Feedback Form

Af samme forfatter
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
For at sikre kvaliteten af forsøgene skal forsøgene vurderes for angreb af goldfodssyge
Nu nærmer beretningssæsonen sig for de afgrøder, som høstes her sidst på sæsonen. Se datoer for indberetning af data og faglig vurdering.
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det fremgår af listen, hvilke fagområder der er tilknyttet hvilke medarbejdere.
Instruktion for anlæg af majssortsforsøg efter alpha-design
The results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials).
Sugeceller er installeret på nogle udvalgte Landsforsøgsarealer, for at undersøge udvaskning fra disse arealer. Denne vejledning hjælper til at sikre udtagning af vandprøver fra sugeceller sker på en ensartet og hensigtsmæssig måde.
Sprøjteteknik i Landsforsøgene
Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidlers regnfasthed, opdelt efter anvendelsesområde. I tabel ”Midler i afprøvning” er der nævnt midler, der endnu ikke er godkendt, men som er i afprøvning i forsøgene i 2016-2017.
Liste over forsøgsudstyr og leverandører
Instruktion for såning af forsøg
Instruktion for udtagning af N-min prøver
Instruktion for udtagning af græsprøver
Instruktion for udtagning af kerne/frø prøver
Instruktion for anlæg af forsøg
Løbende indberetning af data i forsøgsarbejdet er én af de mange værdier i Landsforsøgene. Hermed sikres at viden hurtigst muligt bliver til ny rådgivning og værdi for landmændene.
Instruktion for adskillelse af raps- og ærteparceller
Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.
Instruktion for udtagning af prøver fra flydende organisk gødning (gylle, ajle)
Aftaleskema til forsøgsvært
Resultat af forsøg hos dig
Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte
Instruktion for udtagning af planteprøver fra majs
Instruktion for udtagning af prøver af helsæd af korn og ærter
Instruktion for anlæg af forsøg, hvor parceller ligger på langs af agerretningen
Opbevaring og mærkning af kemi og vejledning om leverandørbrugsanvisning (arbejdspladsbrugsanvisning)
Instruktion for håndtering af våde prøver
Instruktion for udtagning af halmprøver
Instruktion for måling af halmudbytte og udtagning af halmprøver.
Pakkeliste27.01.14
Pakkeliste
Skema til beregning af kemikaliemængder
Instruktion i håndtering af sprøjterester
Udspredning af gødning og udsæd med hånden
Følgeseddel til ekstra prøver fra landsforsøg
Høst af majsforsøg
Bedømmelser af vækststadier
Instruktion for udtagning af jordprøver
Instruktion for brug af NIT-apparat
Instruktion for etablering af parcelgrænser
Kvalitet i landsforsøgene
Instruktion for registreringer og indberetning
Kontrol af forsøgsgødningsspreder
Labels til markering af startparcellen
Skema til indsåning af forsøgsgødningsspreder
Kontrollér, om der skal bedømmes pct. planter med angreb (tidligt i vækstsæsonen) elle pct. dækning af grønt bladareal (senere i vækstsæsonen).
Instruktion for udtagning af prøver fra fast organisk gødning
Hjælp til bestemmelse af græsarter
Kontrolliste for opgaver i forsøget.
Kontrol af forsøgssprøjte
Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård
Forsøgsteknisk ordliste
Instruktion for kontrol af forsøgs- og måleudstyr
Instruktion for opgørelse af spild i forsøg
Instruktion for gødskning af forsøg
Skema til indsåning af radsåmaskine.
Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Varo Egebjerg (1978-91)
Vejledning til Forsøgsgødningsspreder Fiona Probe 1,5 m
Instruktion i sprøjtning af forsøg
Kontrol af vægte
Logskema til kontrol af forsøgs- og måleudstyr
Liste over forsøgs- og måleudstyr
Høstskema27.03.01
Høstskema
Følgebrev grundbehandling af forsøgsarealet
Skitse over forsøg