Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-06-2016

  

Oprettet: 31-07-2015

Brødhvedeordning - høst 2016

Bestemmelserne omkring brødhvede i Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016.

Se hele bekendtgørelsen.

§ 5. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, kan den i bilag 1, tabel 1 fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis ansøgning herom er imødekommet. Kvælstofnormen for brødhvede kan tildeles arealer inden for en samlet arealgrænse på 39.792 ha.
    Stk. 2. Tildelingen kan ske efter ansøgning og er betinget af,
1) at virksomheden i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2014 og 2015) på virksomheden har dyrket en hvedesort, som er omfattet af bilag 1, tabel 3, og hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling,
2) at virksomheden for den aktuelle planperiode (høst 2016) har indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling, og
3) at ansøgning modtages inden der samlet er ansøgt for over 39.792 ha. 
    Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Dokumentationen kan være en faktura, en kvittering eller lignende. 
    Stk. 4. Kontrakten, jf. stk. 2, nr. 2, skal indeholde oplysninger om:
1) navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,
2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,
3) kontraktarealets størrelse (ha), den anvendte hvedesort og den mængde hvede, kontrakten omfatter,
4) den planperiode kontrakten omfatter, og
5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved daterede underskrifter. 
    Stk. 5. Den i stk. 2-4 nævnte dokumentation skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 6. Tildeling af kvælstofnorm for brødhvede til nyetablerede virksomheders arealer og til arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 5 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger. Ved en nyetableret virksomhed forstås en virksomhed, som ikke tidligere har ejet eller drevet en jordbrugsvirksomhed.

§ 7. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede skal indsendes elektronisk via SEGES hjemmeside.  
    Stk. 2. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede i planperioden 2015/2016 modtages på hverdage fra den 11. august 2015 til og med den ansøgningsfrist, der er fastsat for indsendelse af fællesskema i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Ansøgninger modtaget inden den 11. august 2015 betragtes som modtaget den 11. august 2015.  
    Stk. 3. Såfremt der allerede den 11. august 2015 modtages ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt for flere ha end den arealgrænse, der fremgår af § 5, stk. 1, og ansøgningerne i øvrigt opfylder betingelserne i § 5, vil de blive imødekommet efter en forholdsmæssig reduktion af det ansøgte areal. 
    Stk. 4. Hvis ansøgningen mangler væsentlige oplysninger, vil den blive afvist uden yderligere behandling.

§ 34. SEGES træffer afgørelser om tildeling af kvælstofnorm for brødhvede, jf. §§ 5-7.
    Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven gælder for sager, hvori der træffes afgørelse af SEGES efter stk. 1. 
    Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter nærmere regler om SEGES sagsbehandling og om instruktion og tilsyn.

§ 35. En afgørelse truffet af SEGES, jf. §§ 5-7, kan påklages til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Klager over SEGES afgørelser skal indsendes til SEGES, som herefter kan beslutte at genoptage sagen. Hvis SEGES fortsat finder, at betingelserne i § 5 ikke er opfyldt, oversendes sagen til NaturErhvervstyrelsen, som herefter træffer afgørelse. NaturErhvervstyrelsen kan herudover ændre en afgørelse, uden at der foreligger en klage. NaturErhvervstyrelsens afgørelser i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 36. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af bekendtgørelsen. 

Til top

Sidst bekræftet: 31-07-2015 Oprettet: 31-07-2015 Revideret: 31-07-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Marketing & Fagkommunikation, Events


Af samme forfatter

Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Sponsorer - Plantekongres 2019
Oversigt over sponsorer.
16.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.18