Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 21-03-2002
Revideret: 26-03-2008

Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

HJ 08-006
Revideret den 26. marts 2008

Tilbage til oversigten 

Beskrivelse af forsøgssprøjten

 

Væskebeholder

15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil, trykgasindløb i top eller bund og med udløb ved hanen i bunden.

Drivmiddel

Propangas
6 kg alu-caravangasflaske med hane, reduktionsventil og manometer til gasudstyr.

Gassen skal være ren propangas for at få tilstrækkeligt tryk på sprøjten. Tryk ved forskellige temperaturer, og blanding af butan og propan, kan aflæses på kurven i figur 8.6. 6 kg Alu-caravan kan byttes hos de fleste gasforhandlere.

Trykluft N2
Grønne flasker m. sort skulder. 5 l flasker med købt brugsret med hane, reduktionsventil og manometer til luft.
Luftarten er N2, og har de samme trykmæssige egenskaber som atmosfærisk luft. På nyopfyldte trykflasker er trykket meget stort ca. 180 bar. Vær derfor meget omhyggelig med håndteringen af anlæggets slanger, pakninger, forskruninger og ventiler.
Trykluftanlægget kan give et meget stort udgangstryk til væskebeholderen. Af hensyn til sikkerheden må trykket på væskebeholderen ikke komme over 5 bar. Undgå at skrue op for reduktionsventilen før end der er åbnet for trykluften.

Trykflasker må ikke opfyldes lokalt. Bytningen foretages hos en forhandler af trykluft. En telefonbestilling et par dage forinden sikrer, at opfyldte flasker er på lager.

UNDGÅ ÅBEN ILD, når der arbejdes med sprøjten. Gas-luftblanding er eksplosionsfarlig.

Sprøjtebom

AZO bom med 9 dyser med 25 cm afstand og væskeføring i messingrør.
Plastbom med aluskinne og snapfit. Væskeføring i bomrøret.

Dyser

ISO-godkendte fladsprededyser. Low Drift dyser giver mindre afdrift.

Et-hjuls sprøjtestativ

Væskebeholderen sættes på stativet. Sprøjtebommen sættes på højre side og trykflasken på venstre side som kontravægt.

 

Funktion

 • Trykflasken leverer "drivgassen", der reduceres og reguleres med reduktions­ventilen. Udgangstrykket aflæses på manometret ved reduktionsventilen. Trykgassen ledes gennem en plasticslange til toppen af væskebeholderen.
 • Herfra ledes drivgassen gennem et rør til bunden af beholderen, og omrører herved sprøjtevæsken.
 • Trykket i væskebeholderen driver sprøjtevæsken ud igennem bundhane, slanger og bommen til spredning i dyserne.
 • Væskemængden reguleres med trykket ved reduktionsventilen, og brug af forskellige dysestørrelser og ganghastigheder.
 • Dyseafstanden er 50 cm eller 25 cm. På en 25 cm bom kan 50 cm altid opnås ved at lukke hver anden dyse.

Kontrol af forsøgssprøjten

Forsøgssprøjten skal inden sæsonen påbegyndes være kontrolleret og kalibreret jf. Instruktion om Kontrol af forsøgs- og måleudstyr. I sæsonen kontrolleres og kalibreres sprøjten efter behov.

Dråbestørrelsen

Forstøvningsgraden bestemmes af dysestørrelsen og trykket. Små dråber, frembragt ved brug af små dyser eller ved et stort tryk, giver en god dæknings­grad på afgrøden, men små dråber er meget lette og udgør derfor en stor risiko for vinddrift. Ved sprøjtning af landbrugsafgrøderne opnås normalt en god effekt og en minimal vindafdrift ved at anvende et lavt dysetryk på 1,5 til 2,0 bar eller ved brug af Low Drift dyser. Dråbestørrelsen er vist i tabel 8.3.

Dyseafstand

25 cm giver den bedste sideafgrænsning, og er derfor god til smalle parceller uden værn. Ved almindelig ganghastighed kan væskemængden komme ned på 200 l/ha. Det er nødvendigt med fintmaskede dysefiltre, der giver små dråber, men disse kan let tilstoppe Det er en fordel med lav bomhøjde for at undgå vinddrift.

50 cm er god til blokke og parceller med værn. Sideskærm er nødvendig ved sprøjtning af smalle parceller uden værn. Væskemængder ned til 100 l ved almindelig ganghastighed. Der kan bruges lidt større dyser, der giver lidt større dråber, og ikke tilstopper så let.

Bomhøjde

Indstilles således, at sprøjtevæsken bliver jævnt fordelt. I tabel 8.1 ses den vejledende bomhøjde over jord eller afgrøde.

Tabel 8.1: Vejledende bomhøjde over jord eller afgrøde i cm for en dyse med 110° spredevinkel:

Dysetryk i bar

Dyseafstand 25 cm

Dyseafstand 50 cm

enkelt dækning

dobbelt dækning

enkelt dækning

dobbelt dækning

cm over jord/afgrøde

cm over jord/afgrøde

1,5

10

20

20

40

2,0

10

20

20

40

2,5

9

18

18

35

3,0

8

16

16

32

 

Dobbelt dækning anbefales, da det giver den bedste væskefordeling. Prøv evt. bomhøjden med vand på en tør flade og iagttag, om vandet fordamper ensartet fra det sprøjtede område.
Hvis enkelt dækning benyttes, kan stribevis overlapning give skader, især i rækkeafgrøder.

Dobbelt dækning:

 

Enkelt dækning:

Fig. 8.1: Figuren viser væskefordelingen ved dobbelt og enkelt dækning.

Dyser

Fladsprededyser bør anvendes, da de giver den bedste fordeling, og mest ensartede dråbestørrelse. Små dyser som 4110-08 og 4110-10 har i sprøjtetekniske forsøg givet en lidt mindre biologisk effekt. Desuden stopper de let. 4110-12 til 24 har vist god effekt, når dysetrykket har været over 1 bar.

Dysefiltre

Findes med forskellige maskestørrelser. Til at dække en dysestørrelse på 4110-10 til 14 vælges et filter med en maskestørrelse på 100 mesh. Visse kemikalier kan udfælde i 100 mesh filteret, derfor kan det være nødvendigt at anvende et filter med 80 eller 50 mesh. Det anbefales generelt at bruge et filter med 80 mesh.

Klargøring

Sprøjten rengøres og samles. Undgå overspændinger. Dyserne efterses, og det kontrolleres, at fladsprededyserne er drejet ca. 10° i forhold til bommen. Ved brug af snapfit vil dysen altid være drejet 10°.

Afprøvning

Fyld vand på væskebeholderen og skru låget på. Skru ned for reduktionsventilen (løsn den). Åbn for drivgassen og skru op for reduktionsventilen til det ønskede dysetryk. Når drivgassen er boblet ind i væskebeholderen åbnes for udsprøjt­ningen. Finjuster nu dysetrykket ved at skrue lidt på reduktionsventilen. Mål dyseydelsen i f.eks. 15 sek., og beregn dyseydelsen i l pr. min.
Trykket lukkes af beholderen ved at løsne låget 1-2 omgange.

Beregning af væskemængde pr. ha

Når dyseydelsen i l pr. minut er målt, kan væskemængden pr. ha beregnes.

Liter pr. ha =

Dyseydelse (l/ min) x 1.000.000
Ganghastighed (m(s) x Dyseafstand (cm) x 60

 

Eksempel:

 • Dyseydelse målt: 0,30 l pr. min.
 • Ganghastighed 1 m pr. sek.
 • Dyseafstand 25 cm

Liter pr. ha =

0,3 l/min. x 1.000.000
1 (m/s) x 25 (cm) x 60

Væskemængde efter tabeller

Væskemængden pr. ha afhænger af dysestørrelsen, dyseafstanden, dysetrykket og ganghastigheden. Det er en fordel at fastlægge nogle af faktorerne. I de følgende tabeller er der vist visse standardiseringer, så kun dysetrykket skal varieres.

Ganghastigheden kan fastsættes til 1 m pr. sek. Væskemængden varieres kun med hele hundrede liter. Relevant dysestørrelse og ca. tryk fremgår direkte af tabel 8.2.

Tabel 8.2 Oversigt over sammenhæng imellem dyseydelse og manometertryk

Ganghastighed: 1 m pr sek. = 3,6 km pr time.

Liter
pr ha

Ml pr dyse
pr min

ISO dyser alm fladsprede og lowdrift.

Gennemsnitstryk på væske manometeret under sprøjtning

01

015

02

03

25 cm dyseafstand

200

300

1,5

 

 

 

300

450

 

2

 

 

400

600

 

3

1,7

 

50 cm dyseafstand

150

450

 

2

 

 

200

600

 

3

1,7

 

300

900

 

 

 

1,9

400

1200

 

 

 

3,1

 

Gas/lufttrykket skal være ca 0,3 - 0,5 bar højere.
Propangas giver ikke tryk nok til et dysetryk på 3 bar.

Dyseydelsen afprøves og skal stemme med tabellen. Gør den ikke det justeres trykket op eller ned.

Et stort væskeforbrug (antal dyser x ml pr. dyse) giver et større tryktab end indregnet. Normalt er tryktabet 0,1-0,5 bar AZO-sprøjten med gas som trykgiver har en normal max. kapacitet på 6-7 liter pr. min., svarende til 400 - 450 l vand pr. ha, ved en ganghastighed på 1 m pr. sek. og en arbejdsbredde på 2,5 m.

Sprøjtning af forsøgsparceller

Når sprøjten er klargjort og afprøvet, og væskemængden pr. ha er fundet, udregnes vand- og kemikaliemængde til et forsøgsled + ekstra parcel. Beregningen foretages bedst i Nordic Field Trial System: www.nfts.dk, log ind, og klik på Forsøgsplaner og enkeltforsøgsresultater, derefter på Tildelte forsøg og i kolonnen Forsøgsbehandlinger. I PC-Markforsøg er der også en genvej til skemaet. Højreklik på siden under fanebladet "Forsøgsbehandlinger" og vælg "Kemiberegningsskema".

Formler:

Vandmængde til opblanding =

Vand (l/ha) x Udsprøjtningsareal (kvm)
10.000


Kemimængde til opblanding =

Kemi (dosis/ha) x Udsprøjtningsareal (kvm)
10.000

 

Vand- og kemikaliemængder findes i tabel 8.4 og 8.5.
Vand- og kemikaliemængder kan beregnes på LandbrugsInfo, se Beregning af kemikaliemængder.

Vand og kemikalie blandes, hvis blandingen foregår i sprøjten, bør en del af vandet påfyldes inden kemikaliet. Påfyld kun rent vand og benyt en god finmasket si i tragten.

Ganghastigheden afprøves ved at gå en tur med sprøjten for enden af forsøget og samtidigt tage tid med stopuret. Under sprøjtningen af parcellerne kontrolleres ganghastigheden med stopuret.

Den næste parcel må ikke sprøjtes førend gassen er færdig med at boble ind i væskebeholderen. Når sidste forsøgsparcel er sprøjtet, lukkes for trykgassen for at spare på trykgiveren, og den resterende sprøjtevæske udsprøjtes, hvor den ikke gør skade. Ved at lade trykgassen blæse ud af dyserne tømmes sprøjten. Der skylles efter med vand, og sprøjten er klar til næste behandling.

Udsprøjtet mængde kan beregnes helt præcis ved at veje væskebeholderen før og efter sprøjtningen og opmåle det sprøjtede areal:

Udsprøjtet mængde (l) =

(Vægt før - vægt efter) x 10.000
Parcelbredde x (Parcellængde + 1) x 5 gentagelser

 

Den enkleste måde at kende den udsprøjtede væskemængde på er, at åbne for sprøjtningen 1 m før parcelgrænsen og lukke på parcelgrænsen. Sprøjtet parcellængde bliver derved parcellængden + 1 m.

Rengøring

 • Rens aldrig dyserne med metalgenstande, brug evt. en gammel tandbørste eller skru dyserne af og skyl urenheder af.
 • Rengør altid sprøjten efter brug. Brug evt. en meget svag opløsning af acetone i vand eller sprøjterens til rengøringen. Soda opløst i vand anvendes til en neutralisering.
 • Sprøjten indeholder mange dele af messing og sprøjtebeholderen er loddet med sølvlodninger. Disse lodninger og messingen tæres af sure væsker, som f.eks. flydende gødning. Når sprøjten har været anvendt til sure væsker skal den omgående rengøres og neutraliseres, med en kraftig sodaopløsning.
 • En dråbe olie får forskruningerne til at gå lettere og pakningerne til at tætte bedre. VVS siliconefedt er endnu bedre end olie til smøring af pakninger og haner. Olie må bruges til både messing og nylon, dog ikke til gaspakningerne.
Funktionsfejl

Manglende tryk på manometer

Undersøg om der er trykgas på flasken. Gas kan fryse i koldt vejr og ved stort forbrug, skift til en anden gasflaske. Trykket på gasflasken kan kontrolleres ved at påmontere reduktionsventilen. Skru reguleringsskruen i bund og luk slangen til væskebeholderen. Åben gashanen og aflæs trykket på manometret. Trykket skal være 5-7 kg pr. cm2 (atm.), afhængig af temperaturen. Trykkurver findes i tabel 8.6.

Manglende tryk på sprøjtebeholderen

Undersøg ventilen, hvor trykslangen er skruet på sprøjtebeholderen, måske sidder ventilen fast. Indløbsrøret, som går til bunden af beholderen, kan også være stoppet.

Tryk på beholderen, men ikke ved dyserne

Undersøg beholderens udgangsrør, hane og slanger.

Sikkerhed

 • Undgå enhver form for åben ild, når der arbejdes med gas som trykgiver.
 • Sæt aldrig over 5 bar tryk på sprøjtebeholderen. Hold overtryksventilen intakt.
 • Pas ekstra på, når koncentraterne afmåles og håndteres.
 • Brug altid handsker, overtrækstøj og beskyttelsesmaske, når der sprøjtes med giftige kemikalier.
 • Følg altid de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser.
 • Rent vand skal altid være tilstede.
 • Kemikaliestænk på hud og handsker skal omgående skylles af med rent vand.
 • Ved ildebefindende kontaktes egen læge. Yderligere oplysninger fås hos Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

Reservedele

Dyser af forskellige fabrikater kan anvendes. Der er monteret Hardi-dyser nr. 4110. Det anbefales at bruge fladsprededyser og forny dem alle på en gang f.eks. en gang årligt.

Reservedele af AZO fabrikat
fås ved henvendelse til:

Frøsalget
Brørup, tlf. 7538 1744Øvrige dele lokalt eller hos:

AgroTech
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Århus N.
Tlf. 8743 8400

Tabel 8.3: Dråbestørrelse for HARDI ISO dyser. Tabellen viser dråbestørrelsen for forskellige dyser ved forskellige tryk. Væskemængden er angivet i l/min.

Dråbestørrelse

Signatur

Meget Fin

MF

Fin

F

Medium

M

Grov

G

Meget Grov

MG

Standard

Dyse

F-01-110

F-015-110

F-02-110

F-03-110

F-04-110

F-05-110

F-06-110

F-08-110

Farve

Orange

Grøn

Gul

Blå

Rød

Brun

Grå

Hvid

Tryk - Bar

1.5

0.28 F

0.42 M

0.57 M

0.85 M

1.13 M

1.41 G

1.70 G

2.26 MG

2.0

0.33 F

0.49 M

0.65 M

0.98 M

1.31 M

1.63 G

1.96 G

2.61 G

2.5

0.37 F

0.55 F

0.73 F/M

1.10 M

1.46 M

1.83 M/G

2.19 G

2.92 G

3.0

0.40 F

0.60 F

0.80 F

1.20 M

1.60 M

2.00 M

2.40 G

3.20 G

3.5

0.43 F

0.65 F

0.89 F

1.30 M

1.73 M

2.16 M

2.59 G

3.45 G

4.0

0.46 F

0.69 F

0.92 F

1.39 M

1.85 M

2.31 M

2.77 G

3.70 G

LowDrift

Dyse

LD-01-110

LD-015-110

LD-02-110

LD-03-110

LD-04-110

Farve

Orange

Grøn

Gul

Blå

Rød

Tryk - Bar

1.5

0.28 M

0.42 M

0.57 M

0.85 G

1.13 G

2.0

0.33 M

0.49 M

0.65 M

0.98 G

1.31 G

2.5

0.37 M

0.55 M

0.73 M

1.10 G

1.46 G

3.0

0.40 M

0.60 M

0.80 M

1.20 G

1.60 G

3.5

0.43 M

0.65 M

0.89 M

1.30 M/G

1.73 G

4.0

0.46 F/M

0.69 M

0.92 M

1.39 M

1.85 G

 


Tabel 8.4.
Vand- og kemikalieforbrug, 150 l vand pr. ha

Tabel over vand- og kemikalieforbrug til sprøjtning af følgende m2

m2

133

200

267

333

400

467

533

600

667

733

800

867

933

1000

l vand

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

kg/
l pr ha

ml eller gram kemikalie

0,1

1,3

2,0

2,7

3,3

4

4,7

5,3

6,0

6,7

7,3

8,0

8,7

9,3

10,0

0,15

2,0

3,0

4,0

5,0

6

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

0,2

2,7

4,0

5,3

6,7

8

9,3

10,7

12,0

13,3

14,7

16,0

17,3

18,7

20

0,25

3,3

5,0

6,7

8,3

10

11,7

13,3

15,0

16,7

18,3

20

22

23

25

0,3

4,0

6,0

8,0

10,0

12

14,0

16,0

18,0

20

22

24

26

28

30

0,4

5,3

8,0

10,7

13,3

16

18,7

21

24

27

29

32

35

37

40

0,5

6,7

10,0

13,3

16,7

20

23

27

30

33

37

40

43

47

50

0,6

8,0

12,0

16,0

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

0,7

9,3

14,0

18,7

23

28

33

37

42

47

51

56

61

65

70

0,75

10,0

15,0

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

0,8

10,7

16,0

21

27

32

37

43

48

53

59

64

69

75

80

0,9

12,0

18,0

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

1

13,3

20

27

33

40

47

53

60

67

73

80

87

93

100

1,1

14,7

22

29

37

44

51

59

66

73

81

88

95

103

110

1,2

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

104

112

120

1,25

16,7

25

33

42

50

58

67

75

83

92

100

108

117

125

1,3

17,3

26

35

43

52

61

69

78

87

95

104

113

121

130

1,4

18,7

28

37

47

56

65

75

84

93

103

112

121

131

140

1,5

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1,6

21

32

43

53

64

75

85

96

107

117

128

139

149

160

1,7

23

34

45

57

68

79

91

102

113

125

136

147

159

170

1,75

23

35

47

58

70

82

93

105

117

128

140

152

163

175

1,8

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

1,9

25

38

51

63

76

89

101

114

127

139

152

165

177

190

2

27

40

53

67

80

93

107

120

133

147

160

173

187

200

2,25

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

2,5

33

50

67

83

100

117

133

150

167

183

200

217

233

250

2,75

37

55

73

92

110

128

147

165

183

202

220

238

257

275

3

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

3,5

47

70

93

117

140

163

187

210

233

257

280

303

327

350

4

53

80

107

133

160

187

213

240

267

293

320

347

373

400

4,5

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

5

67

100

133

167

200

233

267

300

333

367

400

433

467

500

Tilfyldning af slanger mv. og reserve tillægges mindst 1 liter.


 

Tabel 8.5: Vand- og kemikalieforbrug, 300 l vand pr. ha

Tabel over vand- og kemikalieforbrug til sprøjtning af følgende m2

m2

67

100

133

167

200

233

267

300

333

367

400

433

467

500

l vand

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

kg/l pr. ha

ml eller gram kemikalie

0,1

0,7

1,0

1,3

1,7

2

2,3

2,7

3,0

3,3

3,7

4,0

4,3

4,7

5,0

0,15

1,0

1,5

2,0

2,5

3

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

0,2

1,3

2,0

2,7

3,3

4

4,7

5,3

6,0

6,7

7,3

8,0

8,7

9,3

10

0,25

1,7

2,5

3,3

4,2

5

5,8

6,7

7,5

8,3

9,2

10

11

12

12,5

0,3

2,0

3,0

4,0

5,0

6

7,0

8,0

9,0

10

11

12

13

14

15

0,4

2,7

4,0

5,3

6,7

8

9,3

11

12

13

15

16

17

19

20

0,5

3,3

5,0

6,7

8,3

10

12

13

15

17

18

20

22

23

25

0,6

4,0

6,0

8,0

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0,7

4,7

7,0

9,3

12

14

16

19

21

23

26

28

30

33

35

0,75

5,0

7,5

10

13

15

18

20

23

25

28

30

33

35

37,5

0,8

5,3

8,0

11

13

16

19

21

24

27

29

32

35

37

40

0,9

6,0

9,0

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

1

6,7

10

13

17

20

23

27

30

33

37

40

43

47

50

1,1

7,3

11

15

18

22

26

29

33

37

40

44

48

51

55

1,2

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

1,25

8,3

12,5

17

21

25

29

33

38

42

46

50

54

58

62,5

1,3

8,7

13

17

22

26

30

35

39

43

48

52

56

61

65

1,4

9,3

14

19

23

28

33

37

42

47

51

56

61

65

70

1,5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

1,6

11

16

21

27

32

37

43

48

53

59

64

69

75

80

1,7

11

17

23

28

34

40

45

51

57

62

68

74

79

85

1,75

12

17,5

23

29

35

41

47

53

58

64

70

76

82

87,5

1,8

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

1,9

13

19

25

32

38

44

51

57

63

70

76

82

89

95

2

13

20

27

33

40

47

53

60

67

73

80

87

93

100

2,25

15

22,5

30

38

45

53

60

68

75

83

90

98

105

112,5

2,5

17

25

33

42

50

58

67

75

83

92

100

108

117

125

2,75

18

27,5

37

46

55

64

73

83

92

101

110

119

128

137,5

3

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

3,5

23

35

47

58

70

82

93

105

117

128

140

152

163

175

4

27

40

53

67

80

93

107

120

133

147

160

173

187

200

4,5

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

5

33

50

67

83

100

117

133

150

167

183

200

217

233

250

Tilfyldning af slanger mv og reserve tillægges mindst 1 liter.

 


Tabel 8.6:
Damptrykskurver for rene gasser

 

   
Sidst bekræftet: 24-01-2018 Oprettet: 21-03-2002 Revideret: 26-03-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18