Planteavl 

Oprettet: 25-03-2009

Vejledning i brug af Command CS i kørvel til frøavl

Off-labelmidler Havefrø Landscentret
Planteproduktion

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Command CS i kørvel til frøavl

Ukrudtsmiddel

  • Må kun anvendes i Kørvel til frøavl

  • Halm og andre rester må ikke opfodres

Advarsel
"Se Command CS etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Command CS i kørvel til frøavl

Command CS har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

Dosering
Der anvendes 0,25 liter Command CS pr. ha, efter såning og senest 3-5 dage før kørvel spirer frem.

Risiko for skade
For at mindske risikoen for skade skal frøene af kørvelfrøene være dækket af jord.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan medføre skader på kørvel.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger fra Århus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale Command CS anvendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i kørvel til frøavl i en dosering på 0,25 l/ha som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra BASF A/S
BASF A/S har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Command CS i kørvel til frøavl, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. BASF A/S kan på ingen måde drages til ansvar.

Februar 2009

Ansvar for off-label vejledning
Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt, og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med.

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 23-06-2011 Oprettet: 25-03-2009 Revideret: 25-03-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frø...
31.03.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produkti...
31.03.20
Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret
Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.
31.03.20
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20
Vækstregulering i frøgræs i et koldt forår
Visse frømarker nærmer sig begyndende strækning. Hvad gør vi, når vejrforholdene ikke er optimale.
26.03.20