Oprettet: 14-05-2018

Interreg projektet MANURE STANDARDS

SEGES deltager i et Interreg projekt med deltagere fra de fleste lande omkring Østersøen. Formålet med projektet er at forbedre husdyrgødningsnormerne i de deltagende lande.

Ved udarbejdelse af gødningsplaner er det meget vigtigt, at anvendelsen af husdyrgødning inkluderes i planen. Kvaliteten af planlægningen forbedres jo mere styr man har på tilført mængde og næringsstofkoncentration i den anvendte husdyrgødning.

Gennem Interreg Baltic Sea Region er der iværksat projektet MANURE STANDARDS, som har til formål at opbygge, forbedre og verificere husdyrgødningsnormer i de deltagende lande, som er Finland, Sverige, Polen, Letland, Estland, Litauen, Tyskland, Rusland og Danmark. Fra dansk side medvirker Aarhus Universitet og SEGES, PlanteInnovation i projektet.

Den danske indsats i projektet er at verificere de danske husdyrgødningsnormer på 11 bedrifter med kvæg, svin, fjerkræ eller pelsdyr. Der udtages prøver af gyllen inden udbringning, gødningsmængden opgøres, og der indsamles produktions- og foderoplysninger for den periode, hvor gødningen er blevet opsamlet. Prøverne sendes til tre forskellige laboratorier, og de analyseres for både makro- og mikronæringsstoffer. Ud fra de indsamlede data beregnes den teoretiske husdyrgødnings- og næringsstofmængde (efter samme metode, som ved fastsættelse af husdyrgødningsnormer) og de målte mængder.

Der foretages lignende måleprogrammer i de øvrige otte lande, og resultater og erfaringer sammenlignes på tværs af landene.

Projektet er to årigt og løber i 2018 og 2019, og EU har bevilget i alt 3,7 mio. euro til projektet.

Læs mere om projektet på projektets hjemmeside.

Sidst bekræftet: 14-05-2018 Oprettet: 14-05-2018 Revideret: 14-05-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødningsteam


Af samme forfatter

Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20
Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. I år er hvedemarkerne relativt svage ma...
11.02.20
Optimér virkningen af kvælstofgødninger til vintersæd
Forskellige kvælstoftyper virker forskelligt ved udbringning i vintersæd. Derfor skal udbringningstidspunkt og -teknik afpa...
11.02.20

Læs også