Oprettet: 20-01-2020
Revideret: 02-06-2020

Nye og ændrede godkendelser 2020

Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Asulox  
BotaniGard WP  
Clomate 756-1 - kinesisk kål til frøproduktion  
Clomate 756-1 - skorzoner  
Clomate 756-1 - vårraps til produktion af udsæd  
Clomate 756-1 - vinterraps  
Clomazon-produkter - gulerødder  
Clomazon-produkter - rodfrugter og kål  
Confidor  
Dithane NT  
Fastac 50  
Fenix  
Harmony 50 SX (11-72)   
Kudos  
Lamdex   
Metamitron-produkter   
Mospilan SG  
Nuance Max 75 WG   
Pirimor 500 WG - hvidkløver til frøavl  
Pirimor 500 WG - insekter i havefrø  
Pixxaro EC   
Pomoxon Extra  
Propulse SE 250 - havefrø   
Propulse SE 250 - kartofler  
Shirlan Ultra  
Thiacloprid  
V10  
             
   

MIDLER 

 

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer. Dispensationen gælder i perioderne 29.05.20 til 15.7.20 og 1.8.20 til 9.9.20.

Dispensationen til vækstreguleringsmidlet Pomoxon Extra (347-48), som indeholder alpha-naphthyl-eddikesyre, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensation gælder i perioderne 29. maj 2020 til 15. juli 2020 og 1. august 2020 til 9. september 2020, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Må kun anvendes til frugtudtydning og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer
 • Må i æbler og pærer til frugtudtydning ikke anvendes senere end 90 dage før høst
 • Må i æbler og pærer til forebyggelse af frugtfald ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Ved forebyggelse af tidligt frugtfald må arbejde med æbler og pærer først finde sted 1 dag efter sprøjtning
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer

1 juni 2020

Til top

Insektmidlet Mospilan SG godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Mospilan SG til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland. Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson.

Insektmidlet Mospilan SG (561-3) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø og kløver til frøproduktion på friland.

Midlet må anvendes 2 gange pr vækstsæson og bemærk at der skal være 14 dage mellem behandlingerne. Der anvendes 0,25 kg/ha pr. behandling. Der må maksimalt anvendes 0,5 kg/ha pr. vækstsæson.

Midlet har en bred godkendelse til mindre anvendelse mod skadedyr. Mospilan SG er systemisk virkende alligevel anbefales en vandmængde der giver god dækning af planterne.

Mospilan SG har en anden virkningsmekanisme end pyrethroider, Teppeki og Pirimicarb, men tilhører samme resistensklasse som f.eks Biscaya. Disse forhold bør indgå i en resistensstrategi.

Afstandskravene i godkendelsen til mindre anvendelse er 2 meter til veje, boliger m.m. og 10 meter til vandmiljøet.

Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

25. maj 2020

Til top

Godkendelse til mindre anvendelse af Pirimor 500 WG i hvidkløver til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Pirimor 500 WG til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl

Pirimor 500 WG (396-78) er blevet godkendt til mindre anvendelse i hvidkløver til frøavl.

Pirimor 500 WG anvendes mod lus i hvidkøver. For at undgå resistensudvikling hos insekterne bør midlet indgå i en resistensstrategi. Aktivstoffet har dampvirkning og bekæmper således også skadedyr der sidder skjult nede i afgrøden. Optimale forhold for bekæmpelse er en morgensprøjtning og dagtemperaturer på mere end 13 gr.

Den godkendte dosering er 0,2-0,3 kg/ha. Der må kun behandles en gang pr vækstsæson.

Afstandskravene til vandløb er 20 meter.

Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

25. maj 2020

Til top

Confidor WG 70 er godkendt til mindre anvendelse indendørs mod skjoldlus

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Confidor WG 70 til mindre godkendelse mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter

Insektmidlet Confidor WG 70 (18-365), som indeholder imidacloprid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod skjoldlus indendørs i lukkede plantekummer/bede med prydplanter
 • Max 20 l pr. m2 af en 0,035 % opløsning (35 g produkt opløst i 100 l vand ≈ 70 kg produkt pr. ha)
 • Max 2 behandlinger pr. år med min 14 dages interval
 • De behandlede prydplanter må ikke flyttes uden for fx på terrasser
 • Brugere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udvanding
 • Ved håndtering af behandlede prydplanter eller behandlet vækstmedie skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 6 uger efter behandling
 • Der må ikke spises, drikkes eller ryges i rummet, mens produktet udbringes

Link til brugsanvisning.

11. maj 2020

Til top

Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Dithane NT til mindre anvendelse mod svampesygdomme i æble og pære i 2020 for 1. sprøjtning før 1. juni.

Svampemidlet Dithane NT (804-1), som indeholder mancozeb, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af æbleskurv og pæreskurv i æble og pære
 • Max dosering pr. behandling 2,0 kg pr. ha (max 6 kg Dithane NT pr. vækstsæson)
 • Max 3 behandlinger pr. vækstsæson (mindst 10 dages interval)
 • 1. sprøjtning må være før 1. juni
 • 2. og 3. sprøjtning skal være efter 1. juni
 • Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet

Godkendelsen er kun gældende for forår/sommer 2020.

Link til brugsanvisning.

24. april 2020

Til top

Dispensation til anvendelsen af Asulox i visse arter af havefrø 2020

Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl i vækstsæsonen 2020. Der er i dispensationen sket en række præciseringer i forbindelse med anvendelsen.

Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox (Reg. Nr. 501-56) og har i 2020 fået en dispensation til anvendelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde hvor midlet må anvendes.

 • Dispensationen starter 15. april 2020 og udløber 28. juli 2020. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller opbevares på ejendommene.
 • Asulox skal udbringes ved båndsprøjtning.
 • Midler indeholdende aktivstoffet asulam må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.
 • Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
 • Midlet må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter
 • Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha.
 • Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinat, skorzoner, eller morgenfruer.
 • Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.
 • Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 28 juli 2020, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende, besidde eller opbevare Asulox på ejendommen.
 • Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.
 • Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning

Asulox må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i de nævnte afgrøder.

Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Høj luftfugtighed fremmer effekten.

Der anvendes

1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha.

I afgrøder som tåler phenmedipham og hvor phenmedipham er godkendt:
1-2 l Asulox tilsat et godkendt phenmedipham-produkt.

Læs altid midlets etikette omhyggeligt før brug.

Kilde: Miljøstyrelsen

15. april 2020

Til top

Fenix godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i kartofler efter fremspiring

Ukrudtsmidlet Fenix må anvendes i industri- og konsumkartofler efter fremspiring i splitbehandling. Den samlede dosis på 2,5 l pr. ha pr. vækstsæson skal overholdes.

Godkendelsen af Fenix til mindre anvendelse i kartofler gælder en splitbehandling med 2 x 0,25 l pr. ha med mindst 7 dages interval, hvor der efter fremspiring af kartoflerne er behov for opfølgende sprøjtning, f.eks. hvis kammen er skyllet ned.

Anvendelsen er afprøvet i 6 landsforsøg i perioden 2015-2018. Fenix efter fremspiring giver lidt bladsvidninger, som dog kun medfører en beskeden risiko for negativ påvirkning af udbyttet. Fenix bør ikke anvendes i læggekartofler efter fremspiring. 2 x 0,25 l Fenix pr. ha er i forsøgene sammenlignet med 2 x 15 g Titus pr. ha, hvor der før fremspiring er anvendt 1,5 l Fenix pr. ha + glyphosat. Generelt er der opnået samme gode effekt mod tokimbladet ukrudt, men mindre effekt mod enårig rapgræs.

For godkendelsen gælder:

 • Dosering for denne mindre anvendelse og den samlede dosis på 2,5 l/ha pr. vækstår skal overholdes.
 • Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)
 • for at beskytte organismer, der lever i vand
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

7. april 2020

Til top

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i blanding med Stomp CS

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Clomate til mindre anvendelse enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet Stomp CS i vinterraps stadie 12-13.

Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vinterraps enten alene eller i kombination med ukrudtsmidlet Stomp CS (19-205)( Pentimethalin 455 g/l).

Midlet er godkendt til denne anvendelse i afgrødens stadie 12-13 i en dosering på 0,15 l/ha. På arealer hvor der er problemer med kornvalmuer kan der tilsættes 0,44 l/ha Stomp CS.

Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

For Clomate er der et afstandskrav på 5 m. til §3 arealer.

Vær opmærksom på at hvis Clomate anvendes sammen med Stomp CS skal der være en afstand på 20 m til vandmiljøet for at beskytte organismer der lever der

På grund af det tidlige anvendelsestidspunkt er der ingen behandlingsfrist

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

2. april 2020

Til top

Clomazon-produkter godkendt til mindre anvendelse i rodfrugter og kål

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder efter fremspiring, i pastinak og persillerod samt i kål

Ukrudtsmidlerne Command CS (19-109) og Clomate (756-1), som indeholder clomazon, er blevet godkendt til tre forskellige mindre anvendelser:

 • I gulerødder efter fremspiring, som er en revideret udgave af den mindre anvendelse udsendt den 13. marts, idet ’§ 3-områder’ er tilføjet
 • I pastinak og persillerod
 • I kål

I praksis er det de tre mindre anvendelser til brug af Command CS, der har fået tilføjet Clomate.

Link til brugsanvisninger:

1. april 2020

Til top

 

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion

Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion i forbindelse med etablering forår eller efterår.

Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion.

Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

31.marts 2020

Til top

 

Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret

Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.

Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl.

Midlet anvendes efter høst af afgrøden, dog senest 15. september. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske.

Clomate må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson og må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

31.marts 2020

Til top

 

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd

Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd i forbindelse med etablering.

Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd.

Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

31.marts 2020

Til top

BotaniGard WP er godkendt til mindre anvendelse i jordbær på friland

Miljøstyrelsen har godkendt BotaniGard WP til mindre anvendelse mod mellus i jordbær på friland.

Det mikrobiologiske insektmiddel BotaniGard WP (784-1), som indeholder Beauveria bassiana GHA, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod mellus i jordbær på friland
 • 0,0625 % (62,5 g pr. 100 l vand) pr. behandling
 • På vækststadie BBCH 10-59 og 70-97
 • 3–12 behandlinger med 5-7 dages interval
 • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
 • Farlig for bier – må ikke anvendes i blomstrende afgrøder

Link til brugsanvisning.

27. marts 2020

Til top

 

Minor use godkendelse til Pixxaro EC i spinat til frøproduktion

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøproduktion.

Ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) (280 g/ Fluoxypur 280 g/l, Halauxifen 12,5 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i ospinat til frøproduktion.

Pixxaro EC er godkendt til 1 behandling på spinatens 4-6 bladsstadie BBCH 14-16 med en dosering på 0,125 l/ha eller i en 2-delt split. 1. behandling med en dosering på 0,05 l/ha på spinatens 2-4 bladstadie BBCH 12-14 og 2. behandling 2-3 uger senere med en dosering på 0,075 l/ha.

Bemærk at der i samme vækstsæson ikke må anvendes andre midler der indeholder fluoxypur på arealet

Vær meget opmærksom på den risikosætning der fremgår af brugsanvisningen. Der er en tæt sammenhæng mellem dosering, risiko for skader, spinatens vækststadie og sorten. Derfor skal man som avler altid rådfører sig med sin frøkonsulent før man behandler et areal.

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

23. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Propulse SE 250 i havefrø

Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) til mindre anvendelse mod sygdomme i havefrøafgrøder.

Svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) (125 g/l prothioconazol/ 125 g/l fluopyram) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod sygdomme.

Propulse 250 SE må anvendes 1 gang pr vækstsæson med 1,0 l/ha eller i split med 2 x 0,5 l/ha pr. vækstsæson.

Propulse 250 SE må ikke anvendes før stadie 20

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Pirimor 500 WG i havefrø

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Primor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod insekter i havefrø.

Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78) (Pirimicarb 500g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod skadedyr.

Bemærk at Pirimor 500WG har sin egen brugsanvisning som er identisk med brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Pirimor G (1-168) der ikke længere markedsføres. Pirimor G må dog anvendes indtil 31. december 2020 hvorefter der er anvendelses og opbevaringsforbud mod Pirimor G. Derfor er det vigtigt at få anvendt eventuelle restlagre af Pirimor G i vækstsæsonen 2020.

Primor 500 WG må anvendes 1 gang pr. vækstsæson

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Nuance Max 75 WG i korn med udlæg af græs til foder/grønne

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) til ukrudtsbekæmpelse i korn med udlæg af græs til foder/grønne marker.

Ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) (Tribenuron-methyl 750g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt u korn med udlæg af græs til foder/ grønne marker.

Bemærk at Nuance Max 75 WG (347-36) har sin egen brugsanvisning som ikke er identisk med brugsanvisningen til mindre anvendelse på etikette for Nuance WG (11-39).

Nuance Max 75 WG må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Midlet må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes efter stadie 32.

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl .

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Lamdex i vårbyg, vårhvede og vintersæd

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer i vårbyg, vårhvede og vintersæd.

Insektmidlet Lamdex (396-77) (Lambda-cyhalothrin 25 g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårbyg, vårhvede og vintersæd til bekæmpelse af bygfluer.

Bemærk at Lamdex har sin egen brugsanvisning og at denne brugsanvisning adskiller sig fra brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Karate 2,5WG. Der er således for Lamdex tilføjet følgende sætning i vejledningen:

 • Der må i alt kun anvendes 0,6 kg Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Lamdex må anvendes om foråret til bekæmpelse af bygfluer og om efteråret i vintersæd til samme formål. Om foråret i vårbyg og vårhvede må der anvendes 0,2 kg/ha 1-3 gange. I vintersæd må der anvendes 0,2 kg/ha men kun 1 gang.

I vårbyg og vårhvede må der således samlet anvendes 0,6 kg/ha pr. vækstsæson medens der i vintersæd kun må anvendes 0,2 kg/ha pr. vækstsæson.

Der er en sprøjtefrist på 30 dage.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler

Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Propulse SE 250 er godkendt til bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria). Propulse SE 250 indeholder 125 g/l fluopyram og 125 g/l prothioconazol; dvs. midlet indeholder to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme (SDHI og DMI) overfor kartoffelbladplet. I de senere år er der sket en stigning i udviklingen af resistens i kartoffelbladpletsvampen overfor aktivstofferne boscalid i Signum WG og azoxystrobin i Amistar. Der er ikke konstateret resistens overfor difenoconazol i Narita og Revus Top og prothioconazol i Propulse SE 250. Der er ikke påvist resistens overfor Propulse SE 250, selvom fluopyram i Propulse og boscalid i Signum WG begge tilhørende SDHI-gruppen.

Anvendelse af Propulse SE 250 forudsætter:

 • Maksimal 2 behandlinger med hver 0,45 l/ha
 • Minimum 10 dage mellem hver behandling
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 89 og senest 1. oktober.
 • Sprøjtefrist er på 21 dage.
 • Bemærk at der er et afstandskrav på 2 m til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
 • En afstand på 2 meter til vandmiljøet

På baggrund af godkendelse vil der i stivelseskartofler blive anbefalet to gange Propulse SE 250 i kombination med 1-2 behandlinger med difenoconazol (Revus Top og Narita) afhængig af sædskiftet.

19. marts 2020

Til top

Clomazon-produkter godkendt til mindre anvendelse i gulerødder

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder.

Ukrudtsmidlerne Command CS (19-109) og Clomate (756-1), som indeholder clomazon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i gulerødder til bekæmpelse af ukrudt, herunder specifikt sort natskygge, hanekro og hundepersille
 • Efter fremspiring, dog seneste på 3-bladstadiet
 • Dosering: 0,05-0,09 l pr. ha, i alt max 0,25 l pr. ha
 • Max 3 behandlinger
 • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang hvert 3. år på samme areal. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Link til brugsanvisning.

Bemærkning

I praksis er det den mindre anvendelse til Command CS, der har fået tilføjet Clomate.

13. marts 2020

Til top

Shirlan Ultra er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Shirlan Ultra til bekæmpelse af svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Svampemidlet Shirlan Ultra (352-13), som indeholder fluazinam, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod Phytophtora og bladskimmel (Peronospora spp.) i planteskolekulturer og prydplanter på friland
 • Max dosering er 0,4 l pr. ha pr. behandling
 • Max 5 behandlinger pr. vækstår med 7 dages interval
 • Der må max behandles 10 ha pr. dag
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg

Link til brugsanvisning.

11. marts 2020

Til top

Kudos er godkendt til mindre anvendelse i kirsebær

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Kudos til mindre anvendelse i kirsebær

Vækstreguleringsmidlet Kudos (544-7), som indeholder prohexadion-calcium, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering i kirsebær
 • Må max anvendes med 1,25 kg pr. ha pr. behandling på vækststadie BBCH 31-85
 • Må max anvendes to gange pr. vækstsæson
 • Må ikke anvendes senere end 20 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, institutioner og offentlige arealer

Link til brugsanvisning.

Metamitron-produkter er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt en række metamitron-produkter til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

Ukrudtsmidlerne Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27) samt Goltix 70 WG (396-69), som indeholder metamitron, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland
 • Anvendes som jordmiddel før ukrudtets fremspiring i foråret eller på ukrudtets kimbladstadie (BBCH 10-18)
 • Flydende produkter: Max 1,0 l pr. ha pr. behandling
 • Vandopløseligt granulat: Max 1,0 kg pr. ha pr. behandling
 • Max 3 behandlinger (mindst 7 dages interval)
 • Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal
 • Må ikke anvendes senere end den 15. august
 • Hvis midlet anvendes i frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
 • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder

Link til brugsanvisning af Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27).

Link til brugsanvisning af Goltix 70 WG (396-69).

27. februar 2020

Til top

Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud

Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50

Miljøstyrelsen oplyser, at skadedyrsmidlet Fastac 50 (alpha-cypermethrin) er afmeldt.

Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde produktet. Fristen for salg i detailleddet er et år før nemlig 31. januar 2021.

Flere skadedyrsmidler er på vej ud af markedet. Se nærmere i Flere skadedyrsmidler på vej til forbud.

10. februar 2020

Til top

Hamony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX (11-72), som indeholder thifensulfuron-methyl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
 • Må max anvendes én gang
 • Max dosering er 11,25 g pr. ha + 0,15 l spredeklæbemiddel
 • Må ikke anvendes senere end 2 måneder før høst

Bemærkning

Der er tale om en administrativ tilføjelse af Harmony 50 SX til eksisterende off-label godkendelse til brug af Harmony SX i sukkermajs. Ansøgningen skyldes, at Harmony SX i forbindelse med firmasammenlægninger har skiftet registreringsindehaver.

Link til brugsanvisning.

21. januar 2020

Til top

Forbud mod aktivstoffet thiacloprid

Miljøstyrelsen meddeler, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud for aktivstoffet thiacloprid pr. 3. februar 2021. I Danmark omfatter forbuddet midlerne Biscaya OD 240, LFS Thiacloprid og Exemptor.

20. januar 2020

Til top
             

Viruspræparatet V10 er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af Mild Pepino Mosaik Virus VC1 i tomater i lukkede væksthuse.

Det mikrobiologiske middel V10 Elicitor (921-1), som indeholder Mild Pepino Mosaik Virus VX1 og Mild Pepino Mosaik Virus VC1, er godkendt på følgende betingelser

 • Må kun anvendes til bekæmpelse at Pepino Mosaik Virus (PepMV) i tomat i lukkede væksthuse.
 • Doseringen er 70 l pr. ha udsprøjtet og 0,8 l pr. ha ved indgnidning.
 • Må ikke anvendes i tomatsmåplanteproduktion.
 • Behandlede planter må ikke videresælges til andre producenter eller til private.
 • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller kloak.
 • Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

20. januar 2020

Til top

Sidst bekræftet: 02-06-2020 Oprettet: 20-01-2020 Revideret: 02-06-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20
Stop for Matrigon i vinterraps
Rapsen er i begyndende blomstring og fristen for anvendelse af clopyralid er dermed udløbet.
06.04.20