Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 24-02-2012

Kvalitet i landsforsøgene

PS 01-001
Revideret den 24. februar 2012

Tilbage til oversigten

 

Generelt

I Dansk Landbrugsrådgivning gennemføres der årligt et meget stort antal markforsøg. Disse markforsøg betegnes Landsforsøgene®. Resultaterne fra Landsforsøgene® danner grundlaget for planteavlsrådgivningen og indgår som en vigtig del i landmandens beslutningsgrundlag. Det er derfor afgørende, at forsøgsresultaterne er gyldige og troværdige, hvilket stiller krav til, at forsøgene gennemføres på en sikker og korrekt måde.

Landsforsøgene® organiseres og koordineres af SEGES mens forsøgsarbejdet i marken udføres af de lokale foreninger/centre, hos de såkaldte landsforsøgsenheder. Forsøgene i marken skal gennemføres forsøgsfagligt korrekt og sikkert.

Kvalitet i Landsforsøgene omfatter gennemførelsen af Landsforsøgene® i marken, dvs. anlæg af forsøg, forsøgsbehandlinger, registreringer, høst og udtagning af prøver, samt vedligehold af forsøgs- og måleudstyr. Udførte behandlinger, kontrol og kalibreringer af forsøgsudstyr m.v. skal registreres, således at det kan dokumenteres, at forsøgene er gennemført på en korrekt og sikker måde.

Instruktioner og hjælpemidler

Kvalitet i Landsforsøgene omfatter instruktioner for de væsentligste aktiviteter i marken, samt en række hjælpemidler/skemaer, som frit kan bruges og tilpasses efter egne behov. Skemaerne kan bruges til dokumentation af nedenstående krav.

Instruktioner og hjælpemidler kan udskrives fra www.landbrugsinfo.dk/landsforsoeg eller downloades til egen redigering, så de kan tilpasses de individuelle, lokale forhold.

Dokumenter og vedligeholdelse

 Dokumenterne i Kvalitet i Landsforsøgene er opbygget efter samme struktur som anvendes i Kvamilla og i kvalitetsstyringssystemet på SEGES. Der anvendes følgende betegnelser:

 • Produktstandarder (PS) beskriver produktet og specifikationerne/kravene for det.
 • Instruktioner (IN) indeholder retningslinier for, hvordan arbejdet skal udføres og hvilke arbejdsprocesser, der skal dokumenteres.
 • Hjælpemidler (HJ) består af skemaer, vejledninger, hjælpeværktøjer o.lign. Disse kan bruges til at dokumentere arbejdsprocesserne/udførte opgaver, men andre skemaer kan anvendes, hvis de indeholder samme relevante oplysninger.

Kvalitet i Landsforsøgene er udsendt i papirform til alle landsforsøgsenheder, der udfører Landsforsøg, samtidig findes dokumenterne online på LandbrugsInfo www.landbrugsinfo.dk/landsforsoeg . Dokumenterne vil kun blive vedligeholdt i LandbrugsInfo, dvs. ajourføringer udsendes ikke på papir. Der vil blive informeret om væsentlige ajourføringer via mailservice Forsøgsaktuelt.

Krav ved gennemførelse af Landsforsøgene
Nedenfor er anført de krav, der stilles til gennemførelsen af Landsforsøg. Hjælpeskemaer, skitser m.m. skal ikke indsendes til SEGES, men skal opbevares i min. 2 år, og skal forevises ved behov.
Mandskab Landsforsøgsenheden skal råde over tilstrækkeligt mandskab, og arbejdet skal være organiseret således, at forsøgsbehandlinger, bedømmelser og registreringer udføres rettidigt. Landsforsøgsenheden skal udpege én forsøgsleder, der som udgangspunkt skal have forsøg som væsentligste beskæftigelse i perioden 1. marts til 1. november.
Uddannelse Forsøgsmedarbejderne skal være uddannet til - og have erfaring med - gennemførelse af den type forsøg, som forsøgsstedet skal gennemføre, samt i øvrigt have kendskab til de principper og værktøjer, der anvendes i Landsforsøgene. For forsøgssteder, der udfører forsøg, hvor der skal udsprøjtes planteværnsmidler, skal sprøjteføreren og dennes backup person have sprøjtecertifikat. Forsøgsmedarbejdere skal være fagligt ajourførte ved deltagelse i seminarer og kurser. Desuden har den forsøgsansvarlige pligt til at instruere andre medhjælpere i anvendte metoder og udstyr. Konsulenter, der udfører bedømmelser og registreringer i forsøgene, skal være instrueret heri, f.eks. ved deltagelse i kursus i bedømmelser i Landsforsøgene.
Ajourført skitse af forsøg Der skal i forsøgsmappen findes en skitse, der tydeligt angiver forsøgets placering i marken, samt placering af første forsøgsparcel i første gentagelse. Værn, ombyttede led osv. skal være tydeligt anført på skitsen.
Markering af forsøgsstart Den første forsøgsparcel i første gentagelse skal afmærkes med hvid flexstok med "Forsøgsstart-label" eller på tilsvarende måde være entydigt afmærket.
Aftale med forsøgsvært Forsøgsværten skal have en skriftlig orientering om, hvad han skal være opmærksom på mht. behandling og færdsel i og omkring forsøget. Brug evt. Aftaleskema til forsøgsvært
Såning Til indsåning af radsåmaskine anvendes Indsåning af radsåmaskine. Alle led skal altid indsås ved forsøg med udsædsmængder og plantetal.
Sprøjtning Til beregning, afmåling og opblanding af kemikalier kan anvendes skemaet Beregning af kemikaliemængde eller andet skema, der kan dokumentere udbragte midler og mængder.
Gødskning Til indsåning af gødningssprederen anvendes skemaet Indsåning af gødningsspreder eller tilsvarende skema.
Høst Udbytter registreres på høstplan eller registreringsskema (udsendes fra SEGES) eller Høstskema . Parcelstørrelsen kontrolleres i forbindelse med høst, og noteres på høstskemaet.
Prøver og analyser Prøver udtages i henhold til relevant instruktion for udtagning af prøver m.v. Prøverne analyseres/indsendes som hovedregel straks efter udtagning, således at det sikres at prøverne ikke ændrer sammensætning.
Indberetning Rigtig og rettidig indberetning af data på Landsforsøgene kræves. Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til SEGES. Som minimum ikke senere end de deadlines, der er angivet af SEGES. Det påhviler forsøgsstedet at validere data forud for godkendelse.
Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med en faglig vurdering. Dette gøres inden udbytte data for forsøget godkendes.

Udstyr
Forsøgsstedet skal råde over relevant og egnet udstyr til gennemførelse af den type forsøg, som forsøgsstedet ønsker at gennemføre. Forsøgs- og måleudstyr skal kontrolleres før hver sæson (forår og efterår), og i øvrigt når det er relevant, samt efter behov. Kontrollen dokumenteres på kontrolskemaer.

Udstyr Krav til udstyret
Mejetærsker - ikke småparceller Der kan ikke anvendes mejetærskere, der ikke er selvren-sende, hvis der i forsøgsplanen skal laves analyser på kerne/frøprøver hos eksterne laboratorier. Høst af frøgræsfor-søg kan dog udføres med denne høstmetode, såfremt kravene til minimumsstørrelsen af høstparcellen (fremgår af planen) overholdes nøje.
Mejetærsker - småparceller Mejetærskeren skal være selvrensende og i øvrigt være indrettet til høst af småparceller. Alle forsøg der indgår i sortsafprøvning skal høstes af en selvrensende mejetærsker.
Vægte til brug i høst Der må kun anvendes elektroniske vægte. Der kan accepteres en fejlvisning på maks. 1 %.
Såmaskine - småparcelforsøg Såmaskinen skal være indrettet til at kunne så småparceller.
Såmaskine - andre forsøg Såmaskinen skal kunne indsås med en præcision svarende til en afvigelse på maks. 4 %. Arbejdsbredden skal være 2,5-3 m, samt kunne reduceres. Skal kunne anvendes uden rotorharve og slæbeplanke.
Forsøgssprøjte Forsøgssprøjte model "Koldkærgård" eller anden sprøjte med minimum samme præcision.
Gødningsspreder Forsøgsgødningsspreder, model Fiona, eller tilsvarende med minimum samme præcision.
Kartoffelmaskiner i øvrigt Kartoffeloptager egnet til høst af kartoffelforsøg og/eller frilægger Kartoffellægger med placeringsudstyr. Forsøgssprøjte til behandling af 5 m brede parceller (6 rk.) Central modtagelse og opbevaring af læggekartofler Kasser og/eller storsække til opbevaring af kartofler Udstyr til rengøring og desinfektion af kasser, maskiner etc.
Målebånd, målebægre og lign. Skal forefindes i relevante længder/størrelser og være intakte
Andet udstyr Skal være egnet til løsning af forsøgsopgaven
Analyser af korn, ærter og raps Alle analyser skal udføres på et NIT apparat, der er tilsluttet i NIT netværket medmindre andet aftales.

Andre generelle krav

 • Der føres regelmæssigt tilsyn med forsøgene. Hvis der er noget, der ikke er som det skal være, så skrives notat herom i PC-Markforsøg, eller SEGES/AgroTech kontaktes.
 • Forsøg anlægges og gennemføres efter de retningslinier, der er beskrevet i forsøgsplanen.
 • Landsforsøgsenheden skal kunne håndtere de typer forsøgsdesigns, der anvendes i Landsforsøgene, f.eks. systematisk og randomiseret parcelfordeling, samt Alpha design og flerfaktorielle forsøg.
 • Forsøg skal altid placeres på ensartede arealer og anlægges på en sådan måde, at der opnås en meget stor sikkerhed for at formålet med afprøvningen opfyldes. Udover de betingelser, der er anført i forsøgsplanen, skal man være opmærksom på følgende:
  • 2 eller flere forsøg efter samme plan må ikke placeres i samme mark.
  • Ukrudtsforsøg placeres på arealer, hvor relevante ukrudtsarter forekommer. Tilsvarende gælder for forsøg med skadedyr, mangan o.a.
  • Forsøg med gødninger, N-min, forfrugt o.l. placeres på arealer, hvor arealets beskaffenhed ikke vil "ødelægge" forsøget.
  • For kartoffelforsøg gælder, at de skal anlægges på arealer, der kan vandes og på arealer, hvor der er minimum 3 kartoffelfrie år.

 

   
Sidst bekræftet: 24-01-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 24-02-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18