Af samme forfatter
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med CA.
Digitaliser dine drænkort og gem dem i dit markstyringsprogram. Så har du alle markens drændata samlet et sted. Med mobilen i hånden kan du nemt finde dræn og brønde i marken, når de skal efterses.
En gennemgang af 81 lavbundsprojekter viser, at kun 13 lavbundsprojekter er egnet til realisering. SEGES har undersøgt hvilke barrierer, der er for realisering af lavbundsprojekter, med det formål at forbedre mulighederne for udtagning af lavbundsjord.
Landmand Thomas Graugaard har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Landinspektør Morten Linnemann Madsen fra LandboThy har hjulpet ham at digitalisere drænene ud fra gamle drænkort.
Sentinel Hub Playground kan give dig et overblik over vand på dine marker ud fra et NDWI-indeks (Normalized Difference Water Index).
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i otte nye faktaark med tilhørende videoer, som trin for trin leder dig frem til diagnosen.
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved planlægning og gennemførelse af vådområdeprojekter, så projektgrænsen fastsættes korrekt, og afvandingen af tilstødende arealer sikres.
Det flade lavbundsareal var utilstrækkelig drænet, og der var problemer med overfladevand. Arealet blev systemdrænet med nøgenrør og filtergrus lagt med gravemaskine og drænkasse. Udbytterne er steget, men arealet er stadig påvirket af overfladevand.
På den lerede jord kunne et underdimensioneret drænsystem ikke bortlede vandet. Arealets lavninger blev omdrænet. En entreprenør gravede drænrender, mens Jesper selv med håndlaser lagde drænrør med fyld-sand omkring og dækkede renderne til igen.
Manglende vedligehold af dræn nedsatte drænfunktionen. Derfor blev de drænsystemer grundigt renset og repareret. Drænudvidelser er lagt med nøgenrør og filtergrus nedgravet med gravemaskine.
Der blev drænet med nøgenrør og en blanding af filtersand og muslingeskaller lagt ned med gravemaskine. Drænrenderne stod efterfølgende utildækket i fire dage, hvilket udtørrede jorden i dybden og gav en god dræneffekt.
Driftsleder Søren Blumensaadt tænkte, at en ny hovedledning med en større rørdimension kunne løse problemer med vand i lavningerne. Heldigvis valgte han at få analyseret jorden og valgte efterfølgende en hel anden løsning.
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karakter og de lokale forhold. Set over mange år spiller andre forhold en større rolle for vandløbenes vandføring.