Af samme forfatter
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera. Denne rapport beskriver teorien bag målingerne og resultaterne af overflyvningerne i sortsforsøg samt forsøg i vinterhvede med stigende mængder kvælstof.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Vårbyg - foreløbige resultater
Vinterhvede - foreløbig afsnit
Triticale
Vinterrug
Vinterbyg
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller nedvisnes. Høstmetoden kan besluttes på skårlægningstidspunktet, når afgrøden har et guligt skær.
Mød Jens Lei fra Ballegård, som nyder synet af ensartede marker. Her fortæller han, hvad han får ud af at graduere gødningen ved at tage fra de kraftige dele af marken og give til de mindre kraftige.
Vinterhvedearealet til høst 2019 ser ud til af ligge på ca. 555.000 ha, og det udligner næsten faldet fra høst 2017 til høst 2018.
Brug vækstreguleringsprognosen til at vurdere behovet for vækstregulering i dine vinterrugmarker.
For at hjælpe til at komme helt i mål med de 142.000 ha målrettede efterafgrøder, har SEGES udarbejdet to nye oversigtskort, der viser restbehovet i ha i forhold til henholdsvis grundvands- og kystvandsindsatsen.
Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra situationen i marken og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.
Hvis der er betydende angreb i nogle af sorterne i sortsforsøgene bør de behandles indenfor de næste ca. 14 dage
Tidlig såning og mildt vejr har øget behovet for vækstregulering i mange marker. Tilpas kvælstofstrategien, så risikoen for lejesæd reduceres.
Brug vækstreguleringsprognosen til at vurdere behovet for vækstregulering i dine vinterhvedemarker.
Landbrugsstyrelsen dispenserer for salg af hestebønne af C1 og C2 med spireevne ned til 70 procent mod normalt 80 procent.
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
Resultater fra Landsforsøgene - Forbehold og vejledning
SEGES har udviklet første generation af en model for graduering af udsædsmængden. Udgangspunktet er den foregående afgrødes udvikling lige efter såning. Der skal være en vis variation i marken, før der er fornuft i at justere udsædsmængden.
En analyse af registrerede udbytter i CropManager viser store forskelle i udbyttetab mellem landsdelene. I gennemsnit er udbyttetabet 27 procent i vårbyg, 25 procent i vinterbyg, 20 procent i vinterhvede og 13 procent i vinterraps.
Produktion af egen udsæd kræver omhyggelighed. Brug ikke ubejdset udsæd uden en forudgående rensning og analyse af udsæden. Du skal indbetale forædlerafgift, og du må kun bruge korn fra egen bedrift som udsæd.
Vinterhvedens udvikling følges fra satellit. Hvedens biomassen var lavere i foråret 2018 end i 2017
Nye tal viser en stigning på mere end 50% i hektar med hestebønner fra 2017 til 2018. Det er især svine- og kvægproducenter, som ønsker et hjemmedyrket foder, der tilvælger hestebønnerne
Ved toastning af hestebønner får du først og fremmest en effektiv tørring og dermed konservering. Læs her, hvordan du gør.
Hestebønner dyrkes udbredt i vore nabolande, der er derfor gennemført et litteraturstudie for at sammenligne dyrkningsanbefalingerne
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettede efterafgrøder i 2018
Det er først og fremmest vejret under kernefyldning og modning, der bestemmer niveauet af afskalning, men sorten har også nogen betydning. Opgørelse af afskalning er behæftet med usikkerhed.
OnFarm forsøg er et værktøj til landmænd, som ønsker at afprøve deres egne ideer i egne marker. Værktøjet regner statistik på udbytterne, og du kan sammenligne med andre landmænds resultater.
Bedrifter, med en grundbetalingsstøtte over 150.000 euro eller ca. 1.117.700 kr., vil få fratrukket 5 pct. af den del af grundbetalingen, der ligger over 150.000 euro. Den grønne støtte bliver ikke reduceret.
I nogle sorter skal yder- og inderavne åbnes for at afgøre, om småakset blomstrer. Blomstringstidspunktet har betydning for beslutning om bekæmpelse af hvedegalmyg og aksfusarium
Svenske forsøg fra 2015 med kålbrokresistente sorter af vinterraps viser store merudbytter på inficerede arealer.
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper.
Nye regler betyder, at du fra 2016 ikke længere kan anvende brak, lavskov og randzoner som både miljøfokusarealer og alternativer til pligtige efterafgrøder på samme tid.
Hestebønne11.12.15
Dyrkningsvejledning
NaturErhvervstyrelsen har i en nyhed beskrevet muligheden for force majeure ved såning af MFO-efterafgrøder efter fristen 3. september. Læs supplerende spørgsmål/svar, og vær meget opmærksom på, at der kan blive tale om selvanmeldelse.
MFO-brak kan kun anmeldes på arealer, der var i omdrift i 2014. NaturErhvervstyrelsen har strammet reglerne efter diskussion med EU-kommissionen, så arealer der har ligget udyrket siden 2008, ikke nødvendigvis kan anmeldes som MFO-brak.
Der er spændende perspektiver i en øget anvendelse af sæddodder som protein og olieplante, specielt i økologisk sammenhæng, da den i mindre grad bliver angrebet af rapsjordlopper og glimmerbøsser og er mindre kvælstofkrævende end raps.
Her finder du de foregående års udgave af Sortsforsøg - Korn, bælgsæd og olieplanter
Det er i de senere år blevet klart, at udbytterne i hvede stagnerer og ikke fortsætter den kraftige stigning, man så fra 1950-erne og 40 år frem. Det er ikke kun et dansk fænomen. Det ses også i andre lande med et højt udviklet landbrug og høje udbytter.
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om, at fastholde hektargrænsen på 2 hektar for ansøgning om direkte landbrugsstøtte i EU´s landbrugsreform, der træder i kraft 1. januar 2015.
Emneregister - Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013.
I 2013 er sorter af vinterbyg, rug, triticale, vinterhvede og vårbyg analyseret for foderværdi til svin.
Markært18.12.12
Dyrkningsvejledning
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Læ & klima20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Egne planer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1991.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Vanding20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1982
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Egne planer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1990.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Egne planer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigtren 1994.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1976.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1975.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Læ og klima20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Egne planer20.02.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Årets høst forventes at blive på 9,5 millioner tons. Det er tæt på rekorden på 9,6 millioner tons fra 1990. Der er imidlertid tale om store variationer landet over. Således har mange landmænd haft en kornhøst langt under det niveau, de har været vant til.
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,2 millioner tons eller ca. 10 pct. mindre end gennemsnittet af de foregående seks år. Det skyldes primært et fald i kornarealet på 58.000 ha og et skuffende udbytte af vinterbyg.
Rettet den 2. januar 2006. I de få forsøg, hvor der er registreret problemer med overvintring, har sorterne Symbol, Tulsa og Solist klaret sig bedst.
Den danske kornhøst 2005 forventes at blive på 9,1 mio. tons. Det er en stigning på 0,17 mio. tons i forhold til 2004.
Steins tilbyder som det eneste laboratorium at udføre test for Fusariumindhold i maltbyg.
Der er ikke nogen dansk aftale om udfasning af vækstreguleringsmidler. Der er ikke påvist rester af vækstreguleringsmidler i danske kornprøver deklareret dyrket.
Analyser ved Plantedirektoratet viser, at der i 2002 er sket en stor smitte med ærtesyge.
Fremavlsarealer med korn må ikke behandles med midler, der er anerkendt mod flyvehavre, dog er der særlige regler ved randsprøjtning og for vintersæd.
Det er muligt at forudsige, hvornår der er risiko for angreb af meldug og gulrust i sorter, der hidtil har været resistente over for disse sygdomme. Det viser en evaluering af virulensovervågningen af meldug og gulrust i Danmark 1997-2001.
Den sene og våde høst betyder, at der kan forventes store problemer med at håndtere den høstede afgrøde. Ved vandprocenter over 24 og høst i oktober kræver det en særlig indsats, hvis man vil sikre kornet i et plantørringsanlæg.
Nye undersøgelser under Landsudvalget for Svin viser, at foderværdien af triticale svarer til hvedens, ved fodring af slagtesvin. Prisen på triticale forventes derfor at komme til at ligge meget tæt på foderhvedens.