Planteavl 

Oprettet: 30-04-2007

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Boxer i almindelig rajgræs til frøavl, udlagt i august

Off-labelmidler Markfrø Landscentret
Planteproduktion

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Boxer i almindelig rajgræs til frøavl, udlagt i august

Middelnavn
Boxer 

Ukrudtsmiddel
"Må kun anvendes i alm.-, ital.- og hybridrajgræs til frøavl, udlagt i august."
"Frøgræshalm må ikke bruges til opfodring."

Advarsel
"Se Boxer's etikette."

Brugsanvisning for Boxer i almindelig rajgræs til frøavl, udlagt i august
Bekæmpelse
Boxer anvendes til bekæmpelse af græsukrudt f.eks. enårig rapgræs, vindaks og visse arter af tokimbladet ukrudt.

Se vejledning for vintersæd.

Dosering
Der anvendes 0,5-1,0 liter Boxer pr. ha. Den største dosis anvendes ved stor forekomst af græsukrudt på lerjorde.
For at reducere risikoen for skader, skal udlægget sås i 2 cm dybde og dækkes af jord.
Der sprøjtes straks efter såning, og indtil rajgræsset har to blade.
Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen og mens ukrudtsplanterne er små.
Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende nedbør fremmer effekten. Under sådanne forhold er der også størst risiko for skade på afgrøden.

Risiko for skade
Boxer kan skade almindelig rajgræs til frøavl. Risikoen for skade kan reduceres ved at så frøet i mindst 2 cm dybde og sikre, at frøene er dækket af 2 cm jord.
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning
Danmarks JordbrugsForskning gør opmærksom på, at Boxer kan skade rajgræs. Men Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale off-label anvendelse af Boxer i henhold til ovenstående off-label vejledning.

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S
Syngenta Crop Protection A/S har fremsat følgende kommentar: "Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Boxer i rajgræs, udlagt i august, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar."

April 2007

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 17-10-2019 Oprettet: 30-04-2007 Revideret: 30-04-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20