Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-03-2011

PlanteNyt - 057

Oprettet: 19-03-2010

Udbringning af handelsgødning til vårsæd

Placering af gødning ved såning giver den sikreste og bedste gødningsvirkning. Gødningsvirkningen aftager i følgende rækkefølge: placering ved såning, nedfældning før såning, nedharvning før såning og udspredning efter såning.

 
Ved udbringning af gødning til vårsæd kan vælges forskellige teknikker og tidspunkter. I tabellen er mulighederne listet efter deres virkning med bedste virkning først:

Udbringningsmetode Kommentar
Placering ved såning Placering 5 cm ved siden af og under kernen giver en sikker gødningseffekt hvert år. Normalt opnås et merudbytte på 1 til 3 hkg pr. ha i forhold til nedharvning før såning. Merprisen for gødningsplacering er for maskinstationer ca. 100 kr. pr. ha, og er derfor rentabel.
Nedfældning Gødningen nedfældes til 6-8 cm dybde før eller i forbindelse med såning. Dette er næsten lige så godt som placering.
Nedharvning før såning Metoden er generelt dårligere end placering, men bedre end udspredning uden nedharvning og/eller efter såning.
Udspredning efter såning Den dårligste af de skitserede udbringningsmetoder.

Ved placering af gødning ved såning fås desuden mindre manganmangel og generelt en lettere ukrudtsbekæmpelse.

Delt gødskning
På JB 1 og JB 3 kan der i nedbørsrige forår ske en udvaskning fra rodzonen efter udspredning af gødningen. På vandede arealer bør gødningstilførslen deles, så der kun tildeles op til 60 kg kvælstof pr. ha før såning. Resten kan udspredes i slutningen af maj – evt. af flere gange. Alternativt kan hele mængden udbringes i ENTEC-gødninger, i flydende ammoniak eller i en placeret DAN-gødning eller anden ammonium- eller amidbaseret gødning. På lerjord anbefales generelt at tildele hele kvælstofmængden på én gang.

Udbringning af husdyrgødning til vårsæd omtales i et særskilt Plantenyt.

Placering af gødning er omtalt mere detaljeret i: Placering og nedfældning af fast handelsgødning.

Læs mere i vejledningen Udbringning af handelsgødning.


 

Sidst bekræftet: 19-03-2010 Oprettet: 19-03-2010 Revideret: 19-03-2010

Forfatter

Planter & Miljø