Feedback Form

Af samme forfatter
Der er gennemført kontrol med kvaliteten af jord-, gylle- og planteanalyser hos kommercielle laboratorier i sæsonen 2018-2019.
Jordprøver skal udtages og håndteres i henhold til denne vejledning med mindre andet er aftalt med landmanden eller en anden rekvirent.
Bor til majs16.05.19
Majsen er igen i år meget udsat for specielt bormangel på grund af det tørre vejr. Forsøg med mikronæringsstoffer til majs 2014-2017 har vist merudbytter (ikke signifikante) for tilførsel af bor og mangan.
Tjek vårbygmarkerne for manganmangel nu, og udsprøjt mangan ved konstateret mangel.
Der er mulighed for at lave tankblandinger med bormidler, sammen med de gængse ukrudtsmidler til majs.
Det er tid til at vurdere, om der er behov for at tilføre bor til vinterraps.
I 2019 er der gennemført kontrol med kvaliteten af gylleanalyser hos kommercielle laboratorier. Se ud fra resultaterne af ringanalyserne hvor gode laboratorierne er til at analysere gylleprøver.
En mild vinter med mindre nedbør end normalt har bevirket, at risikoen for manganmangel er stor i starten af vækstsæsonen 2019. Væksten på markerne er i gang, så derfor bør du tjekke vintersæden for manganmangel tidligere i år.
2018 var året hvor flere landsforsøg blev overfløjet med drone monteret med et multispektralt kamera. Denne rapport beskriver teorien bag målingerne og resultaterne af overflyvningerne i sortsforsøg samt forsøg i vinterhvede med stigende mængder kvælstof.
Rapport beskriver miljøtilstanden for Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning fra 1980’erne og frem til 2017.
Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret tildeling af udsæd, gødning og planteværn.
Ved håndtering af mangan udsættes landmænd kun for påvirkning af mangan i kort tid, men bør alligevel omgås midlerne med omtanke.
Beskriver teorien bag sensormålinger, afgrødens spektrale signatur og vegetationsindeks. Derudover gengives hvilke vegetationsindeks udvalgte sensorer, satellitter samt CropSAT anvender i planteproduktionen.
At holde afgrøder velforsynet med bor kræver en gødskning, som frigiver bor langsomt gennem hele vækstsæsonen. Den kemiske formulering af bor påvirker opløseligheden af mikronæringsstoffet i samgranuleret gødning med fosfor.
Denne rapport giver en objektiv beskrivelse af principperne bag tilstandsvurdering i kystvande og retningslinjerne for registrering af kvalitetselementer. Rapporten giver ligeledes indblik i placeringen af målestationer i kystvande.
Det er blevet undersøgt, om danske analysemetoder for mikronæringsstoffer (Cu, Zn, B og Mn) i jordprøver kan erstattes af internationale metoder (CAT-metoden og M3-metoden), hvor alle mikronæringsstoffer ekstraheres i samme ekstrakt.
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som vil medføre restriktioner på dyrkningsfladen, med en øget kollektiv indsats med frivillige virkemidler, især minivådområder.
På grundlag af teksturanalyser i 4 jordlag på 856 marker i Kvadratnettet vurderes, hvor roddybden med rimelighed kan fastsættes ud fra en teksturanalyse i pløjelaget.
Denne Planteavlsorientering gennemgår, hvordan et effektivt flydelag etableres, hvorfor det er vigtigt at være særlig opmærksom på afgasset gylle, samt hvilke etableringskrav der er, afhængig af beholdernes alder og beliggenhed.
Denne planteavlsorientering giver et referat af en videnskabelig artikel, som belyser tilgængeligheden af fosfor i gødning fra ræv og mink sammenlignet med kvæggødning. Ophobningen og transporten gennem jordmatrixen undersøges ligeledes.