Planteavlsorientering - 203

Oprettet: 13-03-2014

Kvælstofprognosen 2014

Kvælstofprognosen for 2014 viser et normalt kvælstofbehov på alle jordtyper i hele landet.

Kvælstofprognosen for 2014 bygger på resultaterne af målinger på 155 punkter i kvadratnettet fordelt over landet i februar 2014. Resultaterne viser, at N-min-indholdet i rodzonen på alle jordtyper både i foråret 2014 og i gennemsnit af perioden 2003-2013 er 36 kg N pr. ha. Målingerne er desuden suppleret med modelberegninger.

DMI’s opgørelse af nedbøren i perioden september 2013 – februar 2014 viser i gns. af landet en nedbør, der er ca. 80 mm over 10 års dekadeværdi (2001-2010). Når resultaterne af N-min-målingerne alligevel viser et uændret kvælstofbehov, så skyldes det, for det første, høje temperaturer og fravær af længerevarende frostperioder i vinterhalvåret. Vinteren 2013-2014 er den 5. varmeste siden 1874. For det andet var jordens vandindhold meget lavt efter den tørre sommer 2013. Nedbøren i juni-august 2013 var ca. 50 mm lavere end normalt og ca. 120 mm lavere end i sommermånederne 2012.

På grundlag af en opdeling af landet efter forskellen mellem vinternedbøren 2013/14 og perioden 2003-2013 er der regnet på muligheden for en regionalisering af kvælstofprognosen. Resultaterne af beregningerne viser imidlertid, at det på det foreliggende grundlag hverken er muligt at udarbejde en regionalisering af prognosen eller en opdeling af prognosen på jordtyper.

Kvælstofprognosen er offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. NaturErhverv-styrelsens bekendtgørelse om kvælstofprognosen for 2014 forventes at træde i kraft i uge 12.

Kvælstofprognoserne for tidligere år kan ses på LandbrugsInfo.

Kvælstofprognosen er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Planteproduktion i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Prognosen er indstillet til NaturErhvervstyrelsen af Fødevareministeriets Udvalg vedr. Kvælstofnormer, -prognoser og Kvælstof i Husdyrgødning. NaturErhvervstyrelsen offentliggør kvælstofprognosen.

Hvor gælder kvælstofprognosen?

Prognosen anvendes på marker med vinterkorn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps o. lign.

Prognosen gælder både for vandede og uvandede jorder.

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Ifølge Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for vinterkorn og forårssåede afgrøder for planperioden. Denne korrektion er 0 for planperioden 2013/2014.

Kvælstofprognosen i DLBR Mark Online

DLBR Mark Online er opdateret med den nye Kvælstofprognose 2014.

Sidst bekræftet: 13-03-2014 Oprettet: 13-03-2014 Revideret: 13-03-2014

Kontakt

Teamleder

Nanna Hellum Kristensen

Gødning/Produktion


Forfatter

Planter & Miljø
Hans Spelling Østergaard

Af samme forfatter

Kan danske analysemetoder for mikronæringsstoffer erstattes af internationale metoder?
Det er blevet undersøgt, om danske analysemetoder for mikronæringsstoffer (Cu, Zn, B og Mn) i jordprøver kan erstattes af i...
23.12.16
Afstanden mellem mark og husdyrbedrift har betydning for fosfor- og kaliumtallet
En analyse af ca. 12.000 marker fra 591 husdyrbedrifter viser, at både fosfor- og kaliumtallet falder signifikant, jo størr...
19.12.16
Fastsættelse af roddybde og kvælstofbehov ud fra teksturen i pløjelaget
På grundlag af teksturanalyser i 4 jordlag på 856 marker i Kvadratnettet vurderes, hvor roddybden med rimelighed kan fastsæ...
23.09.16
Målinger af N-min og kvælstofoptagelse i majsmarker - Projekt EfterMajs 2012-2013
N-min målinger og målinger af kvælstofoptagelsen i majs skal danne grundlag for udvikling af modeller, som kan beskrive udv...
15.10.15
Ændringer i kulstofindholdet I landbrugsjord fra 1986 til 2009
Jordens indhold af kulstof er målt I 1986, 1997 og 2009 på et stort antal landbrugsarealer i Kvadratnettet. Resultaterne vi...
07.09.15