Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-01-2017

 1230

Oprettet: 28-02-2013

Kontrolleret dræning på Hofmansgave

Online præsentation af drænafstrømning, nedbør og vandstand på demonstrationsmarken med kontrolleret dræning på Hofmansgave. Graferne opdateres dagligt.

 Demonstrationsmarken

Kortet viser demonstrationsmarken på Hofmansgave og de fire drænsystemer på marken. Drænudløbene til afvandingskanalen er markeret med grønne prikker. Måle- og reguleringsbrøndene er også placeret der. 

Se billeder og læs mere om kontrolleret dræning på projektets hjemmeside.

 

Sidst bekræftet: 05-01-2017 Oprettet: 28-02-2013 Revideret: 28-02-2013

 Drænafstrømning

Drænafstrømningen angives i mm pr. døgn. De fire drænsystemer dækker et areal på henholdsvis 6,2; 5,4; 4,2 og 3,8 ha. Graferne viser også, at afstrømningen øges meget hurtigt i forbindelse med nedbør eller tøvejr.

 Nedbør

Nedbøren måles på demonstrationsmarken; men måleren kan ikke måle nedbør, der falder som sne, så i perioder i denne vinter har nedbørmåleren reelt været ude af drift.

 Vandstand

Vandstanden måles ved hvert dræn ca. 25 m fra drænudløbet. Graferne viser, hvordan vandstanden påvirkes af nedbør og afstrømning. Demonstrationsmarken ligger på et pumpet areal. Drænudløbene ligger ca. 1 meter under havets overflade, så vandstanden kommer aldrig under drænniveau.

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Konsekvenser af kvælstofmålsætninger
Kvælstofmålsætningerne i vandområdeplanerne vil i nogle vandoplande føre til braklægning af halvdelen af det dyrkede areal ...
01.06.17
Klar til markvanding
I løbet af få dage er der vandingsbehov i vinterraps og andre overvintrende afgrøder på grovsandet jord. Nu skal vandingsan...
03.05.17
Præsentationer fra temadag om kvælstofregulering ud fra målinger
16. november 2016 gennemførte SEGES en temadag om måling af kvælstofudledning og kvælstofregulering ud fra målinger på bedr...
30.11.16
Kvælstofregulering ud fra målinger på bedriftsniveau
Læs hvor og hvordan kvælstofudledningen kan måles, hvis der indføres en mulighed for kvælstofregulering ud fra målinger på ...
29.11.16
Målrettet frivillig miljøindsats med drænvirkemidler i USA
I USA arbejdes der intensivt med at forbedre effektiviteten af eksisterende drænvandsvirkemidler samt udvikle nye.
25.10.16
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.