Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-12-2003

Diverse, Planteavl 

Oprettet: 21-03-2002

Nye og ændrede godkendelser 2002

Nye og ændrede godkendelser 2002

Landskontoret for Planteavl

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2001, Landbrugets Rådgivningscenter (Deadline 25. januar 2002).

Comet Juventus Teldor WG 50
Delan 750 SC Lexus Topik
Florina Prof Primus Unix 75 WG
Impuls Pro Reglone

Comet til top

Miljøstyrelsen har den 19.april 2002 givet en provisorisk godkendelse til svampemidlet Comet, som indeholder 250 g/l af aktivstoffet pyraclostrobin. Midlet er et strobilurin, og vil blive markedsført af BASF. Der vil i 2002 kun blive mulighed for at sælge relativ begrænsede mængder.

Comet er godkendt i hvede, byg og rug. Firmaet forventer dog indenfor en uges tid også at få en godkendelse til brug i triticale og havre.

Midlet må kun anvendes mod gulrust, brunrust, hvedebrunplet og hvedegråplet i hvede og mod bygrust og bygbladplet i byg samt mod brunrust i rug. Firmaet forventer dog også en godkendelse mod skoldplet og hvedebladplet indenfor få dage.

Sprøjtefristen er 35 dage i hvede og 42 dage i byg og rug.

Afstandskravet til vandløb er 2 meter.

Comet er den 24. april også blevet godkendt i havre og triticale med en sprøjtefrist på 42 dage. Godkendelsen gælder ikke bekæmpelse af meldug pga. resistens mod strobiluriner.

Flere detaljer om Comet vil kunne findes i vores nyheder fra den 18. april og den 19. april samt i Middeldatabasen.


Delan 750 SC til top

Delan 750 SC (dithianon) er den 15. marts 2002 blevet godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af visse svampesygdomme i æbler, pærer, kirsebær og blommer. Godkendelsen gælder indtil 1. april 2012.

Delan 750 SC
Delan 750 SC er et kontakt fungicid med både kurativ og præventiv virkning. Aktivstoffet hæmmer en bred vifte af enzymer, som er aktive under svampens vækst. Delan 750 SC er ikke særlig skadelig overfor rovmider og bier og er godkendt til IP produktion.

Til godkendelsen er knyttet følgende betingelser:

  • Må tidligst anvendes ved blomstring
  • Må ikke anvendes senere end 21 dage før høst
  • Sprøjteintervallet mellem 2 sprøjtninger skal minimum være 10 dage
  • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter i frugttræer fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.)

Delan 750 SC er godkendt til bekæmpelse af følgende sygdomme:

Kultur

Skadegører

Dosering

Æble

Skurv, Gloeosporium, frugt­trækræft

1 l/ha

Pære

Skurv, Gloeosporium

1 l/ha

Kirsebær og blomme

Bladpletsyge, tørresyge, skurv

1 l/ha

Prismærkeprisen er 476 kr. pr. l inkl. pesticidafgift og ekskl. moms.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen.


Florina Prof til top

Miljøstyrelsen har 28. juni 2002 ændret godkendelsen af Florina Prof insekt- og meldugfjerner (paraffinolie) til følgende:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter, spindemider og meldug i frugttræer og -buske inden blomstring og efter høst, samt i roser og andre prydplanter.

Derudover er der kommet et forbehold ved anvendelse af midlet:
Florina Prof insekt- og meldugfjerner må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).

En nærmere beskrivelse af midlet og godkendelse kan findes i Middeldatabasen.


Impuls Pro til top

Impuls Pro har været afprøvet i forsøg ved Danmarks JordbrugsForskning og i landsforsøgene i hvede i 1999 (s.59 og 63) og 2000 (side 57). Effekten mod de forskellige kornsygdomme fremgår af effektskemaet i Oversigt over Landsforsøgene 2001 side 59. I forsøgene er der taget udgangspunkt i en normaldosering på 1,5 l pr. ha.


Juventus til top

Miljøstyrelsen meddelte den 3. juli 2002, at svampemidlet Juventus 90 ( 90 g/l metconazol) er blevet godkendt til svampebekæmpelse i byg, rug, triticale og hvede. Normaldoseringen er 1,0 l pr. ha. Sprøjtefristen er 49 dage i byg, rug og triticale og 35 dage i hvede. Midlet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
BASF meddeler, at midlet vil blive markedsført i næste vækstsæson. Listeprisen for normaldoseringen på 1,0 l pr. ha bliver 375 kr. pr. l inkl. afgift og excl. moms.
Effekten af Juventus mod de enkelte sygdomme i korn fremgår af Oversigt over Landsforsøgene 2001 side 59.
Juventus har også effekt mod aksfusarium, og effekten ligger på samme niveau som effekten af Folicur.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen.


Lexus til top

Miljøstyrelsen har den 18. april 2002 godkendt ukrudtsmidlet Lexus, der er et granulat indeholdende 500 g/kg af aktivstoffet flupyrsulfuron. Midlet tilhører gruppen af sulfonylurea-herbicider ('minimidler') og vil blive markedsført af firmaet Du Pont. På grund af godkendelsestidspunktet forventer firmaet ikke at kunne markedsføre midlet til forårsanvendelsen i 2002, men midlet vil være til rådighed til efterårssæsonen.

Lexus er godkendt til vinterhvede, og må anvendes én gang om året med en maksimal dosis på 10 g/ha ved efterårsanvendelse og 20 g/ha ved forårsanvendelse. I de aktuelle doser har midlet god effekt på blandt andet agerrævehale. Da der er formodning om, at agerrævehale er ved at udvikle resistens overfor Primera Super og Topik, vil Lexus på grund af sin anden virkemekanisme kunne være et interessant alternativ i sådanne tilfælde. Desuden angives midlet at have god til særdeles god effekt på arter som fuglegræs, kamille, kornblomst, raps, tvetand og vindaks.

Primus er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg, græsmarker samt i frøgræsser. I vinter- og vårsæd vil midlet kunne anvendes i doser op til 0,1 l pr. ha (5 g aktivstof pr. ha), og i græs inkl. frøgræs i doser op til 0,15 l pr. ha (7,5 g aktivstof pr. ha).

Midlet anvendes om foråret og har blandt andet god effekt mod tokimbladede ukrudtsarter som burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue og raps. I frøgræs udmærker midlet sig især ved sin effekt mod selv store kamilleplanter.

Flere detaljer om Primus vil kunne findes i Middeldatabasen.

Teldor WG 50 (fenhexamid) er nu blevet optaget på EU's fælles positivliste (Bilag I). Derfor er den provisoriske godkendelse i Danmark blevet ændret til en national godkendelse.

I den forbindelse er der sket følgende ændringer i godkendelsen:

  • Teldor WG 50 er ikke længere godkendt til brug i ribs og solbær.
  • I jordbær må midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.
  • I kirsebær på blomstringsstadiet (tidligt stadie) må midlet ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
  • I modne kirsebær (sent stadie) må midlet ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Rester af midler med gammel etikette må gerne bruges op.

Yderligere oplysninger kan ses i middeldatabasen.


Topik til top

Miljøstyrelsen har den 6. februar 2002 godkendt ukrudtsmidlet Topik 100 EC.

Topik indeholder det nye aktivstof clodinafop-propargyl i koncentrationen 100 g pr. liter og en safener, cloquintocet-mexyl i koncentrationen 25 g pr. liter.

Topik er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede og kan anvendes efterår eller forår i doseringer op til 0,4 liter pr. ha. Midlet har effekt over for mange græsser, heriblandt flyvehavre, agerrævehale, rajgræs, vindaks og alm. rapgræs, medens effekten overfor enårig rapgræs og svingelarterne er utilstrækkelig.

Prisen forventes at blive ca. kr. 900 pr. liter.

En nærmere beskrivelse af midlet, godkendelse og forbehold kan findes i Middeldatabasen ved at følge nedenstående link:

Det forventes, at midlet vil blive markedsført til foråret 2002, men firmaet kan pt. ikke give garanti herfor.


Reglone til top

Miljøstyrelsen og Fødevaredirektoratet har den 7. juni godkendt Reglone til nedvisning af kartoffel, nedvisning af visse frøafgrøder som radis, purløg og spinat samt godkendt Reglone til ukrudtsbekæmpelse i hvene, hvidkløver og valmuer. Til nedvisning af kartoffeltop er Reglone godkendt med 2 x 2,5 liter pr. ha uanset kartoflernes anvendelsesformål. Midlet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandløb og søer.

Nærmere information kan ses i vores nyhed fra den 10. juni 2002 samt i Middeldatabasen.


Unix 75 WG til top

Miljøstyrelsen meddeler 11.november 2002, at svampemidlet Unix har fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte byg. Midlet må således anvendes i byg, hvede og rug.

Sprøjtefristen er 42 dage i byg og 2 måneder i hvede og rug. Halmen fra hvede og rug må ikke opfodres, mens halmen fra byg må opfodres.

Effekten af Unix mod bygmeldug og bygbladplet svarer til effekten af Tilt top. Mod skoldplet er effekten af Unix lidt dårligere end Tilt top, mens Unix næsten er uden effekt mod bygrust. Se også dyrkningsvejledning for Svampemidler i korn.

Nærmere information kan ses i Middeldatabasen.


Sidst bekræftet: 21-03-2002 Oprettet: 21-03-2002 Revideret: 21-03-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Margit Bæk Jensen


Af samme forfatter

Oversigt over jordforbedringsmidler/ vækstimuleringsmidler afprøvet i Landsforsøgene
Kun meget få gange har jordforbedringsmidler/vækststimuleringsmidler givet statistisk sikre merudbytter. Oversigten dækker ...
21.07.05
Tilførsel af zink og kobber til landbrugsjord via husdyrgødning fra svin
Med husdyrgødning fra svin tilføres jorden relativt meget kobber og zink som følge af tilsætning af disse næringsstoffer ti...
06.05.05
Efterårsbehandling af flere års frøgræsmarker
Der er penge i at behandle frøgræsmarker godt om efteråret
31.07.02
Selen
Der har været afholdt en workshop om selenproblematikken i forhold til human og animalsk ernæring. Der gives et resumé af w...
25.06.02
Handelsgødninger der indeholder meget svovl
Oversigt over handelsgødninger, der har et højt indhold af svovl.
06.05.02