Feedback Form

Af samme forfatter
Det vil fremadrettet fortsat være muligt at overdrage pligtige og husdyrefterafgrøder fra bedrifter, som ophører i Register for Gødningsregnskab.
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
I den netop offentliggjorte plantedækkebekendtgørelse ændres der på beregning og indberetning af efterafgrøder.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte Landbrugsstyrelsen for at undgå bortfald af tilsagn og tilbagebetaling.
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller nedvisnes. Høstmetoden kan besluttes på skårlægningstidspunktet, når afgrøden har et guligt skær.
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordninger m.v.
Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor giftstoffer i engbrandbæger.
Landbrugsstyrelsen har 25. juni meldt ud, at der ikke kommer krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2019.
Vælg den metode der passer til forholdene på din bedrift - f.eks. afgræsning, slåning, rodstikning eller sprøjtning.
Formålet med "Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag" er at regulere jordbrugets anvendelse af gødning med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof.
I forlængelsen er der kun få og positive ændringer i betingelserne. Allerede i indeværende planperiode er det tilladt at bruge cikorie i renbestand eller i blanding som udlæg, og græsudlæg i byg/ært-blandinger må bestå af op til 50 pct. kløver/lucerne.
Vinterhvedearealet til høst 2019 ser ud til af ligge på ca. 555.000 ha, og det udligner næsten faldet fra høst 2017 til høst 2018.
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service
Få overblik over hvem der har krav om at indsende de forskellige faner i skemaet, herunder frister for indsendelse. Læs også forskellige afklaringer fra Landbrugsstyrelsen.
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en såteknik, der giver en sikker og høj markspiringsprocent.
Det er særligt de jordbrugsvirksomheder, som er ophørt i løbet af planperioden, og som derfor skal levere et ophørsregnskab, som har brug for denne indberetningsmulighed på Landbrugsindberetning.dk.
Hvis der er betydende angreb i nogle af sorterne i sortsforsøgene bør de behandles indenfor de næste ca. 14 dage
Den 1. april 2019 er sidste frist for rettidig indberetning af gødningsregnskaber for planperioden 2017/18 i Landbrugsindberetning.dk.
Landbrugsstyrelsen dispenserer for salg af hestebønne af C1 og C2 med spireevne ned til 70 procent mod normalt 80 procent.
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
Efter 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. I det følgende gengives de vigtigste relger kort.
Vejledninger07.01.19
På denne side kan du finde vejledning til arealstøtte, herunder information om grundbetaling og grønne krav. Find også vejledning til de øvrige støtteordninger der kan ansøges i Fællesskemaet.
Lovgrundlag07.01.19
På denne side finder du links til forordninger og gennemførelsesbestemmelser vedrørende direkte arealstøtte, herunder grundbetaling.
SEGES regelteam har ikke opnået projektbevillinger i 2019 på området for EU-støtteregler
Danmark ligger stadig i top, hvad angår antallet af kontroller ved handel med næringsstoffer og ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødning.
I denne artikel gennemgås mulighederne for opfyldelse af krav i den målrettede kvælstofregulering 2019, samt scenarieberegninger for en svinebedrift på sandjord.
Læs om mulighederne for opfyldelse af krav i den målrettede kvælstofregulering i 2019, samt scenarieberegninger for en svinebedrift på lerjord med en høj andel af vintersæd.
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder eller alternativer som brak eller nedsat N-kvote, beregnes.
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettet kvælstofregulering i 2019. I efteråret 2019 skal der etableres ialt ca. 142.000 ha målrettede efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder.
På grund af tørken og den tidlige høst har Landbrugsstyrelsen kunnet fremrykke den fysiske kontrol. Derfor begynder udbetalingerne til landmænd, der har haft MFO-græsudlæg i majs, samme dato.
SEGES har konstateret, at der i høringsbrevet som landmanden modtager efter fysisk kontrol på bedriften, beregnes en forkert procent overanmeldelse. Afvigelsen vil i mange tilfælde være højere end angivet.
Læs om de forventede og få ændringer i reglerne til grundbetaling, grøn støtte og ung støtte i 2019. Bekendtgørelsen er i høring frem til 26. november.
Der må udbringes flydende husdyrgødning, flydende affald, afgasset vegetabilsk biomasse eller bundfald til grøngødning bestående af gul sennep og/eller olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået en kontrakt om afsætning af sukkerroerne.
Landbrugsstyrelsen har orienteret SEGES om, at på grund af problemer med korrekt indlæsning af forudfyldte fosfor-oplysninger, så udskydes indkaldelsen af gødningsregnskab 2017/18 fra 1. oktober til 10. oktober.
I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning. Fast husdyrgødning må udbringes på nogle arealer frem til 15. november afhængig af jordtype, afgrøde og type af efterafgrøde.
Resultater fra Landsforsøgene - Forbehold og vejledning
SEGES har udviklet første generation af en model for graduering af udsædsmængden. Udgangspunktet er den foregående afgrødes udvikling lige efter såning. Der skal være en vis variation i marken, før der er fornuft i at justere udsædsmængden.
Der er nu udviklet et nyt webbaseret værktøj til beregning af forsøgsresultater på tværs af forsøgsserier i Landsforsøgene®
Fristerne for etablering og destruktion af MFO, pligtige, målrettede og husdyrefterafgrøder er i 2018 rykket 14 dage. Det vil sige, at fristen for etablering er 3. september, og fristen for destruktion er 3. november.
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre regelsæt, der kan være i spil.
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
Mange landmænd glæder sig lige nu over de rogtig gode såbede, som kombinationen af passende nedbør ovenpå den ekstremt tørre sommer giver mulighed for at lave. Vi er med i Østjylland, hvor Jens Vithen sår vinterraps.
I "Affald til jord-bekendtgørelsen" reguleres tørstof, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Som noget nyt bliver der indført grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp.
Vejrsituationen er ekstrem, og det giver udfordringer for kvægproducenterne den kommende fodringssæson.
Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?
Ved at indgå i produktionsmæssig sammenhæng med et kvægbrug bliver det muligt at udbringe 230 kg N pr. ha fra husdyrgødning og anden organisk gødning mod normalt 170 kg N pr. ha ved overholdelse af visse regler.
I 2018 kan manglende overholdelse af de grønne krav medføre op til 125 pct. støttereduktion - dvs. ingen grøn støtte og (mindre) reduktion i grundbetalingen. Se en række eksempler på beregning af nedsat støtte.
SEGES har udviklet et regneværktøj, Maskintid, der kan hjælpe med at sætte fokus på de tidspunkter på året, hvor der er travlt i marken, og hvor rettidigheden i markarbejdet bliver udfordret.
Ved hyppig dyrkning af hestebønner/ærter bliver der problemer med sædskiftesygdomme i hestebønner
Hestebønner dyrkes udbredt i vore nabolande, der er derfor gennemført et litteraturstudie for at sammenligne dyrkningsanbefalingerne
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
OGJ er organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold som fx kød- og benmel og slagteriaffald
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettede efterafgrøder i 2018
Landbrugsstyrelsen har udsendt en nyhed om mulighederne for at gøre force majeure gældende ved vandlidende græs- og brakarealer, hvis det har været umuligt at slå eller lade arealerne afgræsse inden den 15. september 2017.
Fodergræsmarker må som hovedregel ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 1. februar. Dog må de omlægges frem til 15. august, hvis de omlægges til fodergræs, vinterraps eller grønkorn med græsudlæg.
Landbrugsstyrelsen har fastlagt en kvælstof-udnyttelsesprocent på 70 pct. for gødningsprodukterne Øgro (tidl. Biogrow), med fagligt udgangspunkt i et SEGES-notat.
Værktøjer21.03.17
Her finder du tjekliste, vejledning og skemaer til rådgivning om krydsoverensstemmelse, herunder bl.a. godkendelse til bedriftsrådgivning samt kontrol med krydsoverensstemmelse.
OnFarm forsøg er et værktøj til landmænd, som ønsker at afprøve deres egne ideer i egne marker. Værktøjet regner statistik på udbytterne, og du kan sammenligne med andre landmænds resultater.
Bedrifter, med en grundbetalingsstøtte over 150.000 euro eller ca. 1.117.700 kr., vil få fratrukket 5 pct. af den del af grundbetalingen, der ligger over 150.000 euro. Den grønne støtte bliver ikke reduceret.
Læs L&F notat om målrettede efterafgrøder og indberetninger vedr. nitrat. Notatet er sendt til formændene for de lokale foreninger.
SEGES har udarbejdet en række tommelfingerregler, der kan bruges ved optimering af mark- og gødningsplanen.
Mange vinterrapsmarker skuffede udbyttemæssigt til høst 2016. Mange har spurgt sig selv hvorfor. Der er ikke ét svar på det spørgsmål, der er flere mulige forklaringer
Sådan håndteres husdyr- og handelsgødning, der er modtaget eller anvendt i den forlængede planperiode, i gødningsregnskabet.
NAER beregner efterafgrødekravet ud fra opsparede efterafgrøder fra efteråret 2015 eller fra tidligere planperioder. Kvælstofkvoten vil ikke automatisk blive nedsat.
Der er flere datoer, der skal overholdes, for at ny lavskov kan anmeldes som hovedafgrøde i Fællesskema 2016, og dermed også kan medregnes som en afgrøde i kravet om flere afgrødekategorier og som MFO-lavskov.
Opdateret 4. marts. NaturErhvervstyrelsen har modtaget overraskende få anmodninger om genoptagelse af sager på grundlag af Demmer-sagen.
Ny EU-regel betyder, at mange tilsagnsarealer skal anmeldes med en afgrødekode for omdrift i 2016, selv om de blev anmeldt som permanent græs i 2015. NaturErhvervstyrelsen har oprettet en ny afgrødekode 247 Miljøgræs, omdrift.
På 2,3 DE-kvægbrug skal der udtages jordprøver hvert 4. år på hele omdriftsarealet. Miljøstyrelsen har afklaret, at jordprøverne kan udtages efter høst og frem til 31. december efter ophør af den planperiode, hvor jordprøverne skal udtages.
Nye regler betyder, at du fra 2016 ikke længere kan anvende brak, lavskov og randzoner som både miljøfokusarealer og alternativer til pligtige efterafgrøder på samme tid.
Hestebønne11.12.15
Dyrkningsvejledning
NaturErhvervstyrelsen har i en nyhed beskrevet muligheden for force majeure ved såning af MFO-efterafgrøder efter fristen 3. september. Læs supplerende spørgsmål/svar, og vær meget opmærksom på, at der kan blive tale om selvanmeldelse.
NaturErhvervstyrelsen har den 17. april udsendt en opdateret vejledning om direkte arealstøtte 2015. Den omhandler reglerne for grundbetaling, grøn støtte, ø-støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere mv.
Dette notat belyser de økonomiske konsekvenser for tre typer af planteavlsbrug. Udgangspunktet for beregningerne er udbetalt arealstøtte i 2013, beregnet ud fra data fra regnskabsdatabasen (ØDB).
MFO-brak kan kun anmeldes på arealer, der var i omdrift i 2014. NaturErhvervstyrelsen har strammet reglerne efter diskussion med EU-kommissionen, så arealer der har ligget udyrket siden 2008, ikke nødvendigvis kan anmeldes som MFO-brak.
Der er spændende perspektiver i en øget anvendelse af sæddodder som protein og olieplante, specielt i økologisk sammenhæng, da den i mindre grad bliver angrebet af rapsjordlopper og glimmerbøsser og er mindre kvælstofkrævende end raps.
Afklaringer07.07.14
På denne side kan du læse de nyeste afklaringer vedrørende Grundbetalingsordningen.
Inspiration19.03.14
Hold dig opdateret omkring krydsoverensstemmelse. Læs om gentagelsesbegrebet og risikoen for omgåelse ved opdeling af bedrifter.
Generelt19.03.14
Bliv klogere på krydsoverensstemmelse, og find kontaktoplysninger på personer, der kan hjælpe dig med at få et overblik over reglerne om krydsoverensstemmelse.
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om, at fastholde hektargrænsen på 2 hektar for ansøgning om direkte landbrugsstøtte i EU´s landbrugsreform, der træder i kraft 1. januar 2015.
Emneregister - Oversigt over Landsforsøgene 1919-2013.
Markært18.12.12
Dyrkningsvejledning
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Forsøg og undersøgelser i landbo- og husmandsforeningerne.
Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Læ & klima20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1988.
Afsnit fra Oversigten 1981.
Egne planer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1995.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Vanding20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Afsnit fra Oversigten 1991.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1983.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1997.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1997.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1982
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Egne planer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1978.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Tabelbilag fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Afsnit fra Oversigten 1995.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1982.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1996.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1978.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1978.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1990.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1999.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1999.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Egne planer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Sukkerroer20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1996.
Kulturteknik20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Bælgsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1996.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Vårsæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Vintersæd20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigtren 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Planteværn20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Afsnit fra Oversigten 1990.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Tabelbilag fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Bælgsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1983.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1976.
Vårsæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Vintersæd20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1998.
Afsnit fra Oversigten 1976.
Afsnit fra Oversigten 1992.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1998.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1973.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Afsnit fra Oversigten 1980.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1973.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1971.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1994.
Sukkerroer20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1981.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Korndyrkning20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1977.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1979.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1977.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1989.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Planteværn20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1972.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Kulturteknik20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1993.
Korndyrkning20.12.10
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1975.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Afsnit fra Oversigten 1993.
Læ og klima20.12.10
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Tabelbilag fra Oversigten 1975.
Tabelbilag fra Oversigten 1974.
Egne planer20.02.10
Tabelbilag fra Oversigten 1997.
FødevareErhverv har frigivet en liste med de krydsoverensstemmelseskrav, der har givet flest sanktioner i 2008. Som i 2006 og 2007 er det krav 2.2, Indberetning af kvæg, samt flytning og førelse af besætningsregister, der har givet flest sanktioner.
Årets høst forventes at blive på 9,5 millioner tons. Det er tæt på rekorden på 9,6 millioner tons fra 1990. Der er imidlertid tale om store variationer landet over. Således har mange landmænd haft en kornhøst langt under det niveau, de har været vant til.
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,2 millioner tons eller ca. 10 pct. mindre end gennemsnittet af de foregående seks år. Det skyldes primært et fald i kornarealet på 58.000 ha og et skuffende udbytte af vinterbyg.
Rettet den 2. januar 2006. I de få forsøg, hvor der er registreret problemer med overvintring, har sorterne Symbol, Tulsa og Solist klaret sig bedst.
Den danske kornhøst 2005 forventes at blive på 9,1 mio. tons. Det er en stigning på 0,17 mio. tons i forhold til 2004.
Steins tilbyder som det eneste laboratorium at udføre test for Fusariumindhold i maltbyg.
Der er ikke nogen dansk aftale om udfasning af vækstreguleringsmidler. Der er ikke påvist rester af vækstreguleringsmidler i danske kornprøver deklareret dyrket.
Analyser ved Plantedirektoratet viser, at der i 2002 er sket en stor smitte med ærtesyge.
Fremavlsarealer med korn må ikke behandles med midler, der er anerkendt mod flyvehavre, dog er der særlige regler ved randsprøjtning og for vintersæd.
Det er muligt at forudsige, hvornår der er risiko for angreb af meldug og gulrust i sorter, der hidtil har været resistente over for disse sygdomme. Det viser en evaluering af virulensovervågningen af meldug og gulrust i Danmark 1997-2001.
Den sene og våde høst betyder, at der kan forventes store problemer med at håndtere den høstede afgrøde. Ved vandprocenter over 24 og høst i oktober kræver det en særlig indsats, hvis man vil sikre kornet i et plantørringsanlæg.
Nye undersøgelser under Landsudvalget for Svin viser, at foderværdien af triticale svarer til hvedens, ved fodring af slagtesvin. Prisen på triticale forventes derfor at komme til at ligge meget tæt på foderhvedens.