Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-11-2015

Planteavl 

Oprettet: 30-01-2009
Revideret: 22-01-2010

Nye og ændrede godkendelser af planteværnsmidler 2009

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2009, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (Deadline ultimo januar 2009).

Agil 100 EC Fenix Proline EC 250
Amistar (olieræddike) Flexity Revus
Amistar (hestebønner) Folicur EC 250 Reglone
(lucerne, olieræddike)
Aramo Folicur EC 250 (olieræddike) Reglone (rødsvingel)
Asulox Folicur EC 250 (vinterspelt) Riza 250 EW
Bell Goliath Rizolex 50 FW
Bell (vinterspelt) Goltix SC 700 Rizolex 10 D
Betanal Goltix SC 700 (jordbær) Rubric
Betanal Classic Herbasan Safari (bladbeder)
Boxer EC Hussar OD Safari (cikorie)
Boxer EC (løg og porrer) Karmex Shirlan
Boxer EC (vinterspelt) Kerb 400 SC Signum WG
Broadway Legacy SC 500 Spotlight Plus
Catch Lexus 50 WG Steward
Ceando MaisTer Stomp
Command CS Mastana SC Terbuthylazin
Cycocel 750 Mavrik 2F Tern
Danitron 5 SC Merpan 80 WG Thiram Bejdse 480
DFF Milbeknock Topflor
DFF (vinterspelt) ND Mitamitron 700 Valbon
Diflanil 500 SC Nexide CS  
Ethosan SC Orius 200 EW  
Exemptor Othello  


Valbon

til top

Valbon (17,5 g/kg benthiavalicarb + 700 g/kg mancozeb) er godkendt til bekæmpelse af kartoffelskimmel i dosering på 1,6 kg/ha.

Valbon er effektiv mod bladskimmel på et niveau lige under Ranman og Revus. Virkningen mod knoldskimmel er kun moderat og Valbon kan derfor ikke anbefales specifikt til bekæmpelse af knoldskimmel. Midlets evne til at beskytte nyvækst forventes at være på niveau med Dithane NT/ Tridex. Valbon har nogen effekt overfor kartoffelbladplet, da der udbringes 1.120 g/ha mancozeb mod 1.500 g/ha mancozeb ved brug af 2 kg /ha Dithane NT/ Tridex. Prisen er endnu ikke fastlagt.

Valbon har været afprøvet i tre forsøg i Danmark 2009 og giver her en god bekæmpelse af kartoffelskimmel . Samme gode virkning er også opnået i europæiske forsøg (tabel 1), hvor den opnåede effekt er bedre end f.eks. for Shirlan og Dithane, men lige knap på højde med Ranman og Revus.

Valbon bør kun anvendes i halvdelen af de samlede antal sprøjtninger og maksimalt 6 behandlinger pr. år. Valbon er godkendt med en behandlingsfrist på 7 dage og 7 dage mellem hver behandling og ikke nærmere end 10 m fra vandmiljøet. Der må tidligst sås eller plantes efterfølgende afgrøder 2 måneder efter sidste behandling med Valbon.

De virksomme stoffer i Valbon er det nye stof benthiavalicarb samt det kendte stof mancozeb. Benthiavalicarb tilhører samme resistensklasse (CAA fungicider) som mandipropamid (Revus) og dimethomorph (Acrobat WG). Mancozeb tilhører gruppen af uspecifikke fungicider (dithiocarbamater). Der er ikke konstateret resistens i nogle lande mod CAA-fungicider.

Tabel 1. Effekten af svampemidler over for skimmel og bladplet i kartofler vurderet i en europæisk arbejdsgruppe (Euroblight, opdateret den 15. januar 2010).


Midler


Dosering
kg el.
l/ha

Effekt

 

Blad 1)

Stæng-
ler 2)

Knold2)

Kurativ2)

Ny-
vækst2)

Blad-
plet2)

Regn-
fasthed2)

Acrobat

2,0 kg

3,0

●(●)

●●

?

?

●●(●)

Dithane NT

2 kg

2,0

0

0

?

●●

●(●)

Tridex

2 kg

2,0

0

0

?

●●

●(●)

Shirlan

0,4 l

2,9

●●(●)

0

?

(●)

●●(●)

Tyfon

2,0 l

2,5

●●

●●

●●

●(●)

●●

●●●

Revus

0,6 l

4,0

●(●)

●●

●●

?

●●●

Curzate M68

2,0–2,2 kg

?

●(●)

0

●●

?

?

●●

Ranman

0,2 l

3,8

●●●

0

●●

?

●●●

Ridomil Gold

2 kg

?

●●

-

●●(●)

●●

?

●●●

Valbon

1,6 kg

3,7

●(●)

●(●)

●(●)

?

?

●●(●)

 1. Karakter for effekt på bladskimmel er baseret på europæiske forsøg (inkl. Danmark) 2006-2008. Karakteren går fra 0-5, hvor 5 er bedst. Hvor intet er anført, er der ikke udført forsøg.
 2. Ingen virkning , ● nogen virkning , ●● god virkning , ●●● meget god virkning , – anbefales ikke. Hvor intet er anført , er der ingen oplysninger.

Kilde : Miljøstyrelsen 2010, WWW.euroblight.net

H.T.A.M. Schepers , R. Bain, H. Hausladen , B.J. Nielsen, H.G. Spits ,W . van den Berg & A. Evenhuis 2009 . Fungicide evaluation to rate efficacy to control leaf late blight for the Euroblight table . Results 2006 + 2009.

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. januar 2010

Cycocel 750

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt vækstreguleringsmidlet Cycocel 750 til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt vækstreguleringsmidlet Cycocel 750 til vækstregulering af vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen , der også kan findes i Middeldatabasen .

Kilde: Miljøstyrelsen

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. januar 2010

Bell

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt svampemidlet Bell til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret , Planteproduktion off-label godkendt svampemidlet Bell til anvendelse i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen , der kan findes i Middeldatabasen .

Kilde: Miljøstyrelsen

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. januar 2010

Exemptor

til top

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Exemptor, der må bruges til professionel bekæmpelse af insekter på prydplanter i væksthus og på friland ved iblanding i vækstmediet.

Godkendelsen af insektmidlet Exemptor er givet på følgende vilkår:

 • Må kun bruges til professionel bekæmpelse af insekter på prydplanter ved iblanding i vækstmediet i produktionen af prydplanter, der dyrkes i potter og containere i væksthus og på friland.
 • Blandingsprocessen skal foregå ved hjælp af automatiseret udstyr.

Exemptor er systemisk og optages gennem plantens rødder og fordeles i hele planten, som vil være beskyttet mod sugende og gnavende insekter i 30 til 120 dage afhængigt af arten. Et Exemptor-holdigt vækstmedie giver op til 100 dages bladbeskyttelse og op til 120 dages beskyttelse mod jordboende skadedyr.

Aktivstoffet thiacloprid er et chloronicotinyl med en virkningsmekanisme, som adskiller sig fra de almindeligt anvendte insektmidler. Stoffet er virksomt med et bredt spektrum af skadedyr, herunder arter som er blevet resistente over for andre grupper af insektmidler, f.eks. pyrethroider, organofosfater og carbamatforbindelser.

Se nærmere i Middeldatabasen.

18. januar 2010

Rizolex 50 FW og Rizolex 10 D

til top

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af svampe- og bejdsemidlerne Rizolex 50 FW og Rizolex 10 D. Der er sket få ændringer, dog er Rizolex 10 D ikke længere godkendt til brug i blomsterløg og -knolde.

I forhold til de gamle godkendelser er der sket mindre ændringer.

Rizolex 50 FW :

 • I godkendelsesteksten er det præciseret, at midlet er godkendt til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler samt i blomsterløg, blomsterknolde og prydplanter.
 • Klassificeringen er udvidet med fareklassen ”Lokalirriterende” og risikosætningen ”Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden”.
 • Behandlingsfristen i kartofler er 4 måneder.
 • Afstandskrav til vandmiljøet er bortfaldet.

Selve brugsanvisningen er ikke ændret.

Rizolex 10 D:

 • I godkendelsesteksten er det præciseret, at midlet er godkendt til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler. Rizolex 10 D er ikke længere godkendt til brug i blomsterløg og -knolde.
 • Klassificeringen er udvidet med fareklassen ”Lokalirriterende” og risikosætningen ”Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden”.
 • Behandlingsfristen i kartofler er 4 måneder.

15. januar 2010

Nexide CS

til top

Miljøstyrelse meddeler, at pyrethroidet Nexide CS er blevet godkendt til bekæmpelse af visse skadedyr i hvede, byg, raps og ærter.
Nexide CS indeholder 60 g pr. l gamma-cyhalothrin, og den godkendte dosering varierer fra 0,05-0,06 l pr. ha. Gamma-cyhalothrin er en oprenset isomer fra lambda-cyhalothrin, som er aktivstoffet i Karate

Sprøjtefristen er 21 dage i hvede og byg, 28 dage i raps og 14 dage i ærter. Afstandskravet til vandmiljøet er 20 m
Cheminova har p.t. ikke oplyst nogen pris for midlet, men prisen for normaldoseringen forventes at ligge på niveau med normaldoseringen for andre godkendte pyrethroider.

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. december 2009

Mastana SC

til top

Miljøstyrelsen har revurderet svampemidlet Mastana SC, som er en flydende formulering af mancozeb. Ifølge den nye godkendelse er brugen af midlet blevet indskrænket ganske betydeligt.

Mastana SC er nu godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og blomsterløg. '
 • Behandlingsfristen i kartofler er 7 dage.
 • Midlet må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Ifølge Nedab, som markedsfører Mastana SC, skulle der være lager med gammel etikette til sæsonen 2010. Derfor får ændringen først betydning fra 2011.

Kilde: Miljøstyrelsen; Nedab ApS.

Læs mere i Middeldatabasen.

10. december 2009

Tern, Rubric, Folicur EC 250 og Proline EC 250til top

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt svampemidlerne Tern, Rubric, Folicur EC 250 og Proline EC 250 til brug i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt svampemidlerne: Tern, Rubric, Folicur EC 250 og Proline EC 250 til brug i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningerne:

Disse midler kan også findes i Middeldatabasen

Læs mere i Middeldatabasen.

4. december 2009

Primus

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt ukrudtsmidlet Primus til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Primus til anvendelse i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. december 2009

Mavrik 2F

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt insektmidlet Mavrik 2F til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt insektmidlet Mavrik 2F til anvendelse i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. december 2009

Amistar til top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt svampemidlet Amistar til brug i hestebønner.

Amistar har fået en off-label godkendelse til anvendelse i hestebønner til bekæmpelse af svampesygdommene gråskimmel, bønnerust, chokoladeplet og Ascochyta .

Inden anvendelsen skal bruge ren være i besiddelse af off-label vejledningen, som også kan findes i Middeldatabasen.

Sammen med Amistar, der nu har en off-label godkendelse, er også Signum godkendt i hestebønner til bekæmpelse af svampesygdomme.

Kilde: Miljøstyrelsen

Læs mere i Middeldatabasen.

19.november 2009

Reglone

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Reglone til anvendelse i rødsvingel til frø.

Reglone har fået en off-label godkendelse til anvendelse mod græsukrudtet væselhale i rødsvingel til frøproduktion. Da Reglone under visse omstændigheder kan give store udbyttetab i rødsvingel er det helt afgørende, at vejledningen følges nøje. Der bør kun behandles i områder, hvor væselhale er et stort problem.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som kan findes i Middeldatabasen .

Læs mere i Middeldatabasen.

16.november 2009

Milbeknock

til top

I godkendelsesskrivelsen om insektmidlet Milbeknock blev det anført, at midlet skulle mærkes "Ikke farlig for bier", hvilket var en fejl: Milbeknock er - og skal mærkes "Farlig for bier".

Ved en fejl i godkendelsesskrivelsen vedrørende insektmidlet Milbeknock ( milbemectin ) blev det anført, at midlet skulle mærkes ”Ikke farlig for bier”. Milbeknock er farlig for bier og skal derf or mærkes som sådan. Brugere af Milbeknock med gammel etikette skal være opmærksom på dette.

Læs mere i Middeldatabasen.

16.november 2009

Broadway

til top

Broadway indeholder aktivstofferne florasulam (kendt fra Primus, Starane XL og Catch) og pyroxsulam (nyt aktivstof), der begge tilhører den såkaldte triazolpyrimidin-familie af ukrudtsmidler. Midlerne i denne gruppe virker ved at blokere enzymet ALS ligesom sulfonylurea-midlerne, hvorved plantens syntese af vigtige aminosyrer forhindres. Midlet er formuleret med en safener med henblik på at øge afgrødens tolerance.

Midlet er et granulat (WG-formulering). Det kan anvendes med op til 165 g pr. ha i afgrødens buskningsstadier (vækststadium 21-29), og op til 220 g pr. ha under strækning (vækststadium 30-39). Fuld dosis på 220 g pr. ha svarer til 5 g florasulam pr. ha (svarende til 100 ml Primus) og 15 g pyroxsulam pr. ha. En fuld dosering vil udløse et behandlingsindeks på 1,8.

Broadway udmærker sig ifølge DJF’s effektivitetsvurdering ved at have god effekt på vindaks, rajgræs-arter, alm. rapgræs og en lang række tokimbladede ukrudtsarter. Det oplyses endvidere, at midlet tillige har en sideeffekt på arter som flyvehavre, agerrævehale og hejre-arterne. Derimod har Broadway kun ringe effekt mod f.eks. enårig rapgræs.

Broadway har endnu ikke været afprøvet i landsforsøgene, og forsøgsgrundlaget under danske forhold er pt. ikke tilstrækkeligt stort til, at der kan gives håndfaste anbefalinger vedr. bekæmpelse af de arter, hvor midlet har sideeffekt. Det samme gælder for anvendelse af reducerede doseringer mod vindaks og rajgræs, hvor bekæmpelsen er indledt i efteråret.

Firmaet oplyser, at midlet vil blive markedsført til foråret 2010. Prisen foreligger endnu ikke.

Læs mere om Broadway i Middeldatabasen.

30. oktober 2009

Danitron 5 SC

til top

Danitron 5 SC er ikke længere godkendt til brug i æbler og pærer, men eksisterende lagre med gammel etikette hos forhandlere og avlere må gerne bruges op.

Som følge af en afgørelse i EU, må insektmidlet Danitron 5 SC (fenpyroximat) ikke længere anvendes i høje afgrøder, hvor der er risiko for afdrift ved brug af f.eks. tågesprøjter og håndsprøjter. Miljøstyrelsen har derfor meddelt, at Danitron 5 SC ikke længere er godkendt til anvendelse i æbler og pærer, og at etiketteteksten skal ændres pr. 1. november 2009. Eksisterende lagre med gammel etikette hos forhandlere og avlere må gerne bruges op.

Ifølge Nordisk Alkali arbejdes der på at få den generelle begrænsning ændret til at skulle vurderes i de enkelte lande, og derfor kan Danitron 5 SC måske komme tilbage i æbler og pærer i Danmark, hvis Miljøstyrelsen vil godkende de informationer, firmaet indsender.

15. oktober 2009

Aramo

til top

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af ukrudtsmidlet Aramo (tepraloxydim).

I forhold til den gamle godkendelse er der kun sket få ændringer:

 • Hvidløg og skalotteløg er nu omfattet af godkendelsen
 • Afstanden til vandmiljøet (søer og vandløb mv.) er reduceret til 2 meter.

Kilde: Miljøstyrelsen

25. september 2009

Stomp

til top Miljøstyrelsen har den 1. september 2009 givet off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i lucerne udlagt i renbestand om efteråret.

Stomp anvendes med 1 liter pr. ha efter såning inden lucernen spirer frem. Sådybden skal være ca. 2 cm, så lucernefrøene er dækket med jord. Der opnås bedst effekt ved sprøjtning på fugtig jord. Sprøjt ikke med udsigt til større mængder nedbør. Stomp giver god bekæmpelse af fuglegræs, enårig rapgræs, hyrdetaske, valmue, storkenæb, tvetand, ærenpris og agerstedmoder. Der vil med den anvendte dosis være en hæmning af en række andre arter. Lucerne er ikke i stand til at konkurrere mod bundukrudt i etableringsfasen, og vil derfor ofte have behov for lidt starthjælp.
Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

2. september 2009

Thiram Bejdse 480

til top

Thiram Bejdse 480 har fået en off-label tilladelse til bejdsning af spinat til frø

Efter ansøgning fra Landscentret Planteproduktion har miljøstyrelsen 19. August 2009 meddelt tilladelse til anvendelsen af bejdsemidlet Thiram 480 til bekæmpelsen af rodbrandkomplekset i spinat til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning som også kan findes i Middeldatabasen.

4. august 2009

Amistar, Folicur EC 250, Orius 200 EW og Riza 250 EWtil top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt Amistar, Folicur EC 250, Orius 200 EW og Riza 250 EW til bekæmpelse af svampesygdomme i olieræddike til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningerne:

som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. august 2009

Reglone

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Reglone til nedvisning af lucerne til frøavl.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. august 2009

-----

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Reglone til nedvisning af olieræddike til frøproduktion.

Reglone er blevet off-label godkendt til nedvisning af olieræddike til frøproduktion. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

26. maj 2009

Agil 100 EC

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Agil 100 EC i diverse frøafgrøder.

Ukrudtsmidlet Agil 100 EC er blevet off-label godkendt til efterårsanvendelse i engrapgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel og alm. rajgræs til frøproduktion. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. august 2009

Merpan 80 WG

til top

Miljøstyrelsen har den 15. juli 2009 givet dispensation til anvendelse af svampemidlet Merpan 80 WG (captan) i perioden den 1. september til 31. december 2009 mod frugttrækræft i æbler og pærer efter plukning og bladfald. Midlet må sælges indtil 1. november 2009. Der skal i lighed med tidligere dispensationer indsendes en bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS.

Dispensationen til Merpan 80 WG er givet på følgende betingelser:

 • Æble- og pæretræer må alene behandles efter plukning og bladfald.
 • Merpan 80 WG må alene videresælges til erhvervsfrugtavlere, frugttræsproducerende erhvervs­planteskoler samt til opformeringsstationer og til statens forsøgsstationer, som har indsendt bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS. Bestillingssedlen fungerer tillige som tro og love-erklæring.
 • Udsprøjtning må alene foretages af ejeren/driftslederen af plantagen.
 • Der må behandles to gange à 2,25 kg pr. ha.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Der skal i lighed med tidligere indsendes bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS, der skal medtages til leverandøren af Merpan 80 WP. Bestillingssedlen kan fås på Grøn Plantebeskyttelses hjemmeside. Der vil blive opkrævet et registrerings- og ekspeditionsgebyr på 200,00 kr. inkl. moms pr. bestillingsseddel.

Det er kun lovligt at besidde midlet i dispensationsperioden, så der kan ikke leveres før 1. september 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. august 2009

------

Miljøstyrelsen har den 3. april 2009 givet dispensation til Merpan 80 WG (captan) til brug mod frugttrækræft i æbler og pærer i perioden fra 1. maj til 31. august 2009. Ny dispensationsansøgning om anvendelse i perioden 1. september til 31. december 2009 er indsendt.

Dispensationen er givet på følgende betingelser:

Merpan 80 WG må højst anvendes fire gange i vækstsæsonen, heraf højst to behandlinger inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst.
Merpan 80 WG må alene videresælges til erhvervsfrugtavlere, frugttræsproducerende erhvervs­planteskoler samt til opformeringsstationer og til statens forsøgsstationer, som har indsendt bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS. Bestillingssedlen fungerer tillige som tro og love-erklæring.
Selve udsprøjtningen må alene foretages af ejeren/driftslederen af plantagen/bevoksningen.
Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

Da det p.t. ikke er muligt at lave en efter-høst-behandling inden for den givne dispensationsperiode, vil der kun kunne gives tilladelse til to behandlinger à 2,25 kg pr. ha (i alt 4,5 kg pr. ha).

Der skal i lighed med tidligere indsendes bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS, der skal medtages til leverandøren af Merpan 80 WP. Bestillingssedlen kan fås på Grøn Plantebeskyttelses hjemmeside fra den 22. april 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

17. april 2009

Signum WG

til top

Miljøstyrelsen har givet en off-label godkendelse til svampemidlet Signum WG (boscalid + pyraclostrobin) til bekæmpelse af lagersygdomme (Gloesporium sp., Penicillium sp. og Botrytris cinerea) i æbler og pærer. Tilladelsen gælder kun for indeværende sæson.

Følgende vilkår gælder for off-label godkendelsen til Signum WG i æbler og pærer:

 • Der må maksimalt foretages tre behandlinger.
 • Der skal være mindst 10 dage mellem behandlingerne.
 • Der anvendes en dosering på maks. 0,75 kg Signum WG pr. ha.
 • Behandlingsfristen er syv dage før høst.

En fremtidig godkendelse kræver, at der fremskaffes yderligere dokumentation for midlets effektivitet. Der er i 2009 planlagt effektivitetsforsøg til brug for en fremtidig ansøgning.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Signum WG i æbler og pærer, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. august 2009

-------

Miljøstyrelsen har den 26. maj 2009 givet en off-label godkendelse til svampemidlet Signum WG (boscalid + pyraclostrobin) til at bekæmpe gråskimmel i blåbær. Der kunne på det foreliggende grundlag ikke opnås godkendelse til at bekæmpe antracnose (Colletotrichum spp.).

Følgende vilkår gælder for off-label godkendelsen til Signum WG i blåbær:

 • Fra begyndende blomstring og indtil tre dage før høst.
 • Maksimal dosering er 1,5 kg Signum WG pr. ha.
 • Maksimalt to behandlinger.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Signum WG i blåbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. juni 2009

Steward

til top

Miljøstyrelsen har pr. 22. juni 2009 godkendt insektmidlet Steward (indoxacarb) til bekæmpelse af sommerfuglelarver (Lepidoptera) i frugt og en række forskellige grønsager på friland og i væksthus.

Steward er godkendt på følgende betingelser:

 • Må anvendes i æbler, pærer, vin, agurk, courgetter (squash), græskar, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, hvidkål, savojkål, rosenkål, blomkål og broccoli.
 • Må i courgetter, græskar, agurk, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, savojkål, blomkål og broccoli ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
 • Må i vin ikke anvendes senere end 10 dage før høst.
 • Må i rosenkål ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må i vin ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må i rød-, hvid- og savojkål, broccoli, blomkål, rosenkål, courgetter og græskar ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Steward ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til 21.00 (dansk sommertid).

Nyt aktivstof
Stewards virkemekanisme er forskellig for andre insektmidler, og der er derfor ikke krydsresistens med andre midler på markedet. Midlet virker både gennem kontakt med og indtagelse af behandlede plantedele. Larverne stopper fødeindtagelsen få timer efter behandlingen, paralyseres og dør indenfor ca. 48 timer. Steward trænger ind i plantens vokslag og har derved langtidseffekt på op til 14 dage.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. juli 2009

Spotlight Plus

til top

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Spotlight Plus (carfentrazon-ethyl) til nedvisning af læggekartofler i 2009 i en dosering på 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler er slået fejl. For at købe og bruge midlet, skal der indsendes en bestillingsseddel til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Spotlight Plus forventes at være i handlen i uge 28 og må kun anvendes og opbevares indtil den 30. september 2009.

Spotlight Plus må alene anvendes i læggekartofler ved høsten i 2009, hvor nedvisning med andre midler er slået fejl. Spotlight Plus må alene sælges til erhvervsmæssige avlere af læggekartofler og til statens forsøgsstationer, som har indsendt en bestillingsseddel til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Bestillingssedlen skal også fungere som en ”på tro og love-erklæring” af, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Det påhviler Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret at gennemgå bestillingssedlerne og kontrollere ægtheden af de angivne oplysninger og sammenholde den bestilte mængde med den budgetterede mængde.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret vil igen i 2009 indsamle oplysninger fra de avlere, der anvender Spotlight Plus, med henblik på at fremskaffe bedre dokumentation for effekten af Spotlight Plus til nedvisning af kartoffelstængler. Avlerne opfordres derfor til at afsætte et lille sprøjtevindue i marken, så avleren ved optagning kan foretage en visuel vurdering af effekten af Spotlight Plus. Dette kan gøres ved at afdækket et areal på ca. 2 x 2 meter før sprøjtning. Avleren bedes udfylde og returnere spørgeskemaet ”Oplysninger om effekt”, der udskrives sammen med bestillingssedlen.

Anvendelse
For at opnå bedst effekt bør der behandles om formiddagen. Spotlight Plus er regnfast efter to timer. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele. Spotlight Plus har primært effekt overfor kartoffelstængler efter at bladmassen er fjernet enten ved nedvisning med Reglone eller som følge af en aftopning. Effekten kan normalt iagttages efter nogle få dage. Fuld nedvisning indtræffer først efter 14-21 dage.

Betingelser
Dispensationen er givet på følgende betingelser

 • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder kun fra den 1. juli 2009 til den 30. september 2009.
 • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.
 • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering på 1 l pr. ha, hvor nedvisning af andre midler er slået fejl.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 30. september 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

30. juni 2009

Ceando

til top

Miljøstyrelsen meddeler 9. juni, at svampemidlet Ceando er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn.

BASF oplyser, at midlet ikke vil blive markedsført i år. Normaldoseringen for Ceando er 1,5 l pr.ha, og indholdet heri svarer til 1,0 l Opus+0,5 l Flexity. Se forsøgsresultater med Ceando i Aktuelt nr. 323, 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

16. juni 2009

Command CS

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Command CS til anvendelse i olieræddike til frøproduktion.

Command CS er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i olieræddike til frøproduktion. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

3. juni 2009

Command CS til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Command CS til anvendelse i kørvel til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-labelvejledning, der også findes i Middeldatabasen.

Command CS og Boxer EC til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlerne Command CS + Boxer EC i en tankblanding til bekæmpelse af ukrudt i etableret skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, der findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Zenit

til top

Miljøstyrelsen meddeler den 26. maj, at Zenit nu også er godkendt til meldug- og rustbekæmpelse i alle frøgræsarter.

Hidtil har Zenit kun været godkendt i engrapgræs, rajgræs og hundegræs og siden 13. maj 2009 også i strandsvingel.

Læs mere i Middeldatabasen.

28. maj 2009

Fenix

til top

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2009 givet off-label godkendelser af ukrudtsmidlet Fenix (aclonifen) til ukrudtsbekæmpelse i henholdsvis knoldselleri, pastinak, rodpersille, såløg og frø- og priklebede. De nye off-label
godkendelser erstatter de gamle, idet Fenix siden sin revurdering i 2008 maksimalt må anvendes med i alt 1 liter pr. ha pr. år mod tidligere op til 2,5 liter.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i knoldselleri:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Anvendes efter plantning.
 • Behandling må ikke udføres senere end 70 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i såløg:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Skal anvendes før fremspiring af afgrøden.
 • Behandling må ikke udføres senere end 16 uger før høst.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i pastinak og persillerod:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Anvendes fra løgene har udviklet to blivende blade.
 • Behandling må ikke udføres senere end 90 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i frø- og priklebede:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt, som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Anvendes forår før knopbrydning.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Fenix i henholdsvis knoldselleri, pastinak og rodpersille, såløg og frø- og priklebede, skal være i besiddelse af de respektive off-label brugsanvisninger.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.


Kilde: Miljøstyrelsen; Grøn Plantebeskyttelse ApS
 

25. maj 2009

------------

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Fenix til anvendelse i hestebønner, kørvel, persille, purløg og kommen til frøavl.

Ukrudtsmidlet Fenix har fået en off-label godkendelse til anvendelse i de nævnte afgrøder. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning i hestebønne, kørvel, persille, purløg og kommen til frøavl, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

6. maj 2009

----------

Ved en fejl er en ny etikette for Fenix blevet godkendt, hvor der kun er angivet behandlingsfrist for ærter, mens alle andre godkendte anvendelser er uden angivelse af behandlingsfrister. Etiketterne er trykt, og produktet er i stor udstrækning allerede sendt ud til brugerne. Nedenfor er en angivelse af de manglende behandlingsfrister.


Om behandlingsfristerne for anvendelsen af Fenix (aclonifen) gælder:

 • Må i markærter før fremspiring ikke anvendes senere end 105 dage før høst.
 • Må i gulerødder, markærter efter fremspiring og grønne ærter ikke anvendes senere end 70 dage før høst.
 • Må i sætteløg ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. marts 2009

Svampemidlet Bell godkendt i flere frøgræsarter

til top

Godkendelsen for svampemidlet Bell er udvidet til også at omfatte svampebekæmpelse i rajgræs, strandsvingel, engrapgræs og hundegræs.

Miljøstyrelsen meddelte 18. maj, at godkendelsen for Bell er udvidet til også at omfatte svampebekæmpelse i rajgræs, strandsvingel, engrapgræs og hundegræs. Halmen fra behandlet frøgræs må ikke opfodres. Se nærmere i middeldatabasen.
Bell har især god effekt på bladplet- og rustsvampe, mens effekten på meldug er svag.

De fleste forsøg med Bell er udført i hundegræs og rajgræs. I hundegræs, hvor der i fugtige år tit optræder meget skoldplet og Mastigosporium bladplet, har Bell hidtil haft en off label godkendelse.

I tabel 1 ses forsøg i alm. rajgræs (uddrag af tabel 20 side 155 i Oversigt over Landsforsøgene 2008). Det fremgår, at der ikke har været sikre forskelle på de to løsninger. Der er regnet med 8,5 kr./kg frø, 65 kr. til udbringning og følgende priser på svampemiddel, incl. afgift, excl. moms: Bell: 395 kr./l, Amistar 455 kr./l og Zenit 243 kr./l.
 

Tabel 1. Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø i st. 45-50, 8 landsforsøg 2007-2008 (Oversigt over Landsforsøgene 2008, side 155).

Behandling

Pct.
dækning
kronrust

Udbytte
og
merudbytte,
kg/ha

Netto-
merudbytte,
kr./ha

1) Ubehandlet

3

1196

 

2) 0,75 l Bell

0,2

139

820

3)0,25 l Amistar+ 0,25 l Zenit

0,3

102

628

LSD 2-3

 

ns

 

18. maj 2009

Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700

til top

Miljøstyrelsen har den 7. maj 2009 givet en off-label godkendelse til ukrudtsmidlerne Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 (metamitron) til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i jordbær i etableringsåret.

Midlerne anvendes om foråret i etableringsåret (der må ikke høstes bær). Der må udføres 1-2 behandlinger (max 2 behandlinger). Første behandling foretages lige efter plantning på småt ukrudt, anden behandling foretages 10-14 dage senere. Der anvendes 0,5-1,0 l pr. ha pr. behandling.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Goltix SC 700, Goliath eller ND Metamitron 700 i jordbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

18. maj 2009

Shirlan

til top

Miljøstyrelsen har godkendt brugen af Shirlan til svampebekæmpelse i løg og kartofler.

Shirlan (500 g fluazinam/L) er godkendt på følgende betingelser. Shirlan må ikke anvendes senere end 7 dage før høst. For at undgå påvirkning af sprøjteføreren må der maksimalt behandles henholdsvis 10 ha løg og 20 ha kartofler pr. dag. Shirlan må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Kilde: Miljøstyrelsen

Læs mere i Middeldatabasen.

13. maj 2009

Boxer EC i løg og porrer

til top

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til ukrudtsmidlet Boxer EC (prosulfocarb) til at bekæmpe en- og tokimbladet ukrudt i løg og porrer.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Boxer EC i bundtløg (løg med top), skalotteløg og tørre løg (inkl. rødløg):

 • Kan anvendes forår eller efterår før fremspiring eller efter fremspiring/sætning.
 • Behandling efter fremspiring/sætning skal ske i perioden fra løgets 1. løvblad er mindst 3 cm langt, og indtil 3. blad er udviklet
 • Behandlingen må ikke udføres senere end 60 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 4 l Boxer EC pr. ha pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Boxer EC i porrer:

 • Kan anvendes før fremspiring eller efter fremspiring/plantning.
 • Behandling efter fremspiring kan ske i perioden fra porrernes 1. løvblad er mindst 3 cm langt, og indtil 3. blad er udviklet.
 • Behandlingen må ikke udføres senere end 80 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 4 l Boxer EC pr. ha pr. sæson.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Boxer EC i løg og porrer, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Kilde: Miljøstyrelsen, Grøn Plantebeskyttelse ApS

4. maj 2009

Revus

til top

Syngenta A/S har meddelt Miljøstyrelsen, at de ønsker anvendelsen af svampemidlet Revus (mandipropamid) i agurker fjernet fra godkendelsen af produktet. Det skyldes, at erfaringer fra udlandet viser, at anvendelsen af Revus kan give skader på agurker, så afgrøden ikke kan sælges.

Fremover er Revus således kun godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland. Lagre med gammel etikette må fortsat anvendes.

Da der ikke er registreret skader ved anvendelse af Revus i Danmark, har branchen besluttet at søge en off-label godkendelse af midlet til anvendelse i agurk.

Læs mere i Middeldatabasen.

28. april 2009

Pirimor G

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt Pirimor G til anvendelse i cikorie til foder

Miljøstyrelsen har off-label godkendt skadedyrsmidlet Pirimor G til anvendelse i Cikorie til foder.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. april 2009

MaisTer til top

til top

Miljøstyrelsen har den 23. april 2009 givet off-label godkendelse til ukrudtsmidlet MaisTer (foramsulfuron + iodosulfuron) til bekæmpelse af ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia.

MaisTer udsprøjtes om foråret, når ukrudtet har 2-3 løvblade.
I etableringsårene anvendes MaisTer uden afskærmning før knopbrydning.
I høstårene anvendes midlet med fuld afskærmning før knopbrydning og senest 3 måneder før høst.
Der må max. anvendes 150 g pr. ha MaisTer pr. sæson. Tilsæt 0,67 l MaisOil pr. 50 g MaisTer. Kan udsprøjtes ad en gang eller ved en splitbehandling. hvor 2/3 af den planlagte dosering udsprøjtes, når ukrudtet står med 2-3 blade efterfulgt af den resterende dosering 10-14 dage senere. Splitbehandling er især en fordel ved kvikbekæmpelse.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter til vandmiljøet (søer, vandløb m.m.).

Brugsanvisning
Avlere, der anvender MaisTer i buskfrugt, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. april 2009

Betanal, Betanal Classic og Herbasan

til top

Tre phenmedipham-midler off-label godkendt i diverse frøafgrøder

Miljøstyrelsen har den 20. april givet fornyet off-label godkendelse af ukrudtsmidlerne Betanal, Betanal Classic og Herbasan til anvendelse i spinat, beder, Calendula, urtechrysanthemum og skorzonerrod til frøavl.

Ukrudtsmidlerne Betanal, Betanal Classic og Herbasan har efter revurdering fået fornyet deres off-label godkendelse t til ukrudtsbekæmpelse i spinat, beder, Calendula, urtechrysanthemum og skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes herunder

Betanal, Betanal Classic og Herbasan i spinat til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i beder til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i Calendula til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i urtechrysanthemum til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i skorzonerrod til frøavl

Off-label vejledningerne er også tilgængelige via Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

22. april 2009

Folicur EC 250

til top

Miljøstyrelsen har på baggrund af en ansøgning fra Dansk landbrugsrådgivning off-label godkendt Folicur EC 250 til anvendelse i kløver til frøproduktion.

Folicur EC 250 er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af rust i kløver til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

6. april 2009

Folicur EC 250

På baggrund af ansøgning fra Landscentret, Planteproduktion har Miljøstyrelsen givet en off-label-godkendelse af Folicur EC 250 til svampebekæmpelse ved produktion af havefrø og blomsterfrø.

Før midlet må bruges i afgrøden skal brugeren være i besiddelse af en off-label-vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Flexity

til top

Svampemidlet Flexity er blevet godkendt i korn og vil blive det foretrukne middel til meldugbekæmpelse i hvede. Firmaet oplyser, at Flexity vil være i handelen fra uge 17 (slutningen af april).

Miljøstyrelsen meddeler den 3. april 2009, at svampemidlet Flexity (300 g/l metrafenon) er blevet godkendt til meldugbekæmpelse i hvede, byg, triticale, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, triticale og rug. Sprøjtefristen er 35 dage. Afstandskravet til vandmiljøet er 2 m. Normaldoseringen er 0,5 l/ha. Prisen forventes at være omkring 650 kr./l inkl. afgift og ekskl. moms.

Normaldoseringen er 0,5 l/ha. Flexity skal anvendes ved svage angreb for at give den bedste effekt. Ved tidlige angreb og et meget højt smittetryk har der været betaling for to behandlinger med en kvart dosis Flexity (vækststadium 30 og 32-37).
I byg er det normalt let at få en god bekæmpelse af meldug, og der er foruden Flexity mange andre løsninger til meldugbekæmpelse.

Læs mere i Middeldatabasen.

6. april 2009

Safari

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Safari 50 WG til anvendelse i cikorie til foder.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

30. marts 2009

Karmex

til top

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af ukrudtsmidlet Karmex indtil den 19. juli 2009. Da midlet ikke blev optaget på bilag 1 i plantebeskyttelsesdirektivet, indtrådte der et brugsforbud pr. 13. december 2008.

Til dispensationen af Karmex (diuron) er knyttet følgende betingelser:

 • De gamle 1 og 5 kg pakninger skal være påsat de nye etiketter, som skal være printet på en farveprinter. Det er vigtigt, at den tidligere etikette ikke er synlig. Man kan få vejledning i, hvordan man selv sætter nye etiketter på, ligesom de nye etiketter til henholdsvis 1 og 5 kg pakninger kan udskrives fra DuPonts hjemmeside. 5 kg etiketten vil ligeledes være tilgængelig via Middeldatabasen. Alternativt kan man rekvirere de nye etiketter hos DuPont på tlf. 32 47 98 00.
 • Dispensationen gælder anvendelse i priklebede i planteskoler, pyntegrønt, rød- og sitkagran, busketter, læhegn, foryngelser samt under frugttræer (æble og pære) og frugtbuske (solbær).
 • Behandlingsfrist i frugttræer og frugtbuske er om efteråret efter høst og om foråret før blomstring.
 • Maksimal dosering er 0,625 kg Karmex pr. ha, og kun båndsprøjtning er tilladt.
 • Dispensationen bortfalder den 19. juli 2009.
 • Det er forbudt at anvende og besidde Karmex efter den 19. juli 2009.
 • Lagre hos forhandlere må købes, men skal være anvendt senest den 19. juli 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. marts 2009

DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SCtil top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC til bekæmpelse af ukrudt i en række arter af græsfrø!


De tre midler: DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC, der alle indeholder aktivstoffet diflufenican er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs, og timothe.
Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. marts 2009

Asulox

til top

Miljøministeren har forlænget dispensationen, så der til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl må anvendes op til 2 liter Asulox pr. ha fra den 18. marts 2009 og 120 dage frem, hvorefter midlet ikke længere må bruges eller opbevares på ejendommen.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaerne. Havefrøfirmaerne kan kun udstede købstilladelser til avlere, der har kontrakt på produktion af spinatfrø.

Dispensationen bortfalder efter 120 dage fra den 18. marts 2009 – dvs. den 15. juli 2009.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning
Asulox må anvendes til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt.

Bedst effekt opnås, når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Læs mere i Middeldatabasen.

19. marts 2009

Goltix SC 700

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion videreført off-label godkendelsen for Goltix SC 700 til bekæmpelse af ukrudt i timian og skorzonerrod til frøproduktion.

Off-label godkendelsen for ukrudtsmidlet Goltix SC 700 til bekæmpelse af ukrudt i timian og skorzonerrod til frøproduktion er blevet videreført.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

17. marts 2009

Ethosan SC

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt Ethosan SC i skorzonerrod til frø.

Ukrudtsmidlet Ethosan SC er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af en række ukrudtsarter i skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

11. marts 2009

Command CS og Boxer ECtil top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlerne Command CS + Boxer EC i en tankblanding til bekæmpelse af ukrudt i etableret skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, der findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Kerb 400 SC

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt Kerb 400.

Kerb 400 SC er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af en række ukrudtsarter i flg. afgrøder til frøproduktion:

 • kålafgrøder,
 • timian,
 • purløg,
 • majroer - og
 • flerårige blomster

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Othello

til top

Miljøstyrelsen har den 30. januar 2009 godkendt Othello til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterrug og triticale.

Othello er en såkaldt OD-fomulering og indeholder mesosulfuron-methyl, iodosulfuron-methyl og diflufenican, som alle er aktivstoffer, der er kendt fra andre midler. Othello svarer nogenlunde til en tankblanding af Atlantis OD og DFF, selv om forholdet mellem aktivstoffernes indhold er lidt forskellige. Således indeholder Othello en større mængde af iodosulfuron-methyl (aktivstoffet i Hussar OD) i forhold til mesosulfuron-methyl. Skal man omregne mellem produkterne, svarer 400 ml Othello nogenlunde til 300 ml Atlantis OD + 40 ml DFF.

Othello er godkendt til efterårs- eller forårsanvendelse i vinterhvede, vinterrug og triticale, dvs. midlet kan ligesom Atlantis ikke anvendes i vinterbyg. Midlet må anvendes én gang om året med 0,4-0,6 liter pr. ha om efteråret eller op til 1,2 liter pr. ha om foråret.

Firmaet oplyser, at Othello først vil blive markedsført til efterårssæsonen 2009. Der foreligger endnu ikke nogen pris på produktet.

Læs mere om Othello i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen, Bayer CropScience

19. februar 2009

Catch

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Catch i markfrø.

Ukrudtsmidlet Catch er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af en række bredbladede ukrudtsarter inkl. agertidsler i markfrø. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledning som også kan findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

19. februar 2009

Terbuthylazin

til top

Miljøstyrelsen har tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler med aktivstoffet terbuthylazin. Det betyder, at midler som f.eks. Calaris og Laddok TE vil blive forbudt. Datoen for forbuddets ikrafttræden er nu endeligt fastlagt til 20. april 2009.

Miljøstyrelsen har den 15. december 2008 tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet terbuthylazin. På Miljøstyrelsens hjemmeside er der lagt en nærmere redegørelse for årsagen til forbuddet.

Årsagen er kort fortalt, at aktivstoffet ikke er optaget på EU's positivliste (Bilag 1) og at der er fremkommet ny viden om nedbrydningsprodukter (metabolitter), som er mobile og derfor kan udvaskes. Da der i Danmark er et højt beskyttelsesniveau for grundvand, betyder det, at Miljøstyrelsen ønsker at forbyde de berørte midler med kort varsel. I de øvrige EU-lande skal ukrudtsmidler med terbuthylazin også trækkes tilbage, men i disse lande har man frist til udgangen af 2010 for at indføre forbud.

Forbuddet berører både de aktuelt godkendte midler Calaris og Laddok TE og de tilsvarende parallelprodukter, i alt 7 midler, som har været godkendt til dags dato. Imidlertid vil også gamle ukrudtsmidler indeholdende terbuthylazin være omfattet. Eksempler på sådanne midler, som i nyere tid har været godkendt i Danmark, er Lido, Inter-Terbuthylazin, Gardoprim og Toloran. En fuldstændig liste kan ses ved søgning på aktivstoffet terbuthylazin i Middeldatabasen.

Forbuddet er nu endeligt fastlagt i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 102 af 05/02/2009, som fastslår, at der er salgsforbud i alle led pr. 20. februar 2009 og anvendelsesforbud pr. 20. april 2009. Alle restlagre af terbuthylazin-holdige midler vil skulle være bortskaffet senest den 20. juli 2009. Der har fra Landscentret, Planteproduktion været kontakt til Miljøstyrelsen om muligheden for at få forbudsdatoen udsat, således at restlagre hos landmændene lovligt kunne anvendes i 2009, men Miljøstyrelsen har ønsket at få produkterne udfaset hurtigst muligt, hvorfor den først udmeldte dato står ved magt.

18. februar 2009

Hussar OD

til top

Off-label godkendelsen af Hussar OD til engrapgræs og rødsvingel omfatter nu også stivbladet svingel.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion godkendt ukrudtsmidlet Hussar OD til bekæmpelse af enårig rapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel om efteråret efter høst af dæksæd.


Inden anvendelse af Hussar OD skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, som også kan findes i Middeldatabasen.

18. februar 2009

Topflor

til top

Miljøstyrelsen har pr. 27. januar 2009 meddelt, at vækstreguleringsmidlet Topflor (flurprimidol) har fået brugsforbud pr. 1. september 2009 under henvisning til aktivstoffets hormonforstyrrende effekt.

Læs mere i Middeldatabasen.

30. januar 2009Valbon

til top

Valbon (17,5 g/kg benthiavalicarb + 700 g/kg mancozeb) er godkendt til bekæmpelse af kartoffelskimmel i dosering på 1,6 kg/ha.

Valbon er effektiv mod bladskimmel på et niveau lige under Ranman og Revus. Virkningen mod knoldskimmel er kun moderat og Valbon kan derfor ikke anbefales specifikt til bekæmpelse af knoldskimmel. Midlets evne til at beskytte nyvækst forventes at være på niveau med Dithane NT/ Tridex. Valbon har nogen effekt overfor kartoffelbladplet, da der udbringes 1.120 g/ha mancozeb mod 1.500 g/ha mancozeb ved brug af 2 kg /ha Dithane NT/ Tridex. Prisen er endnu ikke fastlagt.

Valbon har været afprøvet i tre forsøg i Danmark 2009 og giver her en god bekæmpelse af kartoffelskimmel . Samme gode virkning er også opnået i europæiske forsøg (tabel 1), hvor den opnåede effekt er bedre end f.eks. for Shirlan og Dithane, men lige knap på højde med Ranman og Revus.

Valbon bør kun anvendes i halvdelen af de samlede antal sprøjtninger og maksimalt 6 behandlinger pr. år. Valbon er godkendt med en behandlingsfrist på 7 dage og 7 dage mellem hver behandling og ikke nærmere end 10 m fra vandmiljøet. Der må tidligst sås eller plantes efterfølgende afgrøder 2 måneder efter sidste behandling med Valbon.

De virksomme stoffer i Valbon er det nye stof benthiavalicarb samt det kendte stof mancozeb. Benthiavalicarb tilhører samme resistensklasse (CAA fungicider) som mandipropamid (Revus) og dimethomorph (Acrobat WG). Mancozeb tilhører gruppen af uspecifikke fungicider (dithiocarbamater). Der er ikke konstateret resistens i nogle lande mod CAA-fungicider.

Tabel 1. Effekten af svampemidler over for skimmel og bladplet i kartofler vurderet i en europæisk arbejdsgruppe (Euroblight, opdateret den 15. januar 2010).


Midler


Dosering
kg el.
l/ha

Effekt

 

Blad 1)

Stæng-
ler 2)

Knold2)

Kurativ2)

Ny-
vækst2)

Blad-
plet2)

Regn-
fasthed2)

Acrobat

2,0 kg

3,0

●(●)

●●

?

?

●●(●)

Dithane NT

2 kg

2,0

0

0

?

●●

●(●)

Tridex

2 kg

2,0

0

0

?

●●

●(●)

Shirlan

0,4 l

2,9

●●(●)

0

?

(●)

●●(●)

Tyfon

2,0 l

2,5

●●

●●

●●

●(●)

●●

●●●

Revus

0,6 l

4,0

●(●)

●●

●●

?

●●●

Curzate M68

2,0–2,2 kg

?

●(●)

0

●●

?

?

●●

Ranman

0,2 l

3,8

●●●

0

●●

?

●●●

Ridomil Gold

2 kg

?

●●

-

●●(●)

●●

?

●●●

Valbon

1,6 kg

3,7

●(●)

●(●)

●(●)

?

?

●●(●)

 1. Karakter for effekt på bladskimmel er baseret på europæiske forsøg (inkl. Danmark) 2006-2008. Karakteren går fra 0-5, hvor 5 er bedst. Hvor intet er anført, er der ikke udført forsøg.
 2. Ingen virkning , ● nogen virkning , ●● god virkning , ●●● meget god virkning , – anbefales ikke. Hvor intet er anført , er der ingen oplysninger.

Kilde : Miljøstyrelsen 2010, WWW.euroblight.net

H.T.A.M. Schepers , R. Bain, H. Hausladen , B.J. Nielsen, H.G. Spits ,W . van den Berg & A. Evenhuis 2009 . Fungicide evaluation to rate efficacy to control leaf late blight for the Euroblight table . Results 2006 + 2009.

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. januar 2010

Cycocel 750

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt vækstreguleringsmidlet Cycocel 750 til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt vækstreguleringsmidlet Cycocel 750 til vækstregulering af vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen , der også kan findes i Middeldatabasen .

Kilde: Miljøstyrelsen

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. januar 2010

Bell

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt svampemidlet Bell til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret , Planteproduktion off-label godkendt svampemidlet Bell til anvendelse i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen , der kan findes i Middeldatabasen .

Kilde: Miljøstyrelsen

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. januar 2010

Exemptor

til top

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Exemptor, der må bruges til professionel bekæmpelse af insekter på prydplanter i væksthus og på friland ved iblanding i vækstmediet.

Godkendelsen af insektmidlet Exemptor er givet på følgende vilkår:

 • Må kun bruges til professionel bekæmpelse af insekter på prydplanter ved iblanding i vækstmediet i produktionen af prydplanter, der dyrkes i potter og containere i væksthus og på friland.
 • Blandingsprocessen skal foregå ved hjælp af automatiseret udstyr.

Exemptor er systemisk og optages gennem plantens rødder og fordeles i hele planten, som vil være beskyttet mod sugende og gnavende insekter i 30 til 120 dage afhængigt af arten. Et Exemptor-holdigt vækstmedie giver op til 100 dages bladbeskyttelse og op til 120 dages beskyttelse mod jordboende skadedyr.

Aktivstoffet thiacloprid er et chloronicotinyl med en virkningsmekanisme, som adskiller sig fra de almindeligt anvendte insektmidler. Stoffet er virksomt med et bredt spektrum af skadedyr, herunder arter som er blevet resistente over for andre grupper af insektmidler, f.eks. pyrethroider, organofosfater og carbamatforbindelser.

Se nærmere i Middeldatabasen.

18. januar 2010

Rizolex 50 FW og Rizolex 10 D

til top

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af svampe- og bejdsemidlerne Rizolex 50 FW og Rizolex 10 D. Der er sket få ændringer, dog er Rizolex 10 D ikke længere godkendt til brug i blomsterløg og -knolde.

I forhold til de gamle godkendelser er der sket mindre ændringer.

Rizolex 50 FW :

 • I godkendelsesteksten er det præciseret, at midlet er godkendt til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler samt i blomsterløg, blomsterknolde og prydplanter.
 • Klassificeringen er udvidet med fareklassen ”Lokalirriterende” og risikosætningen ”Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden”.
 • Behandlingsfristen i kartofler er 4 måneder.
 • Afstandskrav til vandmiljøet er bortfaldet.

Selve brugsanvisningen er ikke ændret.

Rizolex 10 D:

 • I godkendelsesteksten er det præciseret, at midlet er godkendt til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler. Rizolex 10 D er ikke længere godkendt til brug i blomsterløg og -knolde.
 • Klassificeringen er udvidet med fareklassen ”Lokalirriterende” og risikosætningen ”Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden”.
 • Behandlingsfristen i kartofler er 4 måneder.

15. januar 2010

Nexide CS

til top

Miljøstyrelse meddeler, at pyrethroidet Nexide CS er blevet godkendt til bekæmpelse af visse skadedyr i hvede, byg, raps og ærter.
Nexide CS indeholder 60 g pr. l gamma-cyhalothrin, og den godkendte dosering varierer fra 0,05-0,06 l pr. ha. Gamma-cyhalothrin er en oprenset isomer fra lambda-cyhalothrin, som er aktivstoffet i Karate

Sprøjtefristen er 21 dage i hvede og byg, 28 dage i raps og 14 dage i ærter. Afstandskravet til vandmiljøet er 20 m
Cheminova har p.t. ikke oplyst nogen pris for midlet, men prisen for normaldoseringen forventes at ligge på niveau med normaldoseringen for andre godkendte pyrethroider.

Se nærmere i Middeldatabasen.

22. december 2009

Mastana SC

til top

Miljøstyrelsen har revurderet svampemidlet Mastana SC, som er en flydende formulering af mancozeb. Ifølge den nye godkendelse er brugen af midlet blevet indskrænket ganske betydeligt.

Mastana SC er nu godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og blomsterløg. '
 • Behandlingsfristen i kartofler er 7 dage.
 • Midlet må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Ifølge Nedab, som markedsfører Mastana SC, skulle der være lager med gammel etikette til sæsonen 2010. Derfor får ændringen først betydning fra 2011.

Kilde: Miljøstyrelsen; Nedab ApS.

Læs mere i Middeldatabasen.

10. december 2009

Tern, Rubric, Folicur EC 250 og Proline EC 250til top

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt svampemidlerne Tern, Rubric, Folicur EC 250 og Proline EC 250 til brug i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt svampemidlerne: Tern, Rubric, Folicur EC 250 og Proline EC 250 til brug i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningerne:

Disse midler kan også findes i Middeldatabasen

Læs mere i Middeldatabasen.

4. december 2009

Primus

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt ukrudtsmidlet Primus til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Primus til anvendelse i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. december 2009

Mavrik 2F

til top

Miljøstyrelsen har off-label godkendt insektmidlet Mavrik 2F til anvendelse i vinterspelt.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt insektmidlet Mavrik 2F til anvendelse i vinterspelt.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. december 2009

Amistar til top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt svampemidlet Amistar til brug i hestebønner.

Amistar har fået en off-label godkendelse til anvendelse i hestebønner til bekæmpelse af svampesygdommene gråskimmel, bønnerust, chokoladeplet og Ascochyta .

Inden anvendelsen skal bruge ren være i besiddelse af off-label vejledningen, som også kan findes i Middeldatabasen.

Sammen med Amistar, der nu har en off-label godkendelse, er også Signum godkendt i hestebønner til bekæmpelse af svampesygdomme.

Kilde: Miljøstyrelsen

Læs mere i Middeldatabasen.

19.november 2009

Reglone

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Reglone til anvendelse i rødsvingel til frø.

Reglone har fået en off-label godkendelse til anvendelse mod græsukrudtet væselhale i rødsvingel til frøproduktion. Da Reglone under visse omstændigheder kan give store udbyttetab i rødsvingel er det helt afgørende, at vejledningen følges nøje. Der bør kun behandles i områder, hvor væselhale er et stort problem.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som kan findes i Middeldatabasen .

Læs mere i Middeldatabasen.

16.november 2009

Milbeknock

til top

I godkendelsesskrivelsen om insektmidlet Milbeknock blev det anført, at midlet skulle mærkes "Ikke farlig for bier", hvilket var en fejl: Milbeknock er - og skal mærkes "Farlig for bier".

Ved en fejl i godkendelsesskrivelsen vedrørende insektmidlet Milbeknock ( milbemectin ) blev det anført, at midlet skulle mærkes ”Ikke farlig for bier”. Milbeknock er farlig for bier og skal derf or mærkes som sådan. Brugere af Milbeknock med gammel etikette skal være opmærksom på dette.

Læs mere i Middeldatabasen.

16.november 2009

Broadway

til top

Broadway indeholder aktivstofferne florasulam (kendt fra Primus, Starane XL og Catch) og pyroxsulam (nyt aktivstof), der begge tilhører den såkaldte triazolpyrimidin-familie af ukrudtsmidler. Midlerne i denne gruppe virker ved at blokere enzymet ALS ligesom sulfonylurea-midlerne, hvorved plantens syntese af vigtige aminosyrer forhindres. Midlet er formuleret med en safener med henblik på at øge afgrødens tolerance.

Midlet er et granulat (WG-formulering). Det kan anvendes med op til 165 g pr. ha i afgrødens buskningsstadier (vækststadium 21-29), og op til 220 g pr. ha under strækning (vækststadium 30-39). Fuld dosis på 220 g pr. ha svarer til 5 g florasulam pr. ha (svarende til 100 ml Primus) og 15 g pyroxsulam pr. ha. En fuld dosering vil udløse et behandlingsindeks på 1,8.

Broadway udmærker sig ifølge DJF’s effektivitetsvurdering ved at have god effekt på vindaks, rajgræs-arter, alm. rapgræs og en lang række tokimbladede ukrudtsarter. Det oplyses endvidere, at midlet tillige har en sideeffekt på arter som flyvehavre, agerrævehale og hejre-arterne. Derimod har Broadway kun ringe effekt mod f.eks. enårig rapgræs.

Broadway har endnu ikke været afprøvet i landsforsøgene, og forsøgsgrundlaget under danske forhold er pt. ikke tilstrækkeligt stort til, at der kan gives håndfaste anbefalinger vedr. bekæmpelse af de arter, hvor midlet har sideeffekt. Det samme gælder for anvendelse af reducerede doseringer mod vindaks og rajgræs, hvor bekæmpelsen er indledt i efteråret.

Firmaet oplyser, at midlet vil blive markedsført til foråret 2010. Prisen foreligger endnu ikke.

Læs mere om Broadway i Middeldatabasen.

30. oktober 2009

Danitron 5 SC

til top

Danitron 5 SC er ikke længere godkendt til brug i æbler og pærer, men eksisterende lagre med gammel etikette hos forhandlere og avlere må gerne bruges op.

Som følge af en afgørelse i EU, må insektmidlet Danitron 5 SC (fenpyroximat) ikke længere anvendes i høje afgrøder, hvor der er risiko for afdrift ved brug af f.eks. tågesprøjter og håndsprøjter. Miljøstyrelsen har derfor meddelt, at Danitron 5 SC ikke længere er godkendt til anvendelse i æbler og pærer, og at etiketteteksten skal ændres pr. 1. november 2009. Eksisterende lagre med gammel etikette hos forhandlere og avlere må gerne bruges op.

Ifølge Nordisk Alkali arbejdes der på at få den generelle begrænsning ændret til at skulle vurderes i de enkelte lande, og derfor kan Danitron 5 SC måske komme tilbage i æbler og pærer i Danmark, hvis Miljøstyrelsen vil godkende de informationer, firmaet indsender.

15. oktober 2009

Aramo

til top

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af ukrudtsmidlet Aramo (tepraloxydim).

I forhold til den gamle godkendelse er der kun sket få ændringer:

 • Hvidløg og skalotteløg er nu omfattet af godkendelsen
 • Afstanden til vandmiljøet (søer og vandløb mv.) er reduceret til 2 meter.

Kilde: Miljøstyrelsen

25. september 2009

Stomp

til top Miljøstyrelsen har den 1. september 2009 givet off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i lucerne udlagt i renbestand om efteråret.

Stomp anvendes med 1 liter pr. ha efter såning inden lucernen spirer frem. Sådybden skal være ca. 2 cm, så lucernefrøene er dækket med jord. Der opnås bedst effekt ved sprøjtning på fugtig jord. Sprøjt ikke med udsigt til større mængder nedbør. Stomp giver god bekæmpelse af fuglegræs, enårig rapgræs, hyrdetaske, valmue, storkenæb, tvetand, ærenpris og agerstedmoder. Der vil med den anvendte dosis være en hæmning af en række andre arter. Lucerne er ikke i stand til at konkurrere mod bundukrudt i etableringsfasen, og vil derfor ofte have behov for lidt starthjælp.
Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

2. september 2009

Thiram Bejdse 480

til top

Thiram Bejdse 480 har fået en off-label tilladelse til bejdsning af spinat til frø

Efter ansøgning fra Landscentret Planteproduktion har miljøstyrelsen 19. August 2009 meddelt tilladelse til anvendelsen af bejdsemidlet Thiram 480 til bekæmpelsen af rodbrandkomplekset i spinat til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning som også kan findes i Middeldatabasen.

4. august 2009

Amistar, Folicur EC 250, Orius 200 EW og Riza 250 EWtil top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt Amistar, Folicur EC 250, Orius 200 EW og Riza 250 EW til bekæmpelse af svampesygdomme i olieræddike til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningerne:

som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. august 2009

Reglone

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Reglone til nedvisning af lucerne til frøavl.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. august 2009

-----

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Reglone til nedvisning af olieræddike til frøproduktion.

Reglone er blevet off-label godkendt til nedvisning af olieræddike til frøproduktion. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

26. maj 2009

Agil 100 EC

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Agil 100 EC i diverse frøafgrøder.

Ukrudtsmidlet Agil 100 EC er blevet off-label godkendt til efterårsanvendelse i engrapgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel og alm. rajgræs til frøproduktion. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

4. august 2009

Merpan 80 WG

til top

Miljøstyrelsen har den 15. juli 2009 givet dispensation til anvendelse af svampemidlet Merpan 80 WG (captan) i perioden den 1. september til 31. december 2009 mod frugttrækræft i æbler og pærer efter plukning og bladfald. Midlet må sælges indtil 1. november 2009. Der skal i lighed med tidligere dispensationer indsendes en bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS.

Dispensationen til Merpan 80 WG er givet på følgende betingelser:

 • Æble- og pæretræer må alene behandles efter plukning og bladfald.
 • Merpan 80 WG må alene videresælges til erhvervsfrugtavlere, frugttræsproducerende erhvervs­planteskoler samt til opformeringsstationer og til statens forsøgsstationer, som har indsendt bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS. Bestillingssedlen fungerer tillige som tro og love-erklæring.
 • Udsprøjtning må alene foretages af ejeren/driftslederen af plantagen.
 • Der må behandles to gange à 2,25 kg pr. ha.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Der skal i lighed med tidligere indsendes bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS, der skal medtages til leverandøren af Merpan 80 WP. Bestillingssedlen kan fås på Grøn Plantebeskyttelses hjemmeside. Der vil blive opkrævet et registrerings- og ekspeditionsgebyr på 200,00 kr. inkl. moms pr. bestillingsseddel.

Det er kun lovligt at besidde midlet i dispensationsperioden, så der kan ikke leveres før 1. september 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. august 2009

------

Miljøstyrelsen har den 3. april 2009 givet dispensation til Merpan 80 WG (captan) til brug mod frugttrækræft i æbler og pærer i perioden fra 1. maj til 31. august 2009. Ny dispensationsansøgning om anvendelse i perioden 1. september til 31. december 2009 er indsendt.

Dispensationen er givet på følgende betingelser:

Merpan 80 WG må højst anvendes fire gange i vækstsæsonen, heraf højst to behandlinger inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst.
Merpan 80 WG må alene videresælges til erhvervsfrugtavlere, frugttræsproducerende erhvervs­planteskoler samt til opformeringsstationer og til statens forsøgsstationer, som har indsendt bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS. Bestillingssedlen fungerer tillige som tro og love-erklæring.
Selve udsprøjtningen må alene foretages af ejeren/driftslederen af plantagen/bevoksningen.
Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

Da det p.t. ikke er muligt at lave en efter-høst-behandling inden for den givne dispensationsperiode, vil der kun kunne gives tilladelse til to behandlinger à 2,25 kg pr. ha (i alt 4,5 kg pr. ha).

Der skal i lighed med tidligere indsendes bestillingsseddel til Grøn Plantebeskyttelse ApS, der skal medtages til leverandøren af Merpan 80 WP. Bestillingssedlen kan fås på Grøn Plantebeskyttelses hjemmeside fra den 22. april 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

17. april 2009

Signum WG

til top

Miljøstyrelsen har givet en off-label godkendelse til svampemidlet Signum WG (boscalid + pyraclostrobin) til bekæmpelse af lagersygdomme (Gloesporium sp., Penicillium sp. og Botrytris cinerea) i æbler og pærer. Tilladelsen gælder kun for indeværende sæson.

Følgende vilkår gælder for off-label godkendelsen til Signum WG i æbler og pærer:

 • Der må maksimalt foretages tre behandlinger.
 • Der skal være mindst 10 dage mellem behandlingerne.
 • Der anvendes en dosering på maks. 0,75 kg Signum WG pr. ha.
 • Behandlingsfristen er syv dage før høst.

En fremtidig godkendelse kræver, at der fremskaffes yderligere dokumentation for midlets effektivitet. Der er i 2009 planlagt effektivitetsforsøg til brug for en fremtidig ansøgning.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Signum WG i æbler og pærer, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. august 2009

-------

Miljøstyrelsen har den 26. maj 2009 givet en off-label godkendelse til svampemidlet Signum WG (boscalid + pyraclostrobin) til at bekæmpe gråskimmel i blåbær. Der kunne på det foreliggende grundlag ikke opnås godkendelse til at bekæmpe antracnose (Colletotrichum spp.).

Følgende vilkår gælder for off-label godkendelsen til Signum WG i blåbær:

 • Fra begyndende blomstring og indtil tre dage før høst.
 • Maksimal dosering er 1,5 kg Signum WG pr. ha.
 • Maksimalt to behandlinger.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Signum WG i blåbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. juni 2009

Steward

til top

Miljøstyrelsen har pr. 22. juni 2009 godkendt insektmidlet Steward (indoxacarb) til bekæmpelse af sommerfuglelarver (Lepidoptera) i frugt og en række forskellige grønsager på friland og i væksthus.

Steward er godkendt på følgende betingelser:

 • Må anvendes i æbler, pærer, vin, agurk, courgetter (squash), græskar, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, hvidkål, savojkål, rosenkål, blomkål og broccoli.
 • Må i courgetter, græskar, agurk, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, savojkål, blomkål og broccoli ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
 • Må i vin ikke anvendes senere end 10 dage før høst.
 • Må i rosenkål ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må i vin ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må i rød-, hvid- og savojkål, broccoli, blomkål, rosenkål, courgetter og græskar ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må Steward ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til 21.00 (dansk sommertid).

Nyt aktivstof
Stewards virkemekanisme er forskellig for andre insektmidler, og der er derfor ikke krydsresistens med andre midler på markedet. Midlet virker både gennem kontakt med og indtagelse af behandlede plantedele. Larverne stopper fødeindtagelsen få timer efter behandlingen, paralyseres og dør indenfor ca. 48 timer. Steward trænger ind i plantens vokslag og har derved langtidseffekt på op til 14 dage.

Læs mere i Middeldatabasen.

3. juli 2009

Spotlight Plus

til top

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Spotlight Plus (carfentrazon-ethyl) til nedvisning af læggekartofler i 2009 i en dosering på 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler er slået fejl. For at købe og bruge midlet, skal der indsendes en bestillingsseddel til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Spotlight Plus forventes at være i handlen i uge 28 og må kun anvendes og opbevares indtil den 30. september 2009.

Spotlight Plus må alene anvendes i læggekartofler ved høsten i 2009, hvor nedvisning med andre midler er slået fejl. Spotlight Plus må alene sælges til erhvervsmæssige avlere af læggekartofler og til statens forsøgsstationer, som har indsendt en bestillingsseddel til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Bestillingssedlen skal også fungere som en ”på tro og love-erklæring” af, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Det påhviler Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret at gennemgå bestillingssedlerne og kontrollere ægtheden af de angivne oplysninger og sammenholde den bestilte mængde med den budgetterede mængde.

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret vil igen i 2009 indsamle oplysninger fra de avlere, der anvender Spotlight Plus, med henblik på at fremskaffe bedre dokumentation for effekten af Spotlight Plus til nedvisning af kartoffelstængler. Avlerne opfordres derfor til at afsætte et lille sprøjtevindue i marken, så avleren ved optagning kan foretage en visuel vurdering af effekten af Spotlight Plus. Dette kan gøres ved at afdækket et areal på ca. 2 x 2 meter før sprøjtning. Avleren bedes udfylde og returnere spørgeskemaet ”Oplysninger om effekt”, der udskrives sammen med bestillingssedlen.

Anvendelse
For at opnå bedst effekt bør der behandles om formiddagen. Spotlight Plus er regnfast efter to timer. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele. Spotlight Plus har primært effekt overfor kartoffelstængler efter at bladmassen er fjernet enten ved nedvisning med Reglone eller som følge af en aftopning. Effekten kan normalt iagttages efter nogle få dage. Fuld nedvisning indtræffer først efter 14-21 dage.

Betingelser
Dispensationen er givet på følgende betingelser

 • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder kun fra den 1. juli 2009 til den 30. september 2009.
 • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.
 • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering på 1 l pr. ha, hvor nedvisning af andre midler er slået fejl.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 30. september 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

30. juni 2009

Ceando

til top

Miljøstyrelsen meddeler 9. juni, at svampemidlet Ceando er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn.

BASF oplyser, at midlet ikke vil blive markedsført i år. Normaldoseringen for Ceando er 1,5 l pr.ha, og indholdet heri svarer til 1,0 l Opus+0,5 l Flexity. Se forsøgsresultater med Ceando i Aktuelt nr. 323, 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

16. juni 2009

Command CS

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Command CS til anvendelse i olieræddike til frøproduktion.

Command CS er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i olieræddike til frøproduktion. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, der også kan findes i Middeldatabasen.

3. juni 2009

Command CS til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Command CS til anvendelse i kørvel til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-labelvejledning, der også findes i Middeldatabasen.

Command CS og Boxer EC til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlerne Command CS + Boxer EC i en tankblanding til bekæmpelse af ukrudt i etableret skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, der findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Zenit

til top

Miljøstyrelsen meddeler den 26. maj, at Zenit nu også er godkendt til meldug- og rustbekæmpelse i alle frøgræsarter.

Hidtil har Zenit kun været godkendt i engrapgræs, rajgræs og hundegræs og siden 13. maj 2009 også i strandsvingel.

Læs mere i Middeldatabasen.

28. maj 2009

Fenix

til top

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2009 givet off-label godkendelser af ukrudtsmidlet Fenix (aclonifen) til ukrudtsbekæmpelse i henholdsvis knoldselleri, pastinak, rodpersille, såløg og frø- og priklebede. De nye off-label
godkendelser erstatter de gamle, idet Fenix siden sin revurdering i 2008 maksimalt må anvendes med i alt 1 liter pr. ha pr. år mod tidligere op til 2,5 liter.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i knoldselleri:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Anvendes efter plantning.
 • Behandling må ikke udføres senere end 70 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i såløg:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Skal anvendes før fremspiring af afgrøden.
 • Behandling må ikke udføres senere end 16 uger før høst.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i pastinak og persillerod:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Anvendes fra løgene har udviklet to blivende blade.
 • Behandling må ikke udføres senere end 90 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Fenix i frø- og priklebede:

 • Anvendes mod en- og tokimbladet ukrudt, som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi.
 • Anvendes forår før knopbrydning.
 • Der må maks. anvendes 1,0 l Fenix pr. ha. pr. sæson.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Fenix i henholdsvis knoldselleri, pastinak og rodpersille, såløg og frø- og priklebede, skal være i besiddelse af de respektive off-label brugsanvisninger.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.


Kilde: Miljøstyrelsen; Grøn Plantebeskyttelse ApS
 

25. maj 2009

------------

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Fenix til anvendelse i hestebønner, kørvel, persille, purløg og kommen til frøavl.

Ukrudtsmidlet Fenix har fået en off-label godkendelse til anvendelse i de nævnte afgrøder. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning i hestebønne, kørvel, persille, purløg og kommen til frøavl, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

6. maj 2009

----------

Ved en fejl er en ny etikette for Fenix blevet godkendt, hvor der kun er angivet behandlingsfrist for ærter, mens alle andre godkendte anvendelser er uden angivelse af behandlingsfrister. Etiketterne er trykt, og produktet er i stor udstrækning allerede sendt ud til brugerne. Nedenfor er en angivelse af de manglende behandlingsfrister.


Om behandlingsfristerne for anvendelsen af Fenix (aclonifen) gælder:

 • Må i markærter før fremspiring ikke anvendes senere end 105 dage før høst.
 • Må i gulerødder, markærter efter fremspiring og grønne ærter ikke anvendes senere end 70 dage før høst.
 • Må i sætteløg ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. marts 2009

Svampemidlet Bell godkendt i flere frøgræsarter

til top

Godkendelsen for svampemidlet Bell er udvidet til også at omfatte svampebekæmpelse i rajgræs, strandsvingel, engrapgræs og hundegræs.

Miljøstyrelsen meddelte 18. maj, at godkendelsen for Bell er udvidet til også at omfatte svampebekæmpelse i rajgræs, strandsvingel, engrapgræs og hundegræs. Halmen fra behandlet frøgræs må ikke opfodres. Se nærmere i middeldatabasen.
Bell har især god effekt på bladplet- og rustsvampe, mens effekten på meldug er svag.

De fleste forsøg med Bell er udført i hundegræs og rajgræs. I hundegræs, hvor der i fugtige år tit optræder meget skoldplet og Mastigosporium bladplet, har Bell hidtil haft en off label godkendelse.

I tabel 1 ses forsøg i alm. rajgræs (uddrag af tabel 20 side 155 i Oversigt over Landsforsøgene 2008). Det fremgår, at der ikke har været sikre forskelle på de to løsninger. Der er regnet med 8,5 kr./kg frø, 65 kr. til udbringning og følgende priser på svampemiddel, incl. afgift, excl. moms: Bell: 395 kr./l, Amistar 455 kr./l og Zenit 243 kr./l.
 

Tabel 1. Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø i st. 45-50, 8 landsforsøg 2007-2008 (Oversigt over Landsforsøgene 2008, side 155).

Behandling

Pct.
dækning
kronrust

Udbytte
og
merudbytte,
kg/ha

Netto-
merudbytte,
kr./ha

1) Ubehandlet

3

1196

 

2) 0,75 l Bell

0,2

139

820

3)0,25 l Amistar+ 0,25 l Zenit

0,3

102

628

LSD 2-3

 

ns

 

18. maj 2009

Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700

til top

Miljøstyrelsen har den 7. maj 2009 givet en off-label godkendelse til ukrudtsmidlerne Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 (metamitron) til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i jordbær i etableringsåret.

Midlerne anvendes om foråret i etableringsåret (der må ikke høstes bær). Der må udføres 1-2 behandlinger (max 2 behandlinger). Første behandling foretages lige efter plantning på småt ukrudt, anden behandling foretages 10-14 dage senere. Der anvendes 0,5-1,0 l pr. ha pr. behandling.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Goltix SC 700, Goliath eller ND Metamitron 700 i jordbær, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for evt. skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

18. maj 2009

Shirlan

til top

Miljøstyrelsen har godkendt brugen af Shirlan til svampebekæmpelse i løg og kartofler.

Shirlan (500 g fluazinam/L) er godkendt på følgende betingelser. Shirlan må ikke anvendes senere end 7 dage før høst. For at undgå påvirkning af sprøjteføreren må der maksimalt behandles henholdsvis 10 ha løg og 20 ha kartofler pr. dag. Shirlan må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).

Kilde: Miljøstyrelsen

Læs mere i Middeldatabasen.

13. maj 2009

Boxer EC i løg og porrer

til top

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse til ukrudtsmidlet Boxer EC (prosulfocarb) til at bekæmpe en- og tokimbladet ukrudt i løg og porrer.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Boxer EC i bundtløg (løg med top), skalotteløg og tørre løg (inkl. rødløg):

 • Kan anvendes forår eller efterår før fremspiring eller efter fremspiring/sætning.
 • Behandling efter fremspiring/sætning skal ske i perioden fra løgets 1. løvblad er mindst 3 cm langt, og indtil 3. blad er udviklet
 • Behandlingen må ikke udføres senere end 60 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 4 l Boxer EC pr. ha pr. sæson.

Følgende anvendelsestidspunkter og vilkår gælder for Boxer EC i porrer:

 • Kan anvendes før fremspiring eller efter fremspiring/plantning.
 • Behandling efter fremspiring kan ske i perioden fra porrernes 1. løvblad er mindst 3 cm langt, og indtil 3. blad er udviklet.
 • Behandlingen må ikke udføres senere end 80 dage før høst.
 • Der må maks. anvendes 4 l Boxer EC pr. ha pr. sæson.

Brugsanvisning
Avlere, der anvender Boxer EC i løg og porrer, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Kilde: Miljøstyrelsen, Grøn Plantebeskyttelse ApS

4. maj 2009

Revus

til top

Syngenta A/S har meddelt Miljøstyrelsen, at de ønsker anvendelsen af svampemidlet Revus (mandipropamid) i agurker fjernet fra godkendelsen af produktet. Det skyldes, at erfaringer fra udlandet viser, at anvendelsen af Revus kan give skader på agurker, så afgrøden ikke kan sælges.

Fremover er Revus således kun godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland. Lagre med gammel etikette må fortsat anvendes.

Da der ikke er registreret skader ved anvendelse af Revus i Danmark, har branchen besluttet at søge en off-label godkendelse af midlet til anvendelse i agurk.

Læs mere i Middeldatabasen.

28. april 2009

Pirimor G

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt Pirimor G til anvendelse i cikorie til foder

Miljøstyrelsen har off-label godkendt skadedyrsmidlet Pirimor G til anvendelse i Cikorie til foder.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. april 2009

MaisTer til top

til top

Miljøstyrelsen har den 23. april 2009 givet off-label godkendelse til ukrudtsmidlet MaisTer (foramsulfuron + iodosulfuron) til bekæmpelse af ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia.

MaisTer udsprøjtes om foråret, når ukrudtet har 2-3 løvblade.
I etableringsårene anvendes MaisTer uden afskærmning før knopbrydning.
I høstårene anvendes midlet med fuld afskærmning før knopbrydning og senest 3 måneder før høst.
Der må max. anvendes 150 g pr. ha MaisTer pr. sæson. Tilsæt 0,67 l MaisOil pr. 50 g MaisTer. Kan udsprøjtes ad en gang eller ved en splitbehandling. hvor 2/3 af den planlagte dosering udsprøjtes, når ukrudtet står med 2-3 blade efterfulgt af den resterende dosering 10-14 dage senere. Splitbehandling er især en fordel ved kvikbekæmpelse.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter til vandmiljøet (søer, vandløb m.m.).

Brugsanvisning
Avlere, der anvender MaisTer i buskfrugt, skal være i besiddelse af off-label brugsanvisningen.

Ansvar
Ved off-label anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader som følge af anvendelsen af produktet. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. april 2009

Betanal, Betanal Classic og Herbasan

til top

Tre phenmedipham-midler off-label godkendt i diverse frøafgrøder

Miljøstyrelsen har den 20. april givet fornyet off-label godkendelse af ukrudtsmidlerne Betanal, Betanal Classic og Herbasan til anvendelse i spinat, beder, Calendula, urtechrysanthemum og skorzonerrod til frøavl.

Ukrudtsmidlerne Betanal, Betanal Classic og Herbasan har efter revurdering fået fornyet deres off-label godkendelse t til ukrudtsbekæmpelse i spinat, beder, Calendula, urtechrysanthemum og skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes herunder

Betanal, Betanal Classic og Herbasan i spinat til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i beder til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i Calendula til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i urtechrysanthemum til frøavl
Betanal, Betanal Classic og Herbasan i skorzonerrod til frøavl

Off-label vejledningerne er også tilgængelige via Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

22. april 2009

Folicur EC 250

til top

Miljøstyrelsen har på baggrund af en ansøgning fra Dansk landbrugsrådgivning off-label godkendt Folicur EC 250 til anvendelse i kløver til frøproduktion.

Folicur EC 250 er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af rust i kløver til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

6. april 2009

Folicur EC 250

På baggrund af ansøgning fra Landscentret, Planteproduktion har Miljøstyrelsen givet en off-label-godkendelse af Folicur EC 250 til svampebekæmpelse ved produktion af havefrø og blomsterfrø.

Før midlet må bruges i afgrøden skal brugeren være i besiddelse af en off-label-vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Flexity

til top

Svampemidlet Flexity er blevet godkendt i korn og vil blive det foretrukne middel til meldugbekæmpelse i hvede. Firmaet oplyser, at Flexity vil være i handelen fra uge 17 (slutningen af april).

Miljøstyrelsen meddeler den 3. april 2009, at svampemidlet Flexity (300 g/l metrafenon) er blevet godkendt til meldugbekæmpelse i hvede, byg, triticale, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, triticale og rug. Sprøjtefristen er 35 dage. Afstandskravet til vandmiljøet er 2 m. Normaldoseringen er 0,5 l/ha. Prisen forventes at være omkring 650 kr./l inkl. afgift og ekskl. moms.

Normaldoseringen er 0,5 l/ha. Flexity skal anvendes ved svage angreb for at give den bedste effekt. Ved tidlige angreb og et meget højt smittetryk har der været betaling for to behandlinger med en kvart dosis Flexity (vækststadium 30 og 32-37).
I byg er det normalt let at få en god bekæmpelse af meldug, og der er foruden Flexity mange andre løsninger til meldugbekæmpelse.

Læs mere i Middeldatabasen.

6. april 2009

Safari

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Safari 50 WG til anvendelse i cikorie til foder.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

30. marts 2009

Karmex

til top

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af ukrudtsmidlet Karmex indtil den 19. juli 2009. Da midlet ikke blev optaget på bilag 1 i plantebeskyttelsesdirektivet, indtrådte der et brugsforbud pr. 13. december 2008.

Til dispensationen af Karmex (diuron) er knyttet følgende betingelser:

 • De gamle 1 og 5 kg pakninger skal være påsat de nye etiketter, som skal være printet på en farveprinter. Det er vigtigt, at den tidligere etikette ikke er synlig. Man kan få vejledning i, hvordan man selv sætter nye etiketter på, ligesom de nye etiketter til henholdsvis 1 og 5 kg pakninger kan udskrives fra DuPonts hjemmeside. 5 kg etiketten vil ligeledes være tilgængelig via Middeldatabasen. Alternativt kan man rekvirere de nye etiketter hos DuPont på tlf. 32 47 98 00.
 • Dispensationen gælder anvendelse i priklebede i planteskoler, pyntegrønt, rød- og sitkagran, busketter, læhegn, foryngelser samt under frugttræer (æble og pære) og frugtbuske (solbær).
 • Behandlingsfrist i frugttræer og frugtbuske er om efteråret efter høst og om foråret før blomstring.
 • Maksimal dosering er 0,625 kg Karmex pr. ha, og kun båndsprøjtning er tilladt.
 • Dispensationen bortfalder den 19. juli 2009.
 • Det er forbudt at anvende og besidde Karmex efter den 19. juli 2009.
 • Lagre hos forhandlere må købes, men skal være anvendt senest den 19. juli 2009.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. marts 2009

DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SCtil top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC til bekæmpelse af ukrudt i en række arter af græsfrø!


De tre midler: DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC, der alle indeholder aktivstoffet diflufenican er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs, og timothe.
Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

27. marts 2009

Asulox

til top

Miljøministeren har forlænget dispensationen, så der til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl må anvendes op til 2 liter Asulox pr. ha fra den 18. marts 2009 og 120 dage frem, hvorefter midlet ikke længere må bruges eller opbevares på ejendommen.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaerne. Havefrøfirmaerne kan kun udstede købstilladelser til avlere, der har kontrakt på produktion af spinatfrø.

Dispensationen bortfalder efter 120 dage fra den 18. marts 2009 – dvs. den 15. juli 2009.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning
Asulox må anvendes til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt.

Bedst effekt opnås, når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Læs mere i Middeldatabasen.

19. marts 2009

Goltix SC 700

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion videreført off-label godkendelsen for Goltix SC 700 til bekæmpelse af ukrudt i timian og skorzonerrod til frøproduktion.

Off-label godkendelsen for ukrudtsmidlet Goltix SC 700 til bekæmpelse af ukrudt i timian og skorzonerrod til frøproduktion er blevet videreført.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, der også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

17. marts 2009

Ethosan SC

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion off-label godkendt Ethosan SC i skorzonerrod til frø.

Ukrudtsmidlet Ethosan SC er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af en række ukrudtsarter i skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

11. marts 2009

Command CS og Boxer ECtil top

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret Planteproduktion godkendt anvendelsen af ukrudtsmidlerne Command CS + Boxer EC i en tankblanding til bekæmpelse af ukrudt i etableret skorzonerrod til frøproduktion.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, der findes i Middeldatabasen.

Læs mere i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Kerb 400 SC

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt Kerb 400.

Kerb 400 SC er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af en række ukrudtsarter i flg. afgrøder til frøproduktion:

 • kålafgrøder,
 • timian,
 • purløg,
 • majroer - og
 • flerårige blomster

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af en off-label vejledning, som også kan findes i Middeldatabasen.

Læs mere om Kerb 400 SC i Middeldatabasen.

9. marts 2009

Othello

til top

Miljøstyrelsen har den 30. januar 2009 godkendt Othello til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterrug og triticale.

Othello er en såkaldt OD-fomulering og indeholder mesosulfuron-methyl, iodosulfuron-methyl og diflufenican, som alle er aktivstoffer, der er kendt fra andre midler. Othello svarer nogenlunde til en tankblanding af Atlantis OD og DFF, selv om forholdet mellem aktivstoffernes indhold er lidt forskellige. Således indeholder Othello en større mængde af iodosulfuron-methyl (aktivstoffet i Hussar OD) i forhold til mesosulfuron-methyl. Skal man omregne mellem produkterne, svarer 400 ml Othello nogenlunde til 300 ml Atlantis OD + 40 ml DFF.

Othello er godkendt til efterårs- eller forårsanvendelse i vinterhvede, vinterrug og triticale, dvs. midlet kan ligesom Atlantis ikke anvendes i vinterbyg. Midlet må anvendes én gang om året med 0,4-0,6 liter pr. ha om efteråret eller op til 1,2 liter pr. ha om foråret.

Firmaet oplyser, at Othello først vil blive markedsført til efterårssæsonen 2009. Der foreligger endnu ikke nogen pris på produktet.

Læs mere om Othello i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen, Bayer CropScience

19. februar 2009

Catch

til top

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion off-label godkendt ukrudtsmidlet Catch i markfrø.

Ukrudtsmidlet Catch er blevet off-label godkendt til bekæmpelse af en række bredbladede ukrudtsarter inkl. agertidsler i markfrø. Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledning som også kan findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

19. februar 2009

Terbuthylazin

til top

Miljøstyrelsen har tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler med aktivstoffet terbuthylazin. Det betyder, at midler som f.eks. Calaris og Laddok TE vil blive forbudt. Datoen for forbuddets ikrafttræden er nu endeligt fastlagt til 20. april 2009.

Miljøstyrelsen har den 15. december 2008 tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet terbuthylazin. På Miljøstyrelsens hjemmeside er der lagt en nærmere redegørelse for årsagen til forbuddet.

Årsagen er kort fortalt, at aktivstoffet ikke er optaget på EU's positivliste (Bilag 1) og at der er fremkommet ny viden om nedbrydningsprodukter (metabolitter), som er mobile og derfor kan udvaskes. Da der i Danmark er et højt beskyttelsesniveau for grundvand, betyder det, at Miljøstyrelsen ønsker at forbyde de berørte midler med kort varsel. I de øvrige EU-lande skal ukrudtsmidler med terbuthylazin også trækkes tilbage, men i disse lande har man frist til udgangen af 2010 for at indføre forbud.

Forbuddet berører både de aktuelt godkendte midler Calaris og Laddok TE og de tilsvarende parallelprodukter, i alt 7 midler, som har været godkendt til dags dato. Imidlertid vil også gamle ukrudtsmidler indeholdende terbuthylazin være omfattet. Eksempler på sådanne midler, som i nyere tid har været godkendt i Danmark, er Lido, Inter-Terbuthylazin, Gardoprim og Toloran. En fuldstændig liste kan ses ved søgning på aktivstoffet terbuthylazin i Middeldatabasen.

Forbuddet er nu endeligt fastlagt i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 102 af 05/02/2009, som fastslår, at der er salgsforbud i alle led pr. 20. februar 2009 og anvendelsesforbud pr. 20. april 2009. Alle restlagre af terbuthylazin-holdige midler vil skulle være bortskaffet senest den 20. juli 2009. Der har fra Landscentret, Planteproduktion været kontakt til Miljøstyrelsen om muligheden for at få forbudsdatoen udsat, således at restlagre hos landmændene lovligt kunne anvendes i 2009, men Miljøstyrelsen har ønsket at få produkterne udfaset hurtigst muligt, hvorfor den først udmeldte dato står ved magt.

18. februar 2009

Hussar OD

til top

Off-label godkendelsen af Hussar OD til engrapgræs og rødsvingel omfatter nu også stivbladet svingel.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Landscentret, Planteproduktion godkendt ukrudtsmidlet Hussar OD til bekæmpelse af enårig rapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel om efteråret efter høst af dæksæd.


Inden anvendelse af Hussar OD skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, som også kan findes i Middeldatabasen.

18. februar 2009

Topflor

til top

Miljøstyrelsen har pr. 27. januar 2009 meddelt, at vækstreguleringsmidlet Topflor (flurprimidol) har fået brugsforbud pr. 1. september 2009 under henvisning til aktivstoffets hormonforstyrrende effekt.

Læs mere i Middeldatabasen.

30. januar 2009Sidst bekræftet: 04-11-2015 Oprettet: 30-01-2009 Revideret: 22-01-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20