kartofler.
Der er stigende opmærksomhed omkring landskabsukrudt og de problemer det på længere sigt medfører.
Forsøg i USA har vist gode resultater i kartofler.
Sådan virker ukrudtsmidlet Harmony i majs – alene og i blandinger.
Den uforgrenede sort Boruta af smalbladet lupin klarer sig fortsat godt ved økologisk dyrkning i Slesvig-Holsten.
Behandlingshyppigheden for 2003 beregnet efter den såkaldte nye metode er 2,33.
Hvedesorter med stor konkurrenceevne over for ukrudt kan bidrage til at begrænse problemerne med især græsukrudt.
Handsker er det vigtigste værnemiddel, når man sprøjter med bekæmpelsesmidler.
Tilførsel af forskellige bladgødninger til chipskartofler på tre lokaliteter i tre år i Tyskland gav ikke merudbytter. Kvælstof, fosfor, kalium, magnesium, bor og manganholdige produkter blev afprøvet.
Tyske spisekartofler kvalitetssikres i 2004 af QS Qualität und Sicherheit.
Undersøgelser i Sverige viser, at en ny ukrudtsart Storbægret Natskygge kan være vært for kartoffelskimmel og dermed en mulig smittekilde til kartoffelmarker.
I England er ethylen nu godkendt til spirehæmning af spisekartofler og anvendes på det første spisekartoffellager.
Indholdet af pesticider i vandet fra ca. en tredjedel af de små vandforsyninger overskrider grænseværdien for drikkevand. BAM og triaziner er hyppigste årsag til overskridelserne.
Målet for en behandlingshyppighed på 1,7 i Pesticidplan 2004-2009 er udmøntet i måltal for behandlingsindeks i alle landbrugsafgrøder.
Revideret 8. januar 2004. Ranman er et strobilurinlignende kontaktmiddel som anvendes forebyggende. Ranman har selv med halv dosis vist god effekt mod skimmel.
Få vingede bladlus i læggekartofler i sæsonen 2003 har medført, at smitterisikoen for virus i læggekartoflerne har været relativ lille i 2003.
Behandlingshyppigheden for 2002 beregnet efter den såkaldte gamle metode er 2,04. Den ligger dermed tæt på Pesticidhandlingsplanens mål på 2,0.
I kartoffelmarken optræder der gennem sæsonen forskellige skadedyr med varierende betydning og meget forskellige skadesbilleder. Bekæmpelsesbehov og -muligheder omtales.
MaisTer er ikke undersøgt i Landsforsøgene, men det udmærker sig ved at have en meget bred effekt på græsukrudt og tokimbladet ukrudt i fodermajs.
5-årige forsøg med pesticidfri dyrkning har givet de samme udbyttetab, som beregnet af Bicheludvalget. Omkostningerne til mekanisk ukrudtsbekæmpelse har været større.
Stenstrenglægning reducerer risikoen for mekaniske beskadigelser på kartoffelknoldene ved høst.
Læggetæthed og tidspunkt bør afpasses efter sort, knoldstørrelse og knoldenes spiringstilstand, samt hvornår jorden er tjenlig.
Nyt kartoffelprodukt stiller nye krav til produktion og oplagring af kartoflerne.
Til kartoffelforsøg skal altid anvendes læggekartofler opformeret og opbevaret på samme lokalitet og under samme forhold.
Dyrkningssystemet påvirker ikke i sig selv den naturlige biodiversitet. Det er mere påvirkninger som næringsstofstatus, jordbearbejdning, udyrkede bræmmer, hegn, sædskifte osv.
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har udviklet en enkel og billig metode, der kan afsløre, om en plante har været i kontakt med pesticider.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) kortlægger p.t. forureningssituationen for private boringer og brønde samt små vandværker.
Som følge af Præparatdirektivet bliver faremærkningen af alle bekæmpelsesmidler revurderet. Fra den 30. juli 2004 skal alle etiketter følge de nye EU-regler, men midlernes indhold er uændret.
Seks bestande af fuglegræs indsamlet i marker med svigtende effekt af sulfonylurea-herbicider viste alle resistens over for Express (tribenuron-methyl). Derimod blev der ikke påvist resistens over for det nye ukrudtsmiddel Primus (florasulam).
Undersøgelser over effekterne af reduceret pesticidforbrug på landbrugslandets flora og fauna, samt det økonomiske aspekt ved nedsat dosering.
Det kræftfremkaldende giftstof ptaquilosid fra ørnebregner udvaskes meget let, og det kan muligvis medføre fare for forurening af grundvandet.
Angrebet af rapsjordlopper er pt. for nedadgående i Sverige, men der er fortsat god grund til at passe på dem i Danmark.
Dræbersnegle invaderer flere og flere arealer under sommerens fugtige vejrforhold.
Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2001 er netop offentliggjort. Behandlingshyppigheden i 2001 er 4,5% fra at opfylde målsætningen i Pesticidhandlingsplan II.
Tiden frem til høst er velegnet til at gå en tur i markerne og kortlægge evt. problemer med græsukrudt samt afluge flyvehavre.
Visse bestande af agerrævehale i Danmark har nu udviklet resistens over for Primera Super. Det er endnu uvist, i hvor stort omfang der er krydsresistens til andre herbicider, men dette bliver pt. undersøgt nærmere.
Forsøg i Danmark, Sverige, Irland og Holland viser, at man kan opnå mindst samme effekt mod kartoffelskimmel med en luftassisteret Twin-sprøjte som med en alm. marksprøjte
Fremavlsarealer med korn må ikke behandles med midler, der er anerkendt mod flyvehavre, dog er der særlige regler ved randsprøjtning og for vintersæd.
En opgørelse af pesticidforbruget i kommunerne i år 2000 viser et fald på 74% siden 1995. Men det er ikke helt problemfrit.
Rettet den 14. august 2001. Topik og Hussar forventes godkendt til bekæmpelse af rajgræs i vækstsæsonen 2001/2002, men strategien afhænger af, om det ene eller begge midler godkendes.
Ukrudtsatlas29.05.01
Et ukrudtsatlas er en optegnelse af ukrudtets forekomst i marken. Ukrudtsatlasset kan bruges til at fastlægge valget af ukrudtsmidler for den enkelte mark.
Fundene medfører, at man ved valg af nematoderesistente sorter fortrinsvis bør vælge sorter med en bred resistensprofil. Der er endnu ikke fundet spor af Pa-typen.
Der kan opnås mindst samme effekt med luftsprøjte og luftassisteret sprøjte som med alm. marksprøjte. For luftsprøjtens vedkommende opnås denne effekt med blot 30 l vand pr. ha.
Afprøvningen viser, at der er betydelige forskelle mellem sorternes modtagelighed, hvilket er af stor betydning ved avl af kartofler under økologiske forhold.
Et doseringsvindue giver bedre viden om mulighederne for at nedsætte forbruget af pesticider.
Hvis spildkartofler/gengroninger bliver bekæmpet inden kartoffelcystenematoderne fuldfører deres livscyklus, kan bekæmpelsen tillige reducere nematodepopulationen.
Grundvandsovervågning 2000 er udkommet. Orienteringen giver et kort sammendrag af målingerne fra 1999.
7 års observationer har vist, at flyvehavre ret villigt spirer frem i efterårssåede afgrøder, og at overvintringsevnen er ganske god - især i milde vintre.
Måltal for behandlingsindex i landbrugsafgrøderne, som er en del af Pesticidhandlingsplan II
Med en Danfoil luftsprøjte kan man opnå samme resultat ved bekæmpelse af kartoffelskimmel som med almindelig marksprøjte
Canadiske forsøg bekræfter, at kartoflernes modtagelighed over for smitte mod bladrullevirus falder med stigende plantealder (aldersresistens).
I Pesticidhandlingsplan II har miljøministeren angivet opstilling af måltal for pesticidanvendelsen i de forskellige afgrøder som et af virkemidlerne til planens gennemførelse.
Miljø- og energiminister Svend Auken har offentliggjort den netop vedtagne pesticidhandlingsplan II. Planen og den tilhørende baggrundsrapport kan ses i sin helhed på Miljøministeriets hjemmeside
Additivers indflydelse på effekten af pesticider
I 1999 er der ved de landøkonomiske foreninger gennemført 10 demonstrationsforsøg med 12 forskellige spisekartoffelsorter.
Der findes i dag kun få undersøgelser af punktkilder med pesticider på landbrugsbedrifter, og hvilken rolle disse punktkilder spiller.
Hvert år udgiver GEUS Grundvandsovervågningen (GRUMO), som er en opdatering af grundvandssituationen med hensyn til nitrat og fosfor, forsuring, uorganiske sporstoffer, organiske mikroforureninger og pesticider.
Et samlet forskningsprojekt, der undersøger sprøjtemidlers betydning for jordens frugtbarhed, er under afslutning.
Formålet med dette notat er at give en meget overordnet forståelse for -og indblik i - de mange forhold og problemstillinger, der eksisterer med hensyn til dioxin.
Miljøstyrelsen har midt i oktober 1999 offentliggjort de statistiske oplysninger om salget af pesticider (bekæmpelsesmidler) i 1998.
Effekten mod udvalgte ukrudtsarter i vintersæd ved bekæmpelse om efteråret er vist her.
Fremspiring af kornvalmue i vintersæd om efteråret varierer tilsyneladende meget fra år til år.
Konklusionen på undersøgelsen er, at der i dag gennemgående er en noget mindre teoretisk belastning fra pesticiderne på sundhed og miljø.
Haglskade i kartofler kan medføre tabt knoldudbytte, lavere stivelsesprocent og ringere kvalitet.
Danmarks Miljøundersøgelser har udsendt en TEMA-rapport, som omhandler anvendelsen af pesticider i Danmark, fund af pesticider i miljøet og pesticidernes mulige effekter på en række forskellige miljøforhold.
På Miljøstyrelsens hjemmeside på internettet (http://www.mst.dk) findes nu hovedrapporten fra Bichel-udvalget samt rapporterne fra de fire underudvalg.
Norske nedvisningsforsøg viser, at Basta kan anvendes som alternativ til Reglone, men at Basta virker 4-5 dage langsommere, og at stivelsesprocenten er ca 0,5 pct. enhed højere end efter brug af Reglone.
Veterinær- og Fødevaredirektoratet har i 1997 undersøgt et antal prøver af korn og kornprodukter for indhold af chlormequat og mepiquat.
Opgørelse af pesticidsalget i Danmark.
Undersøgelse af pesticider i dansk grundvand.
Miljøstyrelsen har medio juli 1998 offentliggjort de statistiske oplysninger om salget af pesticider (bekæmpelsesmidler) i 1997.
Oversigt over de love, der er vedtaget som en følge af Vandmiljøplan II og Drikkevandsudvalgets anbefalinger.
Sammendrag af indlæg på et seminar om nedvisning af kartoffeltop med forskellige metoder.
Forsøg fra perioden 1989-97 viser, at der ikke er nævneværdig forskel på godkendte midlers effektivitet over for skimmel.
Forspiring af læggekartofler har i årene 1991-93 i tyske forsøg vist store merudbytter.
Forbruget af plantebeskyttelsesmidler er faldet betydeligt i 14 EU-lande, hvor den europæiske kemikaliebrancheorganisation har analyseret udviklingen.
Sammendrag af rapport fra Miljøstyrelsen om bestandsændringer hos agerlandsfugle og herunder effekten at pesticidanvendelsen
Resultater fra den årlige rapport om grundvandsovervågning mht. pesticider og organiske mikroforureninger.