Af samme forfatter
Fuldstændig denitrifikation omdanner nitrat til frit kvælstof, som er uskadeligt i atmosfæren. Ufuldstændig denitrifikation vil derimod betyde dannelse af den kraftige drivhusgas lattergas. Læs mere om under hvilke forhold, der sker hvad?
Den første af tre prøvetagninger i drænvandsundersøgelsen 2012/13 viser lidt højere koncentrationer af kvælstof end sidste års målinger. Denne korte beskrivelse kan hjælpe til at sætte de målte koncentrationer ind i en sammenhæng.
I juni 2012 var der vandføring i 55 pct. af 200 undersøgte dræn i drænvandsundersøgelsen. Koncentrationen af total-kvælstof var i juni 10 pct. under gennemsnittet for de samme dræn i vinterhalvåret 2011/12.
På kvægbrug udgør græs ofte en stor andel af sædskiftet, og græsmarkerne har derfor stor betydning for den samlede udvaskning fra et kvægbrugssædskifte.
Majsdyrkning forbindes ofte med risiko for høj kvælstofudvaskning. Resultater fra danske og udenlandske forsøg viser ikke entydigt, at udvaskningen er større end fra andre afgrøder.
Sorbisense er en metode til måling af gennemsnitlige stofkoncentrationer i vand. Videncentret for Landbrug har afprøvet metoden til måling af koncentrationen af nitrat i fire dræn i 2012.
Videncentret for Landbrug har afholdt to workshops for at få en status over kortlægning af sårbare arealer i Danmark. Læs resumé, og download en samlet rapport med deltagernes bilag og præsentationer.
Se resumé af udvalgte indlæg og links til seminarrapport og præsentationer fra seminaret, der blev afholdt 29.-30. november i Falköping i Sverige.
Vejledningen er udarbejdet med det formål at give et sammenligningsgrundlag for kvælstofkoncentrationer målt i drænvand.