Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2005

Planteavl 

Oprettet: 21-01-2003

Nye godkendelser af planteværnsmidler 2003

Nye og ændrede godkendelser 2003

Landscentret | Planteavl

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2003, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (Deadline ultimo januar 2003).

Antergon MH 180 Focus Ultra
Amistar Karate 2,5 WG
Aramo MaisTer
Chekker Opus
Contans WG Ranman
Cruiser RAPS Rovral Agri
Express ST Synergy 63 WG
Ferramol

Antergon MH 180
Miljøstyrelsen har den 22. juli godkendt Antergon MH 180 (maleinhydrazid) til spirehæmning af løg.

Maleinhydrazidholdige produkter har siden 1996 været optaget på den såkaldte "Forbudsliste", men med nye oplysninger i sagen, har miljøministeren ved en bekendtgørelse af 30. juni 2003 ophævet forbuddet mod maleinhydrazidholdige produkter.

Antergon MH 180 må kun anvendes til spirehæmning i løg og ikke senere end 2 uger før høst. Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).

Miljøstyrelsen skal godkende etiket og brugsanvisning, inden midlet kan markedsføres. Der vil blive orienteret yderligere, når dette er kommet på plads

Yderligere oplysninger kan ses i Middeldatabasen


Amistar til top
Miljøstyrelsen meddelte 1. maj, at godkendelsen af Amistar nu er udvidet til også at omfatte havre, ærter, raps og frøgræs. Sprøjtefristen i havre er 42 dage. I ærter til modenhed er sprøjtefristen 35 dage og i friske ærter med og uden bælg 14 dage. I raps er sprøjtefristen 28 dage, og i frøgræs er der ikke nogen sprøjtefrist, men halm fra behandlet frøgræs må ikke opfodres.

Yderligere oplysninger kan ses i Planteavlsorientering nr. 09-614 og i Middeldatabasen


Aramo til top

Miljøstyrelsen har den 7. april givet en provisorisk godkendelse af ukrudtsmidlet Aramo, som må anvendes i bederoer, ærter, kartofler, løg, gulerødder samt planteskolekulturer. Derimod har man ikke givet godkendelse til brug i raps, bønner, porre, rødsvingel til frø og jordbær, med henvisning til manglende data for restkoncentrationer eller manglende dokumentation for afgrødetolerance.

Aramo, som indeholder aktivstoffet tepraloxydim, har primært virkning mod græsser. Det er virkningsmæssigt beslægtet med andre såkaldte "-fop" og "-dim" herbicider som f.eks. Fusilade X-tra (fluazifop-P), Agil (propaquizafop), Focus Ultra (cycloxydim) og Select (sethoxydim).

Normaldoseringen er 2,0 l/ha. Midlet udmærker sig ved at have god effekt mod mange et- og flerårige græsser. På etiketten er der angivet etårig rapgræs, spildkorn af hvede samt en sideeffekt på kvik, når midlet anvendes i fuld dosis på kvikkens 3-5 bladstadie. I praksis vil effekten mod etårig rapgræs være den mest interessante de fleste steder.

Midlet angives i udenlandsk litteratur også at have god effekt mod andre enårige græsser som agerrævehale, vindaks, flyvehavre, alm. rajgræs, italiensk rajgræs og spildkorn af byg og havre ved doseringer på 1-2 l/ha.

Aramo vil blive markedsført til 2003-sæsonen, og firmaet oplyser at prismærkeprisen inkl. afgift excl. moms bliver kr. 279 pr. liter.

Nærmere informationer om vilkårene for godkendelsen af Aramo kan ses i Middeldatabasen.


Chekker til top

Miljøstyrelsen har den 16. januar 2003 godkendt ukrudtsmidlet Chekker til bekæmpelse af ukrudt om foråret i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, triticale samt vårbyg og vårhvede i doseringer på op til 120 g/ha. Midlet kan derimod ikke anvendes i havre.

Chekker er et sulfonylurea-herbicid, som indeholder 125 g/kg amidosulfuron (aktivstoffet i Gratil) og 12,5 g/kg iodosulfuron-methyl-Na (aktivstoffet i Hussar) samt safeneren mefenpyr-diethyl, som også anvendes i Hussar. Således svarer 60 g Chekker til 10 g Gratil + 15 g Hussar.

Modsat Hussar kan midlet anvendes i vinterbyg. Midlet skal altid tilsættes olie, med mindre der tankblandes med Oxitril CM eller et tilsvarende produkt. I vintersæd kan produktet anvendes frem til stadium 32, i vårsæd i stadium 13-30.

I maksimaldoseringen har Chekker god effekt mod bl.a. fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt, burresnerre, hvidmelet gåsefod, forglemmigej, bleg pileurt, fersken-pileurt, vej-pileurt og valmue. Derimod er effekten mod stedmoder, ærenpris og snerle-pileurt ikke tilstrækkelig, når midlet anvendes alene.

Der er ingen restriktioner vedrørende dyrkning af den følgende landbrugsafgrøde. Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra søer og vandløb, og der er fastsat en behandlingsfrist på 3 måneder før høst. Behandlingsindeks for Chekker er givet ud fra aktivstofferne. I vintersæd og vårsæd svarer 1 BI til henholdsvis 105 g/ha og 85 g/ha.

Distributionskanalen for Chekker er endnu ikke fastlagt, men firmaet oplyser, at midlet vil blive markedsført i sæsonen 2003. Pris og pakningsstørrelse er heller ikke fastlagt endnu, men vil blive meddelt senere. Det forventes, at prisen inkl. afgift og excl. moms for 60 g Chekker vil ligge lidt under de 121 kr., som ville være prisen for den tilsvarende blanding af Gratil og Hussar.

Yderligere oplysninger om Chekker vil kunne findes i Middeldatabasen.


Contans WG til top

Det mikrobiologiske middel Contans er netop blevet godkendt til bekæmpelse af storknoldet knoldbægersvamp i raps og salat. Midlet indeholder svampen Coniothyrium minitans, der angriber knoldbægersvampens sklerotier. Midlet skal indarbejdes i 3-5 cm dybde lige før såning af vinterraps eller såning af forfrugten. Contans skal anvendes forebyggende, og før klimaforholdene under blomstring kendes. I salat skal det indarbejdes i 3-5 cm's dybde, 2-3 måneder før plantning.

Yderligere oplysninger om Contans WG vil kunne findes i Middeldatabasen.


Cruiser RAPS til top

Miljøstyrelsen har den 16. juni godkendt bejdsemidlet Cruiser RAPS (thiamethoxam 700 g/kg) til bejdsning mod skadedyr i vinterraps. Midlet er godkendt med 3 g pr. kg frø mod trips og jordloppe-angreb i fremspiringsfasen. Effekten mod rapsjordlopper er som for Promet og derfor ikke tilstrækkelig ved mere udbredte angreb. Hidtil har Promet været standardbejdsen i vinterraps. Syngenta oplyser, at Cruiser RAPS fra kommende sæson vil være standardbejdsen i dansk produceret udsæd af vinterraps. Firmaet vil ikke længere forhandle Promet til dette formål. Ved brug af Cruiser RAPS må der maksimalt udsås 3,8 kg udsæd pr. ha (skyldes doseringsbegrænsning). Frøene skal dækkes med jord, og spildt udsæd skal opsamles, da bejdsede frø er giftig for fugle. Det er således ikke tilladt at udsprede bejdsede rapsfrø i den foregående afgrøde.

Chinook (imidacloprid + beta-cyfluthrin) anvendes som bejdsemiddel i udlandet, og der forventes til kommende sæson også at blive udsået udenlandsk produceret udsæd i Danmark med Chinook-bejdse. Effekten af dette middel minder om effekten af Promet, og Chinook har derfor heller ikke tilstrækkelig effekt mod rapsjordlopper. Imidacloprid indgår også i bejdsemidlet Gaucho, som anvendes i bederoer. De anvendte doseringer er dog væsentlig lavere i raps end i bederoer, hvorfor virkningen i roer og raps ikke kan sammenlignes.

Firmaet undersøger nu muligheden for også at få Cruiser RAPS godkendt til vårraps.

Grovvarefirmaerne oplyser, at merprisen for bejdsning med Cruiser RAPS i forhold til bejdsning med Promet bliver ca. 8 kr. pr. kg frø.

Yderligere oplysninger om Cruiser RAPS vil kunne findes i Middeldatabasen.


Express ST til top

Miljøstyrelsen har revurderet og givet en ny godkendelse af ukrudtsmidlet Express. Den nye godkendelse er givet på stort set samme vilkår som den hidtidige, dog med den ændring, at efterårsanvendelse efter den 30. september ikke længere er tilladt. Dette vil i praksis betyde, at efterårsanvendelse kun vil kunne foregå i tidligt sået vintersæd.

Den nye godkendelse gælder en ny formulering med navnet Express ST, der faktisk har været solgt i en periode på grund af udfasning af den gamle formulering, inden Miljøstyrelsen kunne færdiggøre sin revurdering. Der er dog stadig tale om brusetabletter på 7,5 g med 50% indhold af aktivstoffet tribenuron-methyl, og med hensyn til dosering mv. er der ingen ændringer i forhold til det hidtil godkendte produkt.

En nærmere beskrivelse af vilkårene for godkendelsen af Express ST vil kunne ses i Middeldatabasen.

Tilføjelse 30. april 2003:
Miljøstyrelsen har den 28. april 2003 meddelt, at Express ST også er godkendt til anvendelse i korn med udlæg af frøgræs.

Følgende vejledning er udarbejdet af Du Pont, Danmark:
"Brugsanvisningen ændres så Express nu også anbefales i:

Korn med udlæg af frøgræsser
Frøgræsarter: Alm. og Ital. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs.
Godkendelsen lyder på alle nye sorter af de nævnte arter. I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet.
Dosering: 1 tablet + spredemiddel, evt. i tankblanding med Oxitril® CM/Briotril® eller Starane® 180s.
Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet har 0 - 4 blade og udlægget fuldt fremspiret med 2 -3 blade.

Efter høst af dæksæden
Frøgræsarter: Samme arter som nævnt ovenfor.
I enkelte forsøg er der set lille påvirkning af frøgræsser, og risiko for lille udbyttetab ved høst.
Dosering: 1 tablet + spredemiddel.
Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet er i vækst igen efter høst og inden den 30. september.

Rajgræs udlagt i renbestand efter høst
Dosering: 1 tablet + spredemiddel evt. i blanding med Oxitril.
I enkelte forsøg er der set lille påvirkning af rajgræsset og risiko for mindre udbyttetab ved høst."

Bemærkninger:
Express ST er ikke godkendt i alle frøgræsarter, fordi det ikke er undersøgt, om alle arter kan tåle Express. Det vides, at bl.a. engsvingel skades af Express.

I korn med udlæg af frøgræs er der behov for en god bekæmpelse af ukrudt, specielt ukrudtsarter som kan overvintre f.eks. kamille, fuglegræs m.fl.

Forslag til dosis kan findes på Planteværn online. Læs mere om Express ST i Middeldatabasen.


Ferramol til top

Miljøstyrelsen meddeler den 2. juli, at Ferramol sneglekorn nu er godkendt til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle (inkl. iberisk skovsnegl) på dyrkede og udyrkede arealer samt i væksthuse. Ferramol indeholder 9,9 g/kg ferrifosfat, og normaldoseringen i landbrugsafgrøder er 25 kg/ha.

Firmaet ECOstyle A/S oplyser, at de forventer en pris på 900-1000 kr. pr. ha for 25 kg Ferramol inkl. afgift og ekskl. moms. Desværre er der kun udført et meget begrænset antal forsøg med lavere doser af Ferramol, så det kan ikke vurderes, hvor meget dosis kan nedsættes. Der er dog planlagt landsforsøg til efteråret med forskellige doser af Ferramol (6, 12 og 24 kg/ha).

For at afvente et bedre forsøgsgrundlag med den nødvendige dosering af Ferramol har Dansk Landbrug netop besluttet igen at søge dispensation til anvendelse af Metaldehyd 5G sneglekorn i kommende efterår. Når en afgørelse foreligger, vil der blive informeret herom.

Yderligere oplysninger om Ferramol vil kunne findes i Middeldatabasen.


Focus Ultra til top

Miljøstyrelsen har den 28. marts 2003 godkendt ukrudtsmidlet Focus Ultra, som kan anvendes i ærter til modenhed, rødsvingel til frøproduktion, raps, kartofler og roer. Midlet, der indeholder aktivstoffet cycloxydim, har primært virkning mod græsser. Det er virkningsmæssigt beslægtet med andre såkaldte "-fop" og "-dim" herbicider som f.eks. Fusilade X-tra (fluazifop-P), Agil (propaquizafop) og Select (sethoxydim). Firmaet meddeler, at man ikke agter at markedsføre midlet til sæsonen 2003, men at man vil overveje markedsføring i de kommende år.

Nærmere informationer om vilkårene for godkendelsen kan ses i Middeldatabasen.


Karate 2,5 til top

Miljøstyrelsen har pr. 19. juni 2003 udvidet godkendelsen af Karate 2,5 WG (lambda-cyhalothrin) til også at omfatte løg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porrer og rødbeder.

Løg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg må ikke behandles senere end 28 dage før høst.

Porrer må ikke behandles senere end 28 dage før høst; dog må porrer, som markedsføres før 1. august 2003, ikke behandles.

Rødbeder må ikke behandles senere end 14 dage før høst.


MaisTer til top

Miljøstyrelsen har den 20. marts 2003 godkendt ukrudtsmidlet MaisTer til anvendelse i fodermajs i doseringer på op til 150 g/ha indtil majsens 6-bladstadie.

MaisTer er et sulfonylurea-herbicid, der indeholder aktivstofferne foramsulfuron (nyt aktivstof) og iodosulfuron (aktivstoffet i Hussar). Det indeholder en safener, isoxadifen-ethyl, som er med til at øge afgrødetolerancen ved at fremme afgrødens nedbrydning af aktivstofferne. MaisTer er formuleret som et vandopløseligt granulat. Behandlingsfristen er 75 dage før høst.

Midlet har endnu ikke været afprøvet i Landsforsøgene, hvorfor anbefalinger vedr. anvendelse skal baseres på firmaforsøg og forsøg hos Danmarks JordbrugsForskning. I forsøg har MaisTer ved doser på 100-150 g/ha udmærket sig ved at have god effekt mod almindelige frøukrudtsarter som fuglegræs, enårig rapgræs, sort natskygge, kamille, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, brandbæger med flere. Midlet har desuden god effekt mod kvik, hvilket åbner for selektiv bekæmpelse af denne ukrudtsart i majsafgrøden. Det er heller ikke uinteressant, at midlet har god effekt mod hanespore og grøn skærmaks, som mange steder er blevet opformeret under kontinuerlig majsdyrkning på samme areal. Endelig har midlet i afprøvninger i 2002 vist sig effektivt mod kærgaltetand, der mange steder optræder som rodukrudt på majsmarker. Skal der peges på et par svagheder i midlets ukrudtsspektrum, bør pileurtarterne, særligt vejpileurt og snerlepileurt, nævnes. Et indlæg fra Planteværnskonferencen 2003, som summerer effekter af MaisTer i potte- og markforsøg ved Danmarks Jordbrugsforskning, kan ses her. Da tilsætning af olie er essentiel for effekten, vil midlet blive markedsført sammen med en særlig olietype, kaldet MaisOil.

Mulighederne for indpasning af MaisTer i en bekæmpelsesstrategi med de eksisterende midler såsom Lido SC, Laddok TE og Starane 180 vil i den kommende tid blive afklaret og meddelt særskilt. En strategi mod kvik kunne bestå af to behandlinger, hvor Lido SC eller Laddok TE anvendes ved en sen behandling i blanding med en mindre dosis MaisTer, medens der ved den sidste behandling anvendes omkring 100 g/ha MaisTer. Der vil være mulighed for at forbedre effekten mod pileurterne ved at blande med f.eks. Starane 180.

Flere detaljer om MaisTer, herunder prisen, som i skrivende stund endnu ikke er endeligt fastsat, vil kunne ses i Middeldatabasen.


Opus til top

Miljøstyrelsen har i dag 18. februar godkendt svampemidlet Opus (epoxiconazol 125 g/l) til svampebekæmpelse i korn og bederoer. Normaldoseringen er 1,0 l/ha, og listeprisen er 420 kr./l inkl. afgift og ekskl. moms. Sprøjtefristen i korn er 5 uger, og sprøjtefristen i bederoer er 4 uger. Afstandskravet til vandmiljøet er 10 m. Firmaet oplyser, at der vil være tilstrækkelige mængder på markedet til kommende sæson.

Opus er en triazol ligesom f.eks. Tilt og Folicur, men midlet er langt mere effektiv end disse midler mod flere svampesygdomme. I tabel 1 ses en oversigt over godkendte svampemidlers effekt i korn. Det fremgår, at Opus har mindre god effekt mod meldug, hvedebladplet og aksfusarium. I byg har midlet ikke bedre effekt end hidtidige løsninger.

Det vurderes, at Opus i hvede vil erstatte Folicur som blandingspartner til Comet ved aksbeskyttelsen. Midlet Opera består netop af en blanding af Comet+Opus (normaldoseringen af Opera på 1,5 l/ha indeholder 0,8 l Comet+0,6 l/ha Opus). Opera godkendes ikke til denne sæson. Det vurderes også, at Opus vil blive brugt ved en evt. tidlig bekæmpelse i hvede, men suppleret med et middel med meldugefffekt, såfremt bekæmpelse også er rettet mod meldug.

I bederoer er der nu en effektiv løsning til rådighed til bekæmpelse af Ramularia. Opus har også god effekt på meldug og bederust.

Yderligere oplysninger om Opus vil kunne findes i Middeldatabasen.


Ranman til top
Miljøstyrelsen har 14. november 2003 godkendt Ranman til (cyazofamid) til bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler. Ranman er godkendt med doseringen 0,2 liter pr. ha Ranman + 0,15 l additiv til Ranman (BI = 1,0). Ranman må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) og må ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Ranman er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Ranman er et kontaktmiddel, som anvendes forebyggende. Ranman har i forsøg ved Flakkebjerg vist bedre effekt mod kartoffelskimmel end Dithane og god effekt selv med en reduceret dosis. På grund af risiko for resistensudvikling må Ranman max. anvendes 3 gange i træk og max. 6 gange på en sæson. Se middeldatabasen for yderligere oplysninger.


Rovral Agri til top

Miljøstyrelsen har pr. 20. juni 2003 forlænget dispensationen af Rovral Agri (iprodion) til anvendelse i hindbær. Dispensationen gælder alene i 2003.

Avlere, som vil købe Rovral Agri til brug i hindbær, skal have en bestillingsseddel, som dels fungerer som en reservering af midlet, dels bruges i underskrevet stand som tro og love erklæring. Bestillingsseddel fås ved Grøn Plantebeskyttelse ApS, tlf. 3644 1202.

Da iprodion er optaget på plantebeskyttelsesmiddeldirektivets bilag 1, kan der ikke meddeles dispensation fra 1. januar 2004.


Synergy 63 WG til top

Miljøstyrelsen har revurderet og givet en ny godkendelse på ukrudtsmidlet Synergy 63 WG indeholdende aktivstofferne triasulfuron og dicamba.

Vilkårene for den nye godkendelse er stort set identiske med den tidligere godkendelse. Således er midlet fortsat godkendt til bekæmpelse af ukrudt i korn og korn med udlæg af rajgræs til slæt. Den eneste ændring er, at afstandskravet til søer og vandløb er blevet ændret fra 10 meter og ned til 2 meter.

Øvrige vilkår for godkendelsen af Synergy 63 WG kan ses i Middeldatabasen.


 

 

Sidst bekræftet: 29-07-2003 Oprettet: 21-01-2003 Revideret: 21-01-2003

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20