Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-06-2014

 1731

Oprettet: 28-04-2014

Temadag den 12. juni om tidlig såning af vinterhvede

På temadagen behandles de miljø- og produktionsmæssige perspektiver og udfordringer, som tidlig såning giver mht. sygdomme og ukrudt, og hvad effekten er på nitratudvaskning og udbytte.

Det bliver også muligt at se de 120-årige fastliggende forsøg på Askov Forsøgsstation.

AU og Videncentret for Landbrug indbyder til en temadag om tidlig såning af vinterhvede på AU Askov Forsøgsstation den 12. juni.
Tidlig såning af vintersæd reducerer kvælstofudvaskningen sammenlignet med såning til normal tid. Tidlig såning af vintersæd kan ikke anvendes som et virkemiddel til reduktion af kvælstofudvaskningen i den nuværende lovgivning, men landbruget presser på for hurtigst muligt at få det ind som alternativ til efterafgrøder. Men særligt i forbindelse med en ændring af kvælstofreguleringen i 2016 og indførelse af en målrettet regulering kan tidlig såning af vintersæd blive et aktuelt virkemiddel. Emnet behandles på temadagen.

Vinterhvede dyrkes på en stor del af den mest produktive jord i Danmark, og her er udbyttet betydeligt højere i vinterhvede end i vårsæd. Et miljøbetinget krav, der fører til skift fra vintersæd til vårsæd vil derfor have betydelige udbyttemæssige konsekvenser. Derfor er det særdeles aktuelt at undersøge effektive alternativer, der kan udvikle dyrkningen af vinterhvede, så produktionen kan fastholdes eller øges samtidig med at kvælstofudvaskningen reduceres. Temadagen fokuserer på, hvilke produktions- og miljømæssige perspektiver, der knytter sig til tidlig dyrkning af vinterhvede.

Temadagen sætter fagligt fokus på alle de muligheder og udfordringer, der i dag knytter sig til tidlig såning af vinterhvede som f.eks. strategier for ukrudts- og sygdomsbekæmpelse. Det sker på baggrund af erfaringer fra tidligere forsøg og resultater fra nye forsøg bl.a. i regi af projektet: Miljøsikret planteproduktion til foder og energi (PlantePro) finansieret af GUDP-midler.

Hvor og hvornår foregår temadagen?

Temadagen foregår på forsøgsstationen AU Askov, den 12. juni 2014, kl. 9.30 - 15.

Program for temadagen

Se invitationen.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 1. juni.

Sidst bekræftet: 28-04-2014 Oprettet: 28-04-2014 Revideret: 28-04-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Hans Spelling Østergaard

Af samme forfatter

Kan danske analysemetoder for mikronæringsstoffer erstattes af internationale metoder?
Det er blevet undersøgt, om danske analysemetoder for mikronæringsstoffer (Cu, Zn, B og Mn) i jordprøver kan erstattes af i...
23.12.16
Afstanden mellem mark og husdyrbedrift har betydning for fosfor- og kaliumtallet
En analyse af ca. 12.000 marker fra 591 husdyrbedrifter viser, at både fosfor- og kaliumtallet falder signifikant, jo størr...
19.12.16
Fastsættelse af roddybde og kvælstofbehov ud fra teksturen i pløjelaget
På grundlag af teksturanalyser i 4 jordlag på 856 marker i Kvadratnettet vurderes, hvor roddybden med rimelighed kan fastsæ...
23.09.16
Målinger af N-min og kvælstofoptagelse i majsmarker - Projekt EfterMajs 2012-2013
N-min målinger og målinger af kvælstofoptagelsen i majs skal danne grundlag for udvikling af modeller, som kan beskrive udv...
15.10.15
Ændringer i kulstofindholdet I landbrugsjord fra 1986 til 2009
Jordens indhold af kulstof er målt I 1986, 1997 og 2009 på et stort antal landbrugsarealer i Kvadratnettet. Resultaterne vi...
07.09.15