Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-01-2009

Planteavl 

Oprettet: 02-02-2004
Revideret: 06-05-2004

Nye godkendelser af planteværnsmidler 2004

Nye og ændrede godkendelser 2004

Landscentret | Planteavl

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2004, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (Deadline ultimo januar 2004).

Amistar Folicur EW 250 Hussar Pelican
Bumper 25 EC Fungazil TM 100 Matrigon Tilt top 500 EC
Command CS Fusilade Max Mentor Zenit 575 EC
Corbel Harmony Monitor
Danitron 5 SC Harmony Plus ST Opera
Folicur EC 250 Herbasan Opus Team

Command CS til top
Command CS har fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte ærter og gulerødder.

Miljøstyrelsen har pr. 16. november 2004 godkendt en udvidet anvendelse af Command CS (clomazon) til ærter (med og uden bælg) og gulerødder.

Command CS må i ærter og gulerødder ikke anvendes senere end 60 dage før høst, og efter dyrkning af ærter og gulerødder må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson.

Ifølge etiketten må Command CS ikke anvendes senere end 5-10 dage før afgrødens fremspiring.

Yderligere oplysninger om Commands CS vil kunne findes i Middeldatabasen.


Pelican til top
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pelican, der vil blive markedsført i begrænset mængde i efteråret 2004

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pelican, et suspensionskoncentrat, som indeholder 500 g af aktivstoffet diflufenican pr. liter. Producent og registreringsindehaver er Cheminova Agro A/S.

Pelican er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (byg, hvede, rug og triticale). Produktet er ifølge firmaet sammenligneligt med produktet DFF, der markedsføres af Bayer CropScience, med hensyn til aktivstofindhold, formulering samt med biologisk aktivitet

Distributøren Nordisk Alkali oplyser, at produktet vil blive markedsført i begrænset mængde i efteråret 2004. Pelican vil blive markedsført i sampak med Oxitril CM fra Bayer CropScience (2 x 1 liter Pelican + 1 x 5 liter Oxitril CM i en karton, som er salgsenheden). Det betyder, at Pelican+Oxitril sampakken har dobbelt så stort indhold af diflufenican i forhold til Oxitril som DFF+Oxitril sampakken fra Bayer CropScience. Landmandsprisen for Pelican-delen af sampakken vil ifølge Nordisk Alkali være kr. 1.280 pr. liter inklusiv pesticidafgift men eksklusiv moms.

Yderligere oplysninger om Pelican vil kunne findes i Middeldatabasen.


Fungazil TM 100 til top
Miljøstyrelsen har godkendt Fungazil TM 100 til bejdsning af læggekartofler. Godkendelsen er således udvidet fra blot at omfatte læggekartofler til eksport til at gælde alle former for læggekartofler.

Aktivstoffet i Fungazil TM 100 er imazalil, som har effekt mod angreb af phoma, fusarium og sølvskurv. Produktet erstatter den gamle formulering af imazalil (Fungazil SL), som blev forbudt i efteråret 2003.

Til bejdsning af læggekartofler skal man være opmærksom på, at den nye formulering indeholder mere imazalil og doseringen skal derfor være lidt lavere end tidligere. Fungazil TM 100 anvendes med 150 ml pr. ton læggekartofler.

Yderligere informationer om Fungazil TM 100 kan findes i Middeldatabasen.


Harmony til top
Harmony er herefter fortsat godkendt til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg (8-10 g pr. ha) og græs/kløvergræs (10 g pr. ha) om foråret. Ligesom for andre sulfonylurea-herbicider er dosis begrænset i tidlige afgrødestadier. Således vil doseringen i korn være begrænset til 8 g pr. ha i st. 12-13, 9 g i st. 25-29, og fra st. 30 må anvendes 10 g pr. ha.

Behandlingsfristen er uændret, 2 måneder før høst i korn og 2 uger før høst i græs og helsæd. Harmony må efter revurderingen kun anvendes om foråret, i etablerede græsmarker dog indtil 1. september. Der er indført et afstandskrav på 2 meter til vandmiljøet (søer og vandløb mm.).

Ansøgningen om udvidet godkendelse af Harmony til ukrudtsbekæmpelse i majs er ikke imødekommet.

Harmony Plus ST til top
Harmony Plus ST (tidligere navn: Harmony Plus) er fortsat godkendt til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af græs til foder og 'grønne marker' med op til 3 tab. pr. ha. Også for Harmony Plus ST er der indført doseringsbegrænsninger på tidlige afgrødestadier. Doseringen i korn vil være begrænset til 2,4 tab. pr. ha i st. 12-13, 2,7 tab. i st. 25-29, og fra st. 30 må anvendes 3 tab. pr. ha. Godkendelsen er desuden udvidet til at omfatte korn med udlæg af rajgræs og rødsvingel til frø med en dosis på 1,0-1,5 tab. pr. ha.

Harmony Plus ST må efter revurderingen kun anvendes om foråret. Behandlingsfristen er uændret 2 måneder før høst i korn, og der er indført et afstandskrav på 2 meter til vandmiljøet (søer og vandløb mm.).

Yderligere informationer om begge ovennævnte produkter kan findes i Middeldatabasen.


Herbasan til top
Herbasan (phenmedipham) er blevet godkendt til brug i jordbær. Jordbær må ikke behandles i perioden 1. maj og indtil bærplukningens afslutning. Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Om foråret anvendes 2 behandlinger med 2,0 l Herbasan/ha eller 1 behandling med 3,0 l Herbasan/ha mod tokimbladet ukrudt på kimbladstadiet. Ukrudtsbekæmpelse kan ligeledes foretages efter bærplukning med 3,0 l Herbasan/ha. Der bør kun sprøjtes på veletablerede planter, og behandlingen bør kun finde sted i perioder med temperaturer over 10-12 °C uden risiko for nattefrost. I nye jordbærsorter bør maksimalt anvendes 2,0 l Herbasan/ha, og det anbefales at prøvebehandle et mindre areal, før midlet tages i brug i nye sorter.

Når man køber Herbasan, skal man, som jordbæravler være opmærksom på, at produktet har den nye etikette, hvorpå det fremgår, at produktet er godkendt til brug i jordbær.

Yderligere oplysninger om Herbasan kan findes i Middeldatabasen


Opera til top
Miljøstyrelsen meddeler den 27. februar 2004, at svampemidlet Opera er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn. Normaldoseringen er 1,5 l pr. ha og indholdet heri svarer til 0,8 l pr. ha Comet + 0,6 l pr. ha Opus. Listeprisen er 475 kr. pr. l inkl. afgift og ekskl. moms. Det bliver således 71 kr. pr. l billigere (ca. 13 pct. billigere pr. l) at købe den færdig formulerede blanding end at købe enkeltprodukterne og blande selv. Opera må i hvede ikke anvendes senere end 35 dage før høst og i rug, byg, triticale og havre ikke senere end 42 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Yderligere oplysninger om Opera kan findes i Middeldatabasen.


Opus Team til top
Miljøstyrelsen har den 30.januar godkendt svampemidlet Opus Team (84 g/l epoxiconazol + 250g/l fenpropimorph) til svampebekæmpelse i korn. Normaldoseringen er 1,5 l/ha og indholdet heri svarer til 1,0 l/ha Opus + 0,5 l/ha Corbel. Sprøjtefristen er 5 uger før høst, og midlet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Opus Team har de senere år været afprøvet i både DJF- og Landsforsøg. Midlet har hovedsagelig været afprøvet omkring vækststadium 31-32, hvor meldug kan optræde. Ren Opus har relativ svag effekt mod meldug. Corbel er derfor tilsat for at forbedre effekten mod meldug. Opus Team forventes derfor hovedsagelig anvendt på de tidlige vækststadier.

Firmaet oplyser, at prisen for Opus Team vil blive 350 kr. pr. l inkl. afgift ekskl. moms.

Yderligere oplysninger om Opus Team kan findes i Middeldatabasen


Monitor til top
Miljøstyrelsen har den 4. februar 2004 godkendt Monitor (800 g/kg sulfosulfuron) til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, triticale og vårhvede med højeste dosering på 18,75 g pr. ha. Sprøjtefristen er 10 uger i vinter- og vårhvede og 3 måneder i triticale. Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandløb og søer.

På etiketten vil det fremgå, at afgrødens udviklingstrin er bestemmende for den tilladte dosis. Hel dosis må anvendes fra afgrødens stadium 31. Prisen er endnu ikke fastsat. Ved beregning af nettomerudbytte i forsøg har en pris på kr. 18,13 pr. g været anvendt.

Monitor bekæmper kvik, vindaks, kamille, burresnerre samt en række andre tokimbladede ukrudtsarter og græsukrudtsarter, herunder hejrearterne.

Monitor er afprøvet i både DJF og Landsforsøgene. I Middeldatabasen findes links til resultaterne af landsforsøg gennemført fra 1999 til 2003.

Yderligere oplysninger om Monitor kan findes i Middeldatabasen.


Zenit 575 EC til top
Miljøstyrelsen meddeler den 20. februar 2004, at Zenit 575 EC har fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte rug, triticale, havre og vårhvede. Zenit må nu således anvendes i alt korn. Midlet må i vår- og vinterhvede ikke anvendes senere end i vækststadium 71 og ikke senere end 6 uger før høst. Midlet må i vår- og vinterbyg samt rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 65 og ikke senere end 6 uger før høst. I havre må midlet ikke anvendes senere end vækststadium 55 og ikke senere end 6 uger før høst.

Yderligere oplysninger om Zenit 575 EC kan findes i Middeldatabasen.


Matrigon til top
Miljøstyrelsen har revurderet produkterne Matrigon, LFS-Clopyralid, Cliophar, Inter-Clopyralid og IT-Clopyralid 100, der alle indeholder aktivstoffet clopyralid i koncentrationen 100 g/liter.

For alle produkterne har revurderingen resulteret i, at efterårsanvendelse ikke længere er tilladt, og at midlerne kun må bruges hvert 4. år. Endvidere er anvendelse i visse afgrøder ikke længere tilladt, og der er indført begrænsninger i den maksimale tilladte dosis. Årsagen til disse restriktioner er, at aktivstoffet er mobilt i jord, og at modelberegninger viser risiko for udvaskning over grænseværdien.

Tabel 1. En oversigt over de hidtidige og fremtidige godkendelser for Matrigon.

Afgrøde/anvendelsesområde

Hidtidig godkendelse

Fremtidig godkendelse

Vinterraps

1,5 l/ha efterår og forår

0,8 l/ha forår.

Vårraps og ryps

1,0 l/ha

Ikke længere tilladt.

Bederoer og rødbeder

1,5 l/ha

0,25 l/ha (svarende til 1,0 l/ha i båndet ved båndsprøjtning med båndbredde 12,5 cm og rækkeafstand 50 cm).

Kålafgrøder

1,5 l/ha

Kun godkendt i rosenkål, 0,25 l/ha (svarende til 1,2 l/ha i båndet ved båndsprøjtning med båndbredde 12,5 cm og rækkeafstand 60 cm).

Kålfrø

1,5 l/ha efterår og forår

0,8 l/ha forår.

Majs

1,5 l/ha

Ikke længere tilladt.

Korn

1,0 l/ha

Ikke længere tilladt.

Kommen

1,5 l/ha efterår

Ikke længere tilladt.

Jordbær

1,5 l/ha juli-november

Ikke længere tilladt.

Arealer uden spise­ eller foderafgrøder

2,0 l/ha (trækulturer)

1,5 l/ha (skovkulturer ved pletsprøjtning).

Radis til frøavl (off-label)

1,0 l/ha

Ikke længere tilladt.

Bortsprøjtning af hvidkløver i engrapgræs

2,0 l/ha i august-september

Ikke længere tilladt - der arbejdes pt. med at få godkendt alternativer til denne anvendelse.

I praksis slår restriktionerne først igennem i 2005, idet der allerede er disponeret med en produktmængde svarende til det forventede behov i hele 2004.

Restlagre med gammel etikette må anvendes efter etikettens anvisninger.

De fremtidige godkendelsesvilkår vil kunne findes ved at klikke på et af følgende produktnavne: Matrigon, LFS-Clopyralid, Cliophar, Inter-Clopyralid, IT-Clopyralid 100.


Hussar til top
Miljøstyrelsen har den 6. maj 2003 meddelt, at Hussar er blevet godkendt til anvendelse i vinterbyg om foråret med maksimalt 50 g pr. ha. I vinterhvede, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede kan der anvendes op til 200 g Hussar pr. ha, afhængigt af afgrødens udviklingstrin. Begrænsningen på maksimalt 50 g pr. ha i vinterbyg er sat af hensyn til at undgå skade på afgrøden.

Der er 3 måneders behandlingsfrist, og vinterbyggen skal behandles senest i vækststadium 32 for at undgå afgrødeskader. Behandling af vinterbyg med Hussar vil derfor først være aktuel i 2005.

Hussar er fortsat ikke godkendt til anvendelse i havre.

Yderligere oplysninger om Hussar kan findes i Middeldatabasen.


Danitron 5 SC til top
Miljøstyrelsen har den 3. juni meddelt, at der er givet dispensation til firmaet Nordisk Alkali til import og salg af Danitron 5 SC i 2004.

Danitron 5 SC må alene anvendes erhvervsmæssigt mod spindemider i æbler, pærer, jordbær og prydplanter.

Dispensationen bortfalder den 31. december 2004.

Etikette og brugsanvisning er under udarbejdelse, og når materialet foreligger, vil der blive orienteret om vilkårene for anvendelse. Nordisk Alkali oplyser, at Danitron 5 SC forventes klar til udlevering inden for en uge.

Yderligere oplysninger om godkendelsesvilkårene for Danitron 5 SC kan findes i Middeldatabasen.


Folicur EW 250 til top
Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse af Folicur EW 250 til bekæmpelse af porrerust i foråsløg og purløg.

Virkning og anvendelse
Folicur EW 250 (tebuconazol) er et systemisk middel, som optages gennem bladene og transporteres ud i planten. Ved angreb af porrerust hæmmer Folicur svampens ergosteroldannelse, hvorved svampen går til grunde. Midlet skal anvendes forebyggende. Det forventes, at en behandling virker i op til 3 til 4 uger.

I forårsløg og purløg anvendes 0,5 l pr. hektar. Ved flere behandlinger i samme kultur, skal der være mindst 3 uger mellem behandlingerne, og der må sammenlagt maksimalt anvendes 2 l pr. hektar pr. vækstsæson. Behandlingsfristen er 3 uger.

Bedst effekt opnås ved høj luftfugtighed og en temperatur omkring 20 °C. Der skal være minimum 1 times tørvejr efter udsprøjtning.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Folicur EW 250, skal være i besiddelse af en off-label brugsanvisning.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.


Corbel til top

Miljøstyrelsen meddeler, at Corbel og produkter med tilsvarende indhold af fenpropimorph pr. 15. august 2005 kun må anvendes i purløg. I korn, frøgræs, roer, rødbeder og porrer må midlet ikke længere anvendes pr. denne dato. Import og salg i alle led må ske indtil 1. marts 2005.

Fenpropimorph er reproduktions-toksisk. Midlerne Mentor og Amistar Pro, som også indeholder fenpropimorph, må fortsat bruges uændret. Formuleringen af fenpropimorph er anderledes i disse midler, og der optages derfor ikke så meget af midlerne gennem huden.

Midlet Tilt top (propiconazol + fenpropimorph) må fortsat anvendes, men pr. 15.august 2005 kun med en maks. dosering på 0,25 l/ha. Midlet Tilt Mega Turbo (propiconazol + fenpropimorph) er udgået af markedet, men midlet er pga. dets formulering forbudt at anvende i alle afgrøder pr. 15. august 2005.

Der vil blive søgt om off-label godkendelse til alternative svampemidler til brug i porrer og rødbeder, hvor Corbel hidtil har været anvendt mod rust.


Amistar til top

Miljøstyrelsen meddelte den 14. oktober, at Amistars godkendelse er blevet udvidet til også at omfatte kartofler og korn til helsæd. Ligeledes må halm fra frøgræs behandlet med Amistar nu opfodres. Sprøjtefristen i frøgræs er 28 dage. I kartofler er sprøjtefristen 7 dage og i korn til helsæd 21 dage. Sprøjtefristerne i korn til modenhed er uændrede.

I bygærtehelsæd har sprøjtefristen for Amistar hidtil været 42 dage, da dette er sprøjtefristen for byg til modenhed. Sprøjtefristen i bygærtehelsæd er nu 35 dage, da det er sprøjtefristen for ærter.

I kartofler er der givet godkendelse til anvendelse af blandingen 0,5 l/ha Amistar + 0,4 l/ha Shirlan mod kartoffelbladplet med maks. to behandlinger pr. sæson. At Amistar er godkendt i blanding med Shirlan skyldes, at der i forbindelse med effektivitetsvurderingen kun er fremlagt forsøg med Amistar i blanding med Shirlan. Shirlan har dog kun begrænset effekt på kartoffelbladplet. Amistar alene har heller ikke tilstrækkelig effekt på kartoffelskimmel. At der maks. kun må anvendes to behandlinger skyldes risikoen for resistensudvikling hos kartoffelbladplet mod Amistar.

Der har ikke hidtil været effektivitetsvurderet svampemidler mod kartoffelbladplet (Alternaria solani). Sygdommen ses lejlighedsvis i kartofler, især sidst på sæsonen i varmt vejr og mest i kartofler, som er lidt stressede. Mancozeb har også rimelig effekt på kartoffelbladplet.


Fusilade Max til top

Miljøstyrelsen har den 11. november 2004 godkendt græsukrudtsmidlet Fusilade Max. Midlet afløser Fusilade X-tra, der har samme aktivstof. Fusilade Max indeholder dog kun 125 g fluazifop-P-butyl pr. liter, altså den halve mængde i forhold til Fusilade X-tra.

Fusilade Max er en EC-formulering, der i modsætning til Fusilade X-tra ikke skal tilsættes spredeklæbemiddel. Der er i afprøvningsforsøg observeret en effekt af Fusilade Max pr. gram aktivstof, som modsvarer til eller ligger lidt over effekten af samme mængde aktivstof i Fusilade X-tra. I overensstemmelse hermed vil liter-doseringerne af Fusilade Max generelt ligge på det dobbelte af de tilsvarende doser af Fusilade X-tra.

Godkendelsesområde, behandlingsfrister mv. er nøjagtigt de samme, som har været gældende for Fusilade X-tra.

Der er endnu ikke oplyst nogen pris for Fusilade Max, men midlet vil i løbet af 2005 blive markedsført i stedet for Fusilade X-tra, der ikke længere produceres, men som stadig findes i restlagre hos forhandlerne.

Yderligere oplysninger om Fusilade Max kan findes i Middeldatabasen.


Bumper 25 EC til top

Firmaet Makhteshim-Agan oplyser, at de til kommende sæson ikke kun markedsfører Tilt 250 EC, men også Bumper 25 EC. Firmaet angiver, at de to midler er næsten identiske, men formuleringen er ændret lidt i Bumper 25 EC. Normaldoseringen er for begge midler 0,5 l /ha, men listeprisen for Bumper 25 EC er 250 kr./l mod 534 kr./l for Tilt 250 EC. Den nedsatte pris for Bumper 25 EC medfører nu, at 1,0 l Zenit (0,5 l Tilt 250 EC + 0,6 l Tern) og 0,5 l Bumper 25 EC + 0,6 l Tern ligger på samme pris, dvs. 320 kr. for begge løsninger.

Bumper 25 EC er kun godkendt til brug i hvede, byg, rug og havre med en sprøjtefrist på 6 uger. Tilt 250 EC er godkendt i "korn" og derudover i frøgræs, græsplæner og bederoer. Sprøjtefristen for Tilt 25 EC er 30 dage.

Det vides ikke, hvor meget Bumper 25 EC, der vil blive solgt til grovvareforretningerne.

Bumper 25 EC må ikke forveksles med Bumper P, som nu er udgået af markedet. Normaldoseringen for Bumper P er 1,25 l/ha og indeholder 0,45 l Tilt 250 EC + 1,13 l Sportak EW.

Yderligere oplysninger om Bumper 25 EC kan findes i Middeldatabasen.


Folicur EC 250 til top

Til næste sæson kommer der en ny formulering af Folicur på markedet. Den nye formulering med navnet Folicur EC 250 indeholder et mere miljøvenligt og skånsomt opløsningsmiddel. Godkendelsesområdet er uændret.

Firmaet meddeler, at den nuværende Folicur EW 250 i kommende sæson vil blive erstattet af en ny formulering af midlet med navnet Folicur EC 250.

Godkendelsesområdet for de to formuleringer er identisk.

Folicur EC 250 indeholder et mere miljøvenligt og skånsomt opløsningsmiddel end Folicur EW 250. Folicur EW 250 indeholder opløsningsmidlet N-methylpyrralidon. Dette opløsningsmiddel kan være fosterskadende (R61), og alle midler med dette opløsningsmiddel forventes pr. oktober 2005 at få dødningehoved på etiketten.

Folicur EW 250 har i dag følgende R-sætninger: R22: farlig ved indtagelse, R41: risiko for alvorlig øjenskade og R51/53: giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.

Folicur EC 250 har følgende R-sætninger: R22: farlig ved indtagelse, R36: irriterer øjnene, R43: kan give overfølsomhed ved kontakt med huden, R51/53: giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.

Firmaet oplyser, at listeprisen er uændret.

Yderligere oplysninger om Folicur EC 250 kan findes i Middeldatabasen.


Mentor til top

I forbindelse med at Corbel (fenpropimorph) pr. 15. august 2005 er blevet forbudt til brug i de fleste afgrøder (se planteavlsorientering 09-681), er midlerne Mentor og Tilt top med indhold af fenpropimorph blevet revurderet.

Revurderingen har resulteret i, at der er kommet følgende nye risikosætning på midlet: "Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63)".

Ved samme lejlighed er en ældre ansøgning fra firmaet om en højere normaldosering for Mentor nu imødekommet. Normaldoseringen er nu 0,7 l/ha i stedet for 0,5 l/ha, men dette har ingen praktisk betydning. Godkendelsen er endvidere udvidet til også at omfatte vårbyg. Øvrige forhold er uændrede.

Yderligere oplysninger Tilt top 500 EC kan findes i Middeldatabasen.


Tilt top 500 EC til top

I forbindelse med at Corbel (fenpropimorph) pr. 15. august 2005 er blevet forbudt til brug i de fleste afgrøder (se planteavlsorientering 09-681), er midlerne Mentor og Tilt top med indhold af fenpropimorph blevet revurderet.

Pr. 15. august 2005 er den maksimale dosering for Tilt top på 0,25 l /ha mod nu 1,0 l/ha. Tilt top har endvidere fået risikosætningerne: "Mulighed for skade på barnet under graviditeten" (R63) og "Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden" (R43). Tilt top hedder fremover Tilt top 500 EC.

I forbindelse med revurderingen er godkendelsen til brug i frøgræs og roer bortfaldet, da der ved godkendelse af midler i dag er skrappere krav til dokumentation af effekt end tidligere. Danmarks JordbrugsForskning har trukket alle anerkendelser for Tilt top efter doseringsnedsættelsen.

Tilt top må med den gamle godkendelsestekst sælges indtil 1.marts 2005. Ved indkøb af Tilt top efter denne dato gælder de nye regler.

Yderligere oplysninger om Tilt top 500 EC kan findes i Middeldatabasen.

Sidst bekræftet: 23-01-2007 Oprettet: 02-02-2004 Revideret: 06-05-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20