Planteavl 

Oprettet: 26-05-2009

Vejledning for Reglone til nedvisning af olieræddike til frøproduktion

Off-labelmidler Markfrø Landscentret, Planteavl

Vejledning for Reglone til nedvisning af olieræddike til frøproduktion

Ukrudts- og nedvisningsmiddel
"Må kun anvendes i olieræddike til frøavl."
"Halm og andre rester må ikke opfodres."

Advarsel
"Se Reglone etiketten."

Brugsanvisning for Reglone til nedvisning af olieræddike til frøavl

Dosering
Der anvendes 2,5 liter Reglone pr. ha. Afgrøden nedvisnes typisk et par dage efter optimalt skårlægningstidspunkt. Der tilsættes spredeklæbemiddel. 0,1 l/100 liter vand.

Der må kun nedvisnes en gang.

Optimale virkningsforhold
Sprøjtningen skal gennemføres på dage med meget lys. Der bør ikke sprøjtes på gråvejrsdage.

Ved behandling skal der sikres en god dækning af såvel blade som stængler.

Risiko for skade
For at kunne tilpasse vejledningerne til den enkelte art og sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Bemærkning fra Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg
Forskningscenter Flakkebjerg
kan anbefale off-label godkendelse af Reglone til nedvisning, før høst, af olieræddike til frøavl et par dage efter det optimale skårlægningstidspunkt i en dosering på 2,5 liter pr. ha.

Bemærkninger fra Syngenta Crop Protection A/S
Syngenta Crop Protection A/S
har fremsat følgende kommentar: Anvendelsen af Reglone efter ovenstående vejledning foregår helt på brugerens eget ansvar. Syngenta Crop Protection A/S kan på ingen måde drages til ansvar.


Majl 2009


OBS - OBS - OBS

Off-label midler - Ansvar og regler

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for et middels anvendelse udarbejdes i samarbejde med det frøfirma, der er en avlskontrakt med .

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler § 5 og § 10.
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 

 

Sidst bekræftet: 24-06-2011 Oprettet: 26-05-2009 Revideret: 26-05-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frø...
31.03.20
Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd
Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produkti...
31.03.20
Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret
Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.
31.03.20
Svampebekæmpelse i engrapgræs
Hold især øje med rust.
26.03.20
Vækstregulering i frøgræs i et koldt forår
Visse frømarker nærmer sig begyndende strækning. Hvad gør vi, når vejrforholdene ikke er optimale.
26.03.20