Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-09-2016

 035

Oprettet: 04-12-2009

Kortlægning af dræning i Danmark

Nye landsdækkende GIS-kort giver et overblik over, hvor landbrugsarealerne er drænet - eller har behov for at blive drænet. Hedeselskabets gamle drænkort er nu blevet georefererede.

Forskere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet har udarbejdet et landsdækkende GIS-kort i forholdet 1:100.000 over det potentielle dræningsbehov for landbrugsarealer i Danmark.

GIS-kortet bygger på en forbedret metode, hvor blandt andet behov for dræning er vurderet særskilt for højbund og lavbund. Læs mere om metoden i rapporten : ”Kortlægning af potentielt dræningsbehov på landbrugsarealer opdelt efter landskabselement, geologi, jordklasse, geologisk region samt høj/lavbund ”, DJF Markbrug nr. 21.

 

Figur 1. Drænbehovskort for den sydlige del af Samsø. For de gule områder er der en lille sandsynlighed for, at markerne er drænet i modsætning til de mørkebrune områder, hvor næsten alle marker er drænet. Foto: DJF.

Kortlægningen af drænede arealer i Danmark er meget mangelfuld, idet man - med undtagelse af okkerpotentielle arealer - frit har kunnet dræne sine marker. Myndighederne har således kun ringe dokumentation for dræning. Først da det i 1920’erne blev muligt at få tilskud til dræning, og Hedeselskabet for alvor gik ind i projekteringsarbejdet, blev der oprettet arkiver med drænplaner. Dette arkivmateriale omfatter skønsmæssigt en tredjedel af alle udførte dræninger men med store regionale forskelle.

Det nye GIS-kort over potentiel dræning er således det bedste bud på dræningens omfang i forskellige dele af Danmark.

Hvad kan GIS-kortene bruges til?

Kortlægningen kan bruges i screeningssammenhæng bl.a. i forbindelse med

  • vurdering af risiko for fosforudledning via dræn
  • udarbejdelse af vandmiljøplaner, hvor man ikke vil ofre kræfter på en decideret kortlægning af de drænede arealer.

Kortlægningen kan antagelig også bruges ved modellering af afstrømning af overfladevand og grundvandsdannelse for vandløbsoplande.

Kortlægningen viser sandsynligheden for, at et areal er drænet, og der vil for enkeltejendomme/marker kunne være stor forskel på kortlægningen og de faktiske forhold. Det skyldes blandt andet, at de GIS-kort over geologi, jordbund mv., der er anvendt ved udarbejdelse af drænkortet, har en vis usikkerhed på grund af kortlægningens nøjagtighed; målestok 1:100.000. Det betyder, at nøjagtigheden ikke er god nok til at vise noget om dræningen af den enkelte mark.

Hvis dræning har betydning for en miljøgodkendelse eller anden regulering af landbrugsdriften, anbefales det at foretage en decideret kortlægning af dræningen for de berørte arealer/ejendomme.

Hvor finder jeg ”gamle” drænkort fra Hedeselskabet?

Orbicon har geo-refereret de gamle oversigtsdrænkort fra Hedeselskabet. I figur 2 ses et eksempel på et sådant kort. De røde felter angiver, hvor der er drænet, og hvilket nummer dræningssagen har.

Figur 2. De røde arealer viser, hvor Hedeselskabet (nu Orbicon) har udført en dræningsopgave.

Hver dræningssag indeholder en skitse (papirskitse) af, hvor drænene ligger, og der er ofte også en projektbeskrivelse med. I visse tilfælde vil der desuden være juridiske dokumenter som forlig eller kendelser, der har været i forbindelse med de gamle dræningssager.

Kontakt Orbicon , hvis du vil vide mere om priser og betingelser:

Forfattere:
Svend Elsnab Olesen, DJF
Janne Aalborg Nielsen, Landscentret, Planteproduktion
Rita Hørfarter, Landscentret, Planteproduktion 

 

Sidst bekræftet: 01-09-2015 Oprettet: 04-12-2009 Revideret: 04-12-2009

Kontakt

Eskild Hohlmann Bennetzen

Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Forfatter

Planter & Miljø
Janne Aalborg Nielsen

Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

NYT - Se hvor der ud fra satellitmålinger kan være behov for omsåning på dine vintersædsmarker
På Landmand.dk kan du nu se, om der kan være behov for omsåning/isåning i dine vintersædsmarker med korn. Beregningerne er ...
01.04.20
Kvælstofprognosen 2020
Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er behovet ca. 10.000 tons eller omkring...
19.03.20
Se status for ansøgninger af målrettede efterafgrøder 2020 på Landmand.dk
SEGES har udviklet en applikation på Landmand.dk, der viser det manglende areal af målrettede efterafgrøder 2020 for det el...
16.03.20
Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
Nu med video. På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand....
26.02.20
Se dine marker sammen med tørvekortet fra Miljøministeriet
Gå ind på Landmand.dk og se tørvekortet sammen med dine marker. Her ser du, hvilke af dine marker der er klassificeret som ...
12.02.20