Feedback Form

Planteavlsorientering - 237

Oprettet: 02-01-2015

Betydning af undergødskning beregnes til 2 mia. kr.

En opdatering af en tidligere beregning af omkostningerne ved undergødskning i dansk landbrug viser, at tabet er godt 2 milliarder kr. ved det aktuelle prisniveau i efteråret 2014 og ved de mere langsigtede prisforventninger.

Tabet udgør 43 pct. af driftsresultatet på heltidsbrug.

Videncentret for Landbrug gennemførte i 2013 en beregning af tabet ved den politisk vedtagne undergødskning med kvælstof. Resultatet af denne beregning fremgår af Planteavlsorientering nr. 137, fra den 15. januar 2013: Hvad koster de underoptimale kvælstofnormer dansk landbrug.

Udgangspunktet for beregningerne var en sammenligning af forsøgsresultater fra 2008-2012 i vinterhvede med normen for vinterhvede i 2012/13. Desuden blev der foretaget en sammenligning i udvikling i udbytter i Danmark og i Tyskland. Ud fra denne analyse blev det vurderet, at udbyttetabet ved undergødskning udgjorde 6.0 hkg. pr. ha. og en reduktion i proteinindholdet på 2,4 pct.

Fra 2013 til 2015 er normerne for vinterhvede reduceret med i gennemsnit ca. 5 kg kvælstof pr. ha. Reduktionsprocenten for kvælstof er for landet som helhed øget fra en beregnet undergødskning på 16 pct. til godt 18 pct.

Der er gennemført en opdatering af beregningen af udbyttetabet i tabel 6 i ovennævnte planteavlsorientering. Tabet i udbytte ved undergødskning er øget fra 6,0 til 7,3 hkg. pr. ha. Forøgelsen er begrundet i, at normerne til vinterhvede er reduceret med ca. 5 kg kvælstof pr. ha. siden beregningen blev udarbejdet i 2013. Beregningen er gennemført med aktuelle priser for 2014 høsten og de langsigtede prognosepriser for korn.

Resultatet af beregningen fremgår af nedenstående tabel. Med en kornpris på 105 kr. pr. hkg. og en proteinpris på 4,25 kr. pr. pct.enhed protein pr. hkg. er det samlede tab beregnet til 2.183 millioner kr. eller 843 kr. pr. ha. Ved en kornpris på 130 kr. pr. hkg. og en proteinpris på 3,00 kr. pr. pct.enhed protein pr. hkg. er tabet nogenlunde det samme, nemlig 2.169 mio. kr.

Konklusion

Tabet for en gennemsnitlig heltidsbedrift som følge af underoptimale kvælstofnormer udgør ca. 139.000 kr. Akkumuleret for alle heltidsbrug beløber det sig til knap 1,5 mia. kr.

Det gennemsnitlige Driftsresultat for en heltidsbedrift lå i perioden 2009-2013 på 323.000 kr. Dette niveau er nogenlunde i overensstemmelse med et gennemsnitligt historisk niveau for Driftsresultatet. Derved udgør tabet som følge af underoptimale kvælstofnormer ca. 43 pct. af en typisk indkomst for en gennemsnitlig heltidsbedrift.

Tabel 6. Opgørelse af det samlede tab ved underoptimale kvælstofnormer
    Aktuelle priser, 2014 Prisforventninger,
lang sigt
Kornpris, kr. pr. hkg   105 130
Halmpris, kr. pr. ton efter bjærgning   350 350
Soyskråpris, afskallet, kr. pr. hkg   376 327
Tab i kr. pr. hkg pr. procentenhed protein   4,25 3,00
Kvælstofpris, kr. pr. kg N   7,60 8,00
 
Gns. udbyttetab, kerne, hkg pr. ha   7,3 7,3
Areal med udbyttetab, mio. ha   2,18 2,18
Gns. udbyttetab, halm, ton pr. ha   0,25 0,25
Areal med udbyttetab, halm, mio. ha   1,0 1,0
Gns. tab af protein, pct. enheder (pct. i tørstof)   2,4 2,4
Areal med tab ved red. proteinprocent, mio. ha   1,86 1,86
 
Værditab udbytte, mio. kr. i alt   1.671 2.069
Værditab, halm, mio. kr. i alt   88 88
Kvalitetstab, mio. kr. i alt   1.252 884
Indtægtstab i alt   3.011 3.041
 
Besparelse i N-indkøb, mil. kr. i alt1:   828 872
 
Nettotab, mio. kr. i alt:   2.183 2.169
Tab, gns. kr. pr. ha   1.001 995
Antal konventionelle heltidsbedrifter, 20132: 10.612    
Antal ha. pr. konventionel heltidsbedrift, ekskl. vedvarende græs, 20132: 139,2    
Samlet antal ha. på konventionelle heltidsbedrifter, ekskl. vedvarende græs, 2013: 1.477.190    
Gns. tab pr. konventionelle heltidsbedrift, kr.:   139.339 138.504
Samlet tab for heltidsbedrifter, mio. kr.:   1.479 1.470
Gns. Driftsresultat 2009-20133, kr.: 323.000    
Tab i forhold til gns. Driftsresultat 2009-2013, procent:   43,1 42,9
1 Der er regnet med en besparelse i N-indkøb på 50 kg kvælstof pr. ha.
2
Jf. Danmarks Statistik.
3
Driftsresultatet viser resultatet efter finansielle poster og opgøres før aflønning af ejerens arbejdsindsats og afkast af ejerens egenkapital.
 
Sidst bekræftet: 02-01-2015 Oprettet: 02-01-2015 Revideret: 02-01-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Direktør, SEGES

Ejnar Schultz

Direktører


Af samme forfatter

Afprøvning af spektroskopiske metoder til bredspektrede analyser af jord
Et hollandsk udstyr til bestemmelse af jordanalyser med spektrometriske metoder viser en god korrelation med den danske sta...
13.09.19
Manual for udtagning af jordprøver på landbrugsjord
Jordprøver skal udtages og håndteres i henhold til denne vejledning med mindre andet er aftalt med landmanden eller en ande...
13.08.19
Hvor er der behov for efterårsgødskning af vintersæd?
Generelt er der ikke behov for efterårsgødskning af vintersæd. Men i marker med lave fosfortal, manganproblemer og lav kvæl...
12.08.19
Husdyrgødningsbekendtgørelse 2019
Vigtigste ændringer er, at fosfor i bioaske nu håndteres under denne bekendtgørelse. Der bliver krav om brug af ureaseinhib...
23.07.19
Ændrede regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder med virkning fra 1. august 2019
I den netop offentliggjorte plantedækkebekendtgørelse ændres der på beregning og indberetning af efterafgrøder.
18.07.19