Planteavl 

Oprettet: 06-05-2009

Vejledning for Fenix i kørvel til frøavl

Off-labelmidler Havefrø Landscentret
Planteproduktion

Vejledning for Fenix i kørvel til frøavl

Ukrudtsmiddel

  • Må kun anvendes i kørvel til frøavl
  • Halm og andre rester må ikke opfodres

Advarsel
"Se Fenix etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.
Der må højest anvendes 1,0 l pr. ha pr. år.

Brugsanvisning for Fenix i kørvel til frøavl

Skadegører
Bredbladet frøukrudt og enårig rapgræs.
Fenix bekæmper burresnerre, pileurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, stedmoder og storkenæb, samt enårig rapgræs. Effekt på kamille opnås kun, når Fenix anvendes før fremspiring.

Anlægsåret
Dosering og sprøjtetidspunkt:
I august eller begyndelsen af september dvs. før fremspiring eller efter, at afgrøden har fået 1-2 løvblade blade, kan der anvendes 0,75-1,0 l Fenix pr. ha.

Risiko for skade
For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkninger

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
Flakkebjerg kan anbefale Fenix anvendt til ukrudtsbekæmpelse i kørvel til frøavl i en dosering på op til 1,0 l/ha som beskrevet i vejledningen.

Bemærkninger fra Bayer CropScience
Bayer CropScience har fremsat følgende kommentar: Da vi ikke har tilstrækkelig forsøg eller erfaringer med anvendelsen af Fenix i kørvel til frø, må vi understrege, at anvendelsen foregår helt på brugerens eget ansvar. Bayer CropScience kan på ingen måde drages til ansvar.


M
aj 2009

OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 23-06-2011 Oprettet: 06-05-2009 Revideret: 06-05-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20
Vækstregulering i frøgræs i et koldt forår
Visse frømarker nærmer sig begyndende strækning. Hvad gør vi, når vejrforholdene ikke er optimale.
26.03.20
Svampebekæmpelse i strandsvingel
Merudbytterne for svampebekæmpelse i strandsvingel har været meget svingende.
26.03.20
Svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø
Bekæmpelse af kronrust anbefales tidligst fra begyndende strækning omkring medio til slutningen af april.
25.03.20
Minor use godkendelse til Pixxaro EC i spinat til frøproduktion
Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøproduktion.
20.03.20