Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-12-2011

 372

Oprettet: 16-12-2010

Lovgivning

Oversigt og beskrivelse af de regler og lovmæssige forhold, som gælder ved dræningsarbejde.

 

Regler, der er relevante i forbindelse med dræning

Dræningsarbejde

Til top
Arbejdet i forbindelse med dræning omfatter nydræning af arealer, vedligeholdelse af eksisterende dræninger, herunder udskiftning af rørledninger mv. Endvidere kan der være tale om forbedring af eksisterende dræninger. Dræning kan gennemføres ved både udgrøftning og etablering af drænledninger. Både grøfter og dræn anses i medfør af vandløbsloven for vandløb. Derfor står der i lovteksten ofte kun vandløb, men herunder menes også dræn. Undertiden anvendes udpumpningsanlæg i forbindelse med dræning.

Den umiddelbare dræningsret

Til top
Ifølge vandløbslovens § 3, stk. 1 er det tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg. Denne ret må dog ikke udøves med hensyn til vandløb, der udelukkende er anlagt til særligt formål eller for en bestemt kreds af grundejere, eller hvor der ved tidligere lov er truffet anden bestemmelse, jf. vandløbslovens § 5. Ifølge lovens § 3, stk. 2 er det tilladt ejeren af en grund, der støder op til et vandløb (bredejeren), fra egen grund at aflede såvel overfladevand som vand fra almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløbet. Denne ret for bredejeren til dræning til bestemte vandløb kaldes den umiddelbare dræningsret. Den kan gennemføres uden tilladelse efter vandløbsloven. Der kan være krav om tilladelse i henhold til anden lovgivning, eksempelvis okkerloven og naturbeskyttelsesloven. Ifølge lovens § 3, stk. 3 er der som udgangspunkt krav om mindst 1 uges varsel til ejeren eller brugeren af et dambrug, hvis der inden for en afstand af 6 km oven for et registreret dambrug foretages foranstaltninger, der kan være til ulempe for dambrugeren.

Nye vandløb og regulering

Til top
Bortset fra brug af den umiddelbare dræningsret må nye vandløb kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ligeledes må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Der henvises her til bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv., der indeholder retningslinjer for sager om etablering og regulering af vandløb.

For offentlige vandløb skal der forefindes regulativer, der fastsætter bestemmelser om vedligeholdelsen af disse vandløb. Disse regulativer kan også indeholde bestemmelser om udløb for drænledninger.

Vedligeholdelse

Til top
Vandløbsloven indeholder i § 27 et krav om, at vandløb skal vedligeholdes, således at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. For private vandløb er det i § 35 fastsat, at vedligeholdelsen påhviler bredejerne, medmindre der er truffet anden bestemmelse. Vedligeholdelse omfatter også hel eller delvis udskiftning af rørlagte vandløb under forudsætning af, at de retableres med samme beliggenhed og stort set samme dimension. Hvis det ikke er tilfældet, er der tale om en regulering, der som nævnt forudsætter tilladelse, medmindre der er tale om rørledninger, der er omfattet af den umiddelbare dræningsret. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 2 må stoffer, der kan forurene vandet, og som er aflejrede i vandløb eller søer, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet. Det indebærer eksempelvis, at spulevand ved spuling af dræn skal opsamles, så det ikke forurener vandløbet.

Okker

Til top
Ifølge lov om okker må udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet ikke påbegyndes uden godkendelse i nærmere afgrænsede områder, de såkaldte okkerpotentielle områder. Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet, herunder ændring, vedligeholdelse og reparation, hvorved grundvandstanden sænkes i de nævnte områder. Oplysning om beliggenhed af disse områder kan fås hos kommunalbestyrelsen, og beliggenheden kan ses på Danmarks Miljøportal.

Hvis der meddeles afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræning af et areal, der tidligere har været udgrøftet eller drænet, ydes der erstatning for den nedgang i salgsværdi, som afslaget påfører den pågældende del af ejendommen. I forbindelse med en godkendelse kan der fastsættes vilkår om etablering af okkerrensningsanlæg. Der kan ydes støtte til projektering, etablering og drift af okkerrensningsanlæg i forbindelse med dræning.

Naturbeskyttelsesloven, beskyttede naturtyper

Til top
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m² eller af vandløb eller dele af vandløb, der er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Der må heller ikke foretages ændringer i tilstanden af en række naturtyper, herunder moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge. Gennemførelse af dræninger, der forudsætter regulering af beskyttede vandløb og søer, forudsætter således en tilladelse i medfør af naturbeskyttelsesloven. Det oplyses, at det må anses for meget vanskeligt at opnå en sådan tilladelse, idet der ifølge praksis ikke kan lægges vægt på de jordbrugsmæssige fordele ved gennemførelse af det ønskede projekt. Gennemførelse af dræning vil også kunne ændre afvandingstilstanden af de beskrevne beskyttede naturtyper ved en ændring af vandstanden i disse. Også for disse naturtyper vil det være meget vanskeligt at opnå en tilladelse til ændring af tilstanden.

I den forbindelse påpeges, at det er vigtigt at vedligeholde dræninger løbende, således at der er tale om sædvanlig vedligeholdelse og ikke bliver tale om en ændring af tilstanden af beskyttede naturtyper. Omfattende vedligeholdelsesarbejder med store tidsmæssige mellemrum vil, i medfør af vandløbsloven, kunne anses for regulering og ikke vedligeholdelse, og de vil kunne anses for at være ændringer af beskyttede vandløb eller vil kunne siges at medføre ændringer i beskyttede naturtyper.

Naturbeskyttelsesloven, anmeldeordning

Til top
I medfør af naturbeskyttelsesloven skal der i internationale naturbeskyttelsesområder inden iværksættelse af de aktiviteter, der er nævnt i lovens bilag 2, gives skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen med henblik på en vurdering af virkningen på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætning. Ifølge bilaget er der tale om 12 aktiviteter, herunder ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i lovens § 3 og ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.

VVM

Til top
I medfør af lov om planlægning er der udstedt en bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Ifølge disse regler skal der før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg opført på bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen indgives skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen. På bilag 1 er anført afvandings- og kunstvandingsprojekter, der omfatter mere end 300 ha. For sådanne projekter skal der gennemføres en såkaldt VVM-vurdering, og der skal meddeles en tilladelse til projektet. På bilag 2 er bl.a. anført vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. Sådanne projekter skal som anført anmeldes til kommunalbestyrelsen, der foretager en screening af projektet, hvorved der tages stilling til, om det må anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. I givet fald skal der gennemføres en VVM-vurdering og meddeles tilladelse som anført ovenstående for de store projekter, der omfatter mere end 300 ha.

Det vil sige, at et dræningsprojekt altid skal screenes af kommunen med mindre der er tale om en ændring eller udvidelse af et tidligere drænprojekt, og ændringen eller udvidelsen ikke kan være til skade for miljøet.

Love, som gælder på området

Angående vandløbsloven

Til top

Angående Okkerloven

Til top

Andre love m.v.

Til top

Til top

Sidst bekræftet: 16-12-2010 Oprettet: 16-12-2010 Revideret: 16-12-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Sten Wegge Laursen

Janne Aalborg Nielsen

Af samme forfatter

Når vandløb privatiseres, skal de være vedligeholdt
Hvis en kommune ønsker at nedklassificere et offentligt rørlagt vandløb til et privat vandløb skal det være vedligeholdt.
21.12.18
Vandløbsafgørelser fra 1. halvår 2018
Samling af vandløbsafgørelser fra 1. halvår 2018.
21.12.18
Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved plan...
12.11.18
Kontinuitetsbrud, opgørelse af dyrehold og periodeafgrænsning
Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, d...
30.07.18
Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, B...
24.05.18