Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2003

Diverse, Planteavl 

Oprettet: 21-03-2002

Nye og ændrede godkendelser 2001

Nye og ændrede godkendelser 2001

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2001, Landbrugets Rådgivningscenter (Deadline 25. januar 2001).

Bumper P Primera Super
Candit Roundup 3000 / Speedup 3000
Corbel Sumi-Alpha 5 FW, forbud mod anvendelse af
Cycocel 750 godkendt til frøgræs Tern
Gratil Touchdown Premium
Hussar Zenit 575 EC
Karate 2,5 WG

Candit til top
Miljøstyrelsen har den 9. maj 2001 godkendt Candit (kresoxim-methyl) til brug i æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær og jordbær. Candit skulle være til rådighed torsdag d. 10. maj.

Candit tilhører svampemiddelgruppen stobiluriner, der hæmmer svampens ånding og energiopbygning. Midlet er overfladesystemisk, således at også plantedele, der ikke rammes af sprøjtevæsken, beskyttes effektivt mod svampeangreb. Candit virker primært forebyggende.

Dansk I.P.
Candit er skånsom overfor nyttedyr er derfor velegnet til anvendelse i integreret produktion (IP). Avlere under Dansk I.P. skal afvente besked fra GAU, før de må anvende Candit.

Æbler og pærer
Candit er godkendt i æbler og pærer til bekæmpelse af skurv og meldug med 0,2 kg pr. ha. Der må max. udføres 3 sprøjtninger, og behandlingsfristen er 10 uger før høst, dog senest 1. juni. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Solbær, ribs og stikkelsbær
Candit er godkendt i solbær, ribs og stikkelsbær til bekæmpelse af stikkelsbærdræber (meldug), filtrust og skivesvamp med 0,2 kg pr. ha. Der må max. udføres 2 sprøjtninger, og behandlingsfristen er 6 uger, dog ikke senere end 1. juni. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Jordbær
Candit er godkendt i jordbær til bekæmpelse af meldug med 0,2 kg pr. ha. Man får en sideeffekt på gråskimmel og jordbærøjeplet. Der må max. udføres 2 sprøjtninger indtil afsluttet blomstring, dog ikke senere end 1. juni. Må i jordbær kun sprøjtes med jordbærbom. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Pris
Candit koster 1.800 kr. pr. kg.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=70129


Corbel til top
Miljøstyrelsen oplyser, at der er indledt forbudsprocedure for fenpropimorph, som bl.a. indgår i Corbel. Årsagen er, at stoffet er mistænkt for at være fosterskadende. Hvorvidt fenpropimorph kommer på forbudslisten, og i givet fald under hvilke betingelser, forventes først afgjort i 2002. Det forventes at midlet vil kunne anvendes i vækstsæsonen 2002.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående links:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=70003

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=70004


Gratil til top
Miljøstyrelsen har pr. 30. april 2001 udvidet godkendelsen af Gratil 75 WG til også at omfatte korn med udlæg (udlæg af rent græs og alle frøgræsarter).

Godkendelsesteksten med hensyn til anvendelsesområde lyder herefter: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg og i vedvarende græs.

Se nærmere beskrivelse af Gratil i "Vejledning i Planteværn 2001".

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=50359


Tern til top
Miljøstyrelsen har netop udvidet godkendelsen af Tern (1,0 l/ha) til anvendelse i byg. Midlet må i byg anvendes til og med vækststadium 51 og ikke senere end 6 uger før høst.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=70113


Bumper P til top
Midlet Bumper P markedsføres i kommende sæson. Midlet er godkendt i hvede og byg med 1,0-1,25 liter pr. ha, og sprøjtefristen er seks uger før høst. Afstandskrav til vandmiljøet er 10 meter. Midlet indeholder 90 gram propiconazol pr. liter + 400 gram prochloraz pr. liter, dvs. indholdet i 1,0 liter Bumper P svarer til 0,36 liter Tilt 250 EC + 0,9 liter Sportak. Det er det israelske firma Makhteshim Agan, der har fået midlet registreret i Danmark. Midlet sælges til grovvarebranchen i Danmark af det hollandske firma AAKO. Zeneca/Novartis har i forbindelse med fusionen til Syngenta måttet afstå flere produkter. AAKO sælger nu både Tilt 250 EC, Tilt top, Tern, Corbel, Stereo, Mavrik og Agil på det danske marked.

Nogen pris for Bumper P er p.t. ikke fastsat. Der foreligger ikke forsøgsresultater med Bumper P, hvorfor effekten må vurderes ud fra indholdet af Tilt 250 EC og Sportak. Bumper P indgår i landsforsøgene i vårbyg og hvede i indeværende sæson.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=70139


Touchdown Premium til top
Miljøstyrelsen har i marts 2001 godkendt midlet Touchdown Premium, som markedsføres af firmaet Syngenta Crop Protection.
Touchdown Premium indeholder et "ammoniumbaseret" glyphosat-salt svarende til 360 gram glyphosat pr. liter.

Syngenta Crop Protection oplyser, at produktet doseringsmæssigt skal håndteres på linje med det oprindelige "Touchdown" produkt, som indeholdt trimesium-saltet af glyphosat, selv om indholdet i den svarede til 330 gram glyphosat pr. liter.

Produktet er - ligesom de øvrige glyphosat-produkter - godkendt til

 • ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning indtil 10 dage før høst i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs,
 • ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst,
 • ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr og
 • ukrudtsbekæmpelse i ikke-spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer samt på jernbaner.

Produktet må ikke anvendes

 • til ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten og lignende,
 • til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet og
 • nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.).

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=50361


Cycocel 750 godkendt til frøgræs til top
Miljøstyrelsen har i marts 2001 godkendt anvendelsesområdet for Cycocel 750 til også at omfatte frøgræs. Herefter er produktet godkendt til anvendelse i vinterhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs.

I frøgræs må midlet ikke anvendes senere end to måneder før høst. Halmen fra behandlet frøgræs må ikke opfodres. I korn er sprøjtefristen fortsat tre måneder før høst.

Det hidtidige afstandskrav på 10 m til vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) gælder for alle anvendelser.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=80005


Karate 2,5 WG til top
Miljøstyrelsen har den 14. maj 2001 givet en midlertidig godkendelse til Karate 2,5 WG, som erstatter Karate EW efter at EW-formuleringen ikke længere bliver produceret. Midlet indeholder ligesom Karate EW aktivstoffet lambda-cyhalothrin. Koncentrationen er 25 g/kg. Produktet markedsføres af Syngenta Crop Protection A/S.

Produktet er godkendt til:

 • Udendørs til bekæmpelse af insekter i korn, raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder, roer, bønner, ærter, kartofler, kål, æbler, frugtbuske, jordbær og skovbrug samt i væksthuse dog kun på prydplanter.

Behandlingsfristerne er som følger:

 • Korn, raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder må ikke behandles senere end 1 måned før høst. Behandling af blomstrende raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder må kun foretages uden for biernes flyvetid (fra kl. 21 til kl. 03).
 • Ærter til modenhed og med spiselig bælg og bønner må ikke behandles senere end 14 dage før høst og konservesærter ikke senere end 7 dage før høst.
 • Frugtbuske og jordbær må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
 • Kål må ikke behandles senere end 3 dage før høst.
 • Andre spiselige afgrøder eller foderafgrøder må ikke behandles senere end 14 dage før høst eller afgræsning.

Detaljeret oversigt over skadegørere og doseringer kan ses ved at klikke her.

Endvidere gælder følgende afstandskrav:

 • Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter og i frugttræer, frugtbuske samt skovbrug ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.)

Til forskel fra Karate EW er det ikke tilladt at anvende Karate 2,5 WG i følgende afgrøder:

 • Græs
 • Majs
 • Gulerødder
 • Frugttræer generelt (kun godkendt i æbler)

Miljøstyrelsen vil senere genoptage vurderingen af midlet, og dette kan medføre ændringer i godkendelsen.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=60928


Forbud mod anvendelse af Sumi-Alpha 5 FW til top
Miljø- og Energiministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse indeholdende en revideret liste over forbudte bekæmpelsesmidler. Bekendtgørelsen træder i kraft 31. juli 2001.

Af bekendtgørelsen fremgår, at anvendelsen af aktivstoffet esfenvalerat, som indgår i midlet Sumi-Alpha 5 FW bliver forbudt. Import og salg af Sumi-Alpha 5 FW kan foregå indtil 31. december 2001, medens den hidtil godkendte anvendelse af Sumi-Alpha 5 FW kan ske indtil 1. oktober 2002.

Forbudet omfatter al udendørs anvendelse undtagen dypning og rodhalssprøjtning af nåletræer, der fortsat vil være tilladt.

Aktivstoffet esfenvalerat er optaget på EU's positivliste (Annex 1), men Danmark stemte imod ved EU-godkendelsen. På baggrund heraf vil producenten Sumitomo Chemical iflg. distributøren Du Pont indsende en fornyet ansøgning om godkendelse til Miljøstyrelsen den 1. august 2001. Det er imidlertid tvivlsomt, om en afgørelse på denne ansøgning kan nå at foreligge, før anvendelsesforbudet træder i kraft.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=60018


Udvidet godkendelse af Zenit 575 EC til top
Miljøstyrelsen har pr. 11. oktober 2001 udvidet godkendelsen af ovennævnte produkt til også at omfatte vår- og vinterbyg.

Midlet er herefter godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterhvede og vinter- og vårbyg.

I vinter- og vårbyg må midlet ikke anvendes senere end vækststadium 65 og ikke senere end 6 uger før høst. Som hidtil gælder, at midlet i vinterhvede ikke må anvendes senere end vækst­stadium 71 og ikke senere end 6 uger før høst.

Midlet må ikke blandes med bekæmpelsesmidler indeholdende prochloraz, f.eks. Sportak EW og Bumper P.

Det gælder ligeledes som hidtil et afstandskrav på 20 meter til vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=70134


Udvidet godkendelse af Primera Super til top

Miljøstyrelsen har pr. 12. oktober 2001 udvidet godkendelsen af ovennævnte produkt til også at omfatte ukrudtsbekæmpelse om efteråret i rug og triticale.

Godkendelsesteksten lyder herefter.

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse:

 • om foråret i vårbyg, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale

 • om foråret i vårbyg med udlæg af kløver i renbestand, rødsvingel eller engsvingel

 • om foråret i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale med udlæg af rødsvingel eller engsvingel

 • mod flyvehavre på brakarealer og

 • om efteråret i vinterhvede, vinterrug og triticale".

Behandlingsfristen er som hidtil: Korn til modenhed må ikke behandles senere end 10 uger før høst, mens korn til helsæd ikke må behandles senere end 6 uger før høst.

Afstandskravet til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) er også uændret 10 meter.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=50335


Roundup 3000 / Speedup 3000 til top

Monsanto Crop Sciences har startet markedsføring af et nyt glyphosat-produkt ved navn Roundup 3000. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen til de samme anvendelsesområder som kendes fra Roundup/Roundup 2000. I modsætning til Roundup 2000 må midlet dog ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

Produktet indeholder isopropylamin-saltet af glyphosat i en koncentration svarende til 480 g/l, altså en højere aktivstofkoncentration end for eksempel Roundup Bio (360 g/l) og Roundup 2000 (400 g/l).

Roundup 3000 skal altid anvendes sammen med specialadditivet Speedup 3000, som sælges sammen med midlet. Blandingsforholdet er 2:1. Der skal ikke anvendes andre additiver.

Markforsøg og væksthusforsøg på Flakkebjerg viser, at Roundup 3000 + Speedup 3000 virker helt på linie med Roundup 2000 + Teamup 2000, når der sammenlignes pr. gram aktivt stof. Målt i liter produkt pr. ha skal den hidtidige dosis af Roundup 2000 altså ganges med ca. 0,8. Ved at følge nedenstående links kan man se Monsantos brugsanvisning og doseringsvejledning.

Roundup3000brugsanvisning (pdf)

Roundup3000dosering (pdf)

Landmandspris inklusiv afgift eksklusiv moms for en såkaldt Duo Pack med 20 l Roundup 3000 og 10 l Speedup 3000 er 1500 kr, svarende til en liter-pris på 75 kr.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående links:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=50362

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=90045


Hussar til top

Miljøstyrelsen har den 21. december 2001 givet en provisorisk godkendelse af Hussar til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterrug, triticale, vårbyg og vårhvede om foråret. I godkendelsen er fastlagt doseringsbegrænsninger i forhold til afgrødens udviklingstrin:

 • 60 g Hussar pr. ha i vækststadium 12-24
 • 70 g Hussar pr. ha i vækststadium 25-29
 • 100 g Hussar pr. ha i vækststadium 30
 • 150 g Hussar pr. ha i vækststadium 31
 • 200 g Hussar pr. ha i vækststadium 32

Hussar må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandløb og søer. Sprøjtefristen er 3 måneder i korn til modenhed og 14 dage i korn til helsæd.

Hussar (iodosulfuron) har god effekt på en række tokimbladede ukrudtsarter og græsukrudtsarter:

 • Alm. rajgræs, alm. rapgræs, ital. rajgræs og vindaks.
 • Burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hanekro, kamille, korsblomstret ukrudt, pileurtarter, storkenæb, tvetand og valmue.

Effektmæssigt er Hussar så god mod de nævnte arter, at doseringsbegrænsningerne ikke vil indsnævre mulighederne for en effektiv bekæmpelse.

Prismærkeprisen er kr. 2060 pr. kg incl. pesticidafgift og excl. moms.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

http://www.lr.dk/Middeldatabasen/Product.asp?ProductID=50404


Sidst bekræftet: 21-03-2002 Oprettet: 21-03-2002 Revideret: 21-03-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Margit Bæk Jensen


Af samme forfatter

Oversigt over jordforbedringsmidler/ vækstimuleringsmidler afprøvet i Landsforsøgene
Kun meget få gange har jordforbedringsmidler/vækststimuleringsmidler givet statistisk sikre merudbytter. Oversigten dækker ...
21.07.05
Tilførsel af zink og kobber til landbrugsjord via husdyrgødning fra svin
Med husdyrgødning fra svin tilføres jorden relativt meget kobber og zink som følge af tilsætning af disse næringsstoffer ti...
06.05.05
Efterårsbehandling af flere års frøgræsmarker
Der er penge i at behandle frøgræsmarker godt om efteråret
31.07.02
Selen
Der har været afholdt en workshop om selenproblematikken i forhold til human og animalsk ernæring. Der gives et resumé af w...
25.06.02
Handelsgødninger der indeholder meget svovl
Oversigt over handelsgødninger, der har et højt indhold af svovl.
06.05.02