Feedback Form

Planteavl 

Oprettet: 27-04-2006

Vejledning for Karate 2,5 WG i havefrø

Off-labelmidler Havefrø Landscentret | Planteavl

Vejledning for Karate 2,5 WG i havefrø

Skadedyrsmiddel :
"Må kun anvendes i havefrø"
"Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandløb og søer"
"Behandlet halm må ikke anvendes til foder"

Advarsel :
"Se Karate 2,5 WG etiketten"

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Karate 2,5 WG i havefrø

Bekæmpelse af
Glimmerbøsser, trips, jordlopper, rapsjordlopper, bladlus, bladrandbiller, bedefluens larve:
0,2 kg Karate 2,5 WG pr. ha

Kålmøl, skulpesnudebiller, skulpegalmyg, bedebladlus, ferskenbladlus, ærtethrips, ærtebladlus, bladtæger, viklere, kålsommerfuglelarver, kålhveps, uglelarver:
0,3 kg Karate 2,5 WG pr. ha

Agerugle (knoporme), krusesygegalmyg, bladribbesnudebille:
0,4 kg Karate 2,5 WG pr. ha

Ved ny indflyvning kan det være nødvendigt at gentage behandlingen.

Findes der blomstrende planter, må behandlingen kun gennemføres udenfor biernes flyvetid (ca. kl. 21-03).

Bemærkning fra Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg:
Danmarks JordbrugsForskning
kan anbefale off-label anvendelse af Karate 2,5 WG i havefrø efter ovenstående brugsanvisning.

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S:
Syngenta Crop Protection A/S
har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig med forsøg med anvendelsen af Karate 2,5 WG i havefrø, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler
Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Landkontoret for Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Landskontoret for Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

Sidst bekræftet: 29-06-2018 Oprettet: 27-04-2006 Revideret: 27-04-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2018
Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.
10.12.18
Opdatering vedr. demonstrationsforsøg i vinterhvede i Danmark
Gennem sommeren 2018 har forsøget lidt under tørken, som alle andre afgrøder. Den sparsomme mængde ukrudt, som spirede frem...
02.11.18
Ny video: Vejen til at få styr på agerrævehale
Demonstrationsforsøg hos Centrovice viser, at sædskifte og kulturtekniske tiltag er ganske effektive i kampen mod agerræveh...
26.10.18
Eftervirkning af ukrudtsmidler i vinterraps
Sommerens tørke har betydet, at ukrudtsmidler anvendt i forfrugten ikke i alle tilfælde er nedbrudt. I nogle vinterrapsmark...
14.09.18
Tidlig høst af majs - vær opmærksom på rodukrudt og Fusarium
Den tidlige majshøst giver bedre muligheder end normalt for bekæmpelse af rodukrudt. Vær opmærksom på risiko for Fusarium v...
07.09.18