Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-01-2009

Planteavl 

Oprettet: 07-02-2005
Revideret: 18-11-2005

Nye godkendelser af planteværnsmidler 2005

Nye og ændrede godkendelser 2005

Landscentret | Planteavl

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2005, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (Deadline medio februar 2005).

Acanto Prima Ethosan SC Pelican
Ally ST Harmony Pirimor G
Amistar Hussar OD Primera Super
Aramo MCPA-midler Reglone
Asulox Merpan 80 WG Spud Nic
Atlantis WG Metamitron-midler Starane XL
Calaris Monceren FS 250 Treflan
Danitron Opera Zenit 575 EC
Denarin 190 DC Orius 22 EW

Harmony til top
Miljøstyrelsen har den 30. marts 2005 udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Harmony til at omfatte fodermajs. Midlet er herefter godkendt i korn med og uden udlæg, fodermajs, græs og helsæd.

Harmony er godkendt i en dosering på maksimalt 7,5 g/ha med en behandlingsfrist på 2 måneder før høst. Harmony har god effekt på fuglegræs, spildraps, hyrdetaske, kamille, hanekro, ferskenpileurt og bleg pileurt. Under gode virkningsbetingelser kan der endvidere opnås tilfredsstillende effekt over for snerlepileurt, vejpileurt, markforglemmigej, tvetand og agersennep.

Firmaet oplyser, at Harmony bliver markedsført til majs i sæsonen 2005. Samtidig vil emballagestørrelsen blive ændret til 5 x 15 g vandopløselige poser, og prisen nedsættes fra nuværende 20 kr. pr. gram til ca. 13,50 kr. pr. gram, således at landmandsprisen (inklusiv afgift men eksklusiv moms) for 7,5 g bliver ca. 100 kr.

Yderligere informationer om Harmony kan findes i Middeldatabasen.


Calaris til top
Miljøstyrelsen har den 3. februar godkendt ukrudtsmidlet Calaris indeholdende aktivstofferne terbuthylazin og mesotrion. Mesotrion er et nyt aktivstof med en virkningsmekanisme, der er ny i Danmark.

Calaris er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring i en dosering på maksimum 1,5 l/ha pr. år. Majs må ikke behandles senere end 90 dage før høst.

Calaris har god effekt på de fleste tokimbladede frøukrudtsarter og enårig rapgræs. Der vil senere blive informeret nærmere om forskellige ukrudtsarters følsomhed over for produktet og givet bud på ukrudtsbekæmpelsesstrategier, hvor Calaris indgår.

Den foreløbige pris på Calaris er kr. 484 pr. liter inkl. pesticidafgift ekskl. moms.

Yderligere informationer om Calaris kan findes i Middeldatabasen.


Zenit 575 EC til top
Zenit 575 EC er nu også godkendt til svampebekæmpelse i frøgræs. Frøgræshalmen må ikke anvendes til foder.

Yderligere informationer om Zenit 575 EC kan findes i Middeldatabasen.


Primera Super til top
Primera Super er nu også godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vårhvede. Midlet er særligt interessant til flyvehavre-bekæmpelse, idet der hidtil har manglet effektive midler i vårhvede. Korn til modenhed må ikke behandles senere end 10 uger før høst, mens korn til helsæd ikke må behandles senere end 6 uger før høst.

Miljøstyrelsen har desuden godkendt off-label anvendelse af Primera Super til bekæmpelse af græsukrudt i alm. rajgræs og hundegræs.

I alm. rajgræs, hvor der er en betydende forekomst af flyvehavre, agerrævehale, alm. rapgræs eller vindaks, anvendes 0,5 - 1,0 liter Primera Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha, om foråret ved begyndende strækning.

I hundegræs, hvor der er en betydende forekomst af agerrævehale, alm. rapgræs eller vindaks, anvendes 0,4 liter Primera Super pr. ha, tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha, i september, når der er god vækst i hundegræsset.

Se også off-label godkendelsen for Primera Super.

Yderligere informationer om Primera Super kan findes i Middeldatabasen.


Pelican til top
Pelican har fået udvidet sin godkendelse til at omfatte ukrudtsbekæmpelse i triticale, hvorefter Pelican ligesom DFF kan anvendes i alle vintersædsafgrøder. Der er fortsat ingen særlig behandlingsfrist, men behandling anbefales ikke senere end afgrødens st. 31.

Yderligere informationer om Pelican kan findes i Middeldatabasen.


Reglone til top
Reglone må nu anvendes til ukrudtsbekæmpelse i rødkløver til frø, kommen til frø samt nedvisning i raps og rybs samt ærter til modenhed.

Miljøstyrelsen har den 7. april udvidet godkendelsesområdet for Reglone, således at produktet fremover må anvendes til:

 • Ukrudtsbekæmpelse i følgende afgrøder til frøavl: Hvene, hvidkløver, hvidkløver med udlæg af engrapgræs, engrapgræs og rødkløver.
 • Ukrudtsbekæmpelse i valmue.
 • Nedvisning i kartofler, raps, rybs og ærter til modenhed.
 • Nedvisning i følgende afgrøder til frøavl: Radis, purløg, spinat, Nemesia, Chrysantemum stauder, Nigella, Papaver, Iberis, Gypsophila, Godetia, Cynoglossum og Convolvulus.

Yderligere oplysninger om Reglone kan findes i Middeldatabasen.


Asulox til top
Miljøministeren har forlænget dispensationen, så der til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl må anvendes op til 2 liter Asulox pr. ha i 2005, 2006 og 2007.

Asulox må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaerne. Havefrøfirmaerne kan kun udstede købstilladelser til avlere, der har kontrakt på produktion af spinatfrø.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning
Asulox må anvendes til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt.

Bedst effekt opnås, når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Yderligere information om Asulox kan findes i Middeldatabasen.


Treflan til top
Miljøministeren har forlænget dispensationen, så Treflan fortsat må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i radis og kål i 2005 og 2006.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaerne. Havefrøfirmaerne kan kun udstede købstilladelser til avlere, der har kontrakt på produktion af kål- og radisefrø.

Der må højest anvendes 1 l Treflan pr. ha.

Der skal holdes en sprøjtefri afstandszone på 10 meter til vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).

Brugsanvisning
Treflan har god effekt på fuglegræs, hvidmelet gåsefod, ærenpris, spergel, burresnerre, valmue, liden nælde, lægejordrøg, snerlepileurt, vejpileurt og tvetand.

Treflan udsprøjtes inden såning.
Treflan udsprøjtes og indarbejdes i det øverste jordlag inden 4 timer.

Der må højest anvendes 1 liter Treflan pr. ha.

Yderligere information om Treflan kan findes i Middeldatabasen.


Aramo til top
Miljøstyrelsen har pr. 14. april 2005 godkendt en udvidelse af Aramos anvendelse til også at gælde i porrer.

Udover de generelle forbehold, som gælder for Aramo, f.eks. at midlet ikke må anvendes senere end 1. august og ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet, er behandlingsfristen i porrer 28 dage.

Så snart der foreligger en godkendt etikette, vil Aramo blive søgt optaget på listen over midler godkendt til brug i frilandsgrønsager dyrket efter Dansk I.P.

Yderligere information om Aramo kan findes i Middeldatabasen.


Merpan 80 WG til top
Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugttrækræft i æbler. For at kunne bruge midlet, skal der indsendes en bestillingsseddel til Dansk Erhvervsgartnerforening.

Dispensationen til Merpan 80 WG gælder anvendelse hos erhvervsfrugtavlere, frugttræsproducerende erhvervsplanteskoler og statens forsøgsstationer. Dispensationen gælder frem til den 31. december 2006.

Merpan 80 WG må kun anvendes mod frugttrækræft og højst 3 gange i vækstsæsonen. Heraf må højst én behandling finde sted inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst. Midlet må anvendes indtil 40 meter fra vandmiljø. Udsprøjtningen må alene foretages af ejeren eller driftslederen.

Bestilling af Merpan 80 WG skal ske ved indsendelse af bestillingsseddel til Dansk Erhvervsgartnerforening. Bestillingssedlen fungerer tillige som en på tro og love erklæring. For at kunne imødekomme en hurtig ekspedition, bedes brugeren på bestillingssedlen oplyse, hos hvilken forhandler købet forventes gennemført.

Midlet forventes at være til rådighed for køb den 28. april, og prisen bliver 132,- kr. per kg ekskl. moms.

Aktivstoffet i Merpan 80 WG er captan, som i august 1997 blev optaget på forbudslisten til lov om kemiske stoffer og produkter. Forbudet var begrundet i, at midlet er vurderet særligt farligt for sundheden og giftigt over for vandorganismer. Captan er under revurdering, og der forventes tidligst en afgørelse ved udgangen af 2006.


Danitron 5 SC til top
Miljøstyrelsen har pr 20. maj 2005 godkendt Danitron 5 SC til bekæmpelse af spindemider i æbler, pærer, jordbær og prydplanter. Det forventes, at der foreligger en godkendt etikette d.d., således at produktet kan være på markedet i begyndelsen af uge 22.

Danitron 5 SC (fenpyroximat) må i:

 • jordbær anvendes med 1,5 l/ha med en behandlingsfrist på 7 dage. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • æbler og pærer anvendes med 2,0 l/ha med en behandlingsfrist på 28 dage. Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet.

Danitron er et kontaktmiddel, og da de fleste spindemider opholder sig på bladundersiden, er fuld virkning betinget af, at der anvendes en sprøjteteknik, der giver dækning på alle plantedele. Midlet er effektivt mod mobile stadier af miderne, mens virkningen på æg er moderat.

Midlet er meget skadeligt for tripsrovmiden Amblyseius cucumeris og spinderovmiden Phytoseilus persimilis. Erfaringer fra væksthusforhold siger, at der bør gå minimum to uger efter sprøjtning, før der kan udsættes nyttedyr.

Yderligere informationer om Danitron 5 SC kan findes i Middeldatabasen.


Opera til top
Miljøstyrelsen har godkendt off-label anvendelse af Opera til bekæmpelse af sygdomme i spinat til frøavl. Læs off-label godkendelse og vejledning i brug af Opera i spinat til frøavl samt ansvar for off-label vejledning.

Brugsanvisning for Opera i spinat til frøavl
Skadegører:
Bladpletsygdommene Semphylium og spinatskimmel i spinat.

Dosering:
Der anvendes 0,5 -1,0 l Opera pr. ha.

Sprøjtetidspunkt:
Ved begyndende angreb, normalt ved begyndende blomstring, hvilket for de fleste sorter er omkring 1. juli. Behandlingen kan gentages efter behov.

Risiko for skade:
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.


Amistar til top
Miljøstyrelsen har pr. 27. juni 2005 udvidet anvendelsen af Amistar til bekæmpelse af forskellige svampe­sygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, purløg, porrer, gulerod, persillerod, pastinak, hvidkål, rødkål, savoykål, rosenkål, blomkål, broccoli, grønkål, kinakål, blegselleri, knoldselleri (inkl. selleriblade), salat, rucola, persille, rødbeder, majroer, friske ærter med og uden bælg samt jordbær. Det forventes, at der foreligger et tillæg til eksisterende etikette indenfor få dage.

Amistar (azoxystrobin) må i:

 • porrer ikke anvendes senere end 42 dage før høst,
 • rødbeder og majroer ikke anvendes senere end 40 dage før høst,
 • friske ærter med og uden bælg, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hvidkål, rødkål, savojkål, rosenkål, broccoli, grønkål, kinakål, blomkål, blegselleri, knoldselleri (inkl. selleriblade), salat, rucola og persille ikke anvendes senere end 14 dage før høst,
 • gulerod, persillerod og pastinak ikke anvendes senere end 10 dage før høst,
 • forårsløg og purløg ikke anvendes senere end 7 dage før høst,
 • jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Midlet må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

For at undgå udvikling af resistens må dette produkt, eller andre strobilurinholdige produkter som f.eks. Candit (kresoxim-methyl), der er godkendt til brug i jordbær, kun anvendes to gange pr. sæson.

Syngenta A/S udarbejder et tillæg til eksisterende etikette, som vil blive sendt til forhandlere og konsulenter indenfor det aktuelle fagområde.

Yderligere informationer om Amistar kan findes i Middeldatabasen.


Ally ST til top
Miljøstyrelsenhar den 11. juli 2005 godkendt ukrudtsmidlet Ally ST, som er en tabletformulering af aktivstoffet metsulfuron-methyl, der er velkendt fra produktet Ally. Der er tale om en 50% formulering af aktivstoffet i tabletter på 7,5 g.

Ally ST er ligesom Ally godkendt til ukrudtsbekæmpelse i korn om foråret, og behandlingsfristen er uændret to måneder før høst. Derimod er afstandskravet til vandmiljøet nedsat fra 20 til 10 meter. De øvrige godkendelsesvilkår svarer helt til godkendelsen af Ally.

Danmarks JordbrugsForskning har effektivitetsvurderet Ally ST og konkluderet, at effektiviteten pr. gram aktivstof for Ally ST er på samme niveau som for Ally. Det samme gælder afgrødeskånsomheden. Dette betyder, at doseringerne kan 'oversættes' eksakt som følger:

Ally-dosering, g

Ally ST-dosering, tab.

5

0,27

10

0,53

20

1,07

30

1,60

I praksis vil man kunne afrunde doserne, således at 10 g Ally svarer til ½ tab. Ally ST.

Firmaet Du Pont har efterfølgende afmeldt Ally, men restlagre af dette produkt må sælges og bruges op. Ved samme lejlighed er samtlige parallelgodkendelser af produkter identiske med Ally tilbagekaldt af Miljøstyrelsen.

Ally ST bliver markedsført fra og med forårssæsonen 2006, og prisen forventes at være på niveau med Ally, dvs. ca. 130 kr. pr. tablet.

Yderligere informationer om Ally ST kan findes i Middeldatabasen.


Starane XL til top
Miljøstyrelsen har den 4. august 2005 godkendt ukrudtsmidlet Starane XL. Produktet er et blandingsprodukt bestående af aktivstofferne fluroxypyr (Starane 180S) og florasulam (Primus). 1 liter Starane XL svarer indholdsmæssigt til 0,56 liter Starane 180S + 50 ml Primus.

Midlet er godkendt til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vår- og vintersæd samt i græs til frø eller afgræsning. Doseringerne er op til 1,0 l/ha i vårsæd, 1,2 l/ha i vintersæd samt 1,8 l/ha i græs og frøgræs. Der er i korn en behandlingsfrist på to måneder før høst, og græsmarker må ikke afgræsses før 14 dage efter behandling. Afstandskravet til vandmiljøet er 2 meter.

Starane XL vil blive markedsført fra og med foråret 2006, og der foreligger af samme årsag endnu ikke nogen pris på produktet.

Yderligere detaljer om Starane XL kan findes i Middeldatabasen.

Starane 180S revurderet
Miljøstyrelsen har revurderet ukrudtsmidlet Starane 180S og godkendt midlet på stort set uændrede vilkår. Den eneste betydende ændring i godkendelsesvilkårene er, at afstandskravet til vandmiljøet (tidligere 10 meter i korn og 20 meter i græs og majs) er ændret, så det fremover kun er på 5 meter.

Yderligere detaljer om Starane 180S kan findes i Middeldatabasen.


Spud Nic til top
Spud Nic med aktivstoffet chlorpropham eller CIPC er nu godkendt til spirehæmning af kartofler i virksomheder med kartofler til forarbejdning.

Ved årsskiftet 1997/98 blev midlet chlorpropham til spirehæmning af kartofler til forarbejdning fjernet fra det danske marked, idet produktet ikke kunne leve op til Miljøstyrelsens datakrav vedrørende den sundhedsmæssige effekt.
På daværende tidspunkt var det ikke muligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger fra den amerikanske producent, hvorfor der blev givet en dispensation til anvendelse i forventning om, at chlorpropham var tæt på at blive optaget på EU's bilag over godkendte stoffer. Dette skete i marts 2004, hvorefter Miljøstyrelsen modtog en ansøgning om godkendelse fra Chimac-Agriphar s.a.
Den 17. august 2005 har Miljøstyrelsen godkendt produktet.

Spud Nic, der indeholder 500 g pr. liter chlorpropham,

 • må kun anvendes til spirehæmning af kartofler til industriel brug,
 • mmå kun udbringes med Puls Fog i aflukkede opbevaringsrum,
 • må ikke anvendes senere end 21 dage før forarbejdning af kartoflerne.

Godkendelsen af Spud Nic giver mulighed for, at kartoffelavlere i samarbejde med industrien og med professionel hjælp til behandling kan spirehæmme kartofler, som lagres decentralt, såfremt etikettens anvisninger følges.
Dog skal man være opmærksom på, at et kartoffellager, som har været behandlet med chlorpropham, ikke bør anvendes til lagring af læggekartofler, da der kan være risiko for, at læggekartoflernes spireevne påvirkes negativt.

For yderligere oplysninger se Middeldatabasen.


Pirimor G til top
Miljøstyrelsen har pr. 12. september 2005 givet en fornyet godkendelse til Pirimor G. I forhold til den gamle godkendelse er der sket en række ændringer i anvendelsen både med hensyn til anvendelsesområder, dosering, antal behandlinger pr. sæson, behandlingsfrister og afstandskrav til vandmiljøet. Således må Pirimor G for eksempel ikke længere anvendes i frøgræs, kerne- og stenfrugt samt i planteskoler. Godkendelsen gælder indtil 1. september 2010. Den nye etikette vil først foreligge på et lidt senere tidspunkt.

Pirimor G (pirimicarb) må ikke anvendes senere end:

 • 30 dage før høst i vinterhvede, vinterbyg, triticale, rug, vårbyg og havre,
 • 7 dage før høst i sukker- og foderroer,
 • 3 dage før høst i ærter og hestebønne,
 • 3 dage før høst i hvidkål, rødkål, savoykål, rosenkål, blomkål, broccoli, grønkål og kinakål,
 • 7 dage før høst i rødbeder, kål og majroer,
 • 7 dage før høst i salat, vårsalat, spinat, bredbladet endivie, karse, purløg, persille, dild, kørvel og krydderurter,
 • 3 dage før høst i ærter med og uden bælg samt bønner med og uden bælg,
 • 7 dage før høst i jordbær, hindbær, ribs, stikkelsbær, solbær, brombær og hyldebær,
 • 3 dage før høst i væksthuskulturer af tomat, auberginer, agurker, courgetter, squash, melon og vandmelon

Pirimor G må ikke udbringes nærmere end:

 • 20 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) ved behandling af korn
 • 30 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) ved behandling af øvrige afgrøder.

Når de endelige informationer om doseringer og maksimale antal behandlinger foreligger, vil de kunne ses i Middeldatabasen.


Denarin 190 DC til top

I forbindelse med at BASF har solgt alle rettigheder til aktivstoffet triforin i Europa til Summit Agro Europe, har det været nødvendigt at ændre varemærket Saprol til varenavnet Denarin 190 DC. Derudover sker der ingen ændringer i godkendelsen, registreringsnummer mv. I fremtiden er det Nordisk Alkali, som distribuerer Denarin 190 DC.


Acanto Prima til top

Svampemidlet Acanto Prima er blevet godkendt til svampebekæmpelse i byg, hvede og rug.

Midlet er et granulat, og normaldoseringen er 1,5 kg/ha. Midlet består af det nye strobilurin Acanto (picoxystrobin 80 g/kg) og Unix (300 g/kg cyprodinil). 1,5 kg/ha Acanto Prima indeholder 0,48 l Acanto + 0,6 kg Unix. Afstand til vandløb er 10 m. Ren Acanto (250 g/l picoxystrobin) er også blevet godkendt med 0,5 l/ha i korn, men firmaet oplyser, at dette middel ikke vil blive markedsført.

Acanto Prima har været med i både DJF-forsøg og Landsforsøgene. Midlets effekter kan ses i dyrkningsvejledningen om svampemidler. Acanto Prima vil først og fremmest blive anvendt i byg, hvor nettomerudbytterne har været på niveau med de nuværende løsninger. Den angivne pris på 320 kr./kg inkl. afgift og ekskl. moms er en foreløbig pris, som anvendes i Oversigten 2005.

Se yderligere oplysninger i middeldatabasen.


Ethosan SC til top

Miljøstyrelsen har afsluttet revurderingen af Ethosan SC, som er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer for en ny periode. På grund af risiko for udvaskning er der indført restriktioner, således at midlet højst må anvendes hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g pr. ha ethofumesat svarende til maksimalt 0,142 liter Ethosan SC pr. ha.

På trods af disse begrænsninger i anvendelsen påregner Bayer CropScience fortsat at markedsføre Ethosan SC i Danmark. Produktet vil ifølge Danmarks JordbrugsForsknings effektivitetsvurdering blandt andet kunne anvendes i blandinger med phenmedipham-holdige midler til at forbedre effekten mod vanskeligere bekæmpelige ukrudtsarter som f.eks. pileurter.

Derimod betyder de nye dosisbegrænsninger formentlig, at blandingsprodukter som f.eks. Betanal Optima ikke fremover vil blive markedsført.

Eventuelle restlagre af Nortron SC, Ethosan SC og andre ethofumesat-holdige produkter kan anvendes som anført på etiketten uanset de nye restriktioner.

Yderligere oplysninger om de fremtidige godkendelsesvilkår for Ethosan SC kan findes i Middeldatabasen.


Hussar OD til top

Hussar OD er en ny flydende formulering af aktivstoffet iodosulfuron. Formuleringen er en såkaldt oliedispersion. Produktet er godkendt til de samme afgrøder og med restriktioner svarende til de gældende for granulatet Hussar. Hussar OD er "dobbelt så koncentreret" som Hussar, således at 200 g Hussar svarer til 100 ml Hussar OD. Danmarks JordbrugsForskning har effektivitetsvurderet Hussar OD og konkluderet, at aktiviteten pr. gram aktivstof er identisk for de to formuleringer.

Bayer CropScience oplyser, at Hussar OD vil erstatte Hussar fra og med sæsonen 2006. Produktet vil blive markedsført i 500 ml pakninger. Det forventes, at prisen for Hussar OD vil komme til at svare til prisen for Hussar, dvs. prismærkeprisen inkl. afgift ekskl. moms for Hussar OD forventes at være cirka 4.240 kr. pr liter.

Yderligere oplysninger om godkendelsesvilkårene for Hussar OD kan findes i Middeldatabasen.


Metamitron-midler til top

Miljøstyrelsen har revurderet og godkendt et antal metamitron-holdige ukrudtsmidler til ukrudtsbekæmpelse i bederoer for en ny 10-årig periode.

I forhold til den hidtidige godkendelse er der ikke sket nogen reduktion i maksimal tilladt dosering. Det betyder, at produkterne fortsat kan anvendes i en aktivstofmængde på op til 2,1 kg aktivstof pr. ha pr. år og op til 700 g aktivstof pr. ha pr. behandling. Dette svarer eksempelvis til maks. 3 liter Goltix SC 700 pr. ha pr. år og maks. 1 liter pr. ha pr. behandling.

Sprøjtefristen er i forhold til den tidligere godkendelse forøget til 105 dage før høst (var tidligere 3 måneder før høst), ligesom der er indført et afstandskrav til vandmiljøet på 2 meter.

Tidligere var produktet ND Metamitron 700 godkendt til ukrudtsbekæmpelse i rødbeder, men efter revurdering må dette middel ikke længere anvendes i rødbeder. Eventuelle restlagre med gammel etikette må dog fortsat bruges i rødbeder.

Yderligere informationer om metamitron-holdige ukrudtsmidler findes i Middeldatabasen.


MCPA-midler til top

Miljøstyrelsen har revurderet og godkendt ukrudtsmidler indeholdende MCPA for en ny 5-årig periode. Der er tale om følgende produkter: Metaxon, NF-M-750, Herbatox MCPA, M-750, SweDane MCPA 750, ND MCPA 750 og Danacetat 75 fl. Afgørelsen er truffet og sendt til kemikaliefirmaerne i marts 2005, men den er først nu kommet til vort kendskab.

I forbindelse med revurderingen er der foretaget reduktion af doseringen i græs (frøgræs og vedvarende græsarealer) til maksimalt 1,33 liter pr. ha. Den samme maksimaldosering vil være gældende i korn fremover.

Fremover må MCPA-midlerne anvendes (hidtidig godkendelse i parentes):

 • én gang om året og ikke senere end 1. august (uændret)
 • i græs udlagt i korn ved behandling forår efter høst af dæksæden med 0,7 liter pr. ha (uændret)
 • i græsfrømarker om foråret eller efter høst af frøgræs eller høst af hvidkløver med 1,33 liter pr. ha (tidligere 2,0-2,7 liter pr. ha)
 • i enge og etablerede græsarealer om foråret med 1,33 liter pr. ha (tidligere 2,7 liter pr. ha)
 • mod visse ukrudtsarter i korn i strækningsvækst (BBCH stadie 30-39) med 1,33 liter pr. ha (tidligere 2,0 liter pr. ha)
 • i korn til helsæd med 1,33 liter pr. ha (tidligere 2,0 liter pr. ha)
 • mod nyfremspiret frøukrudt i ærter ved anvendelse af 0,178 liter pr. ha i blanding med et andet herbicid (uændret).

Behandlingsfristerne er i praksis uændrede i forhold til hidtidig godkendelse. Der er indført et afstandskrav på 2 meter til vandmiljøet (søer, vandløb, mv.), og midlerne skal fremover mærkes med faresymbolet "N" (Miljøfarlig).

Ændringerne maksimaldoseringerne forventes at træde i kraft i løbet af sæsonen 2006, efterhånden som der bliver udsendt produkter med nye etiketter til forhandlerne. De nævnte produkter med gammel etikette må lovligt anvendes i de hidtidige doseringer.

Yderligere informationer vedrørende MCPA-midler kan findes i Middeldatabasen.


Atlantis WG til top

Miljøstyrelsen har den 20. december 2005 godkendt Atlantis WG, der er et sulfonylurea-middel indeholdende aktivstofferne iodosulfuron-methyl-Na (kendt fra Hussar) og mesosulfuron-methyl (nyt aktivstof). Endvidere indeholder midlet en såkaldt "safener", der forøger hastigheden for afgrødens nedbrydning af aktivstoffet.

Atlantis WG er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, rug og triticale. Ved efterårsanvendelse må der i vinterhvede og triticale maksimalt anvendes 250 g pr. ha og ved forårsanvendelse maks. 300 g pr. ha. I vinterrug efterår eller forår er maksimaldoseringen 150 gram pr. ha.

Der er fastsat et afstandskrav til vandmiljøet på 2 meter, og behandlingsfristen i korn til modenhed er 3 måneder før høst. Midlet eller andre produkter med indhold af aktivstofferne (f.eks. Hussar) må kun anvendes én gang årligt i afgrøden.

Midlet er et granulat, som fra og med foråret 2006 vil blive markedsført i enheder på 2 kg (vandopløselige poser med 200 g). Endvidere vil pakningen indeholde 5 liter Biopower, som er det foretrukne additiv til Atlantis WG. Prisen er endnu ikke kendt, men landmandsprisen forventes at blive omkring 130 kr. pr. 100 g inklusiv afgift eksklusiv moms.

Atlantis WG udmærker sig ved en bred effekt mod græsukrudtsarter som: agerrævehale, vindaks, enårig rapgræs, alm. rapgræs og rajgræs. Endvidere har midlet god effekt mod tokimbladede arter som fuglegræs, kamille, raps og hyrdetaske. Atlantis WG har også en vis effekt mod eksempelvis hejrearter og kvik, men effekten er utilstrækkelig ved den maksimaldosering, som er godkendt i Danmark. Der vil dog kunne påregnes en vis sideeffekt på især hejrearterne ved de godkendte doser. Effekten mod ærenpris og stedmoder er utilstrækkelig.

Midlet har primært bladeffekt men også nogen jordeffekt. I overensstemmelse hermed er de optimale tidspunkter for anvendelse i vintersæd om efteråret på afgrødens stadie 12-13 (2-3 bladstadiet) eller tidligt forår, når der er vækst.

Yderligere informationer om Atlantis WG kan findes i Middeldatabasen.


Orius 22 EW til top

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Orius er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn og raps. Midlet er identisk med Folicur EW, som blev markedsført af firmaet Bayer CropScience før den nye formulering Folicur EC 250. Orius 22 EW indeholder dog kun 200 g/l tebuconazol mod 250 g/l i Folicur. 1,25 l/ha Orius indeholder derfor samme mængde aktivstof som 1,0 l /ha Folicur.

Firmaet Makteshim-Agan oplyser, at de ikke forventer midlet markedsført i 2006, og at midlets pris p.t. ikke er fastsat.

For yderligere oplysninger se middeldatabasen.


Monceren FS 250 til top

Monceren FS 250 har været gennem Miljøstyrelsens revurdering og er på linie med den gamle godkendelse nu godkendt til bejdsning af læggekartofler i forbindelse med lægning og med en dosering på maksimalt 60 ml/100 kg læggekartofler.

Miljøstyrelsen har været godt tre år om at sagsbehandle revurderingen af Monceren 250 FS. Revurderingen af Monceren 250 FS har været den primære årsag til, at Monceren Extra FS 370 endnu ikke er godkendt i Danmark. Monceren Extra FS 370 indeholder udover svampemidlet pencycuron også insektmidlet imidacloprid, der siden 1998 har været godkendt til bejdsning af roefrø (Gaucho). Monceren Extra har været markedsført i Sverige de seneste 3-4 år.

Godkendelsen af Monceren FS 250 giver håb om, at Monceren Extra FS 370 snart bliver godkendt, også til det danske marked.

Den pulverbaserede formulering af Monceren DS 12,5 må fortsat anvendes.

Se middeldatabasen for yderligere oplysninger.

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 30-01-2007 Oprettet: 07-02-2005 Revideret: 18-11-2005

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
01.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Ukrudt i roer
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
27.03.20