Af samme forfatter
Artikel om kvælstofudvaskning til grundvandet vurderet ud fra sugeceller i en og to meters dybde.
Kvælstofprognosen er netop offentliggjort og det kan overraske, at den kun viser et forøget kvælstofbehov på 5-10 kg kvælstof pr. ha. Det kan bl.a. skyldes, at der er en bundgrænse for, hvor lavt N-min-indholdet kan blive i jorden.
Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring 4 kg N pr. ha landbrugsareal større end normalt.
Regneark til beregning af N-min og kvælstofbehov ud fra laboratoriernes analyseværdier. En pjece beskriver anvendelsen af N-min.
Kvælstofprognosen forventes indstillet den 11. marts 2020.
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvælstofforsyning kan placering af gødning være aktuelt.
Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam indeholder relevante oplysninger omkring brugen af slam, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om opbevaring og udbringning.
Dyrkningsvejledning indeholder relevante oplysninger omkring brugen af kompost, herunder blandt andet typiske indhold af næringsstoffer, gødningsvirkninger og information om opbevaring og udbringning.
Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter er en generel vejledning, der skal give et overblik over forskellige restprodukter, herunder vurdering af gødningsvirkninger og andre egenskaber, og hvad man skal være opmærksom på ved brugen af dem.
Kvadratnettet er et net af måleflader fordelt over hele Danmark. Jordprøver fra Kvadratnettet blev undersøgt første gang i 1980'erne.
Et større britisk forskningsprojekt har undersøgt muligheder for mere målrettede og effektive metoder til fosforgødskning. Det er bl.a. bladgødskning, frøcoatning med fosfor, inokulering med bakterier og anvendelse af struvit.
Tidligere ringanalyser har vist systematiske afvigelser på analysen af fosfortallet (Pt), hvilket har resulteret i, at Aarhus Universitet i samarbejde med en række interessenter, har udarbejdet en opdateret vejledning for analyse af fosfortallet.