Af samme forfatter
Undersøgelse af, hvordan kvælstof fra bælgplanter fordeler sig i jord og optages i andre planter.
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske standardanalyse for pH, fosfor, kalium og magnesium. Metoden forventes også at være præcis for tekstur, kulstof og total-kvælstof
N-min-prøver kan give en god vurdering af din marks kvælstofindhold, så du kan beregne næste afgrødes kvælstofbehov.
N-min-målinger i februar i marker og forsøg med og uden efterafgrøder tyder på, at eftervirkningen af efterafgrøder i 2019 er beskeden og i nogle tilfælde negativ, fordi N-min-indholdet i ubevoksede marker i efteråret er høj grundet den tørre vinter.
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning af hovedafgrøden.
Der er foretaget en analyse af evt. sammenhænge mellem angreb af bladsvampe i majs i registreringsnettet i 2013-2018 og oplysninger om dyrkningsteknik.
En litteraturgennemgang viser, at pløjefri dyrkning i nogle forsøg forøger kvælstofudvaskningen, mens det i andre reducerer den. Pløjefri dyrkning dækker i forsøgene over meget forskellig jordbearbejdning
Læs bl.a. om lovgivning, arter og sorter og eftervirkninger af kvælstof.