Planteavlsorientering - 237

Oprettet: 02-01-2015

Betydning af undergødskning beregnes til 2 mia. kr.

En opdatering af en tidligere beregning af omkostningerne ved undergødskning i dansk landbrug viser, at tabet er godt 2 milliarder kr. ved det aktuelle prisniveau i efteråret 2014 og ved de mere langsigtede prisforventninger.

Tabet udgør 43 pct. af driftsresultatet på heltidsbrug.

Videncentret for Landbrug gennemførte i 2013 en beregning af tabet ved den politisk vedtagne undergødskning med kvælstof. Resultatet af denne beregning fremgår af Planteavlsorientering nr. 137, fra den 15. januar 2013: Hvad koster de underoptimale kvælstofnormer dansk landbrug.

Udgangspunktet for beregningerne var en sammenligning af forsøgsresultater fra 2008-2012 i vinterhvede med normen for vinterhvede i 2012/13. Desuden blev der foretaget en sammenligning i udvikling i udbytter i Danmark og i Tyskland. Ud fra denne analyse blev det vurderet, at udbyttetabet ved undergødskning udgjorde 6.0 hkg. pr. ha. og en reduktion i proteinindholdet på 2,4 pct.

Fra 2013 til 2015 er normerne for vinterhvede reduceret med i gennemsnit ca. 5 kg kvælstof pr. ha. Reduktionsprocenten for kvælstof er for landet som helhed øget fra en beregnet undergødskning på 16 pct. til godt 18 pct.

Der er gennemført en opdatering af beregningen af udbyttetabet i tabel 6 i ovennævnte planteavlsorientering. Tabet i udbytte ved undergødskning er øget fra 6,0 til 7,3 hkg. pr. ha. Forøgelsen er begrundet i, at normerne til vinterhvede er reduceret med ca. 5 kg kvælstof pr. ha. siden beregningen blev udarbejdet i 2013. Beregningen er gennemført med aktuelle priser for 2014 høsten og de langsigtede prognosepriser for korn.

Resultatet af beregningen fremgår af nedenstående tabel. Med en kornpris på 105 kr. pr. hkg. og en proteinpris på 4,25 kr. pr. pct.enhed protein pr. hkg. er det samlede tab beregnet til 2.183 millioner kr. eller 843 kr. pr. ha. Ved en kornpris på 130 kr. pr. hkg. og en proteinpris på 3,00 kr. pr. pct.enhed protein pr. hkg. er tabet nogenlunde det samme, nemlig 2.169 mio. kr.

Konklusion

Tabet for en gennemsnitlig heltidsbedrift som følge af underoptimale kvælstofnormer udgør ca. 139.000 kr. Akkumuleret for alle heltidsbrug beløber det sig til knap 1,5 mia. kr.

Det gennemsnitlige Driftsresultat for en heltidsbedrift lå i perioden 2009-2013 på 323.000 kr. Dette niveau er nogenlunde i overensstemmelse med et gennemsnitligt historisk niveau for Driftsresultatet. Derved udgør tabet som følge af underoptimale kvælstofnormer ca. 43 pct. af en typisk indkomst for en gennemsnitlig heltidsbedrift.

Tabel 6. Opgørelse af det samlede tab ved underoptimale kvælstofnormer
    Aktuelle priser, 2014 Prisforventninger,
lang sigt
Kornpris, kr. pr. hkg   105 130
Halmpris, kr. pr. ton efter bjærgning   350 350
Soyskråpris, afskallet, kr. pr. hkg   376 327
Tab i kr. pr. hkg pr. procentenhed protein   4,25 3,00
Kvælstofpris, kr. pr. kg N   7,60 8,00
 
Gns. udbyttetab, kerne, hkg pr. ha   7,3 7,3
Areal med udbyttetab, mio. ha   2,18 2,18
Gns. udbyttetab, halm, ton pr. ha   0,25 0,25
Areal med udbyttetab, halm, mio. ha   1,0 1,0
Gns. tab af protein, pct. enheder (pct. i tørstof)   2,4 2,4
Areal med tab ved red. proteinprocent, mio. ha   1,86 1,86
 
Værditab udbytte, mio. kr. i alt   1.671 2.069
Værditab, halm, mio. kr. i alt   88 88
Kvalitetstab, mio. kr. i alt   1.252 884
Indtægtstab i alt   3.011 3.041
 
Besparelse i N-indkøb, mil. kr. i alt1:   828 872
 
Nettotab, mio. kr. i alt:   2.183 2.169
Tab, gns. kr. pr. ha   1.001 995
Antal konventionelle heltidsbedrifter, 20132: 10.612    
Antal ha. pr. konventionel heltidsbedrift, ekskl. vedvarende græs, 20132: 139,2    
Samlet antal ha. på konventionelle heltidsbedrifter, ekskl. vedvarende græs, 2013: 1.477.190    
Gns. tab pr. konventionelle heltidsbedrift, kr.:   139.339 138.504
Samlet tab for heltidsbedrifter, mio. kr.:   1.479 1.470
Gns. Driftsresultat 2009-20133, kr.: 323.000    
Tab i forhold til gns. Driftsresultat 2009-2013, procent:   43,1 42,9
1 Der er regnet med en besparelse i N-indkøb på 50 kg kvælstof pr. ha.
2
Jf. Danmarks Statistik.
3
Driftsresultatet viser resultatet efter finansielle poster og opgøres før aflønning af ejerens arbejdsindsats og afkast af ejerens egenkapital.
 
Sidst bekræftet: 02-01-2015 Oprettet: 02-01-2015 Revideret: 02-01-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Direktør, SEGES

Ejnar Schultz

Direktørgruppen


Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Kvælstofbehov i vinterraps 2020
Målinger af kvælstofoptagelse, N-min i foråret og satellitfoto viser, at kvælstofbehovet også i vinterraps i 2020 er større...
26.03.20
Behovet for næringsstoffer er større end normalt i 2020
Behovet for mobile næringsstoffer som kvælstof, svovl, bor og i nogen grad kalium på grovsandet jord er i 2020 større end n...
25.03.20
Eftervirkning af efterafgrøder
Eftervirkningen af efterafgrøder i 2020 vil primært afhænge af, hvor meget ekstra kvælstof, der kan frigøres fra de nedmuld...
23.03.20
Hvorfor er kvælstofprognosen kun et plus på 5-10 kg kvælstof pr. ha i 2020
Kvælstofprognosen er netop offentliggjort og det kan overraske, at den kun viser et forøget kvælstofbehov på 5-10 kg kvælst...
19.03.20