Af samme forfatter
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling bedst kan foregå. Målet er at lave gode løsninger for landmandens økonomi og produktion samt klima, biodiversitet og miljø.
Du kan søge tilskud til minivådområder i perioden 28. februar - 11. august 2020. Få overblik over processen og økonomien.
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med CA.
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøderne, og se tommelfingerregler for løsninger på din bedriftstype.
Digitaliser dine drænkort og gem dem i dit markstyringsprogram. Så har du alle markens drændata samlet et sted. Med mobilen i hånden kan du nemt finde dræn og brønde i marken, når de skal efterses.
En gennemgang af 81 lavbundsprojekter viser, at kun 13 lavbundsprojekter er egnet til realisering. SEGES har undersøgt hvilke barrierer, der er for realisering af lavbundsprojekter, med det formål at forbedre mulighederne for udtagning af lavbundsjord.
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra satellitbilleder, kan få kendskab til majsmarkens udbytte, tørstofindhold og proteinindhold i god til inden høst.
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbrugsudstyr, løsninger på trådløs overførsel af tildelingsfiler til maskinerne og meget andet.
Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister Mogens Jensen til at afsætte yderligere 60,6 mio. kroner. Dermed imødekommes alle ansøgninger, der opfylder kravene.
SEGES har samlet 30 års miljødata for Ringkøbing Fjord og præsenteret dem for lokale borgere og interesseorganisationer. Mødet viste stor vilje til at finde lokale løsninger for fjordens fremtid.
Markrobotter, billedgenkendelse med 70 km i timen og pletsprøjtning af ukrudt var blandt emnerne, da partnerskabet Future Cropping viste de nyeste resultater frem.
Rasmus Eriksens næste planer er blandt andet at graduere sådybden, at spot-sprøjte og få maskinstationen til at graduere tildelingen af biogasgylle. Tag til demodag hos Rasmus den 13. juni 2019.
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i otte nye faktaark med tilhørende videoer, som trin for trin leder dig frem til diagnosen.
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan bruges på den sidste del af landbrugsuddannelsen. Og en opgave som fokuserer på økonomisk optimering.
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved planlægning og gennemførelse af vådområdeprojekter, så projektgrænsen fastsættes korrekt, og afvandingen af tilstødende arealer sikres.
De gamle dræn var tilstoppede og lå i for ringe dybde, og det gav problemer med overfladevand. Arealet blev omdrænet med tæpperør lagt med L-plov. Det hjalp, men ikke nok, så drænsystemet blev udvidet med nøgenrør med vasket filtergrus lagt med drænplov.
Det flade lavbundsareal var utilstrækkelig drænet, og der var problemer med overfladevand. Arealet blev systemdrænet med nøgenrør og filtergrus lagt med gravemaskine og drænkasse. Udbytterne er steget, men arealet er stadig påvirket af overfladevand.
På den lerede jord kunne et underdimensioneret drænsystem ikke bortlede vandet. Arealets lavninger blev omdrænet. En entreprenør gravede drænrender, mens Jesper selv med håndlaser lagde drænrør med fyld-sand omkring og dækkede renderne til igen.
Manglende vedligehold af dræn nedsatte drænfunktionen. Derfor blev de drænsystemer grundigt renset og repareret. Drænudvidelser er lagt med nøgenrør og filtergrus nedgravet med gravemaskine.
Der blev drænet med nøgenrør og en blanding af filtersand og muslingeskaller lagt ned med gravemaskine. Drænrenderne stod efterfølgende utildækket i fire dage, hvilket udtørrede jorden i dybden og gav en god dræneffekt.
Driftsleder Søren Blumensaadt tænkte, at en ny hovedledning med en større rørdimension kunne løse problemer med vand i lavningerne. Heldigvis valgte han at få analyseret jorden og valgte efterfølgende en hel anden løsning.
LandbrugsAvisen bringer i juni 2018 tre dobbeltsidede artikel skrevet af SEGES. Illustreret med store tegninger af landskaber giver vi et overblik over den målrettede indsats.
Vejret i dine marker er sjældent, som det DMI måler. SEGES har nu sat lokale vejrstationer ud i 30 landsforsøg. Målet er at udvikle modeller, så landmændene får bedre grundlag for at beslutte, om de skal køre sprøjten ud af maskinhuset.
Efterafgrøder er kompliceret stof. Vi har kogt den vigtigst overordnede viden ned til ti korte punkter. Se planche med vigtig viden om efterafgrøder.
Siden sidste nyhedsbrev er Sektorbestyrelsen for Planters nye strategi kommet på gaden, og kan nu studeres af de samarbejdspartnere der står rundt om, og af de medarbejdere der arbejder i Plantesektoren.
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karakter og de lokale forhold. Set over mange år spiller andre forhold en større rolle for vandløbenes vandføring.
Landmænd rundt i hele landet får nu gratis rådgivning om minivådområder. Jan Hjerds, Velinge og Claus Hestholm, Assens fortæller i videoen om miljøtiltagene på deres ejendomme.
De kollektive virkemidler omfatter etablering af minivådområder, vådområdeprojekter og skovrejsning. Tiltagene betales af staten, og du kan få gratis rådgivning.
Oplandskonsulenterne er nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov. Rådgivningen er gratis. Se ny hjemmeside og video.
Landmand Anders Bagge Hansen er i gang med at bygge en intelligent bufferzone, som skal fjerne kvælstof og fosfor fra drænvandet. Frank Bondgaard fortæller, hvordan den bygges.
I Lindenborg Å har man i flere år skåret grøde efter Aalborgmetoden, som går ud på at skære vandløbene hårdt, hyppigt og smalt i et bugtet forløb. Metoden sikrer i særlig grad strømmende vand og forbedrer både miljøet og afvandingen.
Grønsagsavlerne bruger dem, og nu arbejdes der på at gøre dem klar til roemarkerne.
Naturstyrelsen vurderer i udkastet til vandområdeplaner, at forholdene i Ringkøbing Fjord er problematiske. Vi dykker ned og tjekker, om det er sandt.
Se de to videoer, hvor du får gode råd til, hvordan du undgår, at sprøjtemidlerne havner de forkerte steder. Den ene video handler om Danfoil-sprøjter, og den anden fokuserer på de konventionelle sprøjter.
Læs pjecen om Integreret Plantebeskyttelse (IPM).
Nye materialer giver inspiration til at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Følg også med på Facebook, hvor vi håber, at mange landmænd og konsulenter vil bidrage med billeder og gode ideer.
I forbindelse med grovfoderekskursionen 2013 blev der testet og fremvist forskellige harver. På videoen fortæller specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig om harverne, deres funktioner og resultater.