Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-01-2020

  

Oprettet: 17-10-2017

Forsøg som løfter udbytter og kvalitet

Konkurrencedygtig Planteproduktion rummer tre projekter. Formålet i alle tre projekter, er at øge landbrugets konkurrenceevne ved at give et løft til udbytter og kvalitet.

Prokorn

Formålet med projektet ProKorn er at øge landbrugets konkurrenceevne ved at give et løft til udbytter og kvalitet i vårbyg og vinterhvede. Projektet starter i 2017 og slutter ved udgangen af 2019.

Vårbyg

Vårbyg dyrkes på alle jordtyper, det giver en stor variation i de opnåede udbytter og et relativt lavt gennemsnitligt udbytte, der ifølge Danmarks Statistik ligger omkring 55 hkg pr. ha. Vårbyg er en vigtig sædskifteafgrøde på planteavls- og svinebedrifter, hvor den ofte ligger efter pligtige efterafgrøder. Projektets mål er at øge udbytterne generelt i vårbyg.

Der er identificeret en række indsatsområder i projektet:

  • Etablering. Vækstperioden i vårbyg er kort, og en uens og tynd plantebestand slår kraftig igennem på udbyttet. Der gennemføres forsøg med såtider og udsædmængder.
  • Optimal udnyttelse af efterafgrøder som forud for vårbyg. Forskellige arter af efterafgrøder anlægges og deres effekt som forfrugt til den efterfølgende vårbyg undersøges.
  • Maltkvalitet. Vårbyg gødes typisk færdig i forbindelse med eller kort tid efter såning. På så tidligt et tidspunkt er det en udfordring at forudsige det potentielle udbytte, og dermed hvor meget kvælstof der skal tildeles for at nå et passende proteinindhold, der muliggør salg til maltbyg.
  • Vårbyg har et overfladisk rodsystem sammenlignet med vintersæd. Etablering og gødningsstrategiens betydning for rodudviklingen undersøges vha. transparente rør der nedbores i forsøgene. Rørene muliggør optagelse af rødderne med kamera, igennem hele vækstperioden.

Vinterhvede

Vinterhvede starter væksten om efteråret og her skabes grundlaget for en robust afgrøde og et stort udbytte. Som for vårbyg er en god etablering vigtig for vinterhvedens vækst og udbytte. Hvedens vækstsæson er lang, hvilket giver mulighed for at styre vækst og udvikling ved valg af sort, sådato og gødningsstrategi.

I vinterhvede koncentreres indsatsen i projektet om følgende områder:

  • Samspil mellem sådato, sorter, kvælstof og fosfor
  • Roddybde og rodtæthed, ved tidlig og sen såning
  • Samspillet mellem kvælstofstrategi, vækstregulering og sorter
  • Produktion af hvede med brød- og eksportkvalitet

Miljømæssig indsats

Vårbyg og vinterhvede, dyrkes ofte i et sædskifte med vinterraps, og 1 – 2 andre afgrøder. Som led i projektet er der etableret et areal hvor sugeceller muliggør prøvetagning af vandet der forlader rodzonen under afgrøden. Ved at bestemme kvælstofkoncentrationen i vandet under rodzonen hen over vækstsæsonen kan kvælstofudvaskningen estimeres. På arealet etableres et sædskifteforsøg med: vårbyg – vinterraps – 1. års vinterhvede – 2. års vinterhvede. Sædskiftet gennemføres med norm kvælstoftilførsel og med 1,5 x norm kvælstoftilførsel, med og uden efter- og mellemafgrøder. Forsøget vil over en årrække bidrage med værdifulde oplysninger om hvordan den indsats og de valg der træffes, i et korn – raps sædskifte påvirker kvælstofudvaskningen.

Robusta - Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl

Formålet med projektet er at bane vej for udviklingen af nye sorter af korn, græs og kartofler med en forbedret udnyttelse af vand og næringsstoffer. Projektet er forskningstungt, men i løbet af projektperioden bliver der offentliggjort resultater der fortæller hvilke sorter der har det største og hurtigst voksende rodsystem. En sådan sort må formodes at have en god evne til at udnytte vand og kvælstof.

I projektet udnyttes det nyligt anlagte rodanlæg ved Københavns Universitet, til en meget detaljeret måling af en række sorters rodvækst og effektivitet til at udnytte kvælstof og vand. Resultaterne søges valideret i markforsøg, hvor optagelse og kerneindlejring i vårbyg og vinterhvede studeres. Aarhus Universitet udnytter resultaterne opnået af Københavns Universitet, til kortlægning af den genetiske baggrund bag effektiviteten i udnyttelse af kvælstof og vand. Dette vil i fremtiden muliggøre en målrettet forædling for nye sorter med en bedre ressourceudnyttelse.

Hæv udbyttet i vinterraps

Formålet er at hæve udbytterne i praktisk dyrkning af vinterraps markant for at styrke landmændenes økonomiske resultat og samtidig sikre en ressourceeffektiv udnyttelse af alle indsatsfaktorer i dyrkningen af vinterraps.

Vinterraps dyrkes over det meste af Danmark, og er en af de vigtigste sædskifteafgrøder, som kan være med til at sikre udbytterne i sædskifter med stor andel af vintersæd. I vinterraps fokuseres der på udvikling af dyrkningen med fokus på at fastholde et højt udbytteniveau, samtidig med et skarpt fokus på omkostningssiden.

Projektet står på to ben.
I det ene fokuseres der på at øge udbytterne ved praktisk dyrkning, her er fokus på at beskrive og evaluere den praktiske vinterrapsdyrkning hos 20 landmænd med hver to vinterrapsmarker. Landmændene er fordelt over hele landet. Deres dyrkning beskrives og det økonomiske resultat opgøres, det gør det muligt at sammenholde den anvendte dyrkningsteknik og de opnåede resultater. Samtidig afprøves landmændenes egne ideer til forbedring af dyrkningsteknikken i såkaldte OnFarm forsøg på bedrifterne. Resultaterne af disse OnFarm forsøg offentliggøres på nfts.dk.

I den anden del af projektet gennemføres mere traditionelle markforsøg for at optimere dyrkningen af vinterraps under danske betingelser. Der gennemføres forsøg med fokus på at styre udviklingen af vinterrapsen via sortsvalg, udsædsmængde, såtid og kvælstofstrategi. Derudover gennemføres forsøg med målrettet bekæmpelse af svampesygdomme og bekæmpelse af ukrudt.

Sidst bekræftet: 17-10-2017 Oprettet: 17-10-2017 Revideret: 17-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Lars Bonde Eriksen

Af samme forfatter

Lav dine egne sortsblandinger
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Anvendelse af multispektrale dronebilleder i landsforsøgene
2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera. Denne rapport beskriv...
06.12.19
Beta version af nyt SortInfo
SEGES har i nogen tid arbejdet på et helt nyt SortInfo, og en beta-version er nu klar til test hos brugerne.
05.12.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vintersæd
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
27.11.19
Fordele og ulemper ved tidlig såning af vinterrug
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7....
16.07.19