Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

V. Kemiske og bakteriologiske undersøgelser

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: V. Kemiske og bakteriologiske undersøgelser
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

15.

Undersøgelser over opbevaret Ajles Kvælstofindhold i forskellige Partier af Ajlekummen m.v., 13. bd., 1906, s. 235-50. 25 øre. (R. K. Kristensen).

16.

Resultater af sammenlignende Undersøgelser af Metoder til Bestemmelse af Tørstoffet i Kartofler, 13. bd., 1906, s 316-38. 65 øre. (A. J. Hansen).

22.

Undersøgelse af Ajle særlig med Hensyn til dens Tab af Kvælstof under Opbevaringen. 14. bd., 1907, s. 276-91. 25 øre. (R. K. Kristensen).

26.

Undersøgelser af fast Staldgødning og Ajle fra Gaarde i Jylland og paa Sjælland, 14. bd., 1907, s. 515-70. 65 øre. (R. K. Kristensen).

29.

En Metode til Bestemmelse af Ammoniak i Staldgødning og Ajle, udarbejdet af Assistent R. K. Kristensen, Askov, 15. bd., 1908, s. 94-108. 25 øre.

34.

Jordbundsundersøgelser paa Forsøgsarealerne ved Aarslev Forsøgsstation, 15. bd., 1908, s. 383-406. 50 øre. (Harald R. Christensen).

46.

Om Humusstoffernes Indflydelse paa Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak, 17. bd., 1910, s. 79-109. 50 øre. (Harald R. Christensen).

60.

Undersøgelser over danske Græsmarksplanters Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre. Af R. K. Kristensen. 18. bd., 1911, s. 543-69. 50 øre.

77.

Forsøg og Undersøgelser vedrørende forskellige Podningsmidler til Bælgplanter. Af Harald R. Christensen. 21. bd., 1914, s. 97-131. 50 øre.

80.

Om Cellestofbestemmelse i Hø. Af R. K. Kristensen. 21. bd., 1914, s. 223-55. 50 øre.

81.

Studier over Jordbundsbeskaffenhedens Indflydelse paa Bakterielivet og Stofomsætningen i Jordbunden. Af Harald R. Christensen. 21. bd., 1914, s. 321-552. 2 kr.

82.

Prøvedyrkning paa Forsøgsstationen ved Aarslev. Ved Niels Anton Hansen. 21. bd., 1914, s. 553-617. 80 øre.

87.

Om Bestemmelse af Kalium i Jord og Gødningsstoffer. Af Harald R. Christensen og Niels Feilberg. 22. bd., 1915, s. 66-94. 50 øre.

93.

Undersøgelser over Nikotinindholdet i Tobak og i Tobakspræparater til Bekæmpelse af Bladlus. Af H. Baggesgaard-Rasmussen. 22. bd., 1915, s. 257-66. 25 øre.

101.

Undersøgelser over Fremgangsmaader til Bestemmelser af Jordens Reaktion. Af Harald R. Christensen. 23. bd., 1916, s. 1-83. 85 øre.

103.

Sukkerbestemmelse i Hø og Roer. I. Af R. K. Kristensen. 23. bd., 1916, s. 232-50. 25 øre.

108.

Undersøgelser over Luftens Sammensætning i forskellige Roe-Opbevaringsrum. Ved Harald R. Christensen. 23. bd., 1916, s. 581-90. 10 øre.

112.

Sukkerbestemmelse i Hø og Roer. II. Af R. K. Kristensen. 23. bd., 1916, s. 757-77. 35 øre.

131.

Forsøg og Undersøgelser vedrørende Kalk og Mergel. Ved Harald R. Christensen. 25. bd., 1918, s. 377-522. 1 kr.

135.

Kemiske Undersøgelser af Jord, dyrket paa forskellig Maade. Ved R. K. Kristensen. 26. bd., 1919, s. 335-51. 25 øre.

138.

Forsøg med Kogsalt og Kalisalte. Ved Harald R. Christensen. 26. bd., 1919, s. 737-823. 2 kr.

145.

Studier over Jordbundsbeskaffenhedens Indflydelse paa Bakterielivet og Stofomsætningen i Jordbunden. II. Undersøgelser over Jordens mannitomsættende Evne. Af Harald R. Christensen. 28. bd., 1922, s. 1-61. 1 kr. 25 øre.

146.

Om Bestemmelse af "Organisk Stof" ved Omsætningsforsøg med Jord. Ved K. A. Bondorff og Harald R. Christensen. 28. bd., 1922, s. 265-75. 25 øre.

154.

Undersøgelser vedrørende nogle nyere Fremgangsmaader til Bestemmelse af Jordens Reaktion og Kalktrang. Af Harald R. Christensen. 28. bd., 1922, s. 733-68. 80 øre.

168.

Undersøgelse over forskellige Fosfaters Opløselighed. Ved Harald R. Christensen. 29. bd., 1923, s. 513-74. 1 kr. 25 øre.

172.

Undersøgelser vedrørende elektroniske Metoder til Bestemmelse af Jordreaktionen. Af Harald R. Christensen og S. Tovborg Jensen. 29. bd., 1923, s. 783-816. 65 øre.

174.

Undersøgelser over Forholdet mellem Udviklingen af Humle-Sneglebælg og Jordens Reaktionstilstand. Ved Harald R. Christen­sen. 30. bd., 1924, s. 265-97. 80 øre.

177.

Om Bestemmelse af Jordens Stødpudevirkning. Ved S. Tovborg Jensen. 30. bd., 1924, s. 565-85. 65 øre.

184.

Undersøgelser vedrørende Ajlens Opbevaring. 1924. Ved Karsten Iversen. 31. bd., 1925, s. 149-68. 60 øre.

186.

Undersøgelser over Forholdet mellem Azotobacterprøven og Jordens Reaktionstilstand. Ved Erik J. Petersen. 31. bd., 1925, s. 246-337. 2 kr.

192.

Undersøgelser over Kalciumkarbonats reaktionsændrende Virkning i Jordbunden. Ved S. Tovborg Jensen. 31. bd., 1925, s. 744-78. 1 kr.

193.

Om Bestemmelse af Nitratkvælstof i Regnvand, Drænvånd og Jord. Ved Frode Hansen. 32. bd., 1926, s. 69-120. 1 kr.

202.

Undersøgelser over Forholdet mellem Jordens Kulsyreproduktion, kemiske Tilstandsform og mikrobiologiske Aktivitet. I. Ved Erik J. Petersen. 32. bd., 1926, s. 625-72. 80 øre.

205.

Jordbundsundersøgelser i Forbindelse med fastliggende Gødningsforsøg paa Mineraljorder. Ved Harald R. Christensen. 33. bd., 1927, s. 197-411. 3 kr.

209.

Staldgødningsundersøgelser I. Ved Frode Hansen. 33. bd., 1927, s. 753-780. 65 øre.

211.

Undersøgelser over Ammoniakfordampning i Forbindelse med Kvælstoftab ved Udbringning af naturlige Gødninger. I. Ajle. Ved S. Tovborg Jensen. 34. bd., 1928, s. 117-47. 75 øre.

213.

Undersøgelse over Kvælstofindholdet i forskellige Runkelroestammer. Ved E. Lindhard. 34. bd., 1928, s. 331-47. 30 øre.

220.

Undersøgelser over Kvælstofomsætningen i Agerjord. Ved Frode Hansen. 34. bd., 1928, s. 741-777. 85 øre.

221.

Undersøgelser over Ammoniakfordampning i Forbindelse med Kvælstoftab ved Ud­bringning af naturlige Gødninger. 11. Ajle. Ved S. Tovborg Jensen. 35. bd., 1929, s. 59-80. 65 øre.

227.

Om Kunstgødningens Indvirkning paa Jordens Reaktion. Ved S. Tovborg Jensen. 35. bd., 1929, s. 390-419. 60 øre.

229.

Bidrag til Fodermiddelanalysens Metodik. Ved J. Find Poulsen. 35. bd., 1929, s. 556-81. 50 øre.

230.

Undersøgelser over Kvælstofomsætningen i Agerjord. II. Ved Frode Hansen. 35. bd., 1929, s. 713-53. 85 øre.

237.

Paavisning og Bestemmelse af Natriumklorat i Jord. Ved J. Find Poulsen. 36. bd., 1930, s. 582-98. 50 øre.

241.

Undersøgelser af Regnvand. Ved Frode Hansen. 37. bd., 1931, s. 123-50. 65 øre.

251.

Kvælstoftabet ved Staldgødningens Udbringning 1925-1930. Ved Karsten Iversen. 38. bd., 1932, s. 1-74. 1 kr. 50 øre.

256.

Studier over Jordens Fosforsyreindhold. I. Jordfosforsyrens Opløselighed. Af K. A. Bondorff og F. Steenbjerg. 38. bd., 1932, s. 273-308. 1 kr.

268.

Undersøgelser over Manganindholdet i dansk Jord. I. Det ombyttelige Mangan. Af F. Steenbjerg. 39. bd., 1933, s. 401-36. 50 øre.

270.

Studier over Jordens Fosforsyreindhold. II. Laboratorieundersøgelsens Forhold til Markforsøget. Af K. A. Bondorff. 39. bd., 1933, s. 549-89. 1 kr.

275.

Fordampningstabet ved Ajlens Udbringning. 1928-33. Ved Karsten Iversen. 40. bd., 1934, s. 169-234. 1.25 kr.

278.

Undersøgelser over Manganindholdet i dansk Jord. II. Det ombyttelige Mangan og dets Afhængighed af Gødskning og Jordbehandling. Af F. Steenbjerg. 40. bd., 1934, s. 337-68. 80 øre.

284.

Kationombytning i Jorden. I. Ved K. A. Bondorff. 40. bd., 1935, s. 767-796. 75 øre.

285.

Undersøgelser over Manganindholdet i dansk Jord. III. Om Forholdet mellem Planternes Vækst og Jordens ombyttelige Manganmængde. Af F. Steenbjerg. 40. bd., 1935, s. 797-824. 75 øre.

296.

Om Metoder til Bestemmelse af Kali, Fosforsyre og Kalk. Ved J. Find Poulsen. 41. bd., 1936, s. 459-86. 50 øre.

306.

Kationombytning i Jorden. II. Mængden af ombytteligt Kalium i Forhold til Markforsøgets Resultater. Ved K. A. Bondorff og P. Damsgaard-Sørensen. 42. bd., 1937, s. 285-98. 50 øre.

322.

Karforsøg til Belysning af nogle Havresorters Gødskning med Mangansulfat. Ved F. Steenbjerg og E. Boken. 43. bd., 1939, s. 819-829. 45 øre.

323.

Danske Afgrødeanalyser. Ved R. K. Kristensen. 43. bd., 1939, s. 830-881. 1.50 kr.

331.

Mangan, Kobber og Bor i Staldgødning, Ajle og Handelsgødning. Ved F. Steenbjerg. 44. bd., 1940, s. 373-387. 50 øre.

333.

Diagnostiske Undersøgelser over Lucerne­bakterier. I. Af Erik Petersen. 44. bd., 1940, s. 504-553. 1 kr.

343.

Analyser af Staldgødning. Ved Frode Hansen. 45. bd., 1941, s. 389-400. 45 øre.

353.

Studier over Jordens Fosforsyreindhold III. En Sammenligning mellem forskellige kemiske Metoder til Bestemmelse af tilgængelige Fosfater i Jord. Ved K. A. Bondorff og P. Damsgaard-Sørensen. 46. bd., 1942, s. 377-425. 1 kr. 25 øre.

358.

Staldgødningens og Kunstgødningens Kvælstof-, Fosforsyre- og Kalivirkning. Ved Karsten Iversen. 47. bd., 1942, s. 1-93. 1 kr. 50 øre.

360.

Mangan, Kobber og Bor i Vaarsæd paa forskellige Udviklingsstadier. Af F. Steenbjerg og Else Boken. 47. bd., 1942, s. 100-131. 75 øre.

391.

Om Humusbestemmelse i Jord. Ved K. A. Bondorff. 50. bd., 1945, s. 138-149. 45 øre.

395.

Om Bestemmelse af Jordopslemningers elektriske Ledningsevne. Ved F. Steenbjerg. 50. bd., 1946, s. 518-525. 25 øre.

397.

Studier over forskellige Fosfaters Gødningsværdi. I. Om nogle Thomasfosfaters Gødningsværdi. Ved J. Find Poulsen. 50. bd., 1946, s. 617-632. 45 øre.

401.

Tidsvariationen ved Fosforsyretal og Reaktionstal. Ved R. K. Kristensen og F. Steenbjerg. 51. bd., 1947, s. 114-135. 60 øre.

411.

Studier over forskellige Fosfaters Gødningsværdi. II. Om nogle Ferri- og Aluminiumsfosfaters Gødningsværdi. Ved J. Find Poulsen. 51. bd., 1948, s. 616-639. 75 øre.

426.

Studier over jordens fosforsyreindhold V. En ny fremgangsmåde ved undersøgelse af jordens fosforsyreindhold. Ved K. A. Bondorff. 53. bd., 1950, s. 336-342. 30 øre.

428.

Studier over forskellige fosfaters gødnings­værdi. Om stofproduktionen og optagelse af fosfor fra forskellige fosforgødninger III. Ved J. Find Poulsen. 53. bd., 1950, s. 413­442. 75 øre.

429.

Undersøgelse over manganindholdet i dansk jord IV. Bestemmelse af ombytteligt mangan. Ved K. A. Bondorff. 53. bd., 1950, s. 443-448. 30 øre.

430.

Om bestemmelse af jordens rumvægt. Ved K. A. Bondorff. 53. bd., 1950, s. 449-460. 30 øre.

431.

Om kriterier for staldgødningens kvælstofvirkning. Ved J. Find Poulsen. 53. bd., 1950, s. 557-621. 90 øre.

432.

Om forekomst af azotobacter i dyrkede jorder. Ved H. L. Jensen. 53. bd., 1950, s. 622-649. 60 øre.

433.

Variationen i en sandjords reaktionstal, fosforsyretal, kaliumtal og mangantal. Ved K. Dorph-Petersen. 53. bd., 1950, s. 650­677. 60 øre.

449.

Studier over jordens fosforsyreindhold. VI . Jordfosforsyrens opløselighed i fortyndet svovlsyre. Ved K. A. Bondorff. 55. bd., 1952, s. 185-210. 60 øre.

451.

Om staldgødningens mikrobiologiske sønderdeling. I. Det organiske gødningskvælstofs nitrifikation. Ved H. L. Jensen. 55. bd., 1952, s. 237-264. 60 øre.

463.

Kalkningens virkning på sure jorders fosfattilstand. Ved K. Dorph-Petersen. 56. bd., 1953, s. 177-221. 75 øre.

468.

Studier over jordens fosforsyreindhold. VII. Bestemmelse af fosforsyre i jord ved hjælp af Aspergillus niger. Ved H. L. Jensen. 56. bd., 1953, s. 429-442. 50 øre.

475.

Om bortskaffelse og anvendelse af ensilagesaft. Ved H. L. Jensen. 57. bd., 1954, s. 68-98. 60 øre.

492.

Om magnesiumbestemmelser i dansk jord. Ved H. L. Jensen og Aage Henriksen. 58. bd., 1955, s. 396-420. 60 øre.

514.

En lucerne-ineffektiv stamme af Rhizobium meliloti. Ved H. L. Jensen. 59. bd., 1955, s. 553-570. 45 øre.

544.

Jordbundsanalyser i frugtplantager. Ved Sven Dalbro. 61. bd., 1957, s. 445-473. 60 øre.

550.

Kobberbestemmelse i jord i sammenligning med virkningen af kobbergødskning. Ved Aage Henriksen. 61. bd., 1957, s. 685-717. 45 øre.

552.

Undersøgelser over jordens nitratindhold i frugtplantager. Ved Sven Dalbro og Gunnar Nielsen. 62. bd., 1958, s. 1-25. 30 øre.

582.

Mekanisk jordbearbejdnings indflydelse på superfosfats bevægelse i jorden belyst ved hjælp af radioaktivt fosfor. Ved A. Dam Kofoed. 63. bd., 1959, s. 285-306. 30 øre.

585.

Biologisk sønderdeling af ukrudtsmidler i jordbunden. I. Monochloracetat, trichloracetat og dichlorpropionat. Ved H. L. Jensen. 63. bd., 1959, s. 470-499. 45 øre.

594.

Om gødskningens indflydelse på græsmarksafgrødernes mineralstofindhold. Ved Aage Henriksen. 64. bd., 1960, s. 1-50. 1 kr.

614.

Forsøg med tilførsel af nitrat på ionbytter. Ved Erik Poulsen. 64. bd., 1961, s. 866-874. 50 øre.

620.

Biologisk sønderdeling af ukrudtsmidler i jordbunden. II. Allylalkohol. Ved H. L. Jensen. 65. bd., 1961, s. 185-198. 50 øre.

622.

Undersøgelser over jordens nitratindhold. Ved Erik Poulsen og Poul Hansen. 65. bd., 1961, s. 206-234. 50 øre.

629.

Forsøg med nitrattilførsel på ionbytter. II. Ved Erik Poulsen. 65. bd., 1962, s. 625­639. 50 øre.

632.

Om lucerneknoldbakteriers levedygtighed i jordkultur. Ved H. L. Jensen. 65. bd., 1962, s. 704-715. 50 øre.

637.

Forskellige jordtypers gennemtrængelighed for kalium og magnesium. Ved Erik Poulsen og Sven Dalbro. 66. bd., 1962, s. 50­74. 50 øre.

657.

Om danske jorders zinkstatus. Ved H. L. Jensen og C. G. Lamm. 66. bd., 1963, s. 781-801. 50 øre.

672.

Om magnesiumbinding i jordbunden. Ved Aage Henriksen. 67. bd., 1963, s. 468-473. 50 øre.

679.

Om danske landbrugsjorders magnesiumtilstand og afgrødernes magnesiumforsyning. Ved Aage Henriksen. 67. bd., 1964, s. 733-783. 100 øre.

683.

Om forholdet mellem værtsplanter og rodknoldbakterier hos nogle grupper af bælgplanter. Ved H. L. Jensen. 68. bd., 1964, s. 1-22. 50 øre.

687.

Om indvirkning af dinitro-ortho-cresol, dinitrobutylphenol og 2,4-dinitrophenol på jordrespirationen. Ved H. L. Jensen. 68. bd., 1964, s. 185-195. 50 øre.

693.

Næringsstofoptagelsens forløb hos æbletræer. Ved Erik Poulsen og Jens Oluf Jensen. 68. bd., 1964, s. 477-501. 50 øre.

698.

Biologiske sønderdeling af ukrudtsmidler i jordbunden. III Endothal. Ved H. L. Jensen. 68. bd., 1964, s. 553-571. 50 øre.

722.

Æblebladets næringsstofindhold I. Afhængighed af bladets position, årstid og tidspunkt på døgnet. Ved Erik Poulsen og Poul Hansen. 69. bd., 1965, s. 206-215. 50 øre.

726.

Æblebladets næringsstofindhold II. Afhængighed af grundstamme, sort, år, bæring og nedbør. Ved Poul Hansen. 69. bd., 1965, s. 305-313. 50 øre.

729.

Sammenlignende komplexometriske og atomabsorptiometriske magnesiumbestemmelser i jord. Ved Aage Henriksen. 69. bd., 1965, s. 328-333. 50 øre.

743.

Forskellige næringsstoffers indflydelse på frugtens holdbarhed på lager. Ved P. Molls Rasmussen. 69. bd., 1965, s. 532-537. 50 øre.

750.

Æbleblades næringsstofindhold III. Virkning af kalium- og kvælstofgødskning på mineralstofindholdet hos æbletræer i sandkultur. Ved Poul Hansen. 70. bd., 1966, s. 43-50. 50 øre.

757.

Biologisk sønderdeling af ukrudtsmidler i jordbunden. IV. Dinitro-ortho-cresol. Ved H. L. Jensen. 70. bd., 1966, s. 149-159. 50 øre.

758.

Mikrobiologisk omsætning af biuret. Ved H. L. Jensen. 70. bd., 1966, s. 160-170. 50 øre.

763.

Om magnesiumbestemmelser i jord, med nogle bemærkninger om en hidtil upåagtet fejlkilde. Ved Aage Henriksen. 70. bd., 1966, s. 333-336. 50 øre.

774.

Undersøgelser over græsmarksplanternes sukkerindhold. Ved Norman Witt. 70. bd., 1966, s. 498-504. 50 øre.

775.

Manganholdige bekæmpelsesmidlers gødningsværdi. Ved Jens Jensen. 70. bd., 1966, s. 505-506. 50 øre.

779.

Undersøgelse af kornkvaliteten i praksis på grundlag af prøver indsamlet i 1964 og 1965. Ved Boldt Welling og Henrik Alb. Jørgensen. 71. bd., 1967, s. 27-35. 50 øre.

813.

Sammenligning mellem ascorbinsyre og metolopløsning som reduktionsmiddel for ammoniumfosformolybdat ved bestemmelse af fosforsyretal i jord. Ved J. Dissing Nielsen. 72. bd., 1968, s. 166-169. 50 øre.

817.

Undersøgelse af kornkvaliteten i praksis på grundlag af bygprøver indsamlet i foråret 1967. Ved Boldt Welling. 72. bd., 1968, s. 217-223. 50 øre.

835.

Coboltindholdet i en række danske jord. Ved J. Dissing Nielsen. 72. bd., 1969, s. 610-617. 50 øre.

843.

Sammenlignende kolorimetriske og atomabsorptiometriske zinkbestemmelser i jord. Ved Aage Henriksen. 73. bd., 1969, s. 57­60. 50 øre.

844.

Lucerne- og kløverrodknoldbakteriernes forekomst i danske landbrugsjorde. Ved H. L. Jensen. 73. bd., 1969, s. 61-72. 50 øre.

851.

Kvælstofbindende effektivitet hos sneglebælg-gruppens rodknoldbakterier, med særligt henblik på lucerne. Ved H. L. Jensen. 73. bd., 1969, s. 148-159. 50 øre.

856.

Persistensen af simazin i nogle danske jordtyper. Ved E. Juhl Petersen. 73. bd., 1969, s. 285-290. 50 øre.

858.

Om rodknoldbakteriernes forhold overfor visse ukrudtsmidler. Ved H. L. Jensen. 73. bd., 1969, s. 309-317. 50 øre.

861.

Sammenligning af metoder til bestemmelse af pH samt fosfor og kalium i jord. Ved Aage Henriksen og Jens Jensen. 73. bd. 1969, s. 331-345. 50 øre.

879.

Fiksering og frigørelse af kalium. Ved J. Dissing Nielsen. 74. bd. 1970, s. 24-43. 75 øre.

887.

Bestemmelse af nitrat i jordekstrakter med en nitratspecifik elektrode. Ved Jens Jensen. 74. bd. 1970, s. 144-150. 75 Øre.

895.

Magnesiumbalancen i danske landbrugsjorder. Ved Aage Henriksen. 74. bd. 1970, s. 224-233. 75 øre

906.

Sammenligning af elektrometrisk og kolorimetrisk chloridbestemmelse i afgrøder. Ved Viggo Kjellerup. 74. bd. 1970, s. 367­371. 75 Øre.

907.

Om indhold af bor i danske landbrugsafgrøder. Ved Aage Henriksen. 74. bd. 1970, s. 372-377. 75 Øre.

908.

Græsmarksplanternes indhold af vandopløselige kulhydrater ved forskellige slæt og udviklingstrin. Ved Normann Witt. 74. bd. 1970, s. 378-384. 75 øre.

909.

Jordens svovlindhold. Ved Jens Jensen. 74. bd. 1970, s. 385-390. 75 øre.

910.

Biologisk nedbrydning af kulbrinter med særligt henblik på olieforurening. Ved T. Vincents Nissen. 74. bd. 1970, s. 391-405. 75 øre.

925.

Virkning af kvælstof, kalium, calcium og magnesium på næringsstofindhold, vækst og løvudvikling hos Cox Orange i sandkultur. Ved Poul Hansen. 74. bd. 1970, s. 577­585. 75 øre.

938.

Maleinhydrazids nedbrydning og indflydelse på respirationen i jord. Ved A. Helweg-Andersen. 75. bd. 1971, s. 84-89. 75 øre.

948.

Fiksering og frigørelse af ammonium. Ved J. Dissing Nielsen. 75. bd. 1971, s. 239­255. 75 øre.

971.

Planters optagelse af kalium og kaliumanalyser af jord. Ved Anne-Margrethe Lind. 75. bd. 1971, s. 532-538. 75 øre.

972.

Kvantitets-intensitets-relationer for kalium. Ved J. Dissing Nielsen. 75. bd. 1971, s. 539­548. 75 Øre.

978.

Reaktionstallets og jordtypens indflydelse på udbytte, kvalitet og mineralstofindhold hos Asparagus plumosus Baker. Ved Poul Hansen og Niels Bredmose. 75. bd. 1971, s. 586-590. 75 øre.

983.

The Effects of Cropping on Uptake, Contents, and Distributions of Nutrients in Apple Trees. Ved Poul Hansen. 75. bd. 1971, s. 615-625. 75 øre.

986.

Om tilgængeligheden af jordens magnesiumreserver. Ved Aage Henriksen. 75. bd. 1971, s. 647-663. 75 øre.

1001.

Kvantitets intensitets relationer for kalium. Planternes optagelse af kalium i relation til dets kvantitet og intensitet i jorden. Ved J. Dissing Nielsen. 75 bd. 1971, s. 844­847.

1015.

I. Chlorthiamids bestandighed i jord. II. Chlorthiamid og diclobenils indflydelse på CO 2 -udskillelse, ammonifikation og nitrifikation i jord. Ved A. Helweg. 76. bd. 1972, s. 145-155.

1022.

Urease i agerjord. Ved Kirsten Laugesen. 76. bd. 1972, s. 221-229.

1041.

Chlorfenvinphos; bestandighed og indflydelse på nitrogenomsætningen i jord. Ved A. Helweg. 76. bd., 1972, s. 519-527.

1044.

Planternes optagelse af kalium fra jord med 1) samme kapacitet, med forskellig intensitet, 2) samme intensitet, men forskellig kapacitet af kalium. Ved J. Dissing Nielsen. 76. bd., 1972, s. 551-558.

1050.

Bestemmelse af methoxyl og træstof i rajgræs, byg og bederoer tilførte stigende mængder kvælstof, phosphor og kalium. Arne Kyllingsbæk. 76. bd. 1972, s. 611-617.

1054.

Bor-bestemmelse i plantemateriale ved hjælp af diathrimidmetoden. Poul Hansen. 76. bd. 1972, s. 653-657.

1057.

Kemisk vækstregulering af potteplanter. Erik Andriansen. 76. bd. 1972, s. 725-841.

1074.

Flygtige isothiocyanater og vinyloxazolidinethione i frø og raps dyrket på steder med forskellig geografisk beliggenhed. Ved J. E. Razoux Schultz. 77. bd. 1973, s. 170-179. 1.50 kr.

1083.

Undersøgelser over fungicidet benomyl i jord. I. Stabilitet og biologisk nedbrydning. Ved A. Helweg. 77. bd. 1973, s. 232-243. 1.50 kr.

1094.

Fosfatase i jordbunden. Ved Kirsten Laugesen og Jens Peter Mikkelsen. 77. bd. 1973, s. 352-356. 1.50 kr.

1097.

Undersøgelser over fungicidet benomyl i jord II. Benomyls indflydelse på jordbundens mikroflora. Ved A. Helweg. 77. bd. 1973, s. 375-384.1.50.

1109.

Dehydrigenase i jordbunden. Ved Kirsten Laugesen og J. P. Mikkelsen. 77. bd. 1973, s. 516-520. 1.50 kr.

1111.

Jordindholdets indflydelse på mineralstofbestemmelser i afgrøder. Ved N. Kr. Sørensen. 77. bd. 1973, s. 527-532. 1.50 kr.

1112.

PCB i jordbunden. Ved T. Vincents Nissen. 77. bd. 1973, 533-539. 1.50 kr.

1142.

Bestemmelse af cobolt i afgrøder med flammeløs atomabsorption. Ved N. Kr. Sørensen. 78. bd. 1974, s. 156-160. 1.50 kr.

1147.

Næringsstofoptagelse gennem grønne plantedele. Ved Arne Kyllingsbæk. 78. bd. 1974, s. 203-210. 1.50 kr.

1148.

Mikrobiel aktivitet i jordbunden ved forskellige temperaturer. Ved T. Vincents Nissen. 78. bd. 1974, s. 211-216. 1.50 kr.

1173.

Indvirkning af bly på jordbundens mikrobiologiske aktivitet. Ved Jens Peter Mikkelsen. 78. bd. 1974, s. 509-516. 1.50 kr.

1184.

Fremstilling af metangas fra halm. Ved J. P. Mikkelsen, H. Skotte og T. Vincents Nissen. 78. bd. 1974, s. 652-656. 1.50 kr.

1200.

Jordens uorganiske fosforforbindelser ved J. Dissing. 79. bd. 1975, s. 81-92. 1.50 kr.

1201.

Bestemmelse af jordens adsorptionskapacitet. Ved Jens Jensen. 79. bd. 1975, s. 93-98. 1.50 kr.

1204.

Produktion, fordeling og udnyttelse af fotosyntater i æbletræer. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 133-170. 2.50 kr.

1207.

The Effect of Carbon Dioxide Concentration of the Early Growth of Apple Trees. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 227-230. 1.50 kr.

1211.

Influence of the insecticide phoxim on symbiotic and nonsymbiotic nitrogen fixation determined by acetylene reduction method. Ved Anne Rosengaard Eisenhardt. 79. bd. 1975, s. 254-258. 1.50 kr.

1213.

Sammenligning af forskellige estimatorer for fordøjeligheder af græsafgrøders organiske stof. Ved Norman Witt og E. J. Nørgaard Pedersen. 79. bd. 1975, s. 266-272. 1.50 kr.

1216.

Fruit Trees and Climate I. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 303-310. 1.50 kr.

1217.

Fruit Trees and Climate II. Ved Poul Hansen. 79. bd. 1975, s. 311-316. 2.00 kr.

1237.

Bestemmelse af nitrat i jord med nitratselektiv elektrode. Ved Marta Willems. 79. bd. 1975, s. 495-508. 2.00 kr.

1247.

Drænvandsundersøgelser 1971-74. Ved Lorens Hansen og E. Frimodt Pedersen. 79. bd. 1975, s. 670-688. 2.00 kr.

1249.

Optagelseshastighed for kvælstof tilført bygplanter ved bladgødskning med forskellige kvælstofforbindelser. Ved Arne Kyllingsbæk. 80. bd. 1976, s. 15-19. 2.00 kr.

1254.

Nitrate reduction in the subsoil, I. Introductory studies of the nitrate reduction in the subsoil, and its influence on ground water quality. Ved Magnus Brink Pedersen and Anne-Margrethe Lind. 80. bd. 1976, s. 73-81. 2.00 kr.

1255.

Nitrate reduction in the subsoil. II. General description of boring profiles and chemical investigations on the profile cores. Ved Anne-Margrethe Lind and Magnus Brink Pedersen. 80. bd. 1976, s. 82-99. 2.00 kr.

1256.

Nitrate reduction in the subsoil. III. Nitrate reduction experiments with subsoil samples. Ved Anne-Margrethe Lind and Magnus Brink Pedersen. 80. bd. 1976, s. 100-106. 2.00 kr.

1257

Nitrate reduction in the subsoil. IV. Some physical properties of the subsoil, their influence on chemical interchange in the soil, and on ground water quality. Ved Magnus Brink Pedersen and Anne-Margrethe Lind. 80. bd. 1976, s. 107-118. 2.00 kr.

1263.

Sammenligning af råproteinbestemmelse udført i friske, i tørrede samt i tørrede og formalede prøver af græsmarksafgrøder. Ved Norman Witt og E. J. Nørgaard Pedersen. 70. bd. 1976, s. 188. 5.00 kr.

1271.

Om anvendelse af farvebindingsmetoden til bestemmelse af proteinindhold i græsmarksplanter. Ved Jørgen Mortensen. 80. bd. 1976, s. 263-278. 2.00 kr.

1275.

Biologisk nedbrydning af pesticider i jord og deres indflydelse på jordbundens mikroflora. Ved Arne Helweg. 80. bd. 1976, s. 352. 10.00 kr.

1279.

Indholdet af nitrat og protein i hovedsalat, dyrket under forskellige vilkår. Ved Holger Hansen. 80. bd. 1976, s. 370-380. 2.00 kr.

1281.

Vækstregulatorer til frugttræer. IV. Virkning af SADH til, æblesorter 'Sortland'. Ved Jørgen Grauslund. 80. bd. 1976, s. 391-399. 2.00 kr.

1296.

Halmafbrændingens mikrobiologiske virkninger. Ved T. Vincents Nissen. 80. bd. 1976, s. 547-555. 2.50 kr.

1309.

Kaliumfrigørelse i udyrket jord. Ved J. Dissing Nielsen. 80. bd. 1976, s. 707-711. 2.50 kr.

1338.

Aminosyresammensætning hos nogle bygsorter og -mutanter dyrket ved forskellig nitrogentilførsel. Ved Knud Erik Bach Knudsen. 1977.81. bd., s. 113-121. 5,00 kr.

1350.

Om anvendelse af farvebindingsmetoden til bestemmelse af proteinindhold i korn. Ved Jørgen Mortensen. 1977. 81. bd., s. 215-227. 5,00 kr.

1378.

Undersøgelse over variationen i kemisk sammensætning af grønsager i leverance til et storkøkken. Ved Holger Hansen. 1977. 81. bd., s. 492-495. 5,00 kr.

1427.

Indhold af B, F, Mn, Cu, Cd, Pb og Zn i drænvand. Ved Jens Jensen. 1978. 82. bd., s. 540-548. 5,00 kr.

S1442.

Metodik ved undersøgelser over jordbundsmikroorganismernes biomasse og aktivitet. Ved Finn Eiland, Jørgen F. Hansen og T. Vincents Nissen. 1979. 83. bd., s. 94. 15,00 kr.

1451.

Overfladeaktive stoffers indflydelse på ureaoptagelsen ved bladgødskning. Ved Arne Kyllingsbæk. 1979. 83. bd., s. 155-160. 6,00 kr.

1452.

Sammenhæng mellem jordanalysetal for K og optagelse hos alm. rajgræs af ombytteligt og ikke ombytteligt K (karforsøg). Ved Jørgen Di Nielsen. 1979. 83. bd., s. 161-175. 9,00 kr,

1453.

Ændringer i græssets indhold af K, Na, Ca og ivlg ved udpining af jorde for K. Ved Jørgen Dissing Nielsen. 1979. 83. bd., s. 176-184. 6,00 kr.

1454.

Potassium analysis of soils before and after exhaustion of K. Ved J. Dissing Nielsen. 1979. 83. bd., s. 185-193. 6,00 kr.

1474.

Ekstraherbarhed af gødningsfosfor akkumuleret i jord. Ved Ruth Olsen og Sigurd Larsen. 1979. 83. bd., s. 469-477. 6,00 kr.

1475.

Anionbytter-resin metoden til ekstraktion af jordfosfat. Ved Erik Sibbesen. 1979. 83. bd., s. 478-484. 6,00 kr.

1476.

Sammenligning af nogle analysemetoder til vurdering af jordens fosfortilstand. Ved Jørgen Dissing Nielsen. 1979. 83. bd., s. 485-491. 6,00 kr.

1496

Denitrification in the root zone. Ved Anne-Margrethe Lind. 84. bd. 1980, s. 101-110.

1501

Kvælstof-, natrium- og kaliumgødningers indvirkning på sukkerroers udbytte og saftkvalitet. Ved Erik Augustinussen. 84. bd. 1980, s. 179-190.

1507

Undersøgelser over restindhold af dithiocarbamater og ethylenthiourinstof (ETU) i forskellige afgrøder. Ved M. Green Lauridsen, Mogens H. Dahl, Knud E. Hansen og Torkil Hansen. 84. bd. 1980, s. 245-256.

1512

Omsætning af organiske stoffer i jord målt gennem optagelse og udvaskning af kvælstof. Askov 1958-71. Ved J. Lindhard. 84. bd. 1980, s. 317-330.

1515

Optagelse af urea i bygplanter efter sprøjtning med en ureaopløsning på forskellige tidspunkter i døgnet. Ved Arne Kyllingsbæk. 84. bd. 1980, s. 343-348.

1522

The effects of manure and NPK fertilizers on the soil microorganisms in a Danish longterm field experiment. Ved Finn Eiland. 84. bd. 1980, s. 447-454.

1533

Sammenligning af nogle analysemetoder til vurdering af fosfortilstanden i forskellige jordtyper. Ved Jørgen Dissing Nielsen. 85. bd. 1981, s. 31-38.

1534

The effects of application of sewage sludge on microorganisms in soil. Ved Finn Eiland. 85. bd. 1981, s. 39-46.

1545

On determination of tyrosine by acid hydrolysis of grass in presence of formaldehyde or nitrate. Ved Jørgen V. Mortensen. 85. bd. 1981, s. 139-144.

1546

The effects of high doses of slurry and farmyard manure in microorganisms in soil. Ved Finn Eiland. 85. bd. 1981, s. 145-152.

1547

Om forekomst af kløverbakterier i nogle udvalgte danske landbrugsjorde. Ved T. Vincents Nissen. 85. bd. 1981, s. 153-157.

1630

Den danske samling af kvælstofbindende knoldbakterier. Katalog og metodik. Ved T. Vincents Nissen. 86. bd. 1982, s. 591-608.

1642

Gradient elution of soil columns. Ved J. Dissing Nielsen. 87. bd. 1983, s. 129-140.

1654

Økologiske undersøgelser af jordbundens mikroflora og fauna i dyrkningssystemer med reduceret jordbehandling, vårbyg og efterafgrøde. Ved Caspar Andersen, Finn Eiland og Finn Vinther. 87. bd. 1983, s. 257-296.

S 1675

Bestemmelse af ombytteligt Ca og Mg. Ved Jens Jensen. 87. bd. 1983, s. 488.

1693

Nedbrydning af halm. II. Vægttab af byghalm placeret på jordoverfladen og ændringer i halmens indhold af plantenæringsstoffer. Ved Bent Tolstrup Christensen. 88. bd. 1984, s. 37-48.

1705

The effect of inoculating lucerne (Medicago sativa) with visicular arbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium meliloti. Ved Anni Jensen og Jørgen Dissing Nielsen. 88. bd. 1984, s.147-154.

1707

Determination of acid in plant material. I. Extraction of organic acid from plants. Ved Arne Kyllingsbæk. 88. bd. 1984, s. 169-174.

1708

Determination of organic acid in plant material. II. Determination of organic acid in plant extracts by anion exchange chromatography. Ved Arne Kyllingsbæk. 88. bd. 1984, s. 175-182.

1730

Virkning af udtørringsgraden på udbytte og kemisk sammensætning af almindelig rajgræs. Ved Villy Jørgensen. 88. bd. 1984, s. 365-378.

1732

Bestemmelse af flavanoler (tanniner) i bygkerne. Ved Ebbe Truelsen. 88. bd. 1984, s. 387-394.

1738

Nedbrydning af halm. III. Jordtype og plantedækkes indflydelse på nedmuldet havre - og hvedehalms vægttab og indhold af næringssalte. Ved Bent Trolstrup Christensen. 88. bd. 1984, s. 431-442.

1788

Fosforreserven i danske jorde. Ved J. Dissing Nielsen. 89. bd. 1985, s. 241-252.

1789

Chemical composition of barley varieties with different nutrient supplies. I. Concentration of nitrogen, tannins, phytate, B-glucans and minerals. Ved Chresten Sørensen og Ebbe Truelsen. 89. bd. 1985, s. 253-262.

1799

Soil air concentration of N 2 O over 3 years of field experiments with animal manure and inorganic N-fertilizer. Ved Anne-Margrethe Lind. 89. bd. 1985, s. 331-340.

1800

Effect of molybdenum, manganese and magnesium on the reduction of nitrate in spinach and oat. Ved Jørgen Mortensen. 89. bd. 1985, s. 341-350.

1801

Denitrification in a sandy loam soil as influenced by climatic and soil conditions. Ved Søren Christensen. 89. bd. 1985, s. 351-365.

1803

Seasonal variation in numbers and activity of denitrifying bacteria in soil. Taxonomy and physiological groups among isolates. Ved Søren Christensen og G. J. Bonde. 89. bd. 1985, s. 367-372.

1804

Bakteriel denitrifikation i dyrket jord. Ved Søren Christensen. 89. bd. 1985, s. 373-379.

1808

Correlation between residual analysis of 3 soilincorporated insecticides and effect on the parasitization capacity of the rove beetle Aleochara bilineata (Gyll.). Ved Erik Kirknel, 89. bd. 1985, s.393-406.

Afhandlinger

1906.

Harald R. Christensen: Nyere Principper i Jordbundsforskningen. Samt nogle Meddelelser om Azotobacter chroococcums Forekomst og Udbredelse i forskellige Jorder. 13. bd., s. 145-94.

1907.

Harald R. Christensen: En biologisk Metode til Bestemmelse af Alkalikarbonater i Jordbunden. 14. bd., s. 292-94.

1909.

Harald R. Christensen: Om Binding af Luftens fri Kvælstof ved frit levende Mikroorganismer. 15. bd., s. 303-36.

1909.

Harald R. Christensen, P. Harder og F. Kølpin Ravn: Undersøgelser over Forholdet mellem Jordbundens Beskaffenhed og Kaalbroksvampens Optræden. 16. bd., s. 430-76.

1910.

Harald R. Christensen: En Fremgangsmaade til Bestemmelse af Jordens cellulosesønderdelende Evne. 17. bd., s. 356-59.

1910.

Harald R. Christensen og O. H. Larsen: Undersøgelser over Jordens Kalktrang. Beretning fra De samv. danske Landboforeningers »Kalk-udvalg«. 17. bd., s. 407-509.

1911.

Harald R. Christensen: Nyere Undersøgelser over Salpetersyredannelse i Staldgødning og Jord (Referat af fremmed Litteratur). 18. bd., s. 167-76.

1913.

Harald R. Christensen: Jordbundsundersøgelse i Forbindelse med Forsøg med Fosforsyregødninger. 20. bd., s. 90-104.

1918.

T. Westerrnann: Undersøgelser af Knoldbakterier fra Rødkløver, Lucerne og Kællingetand og deres indbyrdes Virkning paa Værtsplanterne. 25. bd., s. 357-76.

1925.

Hans L. Jensen: Nyere Undersøgelser over Jordbundens Protozo-Fauna og dennes Funktioner (Referat af fremmed Litteratur). 31. bd., s. 495-525.

1926.

H. L. Jensen: Actinomycetes acidofilus n. sp. En Gruppe af acidofile Actinomyceter, isolerede fra Jord. 32. bd., s. 813-21.

1927.

H. L. Jensen: Forekomst af Thiobacillus thiooxidans i dansk Jord. 33. bd., s. 872-76.

1931.

S. Tovborg Jensen: Om Bestemmelse af Jords Kulstofindhold ved Forbrænding i komprimeret Ilt. 37. bd., s. 151-64.

1933.

Erik J. Petersen: Undersøgelser over Wino­gradsky-Sacketts Metode til Bestemmelse af Kali- og Fosforsyretrang. 39. bd., s. 781-821.

1935.

S. Tovborg Jensen og P. Damsgaard-Sørensen: Om Glaselektroden og dens Anvendelse til Bestemmelse af Jordopslemningers Brintionkoncentration. 40. bd., s. 687.

1937.

Frode Hansen: Undersøgelser over Kvælstofindholdet i Rodfrugter og Havebrugsafgrøder ved forskellig Gødskning. 42. bd., s. 112-44.

1938.

F. Steenbjerg og P. Gunnarsson: Nogle Undersøgelser af islandske Landbrugsjorder. 43. bd., s. 65-111.

1938.

S. Tovborg Jensen: Om Kvælstoftab ved Ammoniakfordampning fra Ajle. 43. bd., s 177-88.

1940.

F. Steenbjerg: Kobber i Jord og Kulturplanter. Med særligt Henblik paa Gulspidssyge. 45. bd., s. 259-363.

1941.

Frode Hansen: Undersøgelser over Mineralisering af Kvælstofforbindelser i Urin og Ekskrementer .45. bd., s. 401-419.

1941.

P. Damsgaard-Sørensen: Kationombytning i Jorden. 46. bd., s. 1-150.

1942.

Hakon Lund: Undersøgelser over Karotin i frisk og tørret Lucerne. 46. bd., s. 675-685.

1943.

F. Steenbjerg: Kobber i Jord og Kulturplanter. II. Undersøgelser over Kobbermineralers Gødningsværdi. 47. bd., s. 557-599.

1944.

F. Steenbjerg: Ammoniaktab fra kvælstofholdige Handelsgødninger udbragt paa Agerjord. I. Svovlsur Ammoniak. 48. bd., s. 516-543.

1944.

F. Steenbjerg: Om kemiske Planteanalyser og deres Anvendelse. 49. bd., s. 158-174.

1946.

P. Damsgaard-Sørensen: Studier over Jordens Fosforsyreindhold. IV. Det organisk bundne Fosfor. 50. bd., s. 653-675.

1950.

Holger Hansen: Om råfedtbestemmelse .53. bd., s. 354-358.

1950.

H. L. Jensen: En stamme af Nitrosomonas europaea fra staldgødning. 54. bd., s. 62-80.

1952.

Aage Henriksen: Undersøgelser over analysenøjagtigheden ved bestemmelsen af reaktionstal (RØ, fosforsyretal (Ft) og kalium­tal (TK). 55. bd., s. 337-345.

1953.

T. Vincent Nissen: Om mikrobiel antagonisme og om antibiotica i jordbunden og mulighederne for praktisk anvendelse af disse faktorer. 56. bd., s. 633-659.

1954.

Johs. Benjaminsen: Undersøgelser over udvaskningen af fosforsyre og kalium i forskellige jordtyper. 57. bd., s. 99-107.

1954.

J. Lindhard: Undersøgelser over tabet af ammoniakkvælstof fra gødningsprøver udtaget i kostalden. 57. bd., s. 108-120.

1954.

Aage Henriksen: Om bestemmelse af jordens kalkbehov. 57. bd., s. 302-320.

1954.

K. Dorph-Petersen: Jorden som fosforkilde for planterne. 57. bd., s. 553-677.

1955.

J. Benjaminsen: Fosforsyrebestemmelse jord med natriumacetatstødpude som opløsningsmiddel. 58. bd., s. 627-650.

1955.

J. Benjaminsen og J. Jensen: En kolorimetrisk metode til bestemmelse af fosforindholdet i planter. 59. bd., s. 96-105.

1955.

J. Find Poulsen: Om kvalitetsbestemmelse af ensilage med særlig henblik på tilstedeværelsen af smørsyre. 59. bd., s. 118-131.

1955.

J. Benjaminsen og J. Jensen: En elektrisk metode til bestemmelse af kloridindholdet i jord. 59. bd., s. 280-290.

1955.

H. C. Aslyng: Marskjordens fysiske og kemiske tilstand. 59. bd., s. 328-344.

1955.

J. Benjaminsen: Fosforsyrebestemmelse i jord med forskellige acetatstødpuder som opløsningsmiddel. 59. bd., s. 670-683.

1956.

J. Benjaminsen og J. Jensen: Flammefotometrisk bestemmelse af det ombyttelige natrium i jord. 60. bd., s. 43-58.

1957.

S. Tovborg Jensen og Sigurd Larsen: Reduktion og udvaskning af chlorat i jordbunden. 61. bd., s. 103-118.

1957.

I. Gad og J. Benjaminsen: Kolorimetri bestemmelse af nitrat i jord. 61. bd., 119-132.

1958.

H. L. Jensen og E. Bendixen: Om biologisk virkning og sønderdeling af thiominstof i jord og staldgødning. 62. bd., s. 499-521.

1959.

C. G. Lamm: Komplexkemiske forhold i jordbunden. 62. bd., s. 856-870.

1959.

Carl Goran Lamm: Hurtigmetode til bestemmelse af en jords kalkbehov. 63. bd., s. 500-511.

1959.

J. Jensen: Karforsøg med hd., s. 706-709. molybdæn. 63.

1960.

Aage Henriksen: Om bestemmelse af calcium, magnesium, kalium og natrium i plantemateriale. 64. bd., s. 530-552.

1961.

A. Andersen: Om radioaktiv forurening af landbrugsjord og kulturplanter. 64. bd., s. 897-913.

1961.

A. Aarkrog: Strontium 90 indholdet i dansk korn fra høsten 1959. 64. bd., s. 914-920.

1961.

J. Find Poulsen: Ensileringsforsøgene ved Statens Planteavls-Laboratorium, 1949/50-1959, 65. bd., s. 260-332.

1961.

E. J. Nørgaard Pedersen: Om aske- og sandbestemmelse af roetop. 65. bd., s. 435-485.

1962.

J. Jensen: Undersøgelser over nedbørens indhold af plantenæringsstoffer. 65. bd., s. 894-906.

1962.

K. A. Bondorff: Jordbundsundersøgelser i Tøndermarsken. 66. bd., særnummer.

1963.

Kjeld Rasmussen og S. Tovborg Jensen: Om påvisning af et skadeligt saltindhold i jord ved hjælp af ledningsevnemåling. 67. bd., s. 143-162.

1963.

M. Nissen: Tørstoftab ved opvarmning af kløvergræs, forårsaget af iltning og af Maillard-reaktionen. 67. bd., s. 353-361.

1964.

J. Find Poulsen: Om mikronæringsstofferne mangan (Mn), kobber (Cu), molybdæn (Mo) og kobolt (Co) i afgræsningsprøver fra henholdsvis lermuld og sandmuld. 67. bd., s. 830-838.

1965.

Aage Henriksen: Om afgrødernes mineralstofindhold. 68. bd., s. 784-804.

1965.

H. F. Larsen: Variation i bygkærnens mineralstofindhold. 68. bd., s. 836-843.

1966.

E. J. Nørgaard Pedersen. Bestemmelse af flygtige syrer, mælkesyre og ammoniak i ensilage. 69. bd.. s. 418-424.

1966.

E. J. Nørgaard Pedersen og Erik Møller. Korrektion for tab af flygtige syrer ved tørstofbestemmelse i ensilage. 69. bd., s. 425­427.

1966.

F. Bro-Rasmussen, K. Voldum-Clausen. Jørgen Jørgensen og Th. Thygesen. Restindhold af aldrin og dieldrin i danske afgrøder, specielt rodfrugter, efter behandling med insektmidlet aldrin. 70. bd., s. 232-243.

1967.

M. Nissen. Metoder til tørstofbestemmelse i plantestof. 71. bd., s. 90-116.

1971.

C. G. Lamm og M. H. Nafady. Kaliums tilgængelighed i danske jorder. I. Studier over kvantitet-intensitet relationer. 75. bd., s. 421-424.

1971.

M. H. Nafady og C. G. Lamm. Kaliums tilgængelighed i danske jorder. 2. Studier over indstilling af ligevægte mellem kaliumfraktioner. 75. bd., s. 425-432.

1971.

C. G. Lamm. Det danske jordarkiv. 73. bd., s. 703-720.

1972.

Poul Emil Christensen. Fruit content determination in one-fruit jaml and preserves. 76. bd., s. 254-267.

1974.

Birgitte Pedersen: Bestemmelse og deklaration af bor i gødninger. 78. bd., s. 342-346.

1976.

Niels Erik Nielsen: Vækst, vækstfaktorer og dyrkning af planter. 80. bd. s. 170-174.

1976.

Niels Erik Nielsen: Om formulering af næringsstofopløsninger og dyrkning af planter i vandkulturer. 80. bd. s. 175-180.

1976.

Niels Erik Nielsen: Planter ionoptagelse og dyrkning af planter i vandkultur. 80. bd. s. 181-187.

Meddelelser

139.

Knoldbakterier og Afsvampningsmidler (A), uds. 7. april 1927, 33. bd., s. 510.

307.

Mangan, Kobber og Bor i Staldgødning, Ajle og Handelsgødning (A), uds. 26. september 1940, 46. bd., s. 169.

482.

Sønderdeling af hormonpræparater (2,4-D og 4K-2M) i jordbunden (A), uds. 5. juni 1952, 56. bd., s. 173.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16