Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Dendranthema-Grandiflorum-Hybrider til snit

 

Botanik

Familie: Compositae

Hjemsted: Oprindelsen til de sorter der dyrkes i dag er hovedsagelig Dendranthema indicum, som stammer fra Kina.

Sorter

Der findes et utal af sorter. Blomsterstande­ne kan være enkelte, fyldte, anemoneblomstre­de (små) eller Spidertype, som har meget fine til åleformede blade.

Farvespektret er hvidt, gult, rosa, lilla rødt og bronze.

Sortsvalget afhænger af farve og type, men også af på hvilken årstid planten skal dyrkes. Ligeledes spiller det en rolle, om det skal være en udknoppet vare, som i dag er meget sjælden i Danmark, eller om det skal være en grenet vare.

Af forædlerfirmaer og stiklingeproducenter kan nævnes:
Fides
Kamp
Süptitz
Yoder

Formering

Stiklingeformeres.

Der anvendes 5-6 cm lange topstiklinger, som dyppes i roddannerhormon.

Normalt købes rodede stiklinger, da det er bekosteligt selv at have et moderplantekvar­ter, hvis man skal have alle aktuelle sorter i de rette mængder på det rette tidspunkt.

Plantning

De rodede stiklinger plantes direkte i bunden af huset, eller der plantes i stenuldsmåtter i render, på (lave) borde eller lagt ud i bunden af huset. 

Hvis der plantes direkte i bunden af huset, skal jorden desinficeres mindst hver tredie år. Til desinfektion kan anvendes damp. Før plantning tages en jordprøve til kulturkontrol, og der grundgødskes på baggrund af denne.

 Ved plantning i stenuldsmåtter, skal disse være vandet op med gødningsvand. Der plantes med en afstand på 12,5 X 12,5 cm. Før plant­ning lægges 1-(2) lag krysantemumnet ud over bedet. Nettene løftes som støtte for planter­ne, efterhånden som planterne vokser.

Klima

Temperatur.

Temperaturen holdes på 18-200C døgnet rundt. Der luftes ved 250C.

 Luftfugtighed.

Luftfugtigheden må ikke blive for høj, da det med- fører risiko for svampesygdomme.

 Skygge.

Der skygges kun ved meget kraftig indstråling, da mange af de stærkt farvede blomster kan blive blege i for stærkt solskin.

Vand, gødning, CO2

Der vandes med en gødningsopløsning sammensat i forholdet:

   N  :   P  :   K  :   Ca  :  Mg

100 : 21  : 120 :  30  :   8 + mikronæring

 Der udvandes med Lv 1,6-,19, afhængigt af årstiden og væksthastigheden.

 En CO2-koncentration på 600-800 ppm fremmer udviklingen og giver en kraftigere plante.

Vækstlys

I vinterperioden forbedres kvaliteten betydeligt, hvis der gives vækstlys, 30-50 W pr. m2 SON-T lamper.

Blomsterinduktion

Dendranthema er en kortdagsplante, og den må derfor i sommerhalvåret kortdagsbehandles for at blomstre. 11 timer dag og 13 timer nat er det normale, men en del nye sorter kan udmær­ket klare sig med 12 timer og 30 min. eller 12 timer og 45 min. nat. Jo længere dag, der kan holdes, desto stærkere bliver planten, der dannes mere tørstof. Især om vinteren er det vigtigt med så lang dag som muligt. 

Kortdagsbehandlingen begynder 2-4 uger efter plantningen. Hvor længe der kan gives lang dag, er sortsafhængigt. I vinterhalvåret gi­ves efter plantningen 2-4 uger dagforlængende lys, enten med glødelamper (kun dagforlængel­se) eller der anvendes SON-T lamper, 30-40 W pr. m2. Belysningen kan ske som natafbrydelse eller som forlængelse af dagen, morgen eller aften. Foretages natafbrydelse varierer be­lysningslængden således:

September og april: 2 timer
Oktober og marts: 3 timer

November og februar: 4 timer

December og januar: 5 timer

Fra kortdagsbehandlingen begynder og til

blo­mstring går 7-10 uger, kaldet reaktions­tiden. Reaktionstidens længde er sortsafhæn­gig.

For at få et højere tørstofindhold i planter­ne, kan kortdagsbehandlingen afbrydes efter ca. 3 uger. Afbrydelsen kan ske 1-2 gange om ugen eller 5-10 dage samlet. Hvor tidligt man kan afbryde og hvor længe afhænger både af sort og årstid. Hvis man afbryder kortdagsbe­handlingen, må man regne med, at kulturtiden forlænges med lige så mange dage, som man giver lang dag.

 

Vækstregulering

For at undgå en for lang blomsterstilk, kan plan- terne retarderes med 3 promille Alar 85 (300 g i 100 liter vand). Der sprøjtes ca. 3 uger efter start på kortdagsbehandlingen, og der behandles normalt kun 1 gang.

Høst

Krysantemum må ikke skæres for tidligt. Stor­blomstrede sorter skal have den typisk runde form, men behøver ikke at være fuldt udsprun­get. Småblomstrede sorter kan skæres, når 4-5 blomster er åbne, de øvrige blomster springer ud hos forbrugeren.

 

Da planten ikke skal anvendes mere, og rød­derne blot fjernes efter skæring, kan man i stedet vælge at rykke planten op med rod, og så skære denne af med det samme eller i pak­kerummet.

Ved bundtning/pakning fjernes bladene på den nederste trediedel af stænglen.

 

Hvis blomsterne ikke skal sælges med det sam­me, stilles de i vand med holdbarhedsmiddel, og opbe- vares i kølerum, 4-50C.

Til længere tids opbevaring anvendes tørlag­ring. Efter skæring sættes grenene i 30-400C varmt vand tilsat holdbarhedsmiddel. Efter 5-6 timer lægges grenene i tætte kartoner eller svøbes i plast og nedkøles langsomt. Lagring­stem­peraturen er 0,5-1.00C, og lagringstiden 4-6 uger.

 

Skadegørere

Visnesyge (Erwinia chrysanthemi): En bakteri­esygdom som

viser sig ved, at planten ved høj temperatur pludselig "hænger".

På stæng­len ses grålige, vanddrukne pletter, som se­nere bliver sortbrun. Stænglen knækker.

Der findes ingen behandling, syge planter fjernes.

 

Krongalle (Agrobacterium tumefaciens): I rod­halsen, på stængel og blade dannes knuder, især hvor planten er såret, f.eks. hvor plan­ten er knebet, eller på et blad, som er knæk­ket. Der findes ingen behandling. Angrebne planter kasseres.

Kan desinficeres med Klorin.

Gråskimmel (Botrytis cinerea): På de angrebne plantedele ses en gråhvid belægning. Gråskim­mel kan angribe stængel, blade og blomster, og trænger primært ind igennem sår, men også halvvisne blomster og blade angribes let.

Høj luftfugtighed og stillestående luft (tæt plantebestand) fremmer et angreb. Kan behand­les med Octave, men det bedste er at holde et godt klima med ikke for høj luftfugtighed nede mellem planterne.

 

Pythium: På rødder og rodhals ses sorte plet­ter. Bladene hænger og bliver gule, og til sidst dør planten.

For at forebygge et angreb, må overvanding undgås.

Kan behandles med Aliette eller Previcur.

 

Phoma chrysanthemi: På rødder og rodhals ses små rødbrune pletter og der dannes revner i pletterne. Bladene bliver gule, visner og falder af. Planten vokser langsomt.

Forebygges med god hygiejne og god jorddesin­fektion, samt ved at anvende resistente sor­ter. Til bekæmpelse har Octave nogen effekt.

 

Krysantemumsortråd (Ascochyta chrysanthemi): På blade og stængler dannes gråbrune til sor­te pletter, som hurtigt breder sig. Den del af planten, som er over angrebsstedet, visner og dør. Kan behandles med Saprol.

 

Hvid krysantemumrust (Puccinia horiana): På bladenes overside ses små, lyse pletter, som senere bliver brune, og på undersiden ses små, hvide til svagt lyserøde sporehobe. Da svampen lever bedst under fugtige forhold, forebygges et angreb bedst, ved at holde en lav relativ luftfugtighed. Saprol har nogen effekt. Hvid krysantemumrust er en 0-toleran­ce skadegører.

 

Brun krysantemumrust (Puccinia chrysanthemi): Små, brune pustler dannes på bladenes under­side. Høj luftfugtighed fremmer sygdommens udvikling. Kan behandles med Saprol.

 

Kransskimmel (Verticillium albo-atrum): Bla­dene på en angrebet plante bliver gule og hænger. Ofte er det kun nogle få af de neder­ste blade, som viser symptomer, men med tiden spreder sygdommen sig opad i planten, og de først angrebne blade bliver brune og dør. Svampen trænger ind gennem rødderne og vokser i karstrengene. Forebygges ved desinfektion af jorden. Der findes ingen effektive bekæm­pelsesmidler. Kransskimmel er en 0-tolerance-skadegører i Dendranthema.

 

 

Meldug (Erysiphe sp.): De første symptomer er små, hvide, melede pletter på bladenes over­side. Pletterne flyder efterhånden sammen og kan dække hele bladet. Svampen lever bedst på ungt plantevæv, så det er de yngste blade og skudspidserne, som primært angribes. Ved et kraftigt angreb kan skudspidsen deformeres. Kan behandles med Saprol. Svovl har også en virkning, især forebyggende, men er ikke tilladt som plantebeskyttelsesmiddel.

 

Bladlus: Bladlus sidder især i skudspidserne og på bagsiden af de ældste blade. Ved kraf­tige angreb bliver skud og blade deforme, og på bladene under lusene kommer en belægning af honningdug, hvori der vokser sodsvampe.

 

Af nyttedyr kan anvendes galmyg og snylte­hvepse. Kemisk bekæmpelse kan være vanskelig, da det er svært at få sprøjtet godt ned i bunden af kulturen. Pirimor og Su­mi-Alpha kan anvendes.

 

Spindemider: Bladene får først lyse pletter, senere bliver bladene brune og tørre. På bla­dundersiden er der talrige mider og et fint spind.

Bekæmpes med rovmider, Sumirody, Apollo eller Pride Ultra.

 

Trips: Sølvfarvede til brune pletter på bla­dene. Blomsterne misdannes ofte, og der kom­mer pletter på randblomsterne. Til overvåg­ning kan anvendes limtav­ler, gule til almin­delige trips, blå til Saintpaulia-tripsen.

Bekæmpes med tripsrovmider, tæger (Orius) - specielt til Saintpaulia-tripsen, Fastac, Su­mi-Alpha, Mesurol og Regent.

 

Minerlarver: De tidligste tegn på angreb af minerfluens larve, er små lyse pletter på bladene. Pletterne er på størrelse med et knappenålshoved. Senere ses lyse, snoede gan­ge. Larverne kan bekæmpes med snyltehvepse eller Trigard, de voksne med f.eks Fastac, men vær opmærksom på, at hvis dette middel har været anvendt, skal der gå 8-10 uger, før nyttedyr kan anvendes.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter